การตั้งค่าตัวเลือก 'เล่น' สำหรับวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ก่อนที่คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกเล่น สำหรับวิดีโอ คุณต้องก่อนฝัง หรือลิงก์ไปยังวิดีโอจากงานนำเสนอของคุณ

ในบทความนี้

เล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติ หรือเมื่อคลิก

เล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

แสดงตัวอย่างวิดีโอ

ตั้งค่าระดับเสียงของวิดีโอ

ซ่อนวิดีโอเมื่อไม่ได้เล่น

การวนวิดีโอซ้ำ

การกรอวิดีโอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

แสดงตัวควบคุมสื่อ

การเล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก

เคล็ดลับ: ให้ตั้งค่าตัวเลือกนี้ก่อนที่จะเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหรือทริกเกอร์ใดๆ ลงในวิดีโอของคุณ โดยการเปลี่ยนตัวเลือกนี้จะเป็นการเอาภาพเคลื่อนไหวใดๆ ที่สัมพันธ์กับวิดีโอของคุณออก

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอบนภาพนิ่ง

  ตัวเลือกวิดีโอ
  ระบุว่าคุณต้องการให้วิดีโอเริ่มขึ้นอย่างไรระหว่างการนำเสนอของคุณ
 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ในรายการ เริ่ม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณเมื่อภาพนิ่ง (ที่มีวิดีโอ) ปรากฏในมุมมอง การนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิก อัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการควบคุมการเริ่มวิดีโอด้วยการคลิกเมาส์ ให้คลิก เมื่อคลิก จากนั้นในมุมมอง การนำเสนอภาพนิ่ง เพียงคลิกเฟรมวิดีโอเมื่อคุณพร้อมที่จะเล่นวิดีโอ

   เคล็ดลับ: คุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วขณะในขณะที่วิดีโอกำลังเล่นโดยการคลิกที่วิดีโอ เมื่อคุณต้องการเล่นวิดีโอต่อไป ให้คลิกที่วิดีโออีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

การเล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

คุณสามารถเล่นวิดีโอในลักษณะเต็มหน้าภาพนิ่ง (จอ) เมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ ภาพที่ปรากฏอาจมีลักษณะผิดส่วนเมื่อถูกขยาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของแฟ้มวิดีโอต้นฉบับ คุณควรจะแสดงตัวอย่างวิดีโอของคุณเสมอก่อนที่จะรวมไว้ในงานนำเสนอ เพื่อที่ว่าถ้าวิดีโอปรากฏผิดส่วนหรือพร่ามัว คุณก็จะสามารถเลิกทำตัวเลือกเต็มหน้าจอ

หมายเหตุ: ถ้าคุณตั้งค่าวิดีโอให้แสดงแบบเต็มหน้าจอและตั้งค่าให้เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลากเฟรมวิดีโอออกจากภาพนิ่งไปยังพื้นที่สีเทาเพื่อให้มองไม่เห็นวิดีโอนั้นบนภาพนิ่งหรือให้กระพริบสักครู่ก่อนที่วิดีโอจะเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอบนภาพนิ่งที่คุณต้องการเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเต็มหน้าจอ

ด้านบนของหน้า

การแสดงตัวอย่างวิดีโอ

 • ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอ

 • คลิก เล่น

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือก เล่น ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ทั้งบนแท็บ รูปแบบ และแท็บ การเล่น ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าระดับเสียงของวิดีโอ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าระดับเสียงโดยใช้ตัวเลื่อนระดับเสียงบนแถบตัวควบคุมการเล่นได้อีกด้วย

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้คลิก ระดับเสียง แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ต่ำ

  • ปานกลาง

  • สูง

  • ปิดเสียง

ด้านบนของหน้า

การซ่อนวิดีโอเมื่อไม่มีการเล่น

ในขณะแสดงงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถซ่อนวิดีโอของคุณจนกว่าคุณพร้อมที่จะเล่น อย่างไรก็ตาม คุณควรสร้างแอโดยอัตโนมัติ หรือการทริกเกอร์ภาพเคลื่อนไหวเริ่มเล่น หรือคุณจะไม่เห็นเล่นวิดีโอในระหว่างการนำเสนอสไลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ หรือทริกเกอร์ เห็นเคลื่อนไหวข้อความหรือวัตถุ

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนขณะที่ไม่มีการเล่น

ด้านบนของหน้า

การวนรอบวิดีโอ

เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณซ้ำและต่อเนื่องในระหว่างงานนำเสนอ คุณสามารถใช้คุณลักษณะวนรอบได้

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

ด้านบนของหน้า

การกรอกลับวิดีโอเมื่อเล่นเสร็จ

เมื่อต้องการกรอกลับวิดีโอของคุณหลังจากเล่นเสร็จแล้วในระหว่างการนำเสนอ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กรอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

ด้านบนของหน้า

การแสดงตัวควบคุมสื่อ

เมื่อต้องการแสดงตัวควบคุมสื่อในระหว่างการนำเสนอของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตัวควบคุมสื่อ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

สร้างการนำเสนอที่ทำด้วยตนเอง

เปิดงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอ

เพิ่มและการเล่นเสียงในงานนำเสนอ

ตั้งค่าการกำหนดเวลาและความเร็วของการเปลี่ยนภาพ

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×