การตรึงหรือล็อกแถวและคอลัมน์

คุณสามารถดูพื้นที่สองส่วนบนแผ่นงาน แล้วล็อกแถวหรือคอลัมน์ในพื้นที่หนึ่งด้วยการตรึงหรือแยกบานหน้าต่าง เมื่อคุณตรึงแนว คุณจะเลือกแถวหรือคอลัมน์ที่เฉพาะเจาะจงที่ยังคงมองเห็นได้เมื่อเลื่อนแผ่นงาน

ตัวอย่างเช่น คุณอาจตรึงแนวเพื่อให้มองเห็นป้ายชื่อแถวและคอลัมน์ในขณะที่คุณเลื่อนไปมา ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

หน้าต่างเวิร์กชีตที่มีแถว 1 ถูกตรึง

หน้าต่างแผ่นงานเมื่อแถวที่ 1 ถูกตรึง

เมื่อคุณแยกแนว คุณจะสร้างพื้นที่แผ่นงานแยกต่างหากซึ่งคุณสามารถเลื่อนดูข้อมูลภายใน ในขณะที่แถวหรือคอลัมน์ในพื้นที่ที่ไม่ได้เลื่อนจะยังคงปรากฏให้เห็น

คุณต้องการทำสิ่งใด

การตรึงแนวพื่อล็อกบางแถวหรือบางคอลัมน์

การแยกแนวเพื่อล็อกแถวหรือคอลัมน์ในพื้นที่แผ่นงานที่แยกต่างหาก

การตรึงแนวพื่อล็อกบางแถวหรือบางคอลัมน์

 1. บนแผ่นงาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการล็อกแถว ให้เลือกแถวที่อยู่ด้านล่างของตำแหน่งที่คุณต้องการให้แนวที่แยกปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการล็อกคอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่อยู่ใต้ตำแหน่งที่คุณต้องการให้แนวที่แยกปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการล็อกทั้งแถวและคอลัมน์ ให้เลือกเซลล์ที่อยู่ด้านล่างและด้านขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการให้แนวที่แยกปรากฏขึ้น

   วิธีเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์

   เมื่อต้องการเลือก

   ให้ทำสิ่งนี้

   เซลล์เดียว

   คลิกเซลล์หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

   ช่วงเซลล์

   คลิกเซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

   คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้ปุ่มลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

   ช่วงเซลล์ขนาดใหญ่

   ให้คลิกที่เซลล์แรกในช่วง แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนดูเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้ายได้

   เซลล์ทั้งหมดในแผ่นงาน

   คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

   ปุ่ม เลือกทั้งหมด

   เมื่อต้องการเลือกทั้งแผ่นงาน คุณยังสามารถกด CTRL+A ได้ด้วย

   หมายเหตุ  ถ้าแผ่นงานมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกแผ่นงานทั้งแผ่น

   เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกัน

   เลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์แรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์อื่น

   นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด SHIFT+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงในส่วนที่เลือก ให้กด SHIFT+F8 อีกครั้ง

   หมายเหตุ  คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

   ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

   คลิกส่วนหัวของแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์

   เวิร์กชีตที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

   1. ส่วนหัวของแถว

   2. ส่วนหัวของคอลัมน์

   คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ด้วยการเลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

   หมายเหตุ  ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดปุ่ม CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรจะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปที่เซลล์ที่ใช้งานล่าสุด การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรครั้งที่สองจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

   แถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

   ลากผ่านส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

   แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่อยู่ติดกัน

   คลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในส่วนที่เลือกของคุณ แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ในแถวหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มให้กับส่วนที่เลือก

   เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

   เลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ แล้วกด CTRL+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลงสำหรับคอลัมน์)

   เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในตาราง Microsoft Office Excel

   กด CTRL+HOME เพื่อเลือกเซลล์แรกในแผ่นงานหรือในรายการ Excel

   กด CTRL+END เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบ

   เซลล์ที่เลือกจนถึงเซลล์สุดท้ายที่มีการใช้งานในแผ่นงาน (มุมขวาล่าง)

   เลือกเซลล์แรกแล้วกด CTRL+SHIFT+END เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

   ไปที่เซลล์เริ่มต้นของแผ่นงาน

   เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน

   เลือกเซลล์มากหรือน้อยกว่าส่วนที่เลือกที่ใช้งานอยู่

   กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการรวมในส่วนที่เลือกใหม่ ช่วงสี่เหลี่ยมระหว่าง เซลล์ที่ใช้งาน และเซลล์ที่คุณคลิกกลายเป็นส่วนที่เลือกใหม่

   เคล็ดลับ  เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก ตรึงแนว จากนั้นจึงคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  กลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

  หมายเหตุ  เมื่อคุณตรึงแนว ตัวเลือก ตรึงแนว จะเปลี่ยนไปเป็น ยกเลิกตรึงแนว เพื่อที่คุณจะสามารถปลดล็อกแถวหรือคอลัมน์ที่ตรึงได้

ด้านบนของหน้า

การแยกแนวเพื่อล็อกแถวหรือคอลัมน์ในพื้นที่แผ่นงานที่แยกต่างหาก

 1. เมื่อต้องการแยกแนว ให้ชี้ที่กล่องแยกที่บริเวณด้านบนของแถบเลื่อนแนวตั้งหรือทางขวาสุดของแถบเลื่อนแนวนอน

  TBD

 2. เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นตัวชี้แยก ลูกศรสองหัวในแนวนอน หรือ ตัวชี้แบบแยกในแนวตั้ง (ลูกศรสองหัว) ให้ลากกล่องแยกลงหรือไปทางซ้ายจนถึงตำแหน่งที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเอาแนวที่แยกออก ให้คลิกสองครั้งที่ส่วนใดก็ได้บนแถบแยกที่แบ่งแนวอยู่

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา