การตกแต่งเอกสารหรือรูปภาพด้วยเส้นขอบ

คำสำคัญ    เส้นขอบ การตกแต่ง เฟรม งานออกแบบกราฟิก เส้นขอบหน้ากระดาษ เส้นขอบรูปภาพ

ใน Microsoft Office Word 2007 เส้นขอบสามารถเพิ่มความสนใจและการเน้นให้กับส่วนต่างๆ ของเอกสาร คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบให้กับหน้า ข้อความ ตารางและเซลล์ตาราง วัตถุกราฟิก และรูปภาพ

ในบทความนี้

เกี่ยวกับเส้นขอบใน Office Word 2007

เพิ่มเส้นขอบ

เปลี่ยนแปลงเส้นขอบ

เอาเส้นขอบออก

เกี่ยวกับเส้นขอบใน Office Word 2007

คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบให้กับด้านใดๆ หรือทุกด้านของแต่ละหน้ากระดาษในเอกสาร หน้าต่างๆ ในส่วน หน้าแรกเท่านั้น หรือให้กับทุกๆ หน้ายกเว้นหน้าแรก คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบหน้ากระดาษในลักษณะเส้นและสีแบบต่างๆ ตลอดจนใช้เส้นขอบกราฟิกแบบต่างๆ

หน้าที่มีเส้นขอบกราฟิก

คุณสามารถแยกข้อความออกจากส่วนที่เหลือของเอกสารด้วยการเพิ่มเส้นขอบ

ข้อความที่มีเส้นขอบและแรเงา

คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบให้ตารางหรือเซลล์ตารางแต่ละเซลล์

ตารางที่มีการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบให้กับวัตถุรูปวาดและรูปภาพ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงหรือจัดรูปแบบเส้นขอบของวัตถุในวิธีเดียวกับที่คุณเปลี่ยนแปลงหรือจัดรูปแบบเส้น

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเส้นขอบ

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เพิ่มเส้นขอบให้กับรูปภาพ ตาราง หรือข้อความ

 1. เลือกรูปภาพ ตาราง หรือข้อความที่คุณต้องการนำเส้นขอบไปใช้

  เมื่อต้องการนำเส้นขอบไปใช้กับเซลล์ตารางที่ระบุ ให้เลือกเซลล์รวมทั้งเครื่องหมายสิ้นสุดเซลล์

  เลือกเซลล์และเครื่องหมายสิ้นสุดเซลล์

  หมายเหตุ: กด CTRL+* เพื่อเปิด แสดง/ซ่อน เครื่องหมายย่อหน้า และแสดงเครื่องหมายสิ้นสุดเซลล์

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม พื้นหลังของหน้า ให้คลิก เส้นขอบหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Word

 3. ในกล่องโต้ตอบ เส้นขอบและแรเงา ให้คลิกแท็บ เส้นขอบ จากนั้นให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งของเส้นขอบภายใต้ การตั้งค่า

 4. เลือกลักษณะ สี และความกว้างของเส้นขอบ

 5. ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • วางเส้นขอบบนด้านที่เฉพาะเจาะจงของพื้นที่ที่เลือกเท่านั้น ให้คลิก กำหนดเอง ภายใต้ การตั้งค่า ภายใต้ แสดงตัวอย่าง ให้คลิกด้านของไดอะแกรม หรือคลิกปุ่มเพื่อนำเส้นขอบไปใช้และเอาเส้นขอบออก

  • เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่แน่นอนของเส้นขอบย่อหน้าที่สัมพันธ์กับข้อความ ให้คลิก การย่อหน้า ภายใต้ นำไปใช้กับ ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการระบุเซลล์หรือตารางที่คุณต้องการให้เส้นขอบปรากฏอยู่ภายใน ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ นำไปใช้กับ

เพิ่มเส้นขอบให้กับหน้ากระดาษ

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม พื้นหลังของหน้า ให้คลิก เส้นขอบหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Word

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่บนแท็บ เส้นขอบหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบ เส้นขอบและแรเงา

 2. คลิกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งของเส้นขอบภายใต้ การตั้งค่า

  เมื่อต้องการระบุให้เส้นขอบปรากฏบนด้านที่เฉพาะเจาะจงของหน้ากระดาษ เช่น เฉพาะด้านบน ให้คลิก กำหนดเอง ภายใต้ การตั้งค่า ภายใต้ แสดงตัวอย่าง ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้เส้นขอบปรากฏ

 3. เลือกลักษณะ สี และความกว้างของเส้นขอบ

  เมื่อต้องการระบุเส้นขอบที่สวยงาม เช่น ต้นไม้ ให้เลือกตัวเลือกในกล่อง ศิลป์

 4. ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการระบุหน้าหรือส่วนที่เฉพาะเจาะจงให้เส้นขอบปรากฏ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ นำไปใช้กับ

  • เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่แน่นอนของเส้นขอบบนหน้า ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถเห็นเส้นขอบหน้ากระดาษบนหน้าจอของคุณด้วยการแสดงเอกสารของคุณในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

การเพิ่มเส้นขอบให้กับวัตถุรูปวาด

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบให้กับวัตถุรูปวาด คุณต้องวางวัตถุรูปวาดในพื้นที่วาดรูป

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง แล้วคลิก สร้างพื้นที่วาดรูป

  Word Ribbon Image

  Office Word 2007 เพิ่มพื้นที่วาดรูป

 2. คลิกขวาที่พื้นที่วาดรูป แล้วคลิก จัดรูปแบบพื้นที่วาดรูป บนเมนูทางลัด

 3. บนแท็บ สีและเส้น ภายใต้ เส้น ให้เลือกสี ลักษณะเส้น และน้ำหนักเส้น

 4. เพิ่มวัตถุรูปวาดที่คุณต้องการลงในพื้นที่วาดรูป

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแปลงเส้นขอบ

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เปลี่ยนเส้นขอบของรูปภาพ ตาราง หรือข้อความ

 1. เลือกข้อความ รูปภาพ หรือตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเส้นขอบ

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเส้นขอบบนเซลล์ตารางที่ระบุ ให้เลือกเซลล์รวมทั้งเครื่องหมายสิ้นสุดเซลล์

  เลือกเซลล์และเครื่องหมายสิ้นสุดเซลล์

  หมายเหตุ: กด CTRL+* เพื่อเปิด แสดง/ซ่อน เครื่องหมายย่อหน้า และแสดงเครื่องหมายสิ้นสุดเซลล์

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม พื้นหลังของหน้า ให้คลิก เส้นขอบหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Word

 3. คลิกแท็บ เส้นขอบ และเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่คุณต้องการ

การเปลี่ยนแปลงเส้นขอบหน้ากระดาษ

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม พื้นหลังของหน้า ให้คลิก เส้นขอบหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Word

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่บนแท็บ เส้นขอบหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบ เส้นขอบและแรเงา

 2. เปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถเห็นเส้นขอบหน้ากระดาษบนหน้าจอของคุณด้วยการแสดงเอกสารของคุณในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

เปลี่ยนเส้นขอบสำหรับวัตถุรูปวาด

 1. คลิกขวาที่พื้นที่วาดรูปที่มีเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นให้คลิก จัดรูปแบบพื้นที่วาดรูป บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ สีและเส้น ภายใต้ เส้น ให้เปลี่ยนแปลงสี ลักษณะเส้น และน้ำหนักเส้น

ด้านบนของหน้า

เอาเส้นขอบออก

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เอาเส้นขอบออกจากรูปภาพ ตาราง หรือข้อความ

 1. เลือกข้อความ รูปภาพ หรือตารางที่มีเส้นขอบที่ต้องการเอาออก

  ถ้าคุณต้องการเอาเส้นขอบออกจากเซลล์ตารางที่ระบุ ให้เลือกเซลล์รวมทั้งเครื่องหมายสิ้นสุดเซลล์

  เลือกเซลล์และเครื่องหมายสิ้นสุดเซลล์

  หมายเหตุ: กด CTRL+* เพื่อเปิด แสดง/ซ่อน เครื่องหมายย่อหน้า และแสดงเครื่องหมายสิ้นสุดเซลล์

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม พื้นหลังของหน้า ให้คลิก เส้นขอบหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Word

 3. คลิกแท็บ เส้นขอบ

 4. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก ไม่มี

เอาเส้นขอบออกจากหน้ากระดาษ

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม พื้นหลังของหน้า ให้คลิก เส้นขอบหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Word

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่บนแท็บ เส้นขอบหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบ เส้นขอบและแรเงา

 2. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก ไม่มี

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเอาเส้นขอบออกจากขอบเอกสารเพียงหนึ่งขอบ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเอาออกทั้งหมดยกเว้นเส้นขอบบน  ให้คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการเอาออกในไดอะแกรมภายใต้ แสดงตัวอย่าง

การเอาเส้นขอบออกจากวัตถุรูปวาด

 1. เลือกพื้นที่วาดรูปที่ล้อมรอบวัตถุรูปวาดที่เส้นขอบที่คุณต้องการเอาออก

 2. คลิกขวาที่พื้นที่วาดรูป แล้วคลิก จัดรูปแบบพื้นที่วาดรูป บนเมนูทางลัด

 3. บนแท็บ สีและเส้น ภายใต้ เส้น ให้คลิก ไม่มีสี

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×