การจัดแผ่นงานให้พอดีกับหน้าที่พิมพ์

เหตุผล

เมื่อแผ่นงานของคุณมีคอลัมน์เป็นจำนวนมาก คุณสามารถใช้ตัวเลือก ปรับพอดีหน้า เพื่อลดขนาดแผ่นงานให้พอดีกับหน้าที่พิมพ์ได้ดีขึ้น

วิธีการ

Icon image

บนแถบสถานะ คลิกปุ่ม เค้าโครงหน้ากระดาษ เพื่อสลับจากมุมมองปกติเป็นมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

ปุ่มเค้าโครงหน้ากระดาษบนแถบสถานะ

Icon image

ในกลุ่ม ปรับพอดีหน้า ในกล่อง ความกว้าง ให้เลือก 1 หน้า และในกล่อง ความสูง ให้เลือก อัตโนมัติ ถึงตอนนี้ คอลัมน์จะปรากฎอยู่บนหน้าหนึ่งหน้า แต่แถวอาจขยายไปมากกว่าหนึ่งหน้า

กลุ่มปรับพอดีหน้า บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ

ถ้าต้องการพิมพ์แผ่นงานบนหน้าหนึ่งหน้าเท่านั้น ในกล่อง ความสูง ให้เลือก 1 หน้า แทนที่จะเลือก อัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำเช่นนี้ ผลลัพธ์ที่พิมพ์ออกมาอาจอ่านยาก เนื่องจาก Excel ย่อข้อมูลให้พอดีกับหน้า ถ้าต้องการดูว่ามาตราส่วนที่ใช้เป็นเท่าใดให้ดูตัวเลขในกล่อง มาตราส่วน ถ้าเป็นเลขที่ตํ่า คุณอาจต้องทำการปรับอื่นๆ ก่อนที่จะพิมพ์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือตั้งค่าขนาดกระดาษให้ใหญ่ขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน เคล็ดลับ

Icon image

ถ้าต้องการพิมพ์แผ่นงานของคุณ ให้กด CTRL+P เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์ แล้วคลิก ตกลง

เคล็ดลับ

  • เมื่อเสร็จการทำงานในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษแล้ว ให้คลิก ปกติ รูปปุ่ม บนแถบสถานะเพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  • ถ้าต้องการแสดงตัวอย่างแผ่นงานก่อนการพิมพ์ ให้กด CTRL+F2

  • ถ้าแผ่นงานของคุณมีคอลัมน์จำนวนมาก คุณอาจจำเป็นต้องสลับการวางแนวหน้ากระดาษจากแนวตั้งเป็นแนวนอน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนว แล้วคลิก แนวนอน

  • ลองใช้ขนาดกระดาษที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับคอลัมน์จำนวนมากที่พิมพ์ ถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษเริ่มต้น ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ขนาด (กลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ) แล้วเลือกขนาดที่คุณต้องการ

  • ใช้คำสั่ง พื้นที่พิมพ์ (กลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ) เพื่อแยกคอลัมน์หรือแถวที่ไม่ต้องการพิมพ์ออก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการพิมพ์คอลัมน์ A ถึง F แต่ไม่ต้องการคอลัมน์ G ถึง Z ให้ตั้งค่าพื้นที่พิมพ์ให้รวมเฉพาะคอลัมน์ A ถึง F เท่านั้น

  • มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษไม่สามารถใช้งานร่วมกับคำสั่ง ตรึงแนว ถ้าคุณไม่ต้องการยกเลิกตรึงแนวแถวหรือคอลัมน์ในแผ่นงานของคุณ คุณสามารถข้ามมุมมองการตั้งค่าหน้ากระดาษและใช้ตัวเลือก พอดีกับ บนแท็บ หน้า ในกล้องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ แทน ถ้าต้องการเปิดกล้องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ จากมุมมองปกติ บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ที่อยู่ถัดจากคำว่า การตั้งค่าหน้ากระดาษ อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถกด ALT+P, S, P ก็ได้

ด้านบนของเพจ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×