การคำนวณเปอร์เซ็นต์

สมมติว่าคุณต้องการคำนวณจำนวนภาษีขาย คำนวณเกรดสำหรับคะแนนการทดสอบ หรือกำหนดการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในการขายระหว่างสองไตรมาส มีวิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ต่างๆ อยู่หลายวิธี

เปอร์เซ็นต์จะได้จากการคำนวณโดยใช้สมการต่อไปนี้

amount/total = percentage

โดยที่เปอร์เซ็นต์จะอยู่ในรูปของเลขทศนิยม

คุณต้องการทำสิ่งใด

คำนวณหาจำนวนถ้าคุณทราบผลรวมและเปอร์เซ็นต์

คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณทราบผลรวมและจำนวน

คำนวณหาผลรวมถ้าคุณทราบจำนวนและเปอร์เซ็นต์

คำนวณหาผลต่างระหว่างตัวเลขสองจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์

เพิ่มหรือลดตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

คำนวณหาจำนวนถ้าคุณทราบผลรวมและเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์ในราคา 800 ดอลลาร์ และต้องเสียภาษีขายอีก 8.9% คุณจะต้องจ่ายค่าภาษีขายอีกเป็นจำนวนเงินเท่าใด ในตัวอย่างนี้ คุณต้องการค้นหา 8.9% จาก 800

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

A

B

ราคาซื้อ

ภาษีขาย (ในรูปตัวเลขทศนิยม)

800

0.089

สูตร

รายละเอียด (ผลลัพธ์)

=A2*B2

คูณ 800 ด้วย 0.089 เพื่อให้ได้จำนวนภาษีขายที่ต้องชำระ ($71.20)

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแปลงตัวเลขในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยม ให้หารด้วย 100 ตัวอย่างเช่น ภาษีขายในตัวอย่างนี้ (8.9) เมื่อถูกหารโดย 100 จะเท่ากับ .089

ด้านบนของหน้า

คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณทราบผลรวมและจำนวน

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้คะแนน 42 จากทั้งหมด 50 คะแนน แสดงว่าคุณตอบคำตอบที่ถูกต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

A

B

คะแนนที่ได้จากคำตอบถูกต้อง

คะแนนรวมทั้งหมด

42

50

สูตร

รายละเอียด (ผลลัพธ์)

=A2/B2

หาร 42 ด้วย 50 เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์ของคำตอบที่ถูกต้อง (0.84 หรือ 84%)

หมายเหตุ: คุณสามารถดูตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ ให้เลือกเซลล์ แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิก ลักษณะเปอร์เซ็นต์ รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

คำนวณหาผลรวมถ้าคุณทราบจำนวนและเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น ราคาขายของเสื้อเชิ้ตเท่ากับ $15 ซึ่งเป็นที่ต่ำกว่าราคาเต็มอยู่ 25% แสดงว่าเสื้อตัวนี้มีราคาเต็มเท่าใด ในตัวอย่างนี้ คุณต้องการหาว่า 75% ของจำนวนใดที่เท่ากับ 15

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

A

B

ราคาขาย

100% ลบด้วยส่วนลด (ในรูปแบบทศนิยม)

15

0.75

สูตร

รายละเอียด (ผลลัพธ์)

=A2/B2

หาร 15 ด้วย 0.75 เพื่อให้ได้ราคาเต็ม (20)

ด้านบนของหน้า

คำนวณหาผลต่างระหว่างตัวเลขสองจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น รายได้ของคุณในเดือนพฤศจิกายนเท่ากับ $2,342 และในเดือนธันวาคมเท่ากับ $2,500 รายได้ของคุณทั้งสองเดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อต้องการคำนวณในกรณีนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน ABS และตัวดำเนินการลบ (-) และตัวดำเนินการหาร (/)

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

A

B

รายได้เดือนพฤศจิกายน

รายได้เดือนธันวาคม

2342

2500

สูตร

รายละเอียด (ผลลัพธ์)

=(B2-A2)/ABS(A2)

หารผลต่างระหว่างจำนวนแรกและจำนวนที่สองด้วยค่าสัมบูรณ์ของจำนวนแรก เพื่อหาเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (0.06746 หรือ 6.75%)

หมายเหตุ: คุณสามารถดูตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ ให้เลือกเซลล์ แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิก ลักษณะเปอร์เซ็นต์ รูปปุ่ม

รายละเอียดฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน ABS จะส่งกลับค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข ค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข คือ ตัวเลขที่ไม่มีเครื่องหมาย

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือลดตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น คุณใช้จ่ายประมาณ $25 สำหรับค่าอาหารในแต่ละสัปดาห์ และคุณต้องการลดค่าอาหารประจำสัปดาห์ลงอีก 25% แสดงว่าคุณจะมีงบสำหรับค่าอาหารเท่าใด หรือถ้าคุณต้องการเพิ่มค่าอาหารที่เท่ากับ $25 มากขึ้นอีก 25% งบค่าอาหารประจำสัปดาห์ใหม่นี้จะเท่ากับเท่าใด

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

A

B

ตัวเลข

เปอร์เซ็นต์

25

25%

สูตร

รายละเอียด (ผลลัพธ์)

=A2*(1-B2)

ลดจาก 25 อีก 25% (18.75)

=A2*(1+B2)

เพิ่มจาก 25 อีก 25% (31.25)

=A2*(1+35%)

เพิ่มจาก 25 อีก 35% (33.75)

หมายเหตุ: เมื่อคุณพิมพ์ตัวเลขแล้วตามด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ตัวเลขนี้จะถูกตีความว่าต้องถูกหารด้วย 100 ตัวอย่างเช่น 5% จะถือว่าเท่ากับ .05

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×