การคำนวณค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวเลข

สมมุติว่าคุณต้องการหาค่าเฉลี่ยของจำนวนวันที่ใช้ทำงานหลักของโครงการเสร็จสมบูรณ์ หรือค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของวันที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลา 10 ปี มีวิธีคำนวณค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวเลขหลายวิธี

ฟังก์ชัน AVERAGE จะวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งก็คือตำแหน่งที่ตั้งของจุดกึ่งกลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดทั่วไปที่สุดสามค่าของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางได้แก่

 • ค่าเฉลี่ย     เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตและคำนวณด้วยการเพิ่มกลุ่มของตัวเลขแล้วหารด้วยจำนวนนับของตัวเลขดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 เท่ากับ 5

 • ค่ามัธยฐาน     ซึ่งก็คือค่ากลางของกลุ่มตัวเลข นั่นก็คือ ตัวเลขครึ่งหนึ่งจะมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และตัวเลขอีกครึ่งหนึ่งมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 4

 • ฐานนิยม     คือตัวเลขที่ปรากฏบ่อยที่สุดในกลุ่มตัวเลข ตัวอย่างเช่น ค่าฐานนิยมของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 3

สำหรับการแจกแจงสมมาตรของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางทั้งสามนี้จะเหมือนกันทั้งหมด ส่วนการแจกแจงเบ้ของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มกลางทั้งสามนั้นสามารถแตกต่างกันได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

คำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลขในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

คำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลขที่ไม่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

รายละเอียดฟังก์ชัน

คำนวณค่าเฉลี่ยตามน้ำหนัก

รายละเอียดฟังก์ชัน

คำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลข โดยละเว้นค่าศูนย์ (0)

รายละเอียดฟังก์ชัน

คำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลขในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

 1. คลิกเซลล์ด้านล่างหรือด้านขวาของตัวเลขที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ย

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิกลูกศรถัดจาก ผลรวมอัตโนมัติ รูปปุ่ม คลิก ค่าเฉลี่ย แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

คำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลขที่ไม่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน AVERAGE

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานเปล่าหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ  ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์และการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

4

5

6

7

A

ข้อมูล

10

7

9

27

1

4

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=AVERAGE(A2:A7)

หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้งหมดในรายการข้างต้น (9.5)

=AVERAGE(A2:A4,A7)

หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขสามตัวข้างบนรายการและตัวเลขสุดท้ายในรายการ (7.5)

=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0")

หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขในรายการ ยกเว้นตัวเลขที่มีค่าเป็นศูนย์ เช่น เซลล์ A6 (11.4)

รายละเอียดฟังก์ชัน

ค่าเฉลี่ย

AVERAGEIF

ด้านบนของหน้า

คำนวณค่าเฉลี่ยตามน้ำหนัก

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT และฟังก์ชัน SUM

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานเปล่าหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ  ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์และการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

ตัวอย่างนี้คำนวณราคาเฉลี่ยต่อหน่วยทั้งการซื้อสามประเภท การซื้อแต่ละประเภทมีจำนวนหน่วยที่ซื้อและราคาต่อหน่วยที่ต่างกัน

1

2

3

4

A

B

ราคาต่อหน่วย

จำนวนหน่วย

20

500

25

750

35

200

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=SUMPRODUCT(A2:A4,B2:B4)/SUM(B2:B4)

หารผลรวมค่าใช้จ่ายของการสั่งซื้อทั้งสามประเภทด้วยผลรวมของจำนวนหน่วยที่สั่งซื้อ  (24.66)

รายละเอียดฟังก์ชัน

ผลรวม

SUMPRODUCT

ด้านบนของหน้า

คำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลข โดยละเว้นค่าศูนย์ (0)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน AVERAGE และฟังก์ชัน IF

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานเปล่าหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ  ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์และการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

4

5

6

7

A

ข้อมูล

10

7

9

27

1

4

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0")

หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขในรายการ ยกเว้นตัวเลขที่มีค่าเป็นศูนย์ เช่น เซลล์ A6 (11.4)

รายละเอียดฟังก์ชัน

AVERAGEIF

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา