การคำนวณความแตกต่างระหว่างสองเวลา

สมมติว่าคุณต้องการดูว่าพนักงานใช้เวลานานเท่าใดในการดำเนินการประกอบให้เสร็จสมบูรณ์ หรือเวลาที่ต้องคอยอาหารจานด่วนในชั่วโมงเร่งด่วน การคำนวณความแตกต่างระหว่างสองเวลามีอยู่หลายวิธีด้วยกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเวลามาตรฐาน

แสดงผลลัพธ์ตามหน่วยเวลาเดียว

แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเวลามาตรฐาน

วิธีที่คุณสามารถใช้ในการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง : นาที : วินาที) มีอยู่สองวิธีด้วยกัน คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการลบ (-) เพื่อหาความแตกต่างระหว่างสองเวลา แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • นำโค้ดรูปแบบแบบกำหนดเองไปใช้กับเซลล์โดยดำเนินการดังนี้

  1. เลือกเซลล์

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง รูปแบบตัวเลข แล้วคลิก รูปแบบตัวเลขเพิ่มเติม

  3. คลิก กำหนดเอง ในรายการ ประเภท แล้วคลิกรูปแบบแบบกำหนดเองในกล่องชนิด

 • ใช้ฟังก์ชัน TEXT เพื่อจัดรูปแบบเวลา

เมื่อคุณใช้โค้ดรูปแบบเวลา ชั่วโมงจะมีค่าไม่เกิน 24 นาทีจะมีค่าไม่เกิน 60 และวินาทีจะมีค่าไม่เกิน 60

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Online ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์
  Important: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้ใน Excel 2013 สำหรับ Windows

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 2. กด CTRL+C

 3. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

 4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด Ctrl+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Online ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับเซลล์แต่ละเซลล์ในตัวอย่าง
  Important: ตัวอย่างเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต

 5. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์กับสูตรการคำนวณ ให้กด Ctrl+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังเวิร์กชีตเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

1

2

3


4


56


7


8


9

A

B

เวลาเริ่มต้น

เวลาสิ้นสุด

6/9/2007 10:35 AM

6/9/2007 3:30 PM

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=B2-A2

จำนวนชั่วโมงระหว่างสองเวลา (4) คุณต้องนำรูปแบบแบบกำหนดเอง "h" ไปใช้กับเซลล์ด้วยตัวเอง

=B2-A2

จำนวนชั่วโมงและนาทีระหว่างสองเวลา (4:55) คุณต้องนำรูปแบบแบบกำหนดเอง "h:mm" ไปใช้กับเซลล์ด้วยตัวเอง

=B2-A2

จำนวนชั่วโมง นาที และวินาทีระหว่างสองเวลา (4:55:00) คุณต้องนำรูปแบบแบบกำหนดเอง "h:mm:ss" ไปใช้กับเซลล์ด้วยตัวเอง

=TEXT(B2-A2,"h")

จำนวนชั่วโมงระหว่างสองเวลาที่จัดรูปแบบเป็น "h" โดยใช้ฟังก์ชัน TEXT (4)

=TEXT(B2-A2,"h:mm")

จำนวนชั่วโมงและนาทีระหว่างสองเวลาที่จัดรูปแบบเป็น "h:mm" โดยใช้ฟังก์ชัน TEXT (4:55)

=TEXT(B2-A2,"h:mm:ss")

จำนวนชั่วโมง นาที และวินาทีระหว่างสองเวลาที่จัดรูปแบบเป็น "h:mm:ss" โดยใช้ฟังก์ชัน TEXT(4:55:00)

หมายเหตุ   ถ้าคุณใช้รูปแบบทั้งสองนี้กับฟังก์ชัน TEXT และใช้รูปแบบตัวเลขกับเซลล์ ฟังก์ชัน TEXT จะมีอิทธิพลเหนือการจัดรูปแบบเซลล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันดังกล่าว ให้ดู ฟังก์ชัน TEXTและ การแสดงตัวเลขเป็นวันที่หรือเวลา

ด้านบนของหน้า

แสดงผลลัพธ์ตามหน่วยเวลาเดียว

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน INT หรือฟังก์ชัน HOUR, MINUTE และSECOND ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Online ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์
  Important: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้ใน Excel 2013 สำหรับ Windows

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 2. กด CTRL+C

 3. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

 4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด Ctrl+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Online ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับเซลล์แต่ละเซลล์ในตัวอย่าง
  Important: ตัวอย่างเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต

 5. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์กับสูตรการคำนวณ ให้กด Ctrl+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังเวิร์กชีตเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

1


2

3

4

5

6


7


8


9

A

B

เวลาเริ่มต้น

เวลาสิ้นสุด

6/9/2007 10:35 AM

6/9/2007 3:30 PM

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=INT((B2-A2)*24)

จำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่อยู่ระหว่างสองเวลา (4)

=(B2-A2)*1440

จำนวนนาทีทั้งหมดที่อยู่ระหว่างสองเวลา (295)

=(B2-A2)*86400

จำนวนวินาทีทั้งหมดที่อยู่ระหว่างสองเวลา (17700)

=HOUR(B2-A2)

ผลต่างเป็นหน่วยชั่วโมงระหว่างสองเวลา ค่านี้ต้องไม่เกิน 24 (4)

=MINUTE(B2-A2)

ผลต่างเป็นหน่วยนาทีระหว่างสองเวลา ค่านี้ต้องไม่เกิน 60 (55)

=SECOND(B2-A2)

ผลต่างเป็นหน่วยวินาทีระหว่างสองเวลา ค่านี้ต้องไม่เกิน 60 (0)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันดังกล่าว ให้ดู ฟังก์ชัน INT, ฟังก์ชัน HOUR, ฟังก์ชัน MINUTE และ ฟังก์ชัน SECOND

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา