การคัดลอกข้อมูลหรือแผนภูมิของ Excel ไปยัง Word

อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการนำเสนอข้อมูล เวิร์กชีต ของ Microsoft Office Excel หรือแผนภูมิที่คุณสร้างที่ Excel ในเอกสาร Microsoft Office Word คุณสามารถคัดลอกข้อมูลหรือแผนภูมิที่เลือกใน Excel จากนั้นใช้คำสั่ง วาง หรือ วางแบบพิเศษ ใน Word เพื่อแทรกข้อมูลหรือแผนภูมิในเอกสาร

คุณต้องการทำสิ่งใด

การคัดลอกข้อมูลแผ่นงานไปยังเอกสารของ Word

การคัดลอกแผนภูมิไปยังเอกสารของ Word

การคัดลอกข้อมูลแผ่นงานไปยังเอกสารของ Word

 1. ใน Excel ให้เลือกข้อมูลแผ่นงานที่คุณต้องการคัดลอกไปยังเอกสารของ Word

 2. ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

  คีย์ลัด คุณยังสามารถกด Ctrl+C ได้อีกด้วย

 3. ในเอกสารของ Word ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อมูลแผ่นงานที่คัดลอก

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

  คีย์ลัด คุณยังสามารถกด Ctrl+V ได้อีกด้วย

 5. คลิกที่ ตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม ถัดจากข้อมูล จากนั้นเลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นตารางของ Word ให้คลิก รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ หากต้องการใช้รูปแบบต้นฉบับของข้อมูลที่คัดลอก หรือคลิก ตรงกับลักษณะตารางปลายทาง หากต้องการใช้ชุดรูปแบบของเอกสารที่ใช้งานกับเอกสารของ Word อยู่

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นรูปภาพแบบคงที่ ให้คลิก วางเป็นรูปภาพ

  • เมื่อต้องการวางการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลของ Excel เพื่อให้ข้อมูลในเอกสารของ Word ได้รับการปรับปรุงเมื่อคุณแก้ไขข้อมูลต้นฉบับในสมุดงานของ Excel ให้คลิก รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับและการเชื่อมโยงไปยัง Excel หรือคลิก ตรงกับลักษณะตารางปลายทาง และการเชื่อมโยงไปยัง Excel

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นข้อความ โดยแต่ละแถวอยู่ในย่อหน้าแยกกัน และมีช่องว่างของแท็บคั่นระหว่างค่าของเซลล์ ให้คลิก เก็บข้อความเท่านั้น

   หมายเหตุ: 

   • หากคุณไม่เห็นปุ่ม ตัวเลือกการวาง คุณอาจต้องเปิดการใช้งานปุ่มนี้ คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัด คัดลอก และวาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงปุ่ม 'ตัวเลือกการวาง'

   • หากคุณวางข้อมูลในตาราง Word ปุ่ม ตัวเลือกการวาง จะแสดงตัวเลือกการวางต่างกัน คุณสามารถแทรกข้อมูลที่คัดลอกเป็นตารางที่ซ้อนกัน ผสานข้อมูลกับตารางที่มีอยู่ แทรกข้อมูลเป็นแถวใหม่ในตารางที่มีอยู่ เขียนทับเซลล์ในตารางที่มีอยู่ หรือวางข้อมูลเป็นรูปภาพคงที่

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการวางข้อมูลในรูปแบบอื่น (เช่น วัตถุแผ่นงาน รูปแบบ HTML บิตแมป รูปภาพ หรือรูปแบบข้อความ) หรือวางการเชื่อมโยงในแหล่งข้อมูลใน Excel ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรที่ปุ่ม วาง จากนั้นคลิก วางแบบพิเศษ ในรายการ เป็น ให้คลิกรูปแบบที่คุณต้องการใช้

 • เมื่อต้องการแก้ไขแผ่นงานทั้งหมดภายหลัง ให้คลิก วัตถุแผ่นงานของ Microsoft Office Excel เมื่อต้องการให้สามารถเข้าถึงแผ่นงานทั้งหมดในเอกสารของ Word ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่คุณอาจต้องการเก็บไว้เป็นส่วนบุคคล ให้คลิก วัตถุแผ่นงานของ Microsoft Office Excel

 • เมื่อต้องการปรับปรุงตารางในเอกสารโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลใน Excel ให้คลิก วางการเชื่อมโยง จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่อง เป็น ถ้าคุณบันทึกสมุดงานต้นฉบับก่อนที่จะคัดลอกข้อมูล คุณยังสามารถคลิก การเชื่อมโยงหลายมิติของ Word ในกล่อง เป็น เพื่อแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติในเอกสารที่นำคุณไปสู่แหล่งข้อมูลใน Excel

 • เมื่อต้องการวางเนื้อหาเป็นไอคอนโปรแกรมประยุกต์ Word ที่เป็นการเชื่อมโยงและการฝังตัววัตถุ (OLE) (แทนที่จะวางเนื้อหาจริง) ให้คลิก วัตถุแผ่นงาน Microsoft Office Excel จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอนคุณสามารถคลิกไอคอนเพื่อเปิดโปรแกรมประยุกต์ จากนั้นดูเนื้อหา

 • เมื่อต้องการใช้ HTML เพื่อคัดลอกข้อมูลไปยัง Word และแสดงในตาราง Word ให้คลิก รูปแบบ HTML

 • เมื่อต้องการวางรูปภาพคงที่ ให้คลิก บิตแมป หรือเมื่อต้องการวางรูปภาพที่สามารถยกเลิกการจัดกลุ่ม ให้คลิก รูปภาพ (Enhanced Metafile) หรือ รูปภาพ (Windows Metafile)

 • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นข้อความที่จัดรูปแบบหรือข้อความที่ไม่จัดรูปแบบ ให้คลิก ข้อความที่จัดรูปแบบ (RTF)ข้อความที่ไม่จัดรูปแบบ หรือ ข้อความ Unicode ที่ไม่จัดรูปแบบ

 • เมื่อต้องการวางข้อมูลเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติที่นำคุณไปยังข้อมูลที่มาใน Excel ให้คลิกลูกศรในปุ่ม วาง จากนั้นคลิก วางเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ ถ้าสมุดงานมีข้อมูลที่มาที่ยังไม่ได้บันทึก ตัวเลือกนี้จะใช้งานไม่ได้

 • หากคุณต้องการให้ช่วงข้อมูลที่วางเป็น วัตถุแผ่นงานของ Microsoft Excel ในเอกสารของ Word เพื่อขยายเมื่อข้อมูลที่ตรงกันขยายในแผ่นงานของ Excel คุณสามารถกำหนด ชื่อ สำหรับช่วงข้อมูลใน Excel ก่อนที่คุณจะคัดลอกข้อมูล จากนั้นคุณสามารถวางการเชื่อมโยงในช่วงที่กำหนดชื่อ โดยใช้คำสั่ง วางแบบพิเศษ ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรในปุ่ม วาง คลิก วางแบบพิเศษ และคลิก วางการเชื่อมโยง

ด้านบนของหน้า

การคัดลอกแผนภูมิไปยังเอกสารของ Word

 1. ใน Excel ให้เลือก แผนภูมิที่ฝัง หรือ แผ่นงานแผนภูมิ ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังเอกสารของ Word

 2. ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

  คีย์ลัด คุณยังสามารถกด Ctrl+C ได้อีกด้วย

 3. ในเอกสารของ Word ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางแผนภูมิที่คัดลอก

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

  คีย์ลัด คุณยังสามารถกด Ctrl+V ได้อีกด้วย

 5. คลิกที่ ตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม ถัดจากแผนภูมิ จากนั้นเลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการวางแผนภูมิที่มีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่มา ให้คลิก แผนภูมิ (เชื่อมโยงไปยังข้อมูล Excel)

  • เมื่อต้องการวางแผนภูมิเพื่อรวมการเข้าถึงสมุดงานทั้งหมดในเอกสาร ให้คลิก แผนภูมิ Excel (ทั้งสมุดงาน)

  • เมื่อต้องการวางแผนภูมิเป็นรูปภาพแบบคงที่ ให้คลิก วางเป็นรูปภาพ

  • เมื่อต้องการวางแผนภูมิในรูปแบบเดิม ให้คลิก รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

  • เมื่อต้องการวางแผนภูมิและจัดรูปแบบโดยใช้ชุดรูปแบบของเอกสารที่ใช้กับเอกสาร ให้คลิก ใช้ชุดรูปแบบปลายทาง

   หมายเหตุ: ปุ่ม ตัวเลือกการวาง ไม่สามารถใช้ได้ เมื่อคุณวางแผนภูมิในเอกสารที่เปิดในโหมดที่เข้ากันได้ใน Word ในโหมดที่เข้ากันได้ แผนภูมินี้จะถูกวางเป็นรูปภาพคงที่

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการวางแผนภูมิในรูปแบบอื่น ให้คลิกลูกศรในปุ่ม วาง จากนั้นคลิก วางแบบพิเศษ ในรายการ เป็น ให้เลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้

 • เมื่อต้องการวางแผนภูมิเป็น วัตถุฝังตัว ที่สามารถแก้ไขโดยใช้ Excel ให้คลิก วัตถุแผนภูมิของ Microsoft Office Excel เมื่อต้องการแทรกไอคอนแฟ้มที่คุณสามารถคลิกเพื่อเปิดแผนภูมิ คุณสามารถเลือก แสดงเป็นไอคอน

 • เมื่อต้องการวางแผนภูมิเป็นไอคอนโปรแกรมประยุกต์ Word ที่เป็นการเชื่อมโยงและการฝังตัววัตถุ (OLE) (แทนที่จะวางเนื้อหาจริง) ให้คลิก วัตถุแผนภูมิ Microsoft Office Excel จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นไอคอนคุณสามารถคลิกไอคอนเพื่อเปิดโปรแกรมประยุกต์ จากนั้นดูแผนภูมิ

 • เมื่อต้องการวางแผนภูมิเป็นรูปภาพคงที่ ให้คลิกตัวเลือก รูปภาพ หรือ บิตแมป รูปแบบของรูปภาพโดยปกติจะให้คุณภาพการแสดงผลที่ดีกว่ารูปแบบบิตแมป

 • คลิก วัตถุกราฟิกของ Microsoft Office เพื่อวางแผนภูมิเป็นวัตถุกราฟิกที่สามารถแก้ไขโดยใช้เครื่องมือแผนภูมิใน Word เมื่อต้องการแทรกไอคอนแฟ้มที่คุณสามารถคลิกเพื่อเปิดแผนภูมิ ให้เลือก แสดงเป็นไอคอนวัตถุกราฟิกของ Microsoft Office จะไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อคุณใช้โหมดที่เข้ากันได้ใน Word

 • คลิก วางการเชื่อมโยง เพื่อวางแผนภูมิที่เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลของแผนภูมิต้นฉบับใน Excel เพื่อให้แผนภูมิที่วางนี้ได้รับการปรับปรุง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข ตัวเลือกนี้จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อคุณใช้โหมดที่เข้ากันได้ใน Word

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแผนภูมิ Microsoft Office Excel 2007 โดยตรงใน Microsoft Office Word 2007 โดยคลิกปุ่ม แผนภูมิ บนริบบิ้น (แท็บ แทรก กลุ่ม ภาพประกอบ) จากนั้นใช้เครื่องมือแผนภูมิเพื่อแก้ไขหรือจัดรูปแบบของแผนภูมิ แผนภูมิที่คุณสร้างใน Word จะฝังตัวในเอกสาร Word และแหล่งข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในแผ่นงาน Excel ซึ่งรวมอยู่ในแฟ้ม Word ในโหมดที่เข้ากันได้ คุณสามารถสร้างแผนภูมิใน Word โดยใช้ Microsoft Graph

  หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×