การกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นเองสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าต่างๆ เองสำหรับฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 ของคุณได้จากประเภท การตั้งค่าไคลเอ็นต์ ของตัวเลือก การตั้งค่าที่คุณกำหนดจากประเภทนี้จะนำไปใช้กับแฟ้มฐานข้อมูล Access ทั้งหมดที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ การตั้งค่าเหล่านี้จะไม่นำไปใช้กับฐานข้อมูลเว็บ

ตัวเลือกการตั้งค่าไคลเอ็นต์

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์และแป้นพิมพ์เอง

ตั้งค่าตัวเลือกการแสดงคุณลักษณะ

เปลี่ยนแปลงตัวเลือกการพิมพ์

ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไปสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการดำเนินการค้นหาและแทนที่

ตั้งค่าตัวเลือกในการแสดงข้อความยืนยัน

กำหนดตัวเลือกขั้นสูงเองสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของคุณ

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการแสดงภาษาที่เจาะจง

กำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์และแป้นพิมพ์เอง

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ในการตั้งค่าลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์เมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์บางแป้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์เฉพาะภาษา ให้ดูที่ส่วน การเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ ที่ ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการแสดงภาษาที่เจาะจง

เมื่อต้องการกำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์หลังจากที่คุณกด ENTER ให้ทำดังต่อไปนี้

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ไม่ย้าย

ให้เคอร์เซอร์ยังคงอยู่ในเขตข้อมูลปัจจุบัน

เขตข้อมูลถัดไป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลถัดไป ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เขตข้อมูลถัดไปจะอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายของเขตข้อมูลปัจจุบัน โดยขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าทิศทางข้อความ การตั้งค่านี้เป็นการเลือกเริ่มต้น

ระเบียนถัดไป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลปัจจุบันของระเบียนถัดไป เมื่อกำลังแสดงระเบียนหลายระเบียนอยู่ ระเบียนถัดไปคือระเบียนที่อยู่ถัดลงไปด้านล่างของระเบียนปัจจุบัน

กำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์เมื่อคุณใช้แป้นลูกศรโดยใช้ตัวเลือก การทำงานของแป้นลูกศร

มุมมองโฟกัสของตัวเลือกการเคลื่อนย้ายแป้นลูกศร

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เขตข้อมูลถัดไป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลถัดไปหรือเขตข้อมูลก่อนหน้าหลังจากที่คุณกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายตามการตั้งค่าภาษาของคุณ

อักขระถัดไป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังอักขระถัดไปหรืออักขระก่อนหน้าในเขตข้อมูลหลังจากที่คุณกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

เคอร์เซอร์หยุดที่เขตข้อมูลแรก/สุดท้าย

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ จะเป็นการป้องกันไม่ให้แป้นลูกศรซ้ายและขวาย้ายเคอร์เซอร์จากเขตข้อมูลแรกหรือเขตข้อมูลสุดท้ายไปยังระเบียนก่อนหน้าหรือระเบียนถัดไป

เมื่อต้องการกำหนดลักษณะการทำงานของเคอร์เซอร์ในฟอร์มและแผ่นข้อมูลเมื่อคุณใช้แป้น ENTER, แป้น TAB และแป้นลูกศร ให้เลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งจากส่วน รูปแบบของการเข้าไปในเขตข้อมูล

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เลือกทั้งเขตข้อมูล

เลือกทั้งเขตข้อมูลเมื่อเคอร์เซอร์เข้าไปในเขตข้อมูลนั้น

ไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของเขตข้อมูล

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูลเมื่อเคอร์เซอร์เข้าไปในเขตข้อมูลนั้น

ไปที่ตำแหน่งท้ายเขตข้อมูล

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูลเมื่อเคอร์เซอร์เข้าไปในเขตข้อมูลนั้น

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกการแสดงคุณลักษณะ

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้เองเพื่อแสดงคุณลักษณะที่มีประโยชน์ได้ เช่น การเคลื่อนไหว และแถบสถานะ จากตัวเลือก แสดง

มุมมองโฟกัสของตัวเลือกการตั้งค่าการแสดงผล

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แสดงจำนวนเอกสารล่าสุดนี้

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนของแฟ้มที่ใช้ล่าสุดที่จะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่าง ฐานข้อมูลล่าสุด

แถบสถานะ

แสดงแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง Access

แสดงการเคลื่อนไหว

เปิดคุณลักษณะการเคลื่อนไหว เช่น การแทรกแบบเคลื่อนไหวของคอลัมน์ใหม่ลงในแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงตัวเลือกการพิมพ์

คุณสามารถตั้งค่าระยะขอบเริ่มต้นได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ การพิมพ์ คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวเลือกการพิมพ์เองก่อนที่จะพิมพ์รายงานหรือแผ่นข้อมูลได้อีกด้วย

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ระยะขอบซ้าย

เปลี่ยนระยะขอบซ้ายเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดูล รวมทั้งฟอร์มและรายงานใหม่ ค่าที่คุณสามารถใช้ได้จะเริ่มตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มและรายงานที่มีอยู่ คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก พิมพ์ แล้วคลิก พิมพ์ อีกครั้ง จากนั้นให้ตั้งค่าตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์

ระยะขอบขวา

เปลี่ยนระยะขอบขวาเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดูล รวมทั้งฟอร์มและรายงานใหม่ ค่าที่คุณสามารถใช้ได้จะเริ่มตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มและรายงานที่มีอยู่ คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก พิมพ์ แล้วคลิก พิมพ์ อีกครั้ง จากนั้นให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์

ระยะขอบบน

เปลี่ยนระยะขอบบนเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดูล รวมทั้งฟอร์มและรายงานใหม่ ค่าที่คุณสามารถใช้ได้จะเริ่มตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มและรายงานที่มีอยู่ คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก พิมพ์ แล้วคลิก พิมพ์ อีกครั้ง จากนั้นให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์

ระยะขอบล่าง

เปลี่ยนระยะขอบล่างเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดูล รวมทั้งฟอร์มและรายงานใหม่ ค่าที่คุณสามารถใช้ได้จะเริ่มตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มและรายงานที่มีอยู่ คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก พิมพ์ แล้วคลิก พิมพ์ อีกครั้ง จากนั้นให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกทั่วไปสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

ใช้ตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้เพื่อกำหนดลักษณะการทำงานของ Access เองเมื่อคุณทำงานทั่วไปบางอย่าง

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แสดงข้อผิดพลาดในส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Add-in

ตัวเลือกนี้จะอยู่ใต้ส่วน ทั่วไป และอาจมีประโยชน์ถ้าคุณเป็นนักพัฒนา เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ Access แสดงข้อผิดพลาดในโค้ดการกำหนดส่วนติดต่อผู้ใช้เอง

ให้ผลตอบสนองพร้อมเสียง

เล่นเสียงที่มีพร้อมใช้งานที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ของโปรแกรม Microsoft Office Professional 2010 เช่น การเปิด การบันทึก การพิมพ์แฟ้ม และการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด เสียงที่กำหนดให้กับเหตุการณ์ต่างๆ จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเสียง ใน แผงควบคุมของ Windows ถ้าคุณเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ให้ผลตอบสนองพร้อมเสียง ในโปรแกรม Office โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง จะเป็นการเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้ในโปรแกรม Office อื่นทุกโปรแกรมด้วย เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ให้เปิดโฟลเดอร์ เสียง ในแผงควบคุมของ Windows คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการ์ดเสียงจึงจะสามารถเล่นเสียงส่วนใหญ่ได้

เปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดเมื่อ Access เริ่มต้น

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะเปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดแทนที่จะแสดงเพจ Microsoft Office Access การเปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดจะมีอยู่สองโหมดด้วยกัน นั่นคือ ใช้ร่วมกัน ซึ่งจะเปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดสำหรับการใช้ร่วมกัน โหมดนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ซึ่งจะเปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดโดยให้สามารถใช้งานได้โดยผู้ใช้เพียงรายเดียวเท่านั้น

การล็อกระเบียนเริ่มต้น

ไม่ล็อก เปิดระเบียนไว้สำหรับการแก้ไข

ทุกระเบียน ล็อกทุกระเบียนในฟอร์มหรือแผ่นข้อมูลที่เปิดอยู่ และล็อกระเบียนในตารางต้นแบบใดๆ ด้วย ระเบียนจะยังคงถูกล็อกอยู่ตราบใดที่คุณเปิดวัตถุนั้นไว้

ระเบียนที่แก้ไข ล็อกเฉพาะระเบียนที่คุณกำลังแก้ไขอยู่เท่านั้น

ใช้การจัดรูปแบบของปีเป็นตัวเลข 4 หลัก

ฐานข้อมูลนี้ ตั้งค่ารูปแบบเริ่มต้นของปีสำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่เป็นตัวเลข 4 หลัก (yyyy)

หมายเหตุ:  การตั้งค่านี้จะมีความสำคัญสูงกว่าการตั้งค่า ฐานข้อมูลทั้งหมด สำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่

ฐานข้อมูลทั้งหมด ตั้งค่ารูปแบบเริ่มต้นของปีสำหรับฐานข้อมูลทั้งหมดเป็นตัวเลข 4 หลัก (yyyy)

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการดำเนินการค้นหาและแทนที่

คุณสามารถตั้งค่าลักษณะการทำงานสำหรับการค้นหา และการค้นหา/แทนที่ได้โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ค้นหาด่วน

ค้นหาเขตข้อมูลปัจจุบันและจับคู่ทั้งเขตข้อมูลกับสตริงการค้นหา

ค้นหาทั่วไป

ค้นหาเขตข้อมูลทั้งหมดและจับคู่ส่วนใดๆ ในเขตข้อมูล

ค้นหาที่ต้นเขตข้อมูล

ค้นหาเขตข้อมูลปัจจุบันและจับคู่อักขระเริ่มต้นในเขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกในการแสดงข้อความยืนยัน

การที่ผู้ใช้สามารถดูข้อความยืนยันเมื่อการกระทำบางอย่างเสร็จสมบูรณ์นั้นมีประโยชน์มาก ซึ่งคุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ในการตั้งค่าข้อความที่จะปรากฏขึ้นได้

ตัวเลือก

คำอธิบาย

การเปลี่ยนแปลงของระเบียน

แสดงข้อความยืนยันเมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงระเบียน

การลบเอกสาร

แสดงข้อความยืนยันเมื่อใดก็ตามที่คุณลบวัตถุฐานข้อมูล

แบบสอบถามแอคชัน

แสดงข้อความยืนยันเมื่อใดก็ตามที่คุณเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูล หรือแบบสอบถามแบบใช้สร้างตารางกับฐานข้อมูล Access

ด้านบนของหน้า

กำหนดตัวเลือกขั้นสูงเองสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของคุณ

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เปิดฐานข้อมูลโดยใช้การล็อกระดับระเบียน

ทำให้การล็อกระดับระเบียนเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน การล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้จะทำให้การล็อกในระดับหน้าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ ตัวเลือกที่คุณเลือกจะนำไปใช้กับข้อมูลในฟอร์ม แผ่นข้อมูล และโค้ดที่ใช้วัตถุชุดระเบียนเพื่อวนผ่านระเบียนต่างๆ ตัวเลือกนี้จะไม่นำไปใช้กับแบบสอบถามแอคชันหรือโค้ดที่ดำเนินการแบบเป็นกลุ่มโดยใช้คำสั่ง SQL

หมดเวลา OLE/DDE (วินาที) ควบคุมช่วงเวลาที่หลังจากนั้น Access จะพยายามทำ OLE หรือ DDE ที่ล้มเหลวใหม่ ค่าที่ถูกต้องจะอยู่ระหว่าง 0-300 ค่าเริ่มต้นคือ 30

ช่วงเวลาฟื้นฟู (วินาที) จำนวนของวินาทีที่หลังจากนั้น Access จะปรับปรุงระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์มโดยอัตโนมัติ ค่าที่ถูกต้องจะอยู่ระหว่าง 0-32,766 ค่าเริ่มต้นคือ 60 ค่า 0 จะป้องกันไม่ให้มีการปรับปรุง

จำนวนของการทำซ้ำการปรับปรุง จำนวนครั้งที่ Access จะพยายามบันทึกระเบียนที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถูกล็อกไว้โดยผู้ใช้รายอื่น ค่าที่ถูกต้องจะอยู่ระหว่าง 0-10 ค่าเริ่มต้นคือ 2

ช่วงเวลาการฟื้นฟู ODBC (วินาที) ช่วงเวลาที่หลังจากนั้น Access จะฟื้นฟูข้อมูลที่รวบรวมจากการเชื่อมต่อ ODBC โดยอัตโนมัติ การตั้งค่านี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันบนเครือข่ายเท่านั้น ค่าที่ถูกต้องจะอยู่ระหว่าง 0-32,766 ค่าเริ่มต้นคือ 1500 ค่าศูนย์จะป้องกันไม่ให้มีการปรับปรุง

ช่วงเวลาทำซ้ำการปรับปรุง (มิลลิวินาที): จำนวนมิลลิวินาทีที่หลังจากนั้น Access จะพยายามบันทึกระเบียนที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถูกล็อกไว้โดยผู้ใช้รายอื่น ค่าที่ถูกต้องคือ 0-1,000 ค่าเริ่มต้นคือ 250

การดำเนินการ DDE

ละเว้นการร้องขอ DDE ทำให้ Access ละเว้นการร้องขอ DDE จากโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ

เปิดใช้งานการฟื้นฟู DDE ทำให้ Access ปรับปรุงการเชื่อมโยง DDE ตามช่วงเวลาที่ระบุในกล่อง ช่วงเวลาฟื้นฟู (วินาที)

อาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่ง

ป้อนอาร์กิวเมนต์ที่จะทำงานเมื่อคุณเริ่ม Access หรือเปิดฐานข้อมูล Access

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการแสดงภาษาที่เจาะจง

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ทิศทางเริ่มต้น

ซ้ายไปขวา: ตั้งค่าการแสดงวัตถุใหม่ในทิศทางจากซ้ายไปขวา ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษและยุโรป ตัวอย่างเช่น การตั้งค่านี้จะแสดงเขตข้อมูลแรกในตารางโดยเริ่มต้นจากคอลัมน์ด้านซ้ายสุดและเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ทางด้านขวาของคอลัมน์ และวางกล่องหมายเลขระเบียนและปุ่มนำทางต่างๆ ในมุมมองแผ่นข้อมูลไว้ที่มุมล่างด้านซ้าย

ขวาไปซ้าย: ตั้งค่าการแสดงวัตถุใหม่ในทิศทางจากขวาไปซ้าย ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ภาษาตะวันออกกลาง ตัวอย่างเช่น การตั้งค่านี้จะแสดงเขตข้อมูลแรกในตารางโดยเริ่มต้นจากคอลัมน์ด้านขวาสุดและเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ และวางกล่องหมายเลขระเบียนและปุ่มนำทางต่างๆ ในมุมมองแผ่นข้อมูลของตารางไว้ที่มุมล่างด้านขวา

ใช้ปฏิทินฮิจเราะห์

ถ้ามีให้ใช้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้การอ้างอิงวันที่พื้นฐานตามปฏิทินจันทรคติได้ ถ้าไม่ได้เลือกไว้ ฐานข้อมูลจะใช้ปฏิทินแบบคริสต์ศักราช

หมายเหตุ:  Access ขอแนะนำให้คุณเลือกชนิดปฏิทินเมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลเป็นครั้งแรก และไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านั้นหลังจากนั้น

การเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์

แบบย้ายตามที่เห็น: ตั้งค่าการเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ให้เคลื่อนที่ภายในข้อความแบบสองทิศทาง โดยย้ายไปยังอักขระถัดไปที่อยู่ติดกันที่มองเห็นได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้แป้นลูกศรย้ายเคอร์เซอร์จากขวาไปซ้ายในข้อความภาษาอาหรับ แล้วตามด้วยภาษาอังกฤษในประโยคเดียวกัน จุดแทรกจะเคลื่อนไปในทิศทางจากขวาไปซ้ายในข้อความภาษาอาหรับ และเคลื่อนที่ต่อไปยังอักขระขวาสุดของคำภาษาอังกฤษ แล้วเคลื่อนไปในทิศทางจากขวาไปซ้าย

แบบตรรกะ: ตั้งค่าการเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ให้เคลื่อนที่ภายในข้อความแบบสองทิศทาง ตามทิศทางของภาษาที่พบ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้แป้นลูกศรย้ายเคอร์เซอร์ในข้อความภาษาอาหรับแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษในประโยคเดียวกัน จุดแทรกจะเคลื่อนไปในทิศทางจากขวาไปซ้ายในข้อความภาษาอาหรับ และจะเริ่มต้นที่อักขระซ้ายสุดของคำภาษาอังกฤษแล้วเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางจากซ้ายไปขวา

ชุดรูปแบบเริ่มต้น

คลิก เรียกดู เพื่อเลือกชุดรูปแบบเริ่มต้น ชุดรูปแบบของแบบอักษร หรือสีสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×