ใช้ cmdlet PowerShell ของการปรับใช้แบบรวมศูนย์เพื่อจัดการ Add-in

ในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 คุณสามารถปรับใช้ Add-in ของ Office ให้ผู้ใช้ผ่านทางฟีเจอร์การปรับใช้แบบรวมศูนย์ (ดู ปรับใช้ Add-in ของ Office ในศูนย์การจัดการ Office 365) นอกจากการปรับใช้ Add-in ของ Office ผ่านทาง ศูนย์การจัดการ Office 365 คุณยังสามารถใช้ Microsoft PowerShellดาวน์โหลด cmdlet PowerShell ของการปรับใช้แบบรวมศูนย์จาก ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

คุณต้องการทำสิ่งใด

เชื่อมต่อโดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบของคุณ

อัปโหลดรายการ Add-in

อัปโหลด Add-in จาก Office Store

ดูรายละเอียดของ Add-in

เปิดหรือปิด Add-in

เพิ่มหรือนำผู้ใช้ออกจาก Add-in

อัปเดต Add-in

ลบ Add-in

ดูวิธีใช้โดยละเอียดสำหรับแต่ละ cmdlet

เชื่อมต่อโดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ cmdlet ของการปรับใช้แบบรวมศูนย์ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้

 1. เริ่มต้น PowerShell

 2. เชื่อมต่อไปยัง PowerShell โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ แล้วเรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้

  Connect-OrganizationAddInService
 3. ในหน้า ใส่ข้อมูลประจำตัว ให้ใส่ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365 ของคุณ หรือ คุณสามารถใส่ข้อมูลประจำตัวของคุณโดยตรงลงใน cmdlet

  เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้จะระบุข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณเป็นวัตถุ PSCredential

  $secpasswd = ConvertTo-SecureString “MyPassword” -AsPlainText -Force
  $mycredentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (“serviceaccount@contoso.com”, $secpasswd)
  Connect-OrganizationAddInService -Credential $mycredentials

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ PowerShell ให้ดู เชื่อมต่อไปยัง Office 365 PowerShell

อัปโหลดรายการ Add-in

เรียกใช้ cmdlet New-OrganizationAdd-In เพื่ออัปโหลดรายการ Add-in จากเส้นทาง ซึ่งอาจเป็นตำแหน่งที่ตั้งไฟล์หรือ URL ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตำแหน่งไฟล์สำหรับค่าของพารามิเตอร์ ManifestPath

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

คุณยังสามารถเรียกใช้ cmdlet New-OrganizationAdd-In เพื่ออัปโหลด Add-in และมอบหมายให้กับผู้ใช้หรือกลุ่มโดยตรงโดยใช้พารามิเตอร์ Members ตามที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ แยกที่อยู่อีเมลของสมาชิกด้วยเครื่องหมายจุลภาค

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’ -Members 'KathyBonner@contoso.com', 'MaxHargrave@contoso.com'

อัปโหลด Add-in จาก Office Store

เรียกใช้ cmdlet OrganizationAddIn ใหม่เพื่ออัปโหลดรายการจาก Office Store

ในตัวอย่างต่อไปนี้ cmdlet New-OrganizationAddIn จะระบุ AssetId สำหรับ Add-in สำหรับตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกาและตลาดเนื้อหา

New-OrganizationAddIn -AssetId 'WA104099688' -Locale 'en-US' -ContentMarket 'en-US'

เมื่อต้องการกำหนดค่าสำหรับพารามิเตอร์ AssetId คุณสามารถคัดลอกจาก URL ของเว็บเพจ Office Store สำหรับ Add-in AssetId จะเริ่มต้นด้วย “WA” ตามด้วยตัวเลขเสมอ ตัวอย่างเช่น ให้ตัวอย่างก่อนหน้านี้ แหล่งข้อมูลสำหรับค่า AssetId ของ WA104099688 คือ URL เว็บเพจ Office Store สำหรับ Add-in: https://store.office.com/en-001/app.aspx?assetid=WA104099688

ค่าสำหรับพารามิเตอร์ Locale และพารามิเตอร์ ContentMarket เหมือนกันและระบุประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพยายามติดตั้ง Add-in รูปแบบคือ en-US, fr-FR และอื่นๆ

หมายเหตุ: Add-in ที่อัปโหลดจาการ Office Store จะอัปเดตโดยอัตโนมัติภายในเวลาไม่กี่วันหลังจากที่การอัปเดตล่าสุดพร้อมใช้งานบน Office Store

ดูรายละเอียดของ Add-in

เรียกใช้ cmdlet Get-OrganizationAddIn ที่แสดงอยู่ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดของ Add-in ทั้งหมดที่อัปโหลดไปยังผู้เช่า รวมถึง ID ผลิตภัณฑ์ของ Add-in

Get-OrganizationAddIn

เรียกใช้ cmdlet Get-OrganizationAddIn ที่มีค่าสำหรับพารามิเตอร์ ProductId เพื่อระบุ Add-in ที่คุณต้องการดูรายละเอียด

Get-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

เมื่อต้องการดูรายละเอียดแบบเต็มของ Add-in ทั้งหมดพร้อมกับผู้ใช้และกลุ่มที่มอบหมาย ให้ส่งผลลัพธ์ cmdlet Get-OrganizationAddIn ไปยัง cmdlet รายการรูปแบบ ตามที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

Get-OrganizationAddIn |Format-List

เปิดหรือปิด Add-in

เมื่อต้องการปิด Add-in เพื่อให้ผู้ใช้และกลุ่มที่มอบหมายไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป ให้เรียกใช้ cmdlet Set-OrganizationAddIn เมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ ProductId และพารามิเตอร์ Enabled เป็น $false ตามที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $false

เมื่อต้องการเปิด Add-in อีกครั้ง ให้เรียกใช้ cmdlet เดิมเมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ Enabled เป็น $true

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $true

เพิ่มหรือนำผู้ใช้ออกจาก Add-in

เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้และกลุ่มให้กับ Add-in ที่ต้องการ ให้เรียกใช้ cmdlet Set-OrganizationAddInAssignments ด้วยพารามิเตอร์ ProductId, Add และ Members แยกที่อยู่อีเมลของสมาชิกด้วยเครื่องหมายจุลภาค

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Add -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

เมื่อต้องการนำผู้ใช้และกลุ่มออก ให้เรียก cmdlet เดียวกันโดยใช้พารามิเตอร์ Remove

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Remove -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

เมื่อต้องการมอบหมาย Add-in ให้กับผู้ใช้ทั้งหมดบนผู้เช่า ให้เรียกใช้ cmdlet เดียวกันโดยใช้พารามิเตอร์ AssignToEveryone เมื่อตั้งค่าเป็น $true

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $true

เมื่อไม่ต้องการมอบหมาย Add-in ให้ทุกคนและย้อนกลับไปยังผู้ใช้และกลุ่มที่มอบหมายให้ก่อนหน้า คุณสามารถเรียกใช้ cmdlet เดียวกันและปิดพารามิเตอร์ AssignToEveryone โดยตั้งค่าเป็น $false

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $false

อัปเดต Add-in

เมื่อต้องการอัปเดต Add-in จากรายการ ให้เรียกใช้ cmdlet Set-OrganizationAddIn ด้วยพารามิเตอร์ ProductId, ManifestPath และ Locale ตามที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

หมายเหตุ: Add-in ที่อัปโหลดจาการ Office Store จะอัปเดตโดยอัตโนมัติภายในเวลาไม่กี่วันหลังจากที่การอัปเดตล่าสุดพร้อมใช้งานบน Office Store

ลบ Add-in

เมื่อต้องการลบ Add-in ให้เรียกใช้ cmdlet Remove-OrganizationAddIn ด้วยพารามิเตอร์ ProductId ตามที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

Remove-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

ดูวิธีใช้โดยละเอียดสำหรับแต่ละ cmdlet

คุณสามารถดูวิธีใช้โดยละเอียดสำหรับแต่ละ cmdlet โดยใช้ cmdlet รับวิธีใช้ ตัวอย่างเช่น cmdlet ต่อไปนี้มีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ cmdlet Remove-OrganizationAddIn

Get-help Remove-OrganizationAddIn -Full
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×