ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ใช้ InfoPath Form Web Part บนหน้าคลาสสิก

ใช้ InfoPath Form Web Part บนหน้าคลาสสิก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณเพิ่ม InfoPath Form Web Part ลงในหน้า คุณสามารถแสดงฟอร์มของเบราว์เซอร์ที่มีคุณสมบัติดังนี้

 • ประกาศไปยังฟอร์มหรือไลบรารีเอกสาร

 • สัมพันธ์กับฟอร์มรายการ SharePoint ที่กำหนดเองโดยใช้ Microsoft InfoPath 2013

เมื่อคุณใส่ InfoPath Form Web Part ลงในหน้าแล้ว คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นๆ บนหน้าเพื่อสร้างโซลูชันที่เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • เลือกรายการใน Web Part สำหรับมุมมองรายการของไลบรารี ที่มีแบบฟอร์มที่คล้ายกันและแสดงฟอร์มที่เฉพาะเจาะจงใน InfoPath Form Web Part

 • เลือกรายการจาก Web Part สำหรับมุมมองรายการ เช่น รายการแจ้งปัญหาของฝ่ายบริการให้ความช่วยเหลือ และแสดงเขตข้อมูลเหล่านั้นใน InfoPath Form Web Part

 • เก็บค่าพารามิเตอร์หลายค่าจากผู้ใช้ใน InfoPath Form Web Part เช่น การคำนวณค่าเบี้ยจำนอง และแสดงตารางผลลัพธ์ใน Excel Services Web Part

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ค้นหาเนื้อหาเกี่ยวกับ InfoPath 2010 และ 2013

ในบทความนี้

เชื่อมต่อ InfoPath Form Web Part กับ Web Part อื่น

คุณสมบัติแบบกำหนดเอง

คุณสมบัติทั่วไป

ลักษณะที่ปรากฏ

เค้าโครง

ขั้นสูง

การเชื่อมต่อ InfoPath Form Web Part กับ Web Part อื่น

คุณสามารถเชื่อมต่อ InfoPath Form Web Part กับ Web Part อื่น เช่น Web Part สำหรับมุมมองรายการ, จัดเตรียมข้อมูลให้กับ, รับข้อมูลจาก และเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงข้อมูลใน Web Part อื่นได้

 1. การตั้งค่า เมนู ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 คลิกแก้ไขหน้า หรือเพิ่มหน้า

 2. ถ้าจำเป็นให้เพิ่ม Web Part อื่นๆ ในหน้าที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

 3. ระบุตำแหน่ง InfoPath Web Part บนหน้าหรือเพิ่ม InfoPath Web Part ลงในหน้า

 4. คลิกเมนู Web Part ของ InfoPath Web Part แล้วชี้ไปที่ การเชื่อมต่อ

 5. ชี้ไปที่คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้ แล้วคลิกชื่อของ Web Part อื่นที่คุณต้องการเชื่อมต่อบนหน้า

คำสั่ง

คำอธิบาย

ส่งข้อมูลไปยัง

แสดงรายการ Web Part อื่นๆ อย่างน้อยหนึ่งรายการบนหน้าที่สามารถรับข้อมูลของฟอร์มได้ InfoPath Form Web Part สามารถเป็นได้ทั้งฟอร์มไลบรารีที่มีพารามิเตอร์ผลลัพธ์ที่กำหนดหรือฟอร์มรายการ

รับฟอร์มจาก

แสดง Web Part สำหรับมุมมองรายการโดยยึดตามรายการหรือไลบรารี ผู้ใช้สามารถเลือกฟอร์มจาก Web Part สำหรับมุมมองรายการ เพื่อแสดงฟอร์มที่เฉพาะเจาะจงใน InfoPath Form Web Part ได้

รับข้อมูลจาก

แสดง Web Part อื่น เช่น Web Part สำหรับมุมมองรายการที่สามารถส่งเขตข้อมูลของข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลไปยัง InfoPath Form Web Part ซึ่งต้องมีพารามิเตอร์ป้อนเข้าที่กำหนดและอาจเป็นฟอร์มไลบรารีหรือฟอร์มรายการก็ได้

คุณสมบัติแบบกำหนดเอง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

รายการหรือไลบรารี

ระบุรายการหรือไลบรารีที่มีการประกาศฟอร์ม InfoPath

ชนิดเนื้อหา

ระบุชนิดเนื้อหาของฟอร์ม จำเป็นต้องระบุในกรณีที่มีฟอร์ม InfoPath มากกว่าหนึ่งฟอร์มถูกประกาศเป็นชนิดเนื้อหาหรือถูกเพิ่มเป็นเทมเพลตไลบรารี ถ้าคุณไม่ได้ทำการเลือกไว้ ชนิดเนื้อหาตามค่าเริ่มต้นจะถูกเลือก

แสดงฟอร์มแบบอ่านอย่างเดียว (เฉพาะรายการเท่านั้น)

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อป้องกันหรืออนุญาตให้มีการป้อนข้อมูลในฟอร์มรายการ

แสดง Ribbon หรือแถบเครื่องมือ InfoPath

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อน Ribbon หรือแถบเครื่องมือ InfoPath ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถใช้ฟอร์ม InfoPath ด้วยการเพิ่มปุ่ม ส่ง ได้

ส่งข้อมูลไปยัง Web Part ที่เชื่อมต่อเมื่อหน้าโหลด

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งหรือไม่ส่งแถวแรกของข้อมูลไปยัง Web Part ที่เชื่อมต่ออยู่เมื่อมีการแสดงหน้าแรกและเพื่อแสดงหรือซ่อนค่าใดๆ ที่เป็นค่าเริ่มต้นได้

เลือกมุมมองฟอร์มเพื่อแสดงเป็นค่าเริ่มต้น

ถ้าฟอร์มมีการกำหนดหลายมุมมอง ให้เลือกมุมมองที่จะแสดงจากรายการดรอปดาวน์

เลือกการกระทำที่จะดำเนินการหลังจากส่งฟอร์มแล้ว

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

 • ปิดฟอร์ม แทนที่ฟอร์ม ด้วยข้อความต่อไปนี้: "ตัวฟอร์มถูกปิด"

 • เปิดฟอร์มใหม่    จะเปิดฟอร์มเปล่า

 • เปิดฟอร์มทิ้งไว้    จะเปิดฟอร์มค้างไว้

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติทั่วไป

Web Part ทั้งหมดจะแชร์คุณสมบัติจำนวนหนึ่งสำหรับควบคุมลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง และลักษณะขั้นสูง

หมายเหตุ: คุณสมบัติร่วมของ Web Part ที่คุณเห็นในบานหน้าต่างเครื่องมืออาจต่างไปจากที่ได้อธิบายในส่วนนี้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

 • เมื่อต้องการดูส่วน ขั้นสูง ในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

 • สำหรับ Web Part หนึ่งๆ นักพัฒนา Web Part อาจเลือกที่จะไม่แสดงคุณสมบัติทั่วไปเหล่านี้บางอย่าง หรืออาจเลือกที่จะสร้างและแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุอยู่ในส่วน ลักษณะที่ปรากฏ, เค้าโครง และ ขั้นสูง ของบานหน้าต่างเครื่องมือด้านล่างนี้

ด้านบนของหน้า

ลักษณะที่ปรากฏ

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชื่อเรื่อง

ระบุชื่อเรื่องของ Web Part ที่จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องของ Web Part

ความสูง

ระบุความสูงของ Web Part

ความกว้าง

ระบุความกว้างของ Web Part

สถานะของกรอบ

ระบุว่าจะให้ทั้ง Web Part ปรากฏบนหน้าเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าของ Web Part หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สถานะของกรอบจะตั้งค่าไว้เป็น ปกติ และทั้ง Web Part จะปรากฏขึ้น เฉพาะแถบชื่อเรื่องเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นเมื่อสถานะถูกตั้งค่าไว้เป็น ย่อเล็กสุด

ชนิดของกรอบ

ระบุว่าแถบชื่อเรื่องและเส้นขอบของเฟรม Web Part จะแสดงขึ้นหรือไม่

ชื่อเรื่อง

ระบุชื่อเรื่องของ Web Part ที่จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องของ Web Part

ความสูง

ระบุความสูงของ Web Part

ความกว้าง

ระบุความกว้างของ Web Part

ด้านบนของหน้า

เค้าโครง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ซ่อน

ระบุว่าผู้ใช้จะสามารถมองเห็น Web Part ได้หรือไม่ เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าของ Web Part ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Web Part จะสามารถมองเห็นได้เมื่อคุณกำลังออกแบบหน้า และมีคำต่อท้าย (ซ่อน) ถัดจากชื่อเรื่อง

คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ถ้าคุณต้องการใช้ Web Part เพื่อให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการแสดง Web Part

ทิศทาง

ระบุทิศทางของข้อความในเนื้อหา Web Part ตัวอย่างเช่น อาหรับเป็นภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย ส่วนภาษาอังกฤษและภาษาทางยุโรปอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นภาษาที่อ่านจากซ้ายไปขวา การตั้งค่านี้อาจไม่มีให้กับ Web Part บางชนิด

โซน

ระบุโซนบนหน้าของ Web Part ที่ Web Part นั้นอยู่

หมายเหตุ: โซนในหน้าของ Web Part จะไม่ปรากฏในกล่องรายการ เมื่อคุณไมมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโซน

ดัชนีโซน

ระบุตำแหน่งของ Web Part ในโซนเมื่อโซนนั้นมีหลาย Web Part

เมื่อต้องการระบุลำดับ ให้พิมพ์จำนวนเต็มบวกในกล่องข้อความ

ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 จะหมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 จะหมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ลงในโซนว่างที่เรียงลำดับจากบนลงล่าง ดัชนีโซน จะเป็น 0 เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ที่สองไปที่ด้านล่างสุดของโซน ดัชนีโซนจะเป็น 1 เมื่อต้องการย้าย Web Part ที่สองไปที่ด้านบนสุดของโซน ให้พิมพ์ 0 แล้วพิมพ์ 1 สำหรับ Web Part แรก

หมายเหตุ: Web Part แต่ละรายการในโซนต้องมีค่าดัชนีโซนที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part ปัจจุบัน อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part อื่นในโซนได้

ด้านบนของหน้า

ขั้นสูง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

อนุญาตให้ย่อเล็กสุด

ระบุว่าจะสามารถย่อ Web Part ให้เล็กสุดได้หรือไม่

อนุญาตให้ปิด

ระบุว่าจะสามารถเอา Web Part ออกจากหน้าของ Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการซ่อน

ระบุว่าจะสามารถซ่อน Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้เปลี่ยนโซน

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ

ระบุว่า Web Part สามารถมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการแก้ไขในมุมมองส่วนบุคคล

ระบุว่าสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ Web Part ในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

โหมดส่งออก

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่มีให้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

URL ของชื่อเรื่อง

ระบุ URL ของไฟล์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part ไฟล์จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกชื่อเรื่องของ Web Part

คำอธิบาย

ระบุคำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชื่อเรื่องของ Web Part หรือไอคอนของ Web Part ค่าของคุณสมบัตินี้จะถูกใช้เมื่อคุณค้นหา Web Part โดยใช้คำสั่ง ค้นหา บนเมนู ค้นหา Web Part ของบานหน้าต่างเครื่องมือในแกลเลอรี Web Part ต่อไปนี้ คือ ไซต์ เซิร์ฟเวอร์เสมือน และหน้าของ Web Part

URL วิธีใช้

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับ Web Part นั้น ข้อมูลวิธีใช้จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกคำสั่ง วิธีใช้ บนเมนู Web Part

โหมดวิธีใช้

ระบุวิธีที่เบราว์เซอร์จะแสดงเนื้อหาวิธีใช้สำหรับ Web Part

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • โมดอล จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนกลับไปยังเว็บเพจ

 • ไม่มีโหมด จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนกลับไปยังเว็บเพจ ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น

 • นำทาง จะเปิดเว็บเพจในหน้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบัน

หมายเหตุ:  แม้ว่า Web Part ของ Microsoft ASP.NET แบบกำหนดเองจะสนับสนุนคุณสมบัตินี้ แต่หัวข้อวิธีใช้ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเท่านั้น

URL ของรูปไอคอนแค็ตตาล็อก

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอนของ Web Part ในรายการ Web Part ขนาดของรูปต้องเป็นขนาด 16 X 16 พิกเซล

URL ของรูปไอคอนชื่อเรื่อง

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดของรูปต้องเป็นขนาด 16 X 16 พิกเซล

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการนำเข้า

ระบุข้อความที่จะปรากฏขึ้นในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×