ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มลายเซ็นใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มลายเซ็นใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบ ดูสร้าง และเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความ(ใน Windows) หรือสร้างและแทรกลายเซ็นใน Outlook for Mac

ใช้Outlook 2016 ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอ เช่น JAWS หรือผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็น ลายเซ็นปรากฏที่ด้านล่างของอีเมลที่ใหม่ รวมถึงข้อความตอบกลับของคุณโดยอัตโนมัติ และ emails ไปข้างหน้า

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างลายเซ็นใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องใช้ลายเซ็นเดียวกันสำหรับทุกอย่าง คุณสามารถใช้ลายเซ็นที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละชนิดของอีเมล ตัวอย่างเช่น ลายเซ็นทางธุรกิจอาจเป็นชื่อ ตำแหน่งงาน และข้อมูลที่ติดต่อของคุณ ในขณะที่ลายเซ็นที่บ้านของคุณอาจเป็นเพียงชื่อเล่นและรูปภาพ

 1. ในOutlook ให้กด Alt + F การยอมรับ เปิดหน้าต่างตัวเลือกของ Outlook และคุณได้ยิน "ตัวเลือกของ Outlook"

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “จดหมาย”

 3. กด Alt + N ใส่ เปิดกล่องโต้ตอบลายเซ็นและสเตชันเนอรี และคุณได้ยินเสียง: "ลายเซ็นและสเตชันเนอรีโต้ตอบ อีเมลที่เซ็นหน้า" ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณฟัง: "ลายเซ็นและสเตชันเนอรี ปุ่มตกลง"

 4. เมื่อต้องการสร้างลายเซ็นใหม่ กด Alt + N, Enter เปิดกล่องโต้ตอบลายเซ็นใหม่ และคุณได้ยินเสียง: "การโต้ตอบลายเซ็นใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็นนี้" ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณได้ยิน "ลายเซ็นใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็นนี้"

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็นนี้ จากนั้น กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

  เคล็ดลับ: ใส่ชื่ออธิบายให้กับลายเซ็น เช่น “คำลงท้ายธุรกิจ” ชื่อที่ดีสามารถช่วยให้คุณค้นหาลายเซ็นที่คุณต้องการได้ในอนาคต

 6. โฟกัสกลับไปยังกล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี ในกล่อง เลือกลายเซ็นที่จะแก้ไข

 7. ถ้าคุณใช้ Outlook สำหรับบัญชีอีเมลหลายบัญชี ให้เลือกบัญชีที่จะใช้ลายเซ็นนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงไปยังกล่องบัญชีผู้ใช้อีเมล กด Alt + A คุณได้ยิน "อีเมลของบัญชีผู้ใช้เครื่องหมายจุดคู่กล่องคำสั่งผสม" และชื่อของลายเซ็นที่เลือก ในโปรแกรมผู้บรรยาย ได้ยินเฉพาะชื่อของลายเซ็นที่เลือก

  • ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนไปตามรายการจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกบัญชีของคุณ แล้วกด Enter

 8. เมื่อต้องการเลือกลายเซ็นต์ที่คุณต้องการเพิ่มโดยอัตโนมัติกับข้อความอีเมลใหม่ทั้งหมด กด Alt + M เพื่อไปยังรายการดรอปดาวน์ของข้อความใหม่ คุณได้ยินเสียง: "ลายเซ็นและโต้ตอบกับ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เลือก ใช้แป้นลูกศร" ใช้ขึ้น หรือลูกศรลงเพื่อย้ายไปลายเซ็นที่คุณต้อง จากนั้น กด Enter

 9. เมื่อต้องการเลือกลายเซ็นคุณต้องจะเพิ่มโดยอัตโนมัติ (เครื่องหมายโดยอัตโนมัติ) เมื่อคุณตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความ กด Alt + F เพื่อไปรายการดรอปดาวน์/ส่งต่อข้อความตอบกลับ การ คุณได้ยินเสียง: "ลายเซ็นและโต้ตอบกับ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เลือก ใช้แป้นลูกศร" ในโปรแกรมผู้บรรยาย ได้ยินเฉพาะลายเซ็นที่เลือก ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปลายเซ็นที่คุณต้อง นั้นแล้ว กด Enter

 10. เมื่อต้องการเปิด กล่องแก้ไขลายเซ็น และเพิ่มข้อความลายเซ็น ให้กด Alt+T แล้วกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่พร้อมใช้งานภายนอกข้อความที่เปิด” ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “แก้ไขลายเซ็น แก้ไขข้อความ” โฟกัสจะอยู่ในกล่อง ลายเซ็น

 11. พิมพ์ข้อความลายเซ็น

  เคล็ดลับ: นอกจากข้อความ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพในลายเซ็น กล่อง เช่นโลโก้ หรือรูปภาพของลายเซ็นของคุณด้วยลายมือ เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ กด Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "รูปภาพ...ปุ่ม" (ในโปรแกรมผู้บรรยายของคุณได้ยิน "รูปภาพปุ่ม"), แล้ว กด Enter เปิดกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ ที่ซึ่งคุณสามารถเรียกดูรูปที่คุณต้องการ เมื่อบนรูปภาพคุณต้อง กด Enter

 12. ใช้แป้น Tab เพื่อนำทางไปยังปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter เพื่อปิดกล่อง ลายเซ็น

 13. เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook ให้ใช้แป้น Tab เพื่อนำทางไปยังปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

  โฟกัสจะกลับไปยังตำแหน่งที่คุณเริ่มต้นใช้งาน

แป้นพิมพ์ลัดดสำหรับการจัดรูปแบบลายเซ็น

ต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้ในการจัดรูปแบบลายเซ็นอีเมล:

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ใช้การจัดรูปแบบตัวหนา

Ctrl+B

ใช้การจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบข้อความออก

Ctrl+Spacebar

เปลี่ยนฟอนต์

Alt+T

จัดชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดข้อความกึ่งกลาง

Ctrl+C

จัดชิดขวา

Ctrl+R

แทรกลายเซ็นของคุณ

 1. ขณะที่สร้างข้อความของคุณใน Outlook ให้กด Alt+N เพื่อไปยังแท็บ แทรก แล้วกด AS เพื่อเปิดตัวเลือก ลายเซ็น

 2. ถ้าลายเซ็นที่พร้อมใช้งานมีรเพียงลายเซ็นเดียว และคุฯต้องการเพิ่มลายเซ็นนั้น ให้กด Enter ถ้าคุณมีลายเซ็นอื่นๆ ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกระหว่างลายเซ็น โปรแกรมอ่านหน้าจอประกาศลายเซ็นเมื่อคุณย้าย เมื่ออยู่บนรายการที่คุณต้องการใช้ ให้กด Enter

  ลายเซ็นจะถูกเพิ่มลงในข้อความของคุณ และโฟกัสจะย้อนกลับไปยังข้อความ

ตั้งค่าลายเซ็นเริ่มต้น

 1. ใน Outlook ให้กด Alt+F, T แล้วหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook จะเปิดขึ้น

 2. ถ้าจำเป็น ให้กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยิน: “จดหมาย” กด Alt+N โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศว่า: “ลายเซ็น, ปุ่ม” กด Enter กล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี จะเปิดขึ้น

 3. ถ้าคุณมีบัญชีอีเมลที่ใช้อยู่หลายบัญชี ให้กด Alt+A เพื่อไปยังรายการ บัญชีอีเมล ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางในรายการ แล้วกด Enter เมื่ออยู่บนบัญชีที่คุณต้องการตั้งค่าลายเซ็น

 4. เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นเริ่มต้นให้กับข้อความใหม่ที่คุณสร้างโดยใช้บัญชีนี้ ให้กด Alt+M เพื่อไปยังรายการ ข้อความใหม่ คุณจะได้ยินส่วนที่เลือกปัจจุบัน ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปยังลายเซ็นที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 5. เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นเริ่มต้นให้กับข้อความที่คุณตอบกลับหรือส่งต่อ ให้กด Alt+F เพื่อไปยังรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ คุณจะได้ยินส่วนที่เลือกปัจจุบัน ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปยังลายเซ็นที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 6. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” แล้ว Enter กล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี จะปิด และคุณจะย้อนกลับไปยังหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง และย้อนกลับไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ ให้กด Esc

เอาลายเซ็นเริ่มต้น

 1. ถ้าคุณใช้ Outlook สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมหลาย ในกล่องโต้ตอบลายเซ็นและสเตชันเนอรี เลือกอีเมลของบัญชีผู้ใช้ประกอบด้วยลายเซ็นคุณต้องการลบ

 2. เมื่อต้องการไปยังกล่องเลือกลายเซ็นต์ที่จะแก้ไข กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เลือกลายเซ็นต์ที่จะแก้ไข ตาม ด้วยชื่อของลายเซ็นที่เลือกในปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเลือกลายเซ็น ใช้ขึ้น หรือลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินลายเซ็นคุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการลบลายเซ็น กด Alt + D หน้าต่างการแจ้งให้ทราบเปิดขึ้น และคุณได้ยินเสียง: "ใช่ปุ่ม" แล้ว กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใน Outlook 2016 for Mac คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นได้โดยใช้คีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS คุณสามารถตั้งค่าลายเซ็นให้ปรากฎที่ด้านล่างของข้อความอีเมลใหม่ อีเมลตอบกลับ และอีเมลที่คุณส่งต่อโดยอัตโนมัติได้

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างลายเซ็นใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องใช้ลายเซ็นเดียวกันสำหรับทุกอย่าง คุณสามารถใช้ลายเซ็นที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละชนิดของอีเมล ตัวอย่างเช่น ลายเซ็นทางธุรกิจอาจเป็นชื่อ ตำแหน่งงาน และข้อมูลที่ติดต่อของคุณ ในขณะที่ลายเซ็นที่บ้านของคุณอาจเป็นเพียงชื่อเล่นและรูปภาพ

 1. ใน Outlook ให้กด Control+Option+M เพื่อไปยังแถบเมนู

 2. กดแป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: “Outlook” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “การกำหนดลักษณะ จุดไข่ปลา” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 4. กล่องโต้ตอบ การตั้งค่า Outlook จะเปิดขึ้น กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลายเซ็น, ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar

 5. กล่องโต้ตอบ ลายเซ็น จะเปิดขึ้น กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “เพิ่มลายเซ็น, ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar

 6. ย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลลายเซ็น และคุณสามารถพิมพ์ข้อความลายเซ็น

  เคล็ดลับ: นอกจากข้อความ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพในเขตข้อมูลลายเซ็น เช่นโลโก้ หรือรูปภาพของลายเซ็นของคุณด้วยลายมือ เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ คัดลอกจากเดสก์ท็อปหรือโฟลเดอร์ และวางตำแหน่งที่คุณต้องการให้ปรากฏในช่องลายเซ็น

 7. เมื่อต้องการตั้งชื่อที่อธิบายลายเซ็น ให้กด Shift+Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณได้ยิน: “ไม่มีชื่อ เลือกเนื้อหาแล้ว แก้ไขข้อความ” คุณอยู่ในเขตข้อมูล ชื่อลายเซ็น ที่คุณสามารถพิมพ์ชื่อใหม่

 8. กด Shift+Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน VoiceOver ประกาศบัญชีอีเมลของคุณ

  ถ้าคุณใช้ Outlook สำหรับบัญชีอีเมลหลายบัญชี ให้เลือกบัญชีที่จะใช้เป็นค่าเริ่มต้นของลายเซ็นนี้ เมื่อต้องการเปิดรายการบัญชี ให้กด Control+Option+Spacebar ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายผ่านรายการจนกว่าคุณจะได้ยินบัญชีที่คุณต้องการ แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 9. เมื่อต้องการใส่ลายเซ็นนี้ลงในข้อความใหม่ทั้งหมดที่คุณสร้างและส่งจากบัญชีอีเมลนี้โดยอัตโนมัติ ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง โฟกัสจะอยู่ในรายการ ข้อความใหม่ ตามค่าเริ่มต้น จะเลือกตัวเลือก ไม่มี VoiceOver จะประกาศ: “ไม่มี, ปุ่มป็อปอัพ”

 10. เมื่อต้องการเปิดรายการตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังลายเซ็น เมื่อคุณได้ยินลายเซ็น ให้กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 11. ถ้าคุณต้องการรวมลายเซ็นข้อความทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คุณตอบกลับ และส่งต่อ กดแป้น Tab ครั้งเดียว โฟกัสอยู่ในรายการข้อความตอบกลับ/ส่งต่อ ตามค่าเริ่มต้นไม่ ได้เลือกไว้ สถานีทราบ: "ไม่มี pop ค่าปุ่ม"

 12. กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดรายการ กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังลายเซ็น เมื่อคุณได้ยินลายเซ็น ให้กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 13. กด Command+W เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ลายเซ็น แล้วย้อนกลับไปยังตำแหน่งที่คุณเริ่ม

แทรกลายเซ็นของคุณ

 1. ขณะสร้างข้อความใน Outlook ให้กด Shift+Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ลายเซ็น, ปุ่มเมนู” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 2. เมนูย่อยลายเซ็นจะเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อย้ายผ่านรายการ เมื่อคุณได้ยินลายเซ็นที่คุณต้องการใช้ ให้กด Control+Option+Spacebar

  ลายเซ็นจะถูกเพิ่มลงในข้อความ โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ลายเซ็น บน Ribbon เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเนื้อหาของข้อความ ให้กดแป้น Tab ซ้ำๆ

ตั้งค่าลายเซ็นเริ่มต้น

 1. ใน Outlook ให้กด Control+Option+M เพื่อไปยังแถบเมนู

 2. กดแป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: “Outlook” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “การกำหนดลักษณะ จุดไข่ปลา” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 4. กล่องโต้ตอบ การตั้งค่า Outlook จะเปิดขึ้น กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลายเซ็น, ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar

 5. กล่องโต้ตอบ ลายเซ็น จะเปิดขึ้น กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน VoiceOver ประกาศบัญชีอีเมลของคุณ

 6. ถ้าคุณมีบัญชีอีเมลใน Outlook หลายบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณจะใช้ลายเซ็นนี้ เมื่อต้องการเปิดรายการบัญชี ให้กด Control+Option+Spacebar ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายผ่านรายการจนกว่าคุณจะได้ยินบัญชีที่คุณต้องการ แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 7. เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นเริ่มต้นให้กับข้อความใหม่ที่คุณสร้างโดยใช้บัญชีนี้ ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งเพื่อไปยังรายการ ข้อความใหม่ คุณจะได้ยินส่วนที่เลือกปัจจุบัน เมื่อต้องการเปิดรายการตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปยังลายเซ็นที่คุณต้องการ แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 8. เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นเริ่มต้นให้กับข้อความที่คุณตอบกลับหรือส่งต่อ ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งเพื่อไปยังรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ คุณจะได้ยินส่วนที่เลือกปัจจุบัน เมื่อต้องการเปิดรายการตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปยังลายเซ็นที่คุณต้องการ แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 9. กด Command+W เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วปิดกล่องโต้ตอบ ลายเซ็น

เอาลายเซ็นเริ่มต้น

 1. เมื่อต้องการไปที่รายชื่อลายเซ็น กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "เลือกลายเซ็นต์ที่ชื่อตาราง ตาม ด้วยชื่อของลายเซ็นที่เลือกในปัจจุบัน

 2. เมื่อต้องการเลือกลายเซ็น ใช้ขึ้น หรือลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินลายเซ็นคุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการลบลายเซ็น กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ลบปุ่มลายเซ็นเลือก" จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar ในหน้าต่างแจ้งให้ทราบเปิดขึ้น

 4. กดแป้น Tab ครั้งเดียว คุณได้ยินเสียง: "ลบปุ่มค่าเริ่มต้น" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×