ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าระยะห่างบรรทัดและการเยื้องใน Word 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าระยะห่างบรรทัดและการเยื้องใน Word 2016

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word 2016 กับแป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเปลี่ยนระยะห่างและการเยื้องย่อหน้า และทำให้เอกสารของคุณดูสวยงาม

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่าระยะห่างย่อหน้า

 1. เปิดเอกสาร จากนั้นเลือกย่อหน้าที่คุณต้องการตั้งค่าระยะห่าง ถ้าคุณต้องการตั้งค่าระยะห่างย่อหน้าสำหรับทั้งเอกสาร ให้กด Ctrl+A

 2. กด Alt+H, P, G Word 2016 จะวางโฟกัสบนแท็บ การเยื้องและระยะห่าง ของกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า คุณจะได้ยินชื่อของกล่องโต้ตอบ

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างก่อนย่อหน้า ให้กด Alt+B ในกล่อง ก่อนหน้า ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินค่าของจุดที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ค่าจุดที่คุณต้องการ (เช่น 6 หรือ 18) (ค่าจุดที่น้อยกว่าหมายถึงขนาดของระยะห่างที่น้อยกว่า)

  หมายเหตุ: โปรแกรมผู้บรรยายอาจออกเสียง “ปุุ่มที่ไม่รู้จัก” เมื่อคุณใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูค่าจุด

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างหลังย่อหน้า ให้กด Alt+F ในกล่อง หลังจาก ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินการเลือกจุดที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ค่าจุดที่คุณต้องการ (เช่น 6 หรือ 18)

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้กดแป้น Tab หลายๆ ครั้งเพื่อไปที่ปุ่ม ตกลง จากนั้นกด Spacebar โฟกัสจะกลับไปที่เอกสารของคุณ

ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับระยะห่าง

 • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างของย่อหน้าเป็นระยะห่างเริ่มต้น ให้ทำตามต่อไปนี้:

  1. หลังจากคุณได้เลือกระยะห่างในแท็บ การเยื้องและระยะห่าง ให้กด ALT+D

  2. ในกล่องโต้ตอบ Microsoft Word ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกตัวเลือกระหว่าง เอกสารนี้เท่านั้น หรือ เอกสารทั้งหมด กดแป้น Tab หลายๆ ครั้งเพื่อไปที่ปุ่ม ตกลง จากนั้นกด Enter

 • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดด่วนสำหรับย่อหน้าที่เลือกใน Word ให้ทำตามต่อไปนี้:

  1. ในแท็บ การเยื้องและระยะห่าง ให้กด Alt+N

  2. ในรายการ ระยะห่างระหว่างบรรทัด ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลง เพื่อเลือกจากรายการขนาดระยะห่างระหว่างบรรทัดที่ใช้บ่อย

ตั้งค่าการเยื้องย่อหน้า

 1. เปิดเอกสาร จากนั้นเลือกย่อหน้าที่คุณต้องการตั้งค่าการเยื้อง ถ้าคุณต้องการตั้งค่าระยะห่างย่อหน้าสำหรับทั้งเอกสาร ให้กด Ctrl+A

 2. กด Alt+H, P+G Word จะวางโฟกัสบนแท็บ การเยื้องและระยะห่าง ของกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดของการเยื้องไปทางซ้าย ให้กด Alt+L ในกล่อง ซ้าย เมื่อต้องการตั้งค่าที่คุณต้องการ ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงหรือพิมพ์ค่า (เช่น .25 หรือ .5)

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดของการเยื้องไปทางขวา ให้กด Alt+R ในกล่อง ขวา เมื่อต้องการตั้งค่าที่คุณต้องการ ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงหรือพิมพ์ค่า (เช่น .25 หรือ .5)

 5. เมื่อต้องการออกจากกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้กดแป้น Tab หลายๆ ครั้งเพื่อไปที่ปุ่ม ตกลง จากนั้นกด Spacebar

ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าการเยื้อง

 • เมื่อต้องการตั้งค่าการเยื้องใดๆ ที่คุณเลือกเป็นการเยื้องเริ่มต้น ให้ทำตามต่อไปนี้:

  1. หลังจากคุณได้ทำการเลือกในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้ว ให้กด Alt+D

  2. ในกล่องโต้ตอบ Microsoft Word ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกตัวเลือกระหว่าง เอกสารนี้เท่านั้น หรือ เอกสารทั้งหมด กดแป้น Tab หลายๆ ครั้งเพื่อไปที่ปุ่ม ตกลง จากนั้นกด Enter

 • สำหรับการพิมพ์สไตล์หนังสือ ให้ใช้ฟีเจอร์การเยื้องแบบภาพสะท้อน ซึ่งการเยื้องซ้ายและขวาจะสะท้อนกันและกัน ซึ่งการเยื้องหนึ่งจะถูกระบุเป็น ด้านใน และอีกการเยื้องหนึ่งจะถูกระบุเป็น ด้านนอก หลังจากคุณได้ทำการเลือกการเยื้องในแท็บ การเยื้องและระยะห่าง ให้กด Alt+M เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การเยื้องแบบสะท้อน

 • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องในบรรทัดแรกให้กับย่อหน้าหนึ่งอย่างรวดเร็ว ให้ย้ายโฟกัสไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดแรกของย่อหน้า จากนั้นกดแป้น Tab เมื่อใช้การเยื้องบรรทัดแรก บรรทัดแรกของย่อหน้าจะเยื้องมากกว่าบรรทัดอื่นๆ ในย่อหน้า

แป้นพิมพ์ลัดเพื่อตั้งค่าระยะห่างและการเยื้องย่อหน้า

ตารางต่อไปนี้สรุปแป้นพิมพ์ลัดที่มีประโยชน์เพื่อใช้เมื่อทำการตั้งค่าระยะห่างและการเยื้องสำหรับย่อหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นนี้

เปิดแท็บการเยื้องและระยะห่าง ในกล่องโต้ตอบย่อหน้า

Alt+H, P+G

ตั้งค่าระยะห่างก่อน

Alt+B

ตั้งค่าระยะห่างหลัง

Alt+F

ตั้งค่าการเยื้องซ้าย

Alt+L

ตั้งค่าการเยื้องขวา

Alt+R

ตั้งค่าระยะห่างหรือการเยื้องที่เลือกเป็นค่าเริ่มต้น

Alt+D

ตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

Alt+N

เลือกการเยื้องแบบสะท้อน

Alt+M

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในเอกสารใน Word 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word 2016

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word 2016 for Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word 2016 for Mac กับคีย์บอร์ดและ VoiceOver ของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อทำให้เอกสารของคุณมีลักษณะสวยงามโดยการทำให้ย่อหน้าเป็นแบบที่คุณต้องการ

คุณสามารถตั้งค่าจำนวนระยะห่างก่อนและหลังแต่ละย่อหน้าและขนาดของการเยื้องได้ คุณยังสามารถส้รางการเยื้องในบรรทัดแรกของย่อหน้าเท่านั้น หรือสร้างการกั้นหน้าลอย ซึ่งบรรทัดแรกของย่อหน้าจะไม่เยื้อง แต่จะเยื้องบรรทัดที่ตามมา

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่าระยะห่างย่อหน้า

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการตั้งค่าระยะห่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งชิ้น ให้กด Shift ค้างไว้แล้วย้ายเคอร์เซอร์โดยใช้แป้นลูกศร

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบย่อหน้า ให้กด Option+Command+M กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสที่แท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. ใช้ตัวเลือกในกลุ่ม ระยะห่าง เพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างก่อนย่อหน้า ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินขนาดระยะห่างปัจจุบันและ “ก่อน แก้ไขข้อความ”

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างหลังย่อหน้า ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินขนาดระยะห่างปัจจุบันและ “หลัง แก้ไขข้อความ”

  ในเขตข้อมูล ก่อน หรือ หลัง ให้พิมพ์ค่าจุด ตัวอย่างเช่น 6 หรือ 18 (ค่าจุดน้อยกว่าหมายถึงระยะห่างที่น้อยกว่า)

 4. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า และย้อนกลับไปยังเอกสาร ให้กด Enter

ตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดของย่อหน้า ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วกด Option+Command+M เพื่อเิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

 2. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกระยะห่างบรรทัด ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ระยะห่างบรรทัด” ตามด้วยตัวเลือกระยะห่างบรรทัด กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดรายการตัวเลือก แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกระยะห่างบรรทัดที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 3. ถ้าคุณเลือกตัวเลือกที่กำหนดค่าได้ เช่น หลายรายการ เพื่อตั้งค่าขนาดระยะห่าง ให้กด Tab คุณจะได้ยินขนาดระยะห่างปัจจุบันและ “ที่” แล้วพิมพ์ค่า

ตั้งค่าการเยื้องย่อหน้า

เยื้องเฉพาะบรรทัดแรกของย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้า

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบย่อหน้า ให้กด Option+Command+M กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสที่แท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. เมื่อต้องการเยื่องบรรทัดแรกของย่อหน้า ให้ใช้ตัวเลือกในกลุ่ม การเยื้อง กด Control+Option+ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “พิเศษ, ปุ่มป็อปอัพ” เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: “บรรทัดแรก” เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดการเยื้องของบรรทัดแรก ให้กด Tab คุณจะได้ยินขนาดการเยื้องปัจจุบันและ “โดย” แล้วพิมพ์ค่าเป็นนิ้ว เช่น 0.5

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Enter

หมายเหตุ: ย่อหน้าที่ตามมาทั้งหมดที่คุณพิมพ์จะถูกเยื้อง

เยื้องทุกบรรทัดยกเว้นบรรทัดแรกของย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้องทั้งหมดยกเว้นบรรทัดแรกของย่อหน้า (การกั้นหน้าลอย)

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบย่อหน้า ให้กด Option+Command+M กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสที่แท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. เมื่อต้องการสร้างการกั้นหน้าลอย ให้ใช้ตัวเลือกในกลุ่ม การเยื้อง กด Control+Option+ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “พิเศษ, ปุ่มป็อปอัพ” เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลอย” เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดการเยื้อง ให้กด Tab คุณจะได้ยินขนาดการเยื้องปัจจุบันและ “โดย” แล้วพิมพ์ค่าเป็นนิ้ว เช่น 0.5

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Enter

เพิ่มหรือลดการเยื้องของทั้งย่อหน้า

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเพิ่มหรือลดการเยื้องซ้ายหรือขวา

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบย่อหน้า ให้กด Option+Command+M กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสที่แท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. ใช้ตัวเลือกในกลุ่ม การเยื้อง เพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเยื้องจากขอบด้านซ้าย ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ก่อนข้อความ”

  • เมื่อต้องการเยื้องจากขอบด้านขวา ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “หลังข้อความ”

  เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดการเยื้อง ให้พิมพ์ตัวเลขเป็นนิ้ว ประกาศขนาดการเยื้อง

 4. เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word 2016 for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×