ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและแทนที่ข้อมูลใน Excel 2016

คุณสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณที่มี Excel 2016 เพื่อค้นหาและแทนที่ข้อความและตัวเลข ใช้อักขระ รวมถึงอักขระตัวแทน เพื่อค้นหาแผ่นงาน แถว คอลัมน์ หรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

 1. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ใดก็ได้

 2. ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ให้เปิดแท็บที่เหมาะสม

  • เมื่อต้องการใช้แท็บ ค้นหา ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อค้นหาข้อความและตัวเลข ให้กด Ctrl+F

  • เมื่อต้องการใช้แท็บ แทนที่ ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อแทนที่ข้อความหรือตัวเลข ให้กด Alt+E, E ถ้ากล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เปิดอยู่แล้ว ให้กด Alt+P เพื่อเปิดแท็บ แทนที่

 3. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้ใส่ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา คุณมีทางเลือกหลายทาง ดังนี้

  • พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา

  • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน เช่น เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายคำถาม (?) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณ:

   • ใช้เครื่องหมายดอกจันเพื่อค้นหาสตริงของอักขระ ตัวอย่างเช่น s*d จะพบ "sad" และ "started"

   • ใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อค้นหาอักขระตัวเดียว ตัวอย่างเช่น s?t จะพบ "sat" และ "set"

   เคล็ดลับ: แม้ว่าจะเป็นอักขระตัวแทน คุณยังคงสามารถค้นหาเครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายคำถาม และเครื่องหมายตัวหนอน (~) ในข้อมูลเวิร์กชีตได้ โดยนำหน้าเครื่องหมายเหล่านั้นด้วยเครื่องหมายตัวหนอนในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มีเครื่องหมายคำถาม ให้ใส่ ~? เป็นเกณฑ์การค้นหาของคุณ

 4. เมื่อต้องจำกัดขอบเขตการค้นหา ให้กดปุ่ม Tab เพื่อไปยังปุ่ม ตัวเลือก แล้วกด Enter คุณยังสามารถกด Alt+T

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในเวิร์กชีตหรือในทั้งเวิร์กบุ๊ก ให้กดปุ่ม Tab ไปยังกล่องผสม ภายใน (Alt+H) กดปุ่มลูกศรลง แล้วเลือก แผ่นงาน หรือ เวิร์กบุ๊ก กด Enter

  • เมื่อต้องการค้นหาในแถวหรือคอลัมน์ ให้กดปุ่ม Tab ไปยังกล่องผสม ค้นหา (Alt+S) กดปุ่มลูกศรลง แล้วเลือก ตามแถว หรือ ตามคอลัมน์ กด Enter

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่รายละเอียดเฉพาะ ให้กดปุ่ม Tab ไปยังกล่องผสม ดูใน (Alt+L) กดปุ่มลูกศรลง แล้วเลือก สูตรค่า หรือ ข้อคิดเห็น กด Enter

   เคล็ดลับ: ตัวเลือก สูตรค่า และ ข้อคิดเห็น จะพร้อมใช้งานบนแท็บ ค้นหา เท่านั้น และจะมีเพียง สูตร ที่พร้อมใช้งานบนแท็บ แทนที่

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวพิมพ์ ให้กดปุ่ม Tab ไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก (Alt+C) และกด Spacebar

  • เมื่อต้องการค้นหาเซลล์ที่มีเฉพาะอักขระที่คุณพิมพ์ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้กดปุ่ม Tab ไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ตรงกับเนื้อหาเซลล์ทั้งหมด (Alt+O) แล้วกด Spacebar

 5. ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อความหรือตัวเลขที่มีการจัดรูปแบบเฉพาะ ให้กดปุ่ม Tab ไปยังปุ่ม รูปแบบ แล้วกด Enter (Alt+M) ในกล่องโต้ตอบ ค้นหารูปแบบ ที่เปิดขึ้น เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บที่เหมาะสม (ตัวเลขการจัดแนวฟอนต์เส้นขอบ หรือ เติม) ให้กด Spacebar จากนั้น ให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการรวมอยู่ในการค้นหาของคุณ กดปุ่ม Tab ไปยังปุ่ม ตกลง และกด Enter

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการค้นหาเซลล์ที่ตรงกับรูปแบบเฉพาะเท่านั้น คุณสามารถลบเกณฑ์ข้อความหรือตัวเลขในกล่อง สิ่งที่ค้นหา แล้วเลือกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบ กดปุ่ม Tab ปุ่ม รูปแบบ แล้วกดปุ่มลูกศรลง กดปุ่มลูกศรลงอีกครั้งจนกว่าคุณจะเลือก เลือกรูปแบบจากเซลล์ แล้วกด Enter ในเวิร์กชีต เมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการค้นหา ให้ใช้ปุ่มลูกศร เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบจากเซลล์ที่เลือกไปยังเกณฑ์การค้นหาของคุณในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ แล้วกด Enter

 6. เมื่อเกณฑ์ของคุณพร้อมแล้ว ให้เริ่มต้นการค้นหาของคุณ

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความหรือตัวเลข ให้กดปุ่ม Tab ไปยังปุ่ม ค้นหาถัดไป (Alt+F) หรือ ค้นหาทั้งหมด (Alt+I)

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณเลือกปุ่ม ค้นหาทั้งหมด รายการที่ตรงตามเกณฑ์การค้นหาของคุณจะแสดงเป็นรายการในกล่องโต้ตอบ และโฟกัสจะอยู่บนรายการนี้ เมื่อต้องการเลือกหนึ่งในรายการ ให้กดปุ่มลูกศรลงหรือปุ่มลูกศรขึ้น เมื่อต้องการย้ายจากกล่องโต้ตอบไปยังเวิร์กชีต ให้กด Alt+Tab ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการในเซลล์ เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ให้กด Alt+Tab ตามจำนวนครั้งที่จำเป็น

  • เมื่อต้องการแทนทที่ข้อความหรือตัวเลข ให้พิมพ์อักขระแทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย (หรือ เมื่อต้องการแทนที่อักขระด้วยการไม่ใส่อะไรเลย ให้ปล่อยกล่องนี้ว่างไว้) แล้วกดปุ่ม Tab ไปยังปุ่ม ค้นหา (Alt+F) หรือ ค้นหาทั้งหมด (Alt+I) เมื่อต้องการค้นหารายการถัดไปในเวิร์กชีตเพื่อให้คุณตัดสินใจว่าจะแทนที่หรือไม่ ให้กดปุ่ม ค้นหา เมื่อต้องการค้นหารายการทั้งหมด ให้กดปุ่ม ค้นหาทั้งหมด เมื่อต้องการแทนที่รายการที่ถูกเน้นหรือรายการทั้งหมดของอักขระที่พบ ให้กดปุ่ม Tab ไปยังปุ่ม แทนที่ (Alt+R) หรือ แทนที่ทั้งหมด (Alt+A)

   เคล็ดลับ: ถ้ากล่อง แทนที่ด้วย ไม่พร้อมใช้งาน ให้ย้ายไปยังแท็บ แทนที่ บนกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ แล้วกด Alt+P

   ถ้าจำเป็น ให้กด Esc เพื่อยกเลิกการค้นหาที่กำลังดำเนินการ กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ จะปิด

  หมายเหตุ: เมื่อคุณกำหนดตัวเลือกการจัดรูปแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นหา ตัวเลือกจะถูกบันทึกในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ถ้าคุณค้นหาข้อมูลในเวิร์กชีตอีกครั้ง และไม่สามารถค้นหาอักขระที่เคยพบ คุณอาจจำเป็นต้องล้างตัวเลือกการจัดรูปแบบจากการค้นหาครั้งก่อนหน้า เมื่อต้องการเปิดแท็บ ค้นหา ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ให้กด Ctrl+F ถ้าปุ่ม รูปแบบ ไม่พร้อมใช้งาน ให้กดปุ่ม Tab ไปยังปุ่ม ตัวเลือก (Alt+T) แล้วกด Enter กดปุ่ม Tab ไปยังปุ่ม รูปแบบ แล้วกดปุ่มลูกศรลงหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกคำสั่ง ล้างรูปแบบที่ค้นหา กด Enter

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×