ใช้อักขระตัวแทนในคิวรีและพารามิเตอร์ใน Access

ตรงกับอักขระทั้งหมดทุกที่ในข้อมูลของคุณ

 1. เปิดคิวรีของคุณในมุมมองออกแบบ เพื่อเปิดคิวรีในมุมมองออกแบบ ในบานหน้าต่างนำทาง ใต้คิวรี ให้คลิกขวาที่คิวรีแล้วคลิกมุมมองออกแบบ

 2. ในเซลล์เกณฑ์ใต้เขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ ให้เพิ่มเครื่องหมายดอกจันที่ด้านใดด้านหนึ่งของเกณฑ์ของคุณ หรือทั้งสองด้าน ตัวอย่างเช่น:

  "*เจ้าของ*"

  "เจ้าของ*"

  "*เจ้าของ"

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้ รูปปุ่ม

ตรงกับอักขระภายในรูปแบบ

 1. เปิดคิวรีของคุณในมุมมองออกแบบ

 2. ในเซลล์เกณฑ์ของเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ ให้พิมพ์ตัวดำเนินการ Like ที่ด้านหน้าเกณฑ์ของคุณ

 3. ให้แทนที่อักขระอย่างน้อยหนึ่งอักขระในเกณฑ์ด้วยอักขระตัวแทน ตัวอย่างเช่น Like R?308021 จะส่งกลับผลลัพธ์ RA308021, RB308021 เป็นต้น

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

เรียกใช้รายการของบริษัทจาก A ถึง H

 1. เปิดคิวรีของคุณในมุมมองออกแบบ

 2. ในเซลล์เกณฑ์ของเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ ให้ใส่Like แล้วตามด้วยเครื่องหมายอัญประกาศหนึ่งคู่ ตัวอย่างเช่น: Like ""

 3. ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ให้เพิ่มวงเล็บเหลี่ยมและช่วงของอักขระที่คุณต้องการค้นหา ดังนี้:

  Like "[a-h]"

 4. คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนด้านนอกเครื่องหมายวงเล็บ ตัวอย่างเช่น:

  Like "[a-h]*"

ตารางอักขระตัวแทน

ตารางนี้แสดงรายการและอธิบายเกี่ยวกับอักขระตัวแทนที่คุณสามารถใช้ในคิวรี Access

สัญลักษณ์

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

*

ตรงกับอักขระศูนย์หรืออักขระอื่นเพิ่มเติม ซึ่งสามารถใช้เป็นอักขระแรกหรืออักขระสุดท้ายในสตริงอักขระ

wh* จะค้นหา wh, what, white และ why

?

ตรงกับอักขระตัวอักษรเดียวใดๆ

b?ll จะค้นหา ball, bell และ bill

[ ]

ตรงกับอักขระตัวเดียวใดก็ตามภายในวงเล็บ

b[ae]ll จะค้นหา ball และ bell แต่ไม่ค้นหา bill

!

ตรงกับอักขระใดก็ตามที่ไม่อยู่ในวงเล็บ

b[!ae]ll จะค้นหา bill และ bull แต่ไม่ค้นหา ball หรือ bell

-

ตรงกับช่วงของอักขระใดก็ได้ คุณต้องระบุช่วงตามลำดับน้อยไปหามาก (A ถึง Z ไม่ใช่ Z ถึง A)

b[a-c]d จะค้นหา bad, bbd และ bcd

#

ตรงกันกับอักขระตัวเลขหนึ่งอักขระ

1#3 จะค้นหา 103, 113 และ 123

ตัวอย่างการใช้อักขระตัวแทน

สถานการณ์

ตัวอย่าง

ข้อมูลของคุณแสดงรายการผู้ใช้บางคนเป็น "เจ้าของ" และคนอื่นๆ เป็น "เจ้าของ/ตัวดำเนินการ"

Like "owner*" หรือ
Like "*owner*"

คุณต้องการใช้อักขระตัวแทนกับคิวรีพารามิเตอร์

Like "*" & [พารามิเตอร์] & "*"

ตัวอย่างเช่น:

เช่น "*" & [ปลา] & "*"

ส่งกลับสูตรอาหารทั้งหมดที่ประกอบด้วย "ปลา" เช่น ปลาชุบแป้งทอดและมันฝรั่งทอด ปลาหิน และอื่นๆ

มีคนสะกดชื่อผิดตอนใส่ข้อมูล เช่น "Adrien" แทนที่จะเป็น "Adrian"

Like "Adri?n"

คุณต้องการค้นหาลูกค้าที่นามสกุลเริ่มต้นด้วย A ถึง H สำหรับใช้ในการส่งจดหมายจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น

Like "[a-h]*"

คุณต้องการค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนที่มีตัวเลขเหมือนกันทุกตัวยกเว้นตัวเลขในหลักที่สองและหลักที่สาม

Like "R??083930"

คุณต้องการส่งคำเชิญสำหรับปาร์ตี้กลางแจ้งที่อาคารหมายเลข 1000 บนถนน Park Street

Like "1### Park Street"

ไวยากรณ์ของการเรียกใช้อักขระตัวแทนจากข้อมูลของคุณ

อักขระ

ไวยากรณที่ต้องการ

เครื่องหมายดอกจัน *

[*]

เครื่องหมายคำถาม ?

[?]

สัญลักษณ์หมายเลข #

[#]

ยัติภังค์ -

[-]

ชุดวงเล็บเหลี่ยมเปิดและปิดคู่กัน []

[[]]

วงเล็บเหลี่ยมเปิด [

[[]

วงเล็บเหลี่ยมปิด ]

ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ

เครื่องหมายอัศเจรีย์ !

ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ

ทำความเข้าใจว่าต้องใช้อักขระตัวแทนชุดใด

กลไกจัดการฐานข้อมูล Access (ANSI-89) เปรียบเทียบกับ SQL Server (ANSI-92)

ANSI-89 อธิบายไวยากรณ์ Access SQL แบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูล Access อักขระตัวแทนสอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะ Microsoft Visual Basic® for Applications (VBA) ไม่ใช่ SQL

ANSI-92 ใช้เมื่อคุณต้องการให้ไวยากรณ์ของคุณสอดคล้องกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server™

ขอแนะนำไม่ให้คุณผสมอักขระตัวแทนสองชนิดในฐานข้อมูลเดียวกัน

อักขระตัวแทนสำหรับใช้กับกลไกจัดการฐานข้อมูล Access (ANSI-89)

ใช้อักขระตัวแทนเหล่านี้ในคิวรีที่สร้างขึ้นสำหรับฐานข้อมูล Access

สัญลักษณ์

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

*

ตรงกับอักขระจำนวนเท่าไรก็ได้ ซึ่งสามารถใช้เป็นอักขระแรกหรืออักขระสุดท้ายในสตริงอักขระ

wh* จะค้นหา what, white และ why

?

ตรงกับอักขระตัวอักษรเดียวใดๆ

B?ll จะค้นหา ball, bell และ bill

[ ]

ตรงกับอักขระตัวเดียวใดก็ตามภายในวงเล็บ

B[ae]ll จะค้นหา ball และ bell แต่จะไม่ค้นหา bill

!

ตรงกับอักขระใดก็ตามที่ไม่อยู่ในวงเล็บ

b[!ae]ll จะค้นหา bill และ bull แต่ไม่ค้นหา ball หรือ bell

-

ตรงกับช่วงของอักขระใดก็ได้ คุณต้องระบุช่วงตามลำดับน้อยไปหามาก (A ถึง Z ไม่ใช่ Z ถึง A)

b[a-c]d จะค้นหา bad, bbd และ bcd

#

ตรงกันกับอักขระตัวเลขหนึ่งอักขระ

1#3 จะค้นหา 103, 113 และ 123

อักขระตัวแทนเพื่อใช้กับ SQL Server (ANSI-92)

ใช้อักขระตัวแทนเหล่านี้ในคิวรีที่สร้างขึ้นสำหรับใช้กับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server™

สัญลักษณ์

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

%

ตรงกับอักขระจำนวนเท่าไรก็ได้ ซึ่งสามารถใช้เป็นอักขระแรกหรืออักขระสุดท้ายในสตริงอักขระ

wh* จะค้นหา what, white และ why

_

ตรงกับอักขระตัวอักษรเดียวใดๆ

B?ll จะค้นหา ball, bell และ bill

[ ]

ตรงกับอักขระตัวเดียวใดก็ตามภายในวงเล็บ

B[ae]ll จะค้นหา ball และ bell แต่จะไม่ค้นหา bill

^

ตรงกับอักขระใดก็ตามที่ไม่อยู่ในวงเล็บ

b[!ae]ll จะค้นหา bill และ bull แต่ไม่ค้นหา ball หรือ bell

-

ตรงกับช่วงของอักขระใดก็ได้ คุณต้องระบุช่วงตามลำดับน้อยไปหามาก (A ถึง Z ไม่ใช่ Z ถึง A)

b[a-c]d จะค้นหา bad, bbd และ bcd

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×