ใช้สูตรในตารางใน Word 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถดำเนินการคำนวณและการเปรียบเทียบตรรกะในตาราง โดยใช้สูตร Word จะปรับปรุงผลลัพธ์ของสูตรในเอกสารเมื่อคุณเปิดเอกสาร Word ปรับปรุงผลลัพธ์เมื่อคุณใช้คำสั่งปรับปรุงเขตข้อมูล

หมายเหตุ: สูตรในตารางมีชนิดของโค้ดเขตข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดเขตข้อมูล ดูโค้ดเขตข้อมูลใน Word

ในบทความนี้

เปิดกล่องโต้ตอบสูตร

แทรกสูตรในเซลล์ของตาราง

อัปเดตผลลัพธ์ของสูตร

ตัวอย่าง: การรวมตัวเลขในตารางโดยใช้อาร์กิวเมนต์ตำแหน่ง

ฟังก์ชันที่ใช้ได้

ใช้การอ้างอิง bookmarknames หรือเซลล์ในสูตร

การอ้างอิง RnCn

การอ้างอิง A1

เปิดกล่องโต้ตอบสูตร

เมื่อต้องการเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนสูตรในWord คุณต้องเปิดกล่องโต้ตอบสูตร ในกล่องโต้ตอบสูตร คุณสามารถแก้ไขสูตร เลือกรูปแบบตัวเลข เลือกฟังก์ชันเพื่อวางลงในสูตร และวางบุ๊กมาร์ก

เพิ่ม และแก้ไขสูตรในกล่องโต้ตอบสูตร

ขั้นตอนในหัวข้อนี้อธิบายโดยใช้เมนูตาราง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบสูตร แต่คุณยังสามารถเปิดกล่องโต้ตอบสูตร ได้ ด้วยการคลิกสูตร บนแท็บเค้าโครง

 1. วางเคอร์เซอร์ในเซลล์ของตารางที่คุณต้องการสร้าง หรือปรับเปลี่ยนสูตร

  เมื่อคุณวางเคอร์เซอร์ในเซลล์ของตาราง หรือเลือกข้อความในตารางWord แสดงตารางออกแบบ และเค้าโครง แท็บ ซึ่งโดยปกติจะถูกซ่อนไว้

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าหน้าต่างWord ของคุณมีขนาดกว้าง คลิกสูตร ซึ่งปรากฏขึ้น ribbon ได้โดยตรง

   เมื่อหน้าต่างกว้าง สูตรปรากฏ บนแท็บเค้าโครงเอง แทนการ พิมพ์ บนเมนูข้อมูล
  • ถ้าหน้าต่างของWord เป็นแคบ ก่อนอื่น ให้คลิกข้อมูล เพื่อเปิดเมนู แล้ว คลิกสูตร

   บนแท็บเค้าโครง คลิกข้อมูลเพื่อดูเมนู แล้วคลิกสูตร
  • บนเมนูตาราง คลิกสูตร

แทรกสูตรในเซลล์ของตาราง

 1. เลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการแสดงผลลัพธ์

  ถ้าเซลล์ว่างเปล่า ลบเนื้อหา

 2. บนแท็บเค้าโครง คลิสูตร

  หรืออีกวิธีหนึ่ง บนเมนูตาราง คลิกสูตร

 3. ใช้กล่องโต้ตอบสูตร เพื่อสร้างสูตรของคุณ

  คุณสามารถพิมพ์ในกล่องสูตร เลือกรูปแบบตัวเลขจากรายการรูปแบบตัวเลข และวางในฟังก์ชันและใช้ฟังก์ชันวาง บุ๊กมาร์ก และบุ๊กมาร์กวาง รายการ

อัปเดตผลลัพธ์ของสูตร

Word คำนวณผลลัพธ์ของสูตรเมื่อคุณแทรกไว้ ในเอกสาร และWord เปิดเอกสารที่ประกอบด้วยสูตร

คุณยังสามารถทำให้เกิดWord เพื่อคำนวณผลลัพธ์ของสูตรที่เฉพาะเจาะจงอย่าง น้อยหนึ่ง

 1. เลือกสูตรที่คุณต้องการอัปเดต

  คุณสามารถเลือกหลายสูตร ด้วยการกดแป้น คำสั่ง ค้างไว้ขณะที่คุณทำการเลือก

 2. ควบคุม + คลิกสูตร แล้ว คลิ กปรับปรุงเขตข้อมูล

ตัวอย่าง: การรวมตัวเลขในตารางโดยใช้อาร์กิวเมนต์ตำแหน่ง

คุณสามารถใช้อาร์กิวเมนต์ตำแหน่ง (ซ้าย ขวา ด้านบน BELOW) กับฟังก์ชันต่อไปนี้:

 • AVERAGE

 • COUNT

 • MAX

 • MIN

 • PRODUCT

 • SUM

ตัวอย่าง พิจารณากระบวนงานต่อไปนี้สำหรับการเพิ่มตัวเลขโดยใช้ฟังก์ชัน SUM และจัดตำแหน่งอาร์กิวเมนต์

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดขณะรวมในตารางโดยใช้อาร์กิวเมนต์ตำแหน่ง พิมพ์ศูนย์ (0) ในเซลล์ใด ๆ ว่างที่จะถูกรวมไว้ในการคำนวณ

 1. เลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการแสดงผลลัพธ์

 2. ถ้าเซลล์ว่างเปล่า ลบเนื้อหา

 3. บนแท็บเค้าโครง คลิกสูตร

  หรืออีกวิธีหนึ่ง บนเมนูตาราง คลิกสูตร

 4. ระบุตัวเลขที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้น ใส่สูตรสอดคล้องกันที่แสดงในตารางต่อไปนี้

  เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลข...

  ให้พิมพ์ดังนี้ในกล่องสูตร

  อยู่เหนือเซลล์

  =SUM(ABOVE)

  ด้านล่างของเซลล์

  =SUM(BELOW)

  ด้านบน และด้าน ล่างของเซลล์

  =SUM(ABOVE,BELOW)

  ซ้ายของเซลล์

  =SUM(LEFT)

  ไปทางขวาของเซลล์

  =SUM(RIGHT)

  ซ้ายและขวาของเซลล์

  =SUM(LEFT,RIGHT)

  ซ้ายของ และอยู่ เหนือเซลล์

  =SUM(LEFT,ABOVE)

  ไปทางขวาของ และอยู่ เหนือเซลล์

  =SUM(RIGHT,ABOVE)

  ซ้ายของ และ ใต้เซลล์

  =SUM(LEFT,BELOW)

  ขวาของ และ ใต้เซลล์

  =SUM(RIGHT,BELOW)

 5. คลิก ตกลง

ฟังก์ชันที่ใช้ได้

หมายเหตุ: สูตรที่ใช้อาร์กิวเมนต์ตำแหน่ง (ตัวอย่างเช่นซ้าย) ไม่มีค่าในส่วนหัวของแถว

ฟังก์ชันอธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานในสูตรตาราง

ฟังก์ชัน

หน้าที่

ตัวอย่าง

ส่งกลับ

ABS()

คำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าอยู่ภายในวงเล็บ

=ABS(-22)

22

AND()

ประเมินว่าอาร์กิวเมนต์ในวงเล็บเป็นจริงทั้งหมด

=AND(SUM(LEFT) < 10,SUM(ABOVE) > = 5)

1 ถ้าผลรวมของค่าที่อยู่ทางด้านซ้ายของสูตร (ในแถวเดียวกัน) จะน้อยกว่า 10และผลรวมของค่าอยู่เหนือสูตร (ในคอลัมน์เดียวกัน ยกเว้นใด ๆ เซลล์หัวกระดาษ) มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 5 0 มิฉะนั้น

AVERAGE()

คำนวณค่าเฉลี่ยของรายการที่ระบุภายในวงเล็บ

=AVERAGE(RIGHT)

ค่าเฉลี่ยของค่าทั้งหมดทางด้านขวาของเซลล์สูตร ในแถวเดียวกัน

COUNT()

คำนวณจำนวนรายการที่ระบุภายในวงเล็บ

=COUNT(LEFT)

จำนวนค่าที่อยู่ทางด้านซ้ายของเซลล์สูตร ในแถวเดียวกัน

DEFINED()

ประเมินว่ามีกำหนดอาร์กิวเมนต์ภายในวงเล็บ ส่งกลับค่า 1 ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ที่กำหนดไว้ และประเมิน โดยไม่มีข้อผิดพลาด 0 ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ได้กำหนด หรือส่งกลับข้อผิดพลาด

=DEFINED(gross_income)

1 ถ้า gross_income ได้ถูกกำหนด และประเมิน โดยไม่มีข้อผิดพลาด 0 มิฉะนั้น

FALSE

ไม่ต้องมีอาร์กิวเมนต์ ส่งกลับ 0 เสมอ

= FALSE

0

IF()

ประเมินนิพจน์แรก ส่งกลับค่าที่สองอาร์กิวเมนต์ถ้าอาร์กิวเมนต์แรกเป็นจริง ส่งกลับอาร์กิวเมนต์ที่สามถ้าอาร์กิวเมนต์แรกเป็นเท็จ

หมายเหตุ: มีอาร์กิวเมนต์เป็นเหมือนกับที่สาม

=IF(SUM(LEFT) > = 10,10,0)

10 ถ้าผลรวมของค่าที่อยู่ทางด้านซ้ายของสูตรเป็นอย่างน้อย 10 0 มิฉะนั้น

INT ()

ปัดเศษค่าภายในวงเล็บลงเป็นจำนวนเต็มใกล้เคียงที่สุด

=INT(5.67)

5

MAX()

ส่งกลับค่ามากที่สุดของรายการระบุตัวตนภายในวงเล็บ

=MAX(ABOVE)

ค่ามากที่สุดที่พบในเซลล์ข้างต้นสูตร (ยกเว้นแถวส่วนหัวใด ๆ)

MIN()

ส่งกลับค่าน้อยที่สุดของรายการที่ระบุภายในวงเล็บ

=MIN(ABOVE)

ค่าน้อยที่สุดที่พบในเซลล์อยู่เหนือสูตร (ยกเว้นส่วนหัวของแถวใด ๆ)

MOD()

ใช้อาร์กิวเมนต์ที่สอง (ต้องเป็นตัวเลข หรือประเมินเป็นตัวเลข) ส่งกลับค่าเศษเหลือหลังจากอาร์กิวเมนต์สองจะถูกหาร ด้วยแรก ถ้าส่วนที่เหลือเป็น 0 (ศูนย์), 0.0 ที่ส่งกลับ

=MOD(4,2)

0.0

NOT()

ใช้อาร์กิวเมนต์เดียว ประเมินว่าอาร์กิวเมนต์เป็นจริง ส่งกลับค่า 0 ถ้ามีอาร์กิวเมนต์เป็นจริง 1 ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็น false ส่วนใหญ่ใช้สูตรอาร์ IF ภายใน

=NOT(1=1)

0

OR()

ใช้อาร์กิวเมนต์ที่สอง ถ้าเป็นจริง ส่งกลับ 1 ถ้าทั้งสองเป็น false ส่งกลับ 0 ส่วนใหญ่ใช้สูตรอาร์ IF ภายใน

=OR(1=1,1=5)

1

PRODUCT()

คำนวณผลคูณของรายการที่ระบุภายในวงเล็บ

=PRODUCT(LEFT)

ผลคูณของการคูณค่าที่พบในเซลล์ทางด้านซ้ายของสูตร

ROUND()

ใช้อาร์กิวเมนต์ที่สอง (อาร์กิวเมนต์แรกต้องเป็นตัวเลข หรือประเมินเป็นตัวเลข อาร์กิวเมนต์ที่สองต้องเป็นจำนวนเต็ม หรือประเมินเป็นจำนวนเต็ม) ปัดเศษเป็นจำนวนหลักที่ระบุ โดยอาร์กิวเมนต์สองอาร์กิวเมนต์แรก ถ้าอาร์กิวเมนต์สองมีค่ามากกว่าศูนย์ (0), อาร์กิวเมนต์แรกจะถูกปัดเศษเป็นจำนวนหลักที่ระบุ ถ้าอาร์กิวเมนต์ที่สองเป็นศูนย์ (0), อาร์กิวเมนต์แรกจะถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็มใกล้เคียงที่สุด ถ้าอาร์กิวเมนต์ที่สองเป็นค่าลบ อาร์กิวเมนต์แรกจะถูกปัดเศษไปทางซ้ายของจุดทศนิยม

= ROUND(123.456, 2)

= ROUND(123.456, 0)

= ROUND(123.456,-2)

123.46

123

100

SIGN()

รับอาร์กิวเมนต์หนึ่งที่ต้องเป็นตัวเลข หรือประเมินเป็นตัวเลข ประเมินว่ารายการระบุตัวตนภายในวงเล็บถ้ามากกว่า เท่ากับ หรือน้อยกว่าศูนย์ (0) ส่งกลับค่า 1 ถ้ามากกว่าศูนย์ 0 ถ้าศูนย์ -1 ถ้าน้อยกว่าศูนย์การ

=SIGN(-11)

-1

SUM ()

คำนวณผลรวมของรายการระบุตัวตนภายในวงเล็บ

=SUM(RIGHT)

ผลรวมของค่าในเซลล์ทางด้านขวาของสูตร

TRUE()

ใช้อาร์กิวเมนต์เดียว ประเมินว่าอาร์กิวเมนต์เป็นจริง ส่งกลับค่า 1 ถ้ามีอาร์กิวเมนต์เป็นจริง 0 ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็น false ส่วนใหญ่ใช้สูตรอาร์ IF ภายใน

=TRUE(1=0)

0

ใช้การอ้างอิง bookmarknames หรือเซลล์ในสูตร

คุณสามารถอ้างอิงไปยังเซลล์ที่คั่นหน้าไว้ โดยใช้ชื่อของบุ๊กมาร์กในสูตร ตัวอย่าง ถ้าคุณมีคั่นหนังสือไว้เซลล์ที่ประกอบด้วย หรือประเมินเป็นตัวเลขด้วยตัวคั่นชื่อgross_incomeสูตร = ROUND (gross_income, 0) ปัดเศษค่าของเซลล์นั้นลงเป็นจำนวนเต็มใกล้เคียงที่สุด

คุณยังสามารถใช้การอ้างอิงคอลัมน์และแถวในสูตร มีลักษณะการอ้างอิงสอง: RnCn และ A1

หมายเหตุ: เซลล์ที่ประกอบด้วยสูตรไม่ได้รวมอยู่ในการคำนวณที่ใช้การอ้างอิง ถ้าเซลล์เป็นส่วนหนึ่งของการอ้างอิง นั้นจะถูกละเว้น

การอ้างอิง RnCn

คุณสามารถอ้างอิงไปยังแถวของตาราง คอลัมน์ หรือเซลล์ในสูตร โดยใช้แบบแผนการอ้างอิงRnCn ในข้อตกลงนี้ Rnอ้างอิงไปยังแถว th nและ Cnอ้างอิงไปยังคอลัมน์ th n ตัวอย่างเช่น R1C2 อ้างอิงไปยังเซลล์ที่อยู่ในแถวแรกและคอลัมน์สอง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยตัวอย่างของลักษณะการอ้างอิง RnCn

เมื่อต้องการอ้างอิงถึง...

.. .use ลักษณะการอ้างอิงนี้

ทั้งคอลัมน์

Cn

แถวทั้งแถว

Rn

เซลล์เฉพาะเจาะจง

nC Rn

แถวที่ประกอบด้วยสูตร

R

คอลัมน์ที่ประกอบด้วยสูตร

C

เซลล์ทั้งหมดระหว่างสองเซลล์ที่ระบุ

nC Rn:nC Rn

เซลล์ในตารางที่คั่นหน้าไว้

Bookmark_name nC Rn

ช่วงของเซลล์ในตารางที่คั่นหน้าไว้

Bookmark_name nC Rn:nC Rn

การอ้างอิง A1

คุณสามารถอ้างถึงเซลล์ ชุดของเซลล์ หรือช่วงของเซลล์ โดยใช้แบบแผนการอ้างอิงA1 ในข้อตกลงนี้ ตัวอักษรอ้างอิงถึงคอลัมน์ของเซลล์ และหมายเลขการอ้างอิงไปยังแถวของเซลล์ คอลัมน์แรกในตารางมีคอลัมน์ A แถวแรกเป็นแถวที่ 1

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยตัวอย่างของลักษณะการอ้างอิง A1

เมื่อต้องการอ้างอิงถึง...

.. .use อ้างอิงนี้

เซลล์ในคอลัมน์แรกและแถวสอง

A2

สองเซลล์แรกในแถวแรก

A1, B1

เซลล์ทั้งหมดในคอลัมน์แรกและสองเซลล์แรกในคอลัมน์สอง

A1: B2

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

โค้ดเขตข้อมูลใน Word

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×