ใช้บานหน้าต่างนำทางใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการไปยังหน้าหรือหัวเรื่องในเอกสาร Word โดยไม่ต้องเลื่อน ใช้บานหน้าต่างนำทาง

เพื่อเปิดบานหน้าต่างนำทาง ให้กด CTRL+F หรือคลิก มุมมอง > บานหน้าต่างนำทาง

กล่องกาเครื่องหมาย บานหน้าต่างนำทาง

เรียกดูตามหัวเรื่อง

ถ้าคุณได้นำสไตล์หัวเรื่องไปใช้กับหัวเรื่องในเนื้อความของเอกสารของคุณ หัวเรื่องเหล่านั้นจะแสดงอยู่ใน บานหน้าต่างนำทาง บานหน้าต่างนำทางจะไม่แสดงหัวเรื่องที่อยู่ในตาราง กล่องข้อความ หรือ หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกแท็บหัวเรื่อง

 2. เมื่อต้องการไปที่หัวเรื่องในเอกสารของคุณ ให้คลิกหัวเรื่องนั้นใน บานหน้าต่างนำทาง

เรียกดูหัวเรื่องใน บานหน้าต่างนำทาง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนหัวเรื่องย่อยภายใต้หัวเรื่อง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากหัวเรื่อง

ถ้าคุณเลื่อนดูเอกสารของคุณ Word จะเน้นหัวเรื่องใน บานหน้าต่างนำทาง เพื่อแสดงว่าคุณกำลังอยู่ที่ส่วนไหน เมื่อต้องการกลับไปยังด้านบน ให้คลิก ไปที่จุดเริ่มต้น

ปุ่ม ไปที่จุดเริ่มต้น ใน บานหน้าต่างนำทาง

เรียกดูตามหน้า

คลิก หน้า จากนั้นคลิกที่รูปขนาดย่อเพื่อไปที่หน้านั้นๆ

รูปขนาดย่อของหน้าต่างๆ จาก บานหน้าต่างนำทาง

เมื่อคุณเลื่อนดูเอกสารของคุณ Word จะเน้นหน้าที่คุณอยู่ใน บานหน้าต่างนำทาง เพื่อแสดงว่าคุณกำลังอยู่ที่ส่วนไหน

ค้นหาในเอกสารของคุณ

 1. ในกล่องค้นหาที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 2. คลิกผลลัพธ์เมื่อต้องการเห็นในเอกสารของคุณ หรือเรียกดูผ่านผลลัพธ์ทั้งหมด ด้วยการคลิกขึ้น และลูกศรลง

จัดระเบียบเอกสารของคุณ

คุณสามารถย้ายส่วนของเอกสารรอบ โดยการย้ายในบานหน้าต่างนำทาง คุณยังสามารถเปลี่ยนระดับหัวเรื่อง และคุณสามารถเพิ่มหัวเรื่องใหม่

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกแท็บส่วนหัว

 2. ทำตามคำแนะนำหนึ่งใดดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการย้ายส่วนของเอกสาร คลิกส่วนหัว แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

   เรียกดูหัวเรื่องใน บานหน้าต่างนำทาง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับของหัวเรื่อง หรือเพิ่มหัวเรื่อง คลิกขวาที่หัวเรื่อง จากนั้น เลือกการกระทำที่คุณต้องการ

   คลิกขวาตัวเลือกเมนูสำหรับหัวเรื่องใน บานหน้าต่างนำทาง

   หมายเหตุ: ถ้าเอกสารประกอบด้วยขอบเขตที่มีป้องกัน คุณอาจไม่สามารถลากส่วนออกนอกขอบเขตที่ป้องกันล่าสุด

เพื่อเปิดบานหน้าต่างนำทาง ให้กด CTRL+F หรือคลิก มุมมอง > บานหน้าต่างนำทาง

กล่องกาเครื่องหมาย บานหน้าต่างนำทาง

เรียกดูตามหัวเรื่อง

ถ้าคุณได้นำสไตล์หัวเรื่องไปใช้กับหัวเรื่องในเนื้อความของเอกสารของคุณ หัวเรื่องเหล่านั้นจะแสดงอยู่ใน บานหน้าต่างนำทาง บานหน้าต่างนำทางจะไม่แสดงหัวเรื่องที่อยู่ในตาราง กล่องข้อความ หรือ หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บเรียกดูหัวเรื่องในเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการไปที่หัวเรื่องในเอกสารของคุณ ให้คลิกหัวเรื่องนั้นใน บานหน้าต่างนำทาง

เรียกดูหัวเรื่องใน บานหน้าต่างนำทาง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนหัวเรื่องย่อยภายใต้หัวเรื่อง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากหัวเรื่อง

ถ้าคุณเลื่อนดูเอกสารของคุณ Word เน้นหัวเรื่องในบานหน้าต่างนำทางเพื่อแสดงว่าคุณอยู่

เรียกดูตามหน้า

คลิกที่แท็บเรียกดูหน้าในเอกสารของคุณ แล้ว คลิกรูปขนาดย่อเพื่อไปยังหน้านั้น

รูปขนาดย่อหน้าในบานหน้าต่างนำทาง

เมื่อคุณเลื่อนดูเอกสารของคุณ Word จะเน้นหน้าที่คุณอยู่ใน บานหน้าต่างนำทาง เพื่อแสดงว่าคุณกำลังอยู่ที่ส่วนไหน

ค้นหาในเอกสารของคุณ

 1. ในกล่องค้นหาที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 2. คลิกผลลัพธ์เพื่อดูในเอกสารของคุณ หรือเรียกดูผ่านผลลัพธ์ทั้งหมด โดยคลิกที่ลูกศรผลลัพธ์การค้นหาถัดไป และผลลัพธ์การค้นหาก่อนหน้า

จัดระเบียบเอกสารของคุณ

คุณสามารถย้ายส่วนของเอกสารรอบ โดยการย้ายในบานหน้าต่างนำทาง คุณยังสามารถเปลี่ยนระดับหัวเรื่อง และคุณสามารถเพิ่มหัวเรื่องใหม่

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บเรียกดูหัวเรื่องในเอกสารของคุณ

 2. ทำตามคำแนะนำหนึ่งใดดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการย้ายส่วนของเอกสาร คลิกส่วนหัว แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนหัวเรื่องระดับหัวเรื่องที่สูงกว่า หรือต่ำกว่า กขวาส่วนหัว นั้นแล้ว คลิกเลื่อนระดับ หรือลดระดับ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหัวเรื่อง คลิกใหม่หัวเรื่องก่อน หรือใหม่หัวเรื่องหลัง

   หมายเหตุ: ถ้าเอกสารประกอบด้วยขอบเขตที่มีป้องกัน คุณอาจจะไม่สามารถลากส่วนออกนอกขอบเขตที่ป้องกันล่าสุด

บานหน้าต่างนำทางใน Word 2007 จะเรียกว่าผังเอกสาร

เมื่อต้องการเปิดเอกสารแผนที่ คลิกมุมมอง >แผนที่เอกสาร

กล่องกาเครื่องหมายผังเอกสาร

เรียกดูตามหัวเรื่อง

ถ้าคุณได้นำสไตล์หัวเรื่องไปยังคอลัมน์ในเนื้อความของเอกสารของคุณ หัวเรื่องดังกล่าวปรากฏในผังเอกสาร ผังเอกสารไม่แสดงส่วนหัวของที่อยู่ในตาราง กล่องข้อความ หรือหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ

 • ในผังเอกสาร คลิกหัวเรื่องเพื่อข้ามไปยังตำแหน่งที่ตั้งในเอกสารของคุณ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนหัวเรื่องย่อยภายใต้หัวเรื่อง คลิกเครื่องหมายบวก หรือเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากส่วนหัว

ถ้าคุณเลื่อนดูเอกสารของคุณ Word เน้นส่วนหัวในผังเอกสารเพื่อแสดงว่าคุณอยู่

เรียกดูตามหน้า

คลิกลูกศรถัดจากเอกสารแผนที่ แล้ว คลิ กรูปขนาดย่อ แล้ว คลิกรูปขนาดย่อเพื่อไปยังหน้านั้น

รูปขนาดย่อในผังเอกสาร

เมื่อคุณเลื่อนดูเอกสารของคุณ Word เน้นหน้าที่คุณอยู่ในผังเอกสารเพื่อแสดงว่าคุณอยู่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×