โค้ดรูปแบบตัวเลขพื้นฐาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

จุดทศนิยม เมื่อต้องการจัดรูปแบบเศษส่วนหรือตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ให้รวมตัวยึดหลักต่อไปนี้ในส่วน ถ้าตัวเลขมีจำนวนหลักทางขวาของจุดทศนิยมมากกว่าที่มีตัวยึดในรูปแบบ ตัวเลขจะถูกปัดตำแหน่งทศนิยมเท่ากับที่มีตัวยึด และถ้าตัวเลขมีจำนวนหลักทางซ้ายของจุดทศนิยมมากกว่าที่มีตัวยึดในรูปแบบ จะแสดงหลักพิเศษ ถ้ารูปแบบมีเฉพาะเครื่องหมายเลขที่ (#) ทางซ้ายของจุดทศนิยม ตัวเลขที่น้อยกว่า 1 จะเริ่มด้วยจุดทศนิยม

ตัวยึด # แสดงเฉพาะเลขนัยสำคัญ ตัวยึดจะไม่แสดงศูนย์ที่ไม่มีนัยสำคัญ

เมื่อต้องการแสดง

ให้ใช้โค้ดรูปแบบนี้

1234.59 เป็น 1234.6

####.#


ตัวยึด 0 (ศูนย์) แสดงศูนย์ที่ไม่มีนัยสำคัญถ้าตัวเลขมีจำนวนหลักน้อยกว่าที่มี 0 ในรูปแบบ

เมื่อต้องการแสดง

ให้ใช้โค้ดรูปแบบนี้

8.9 เป็น 8.900

#.000

.631 เป็น 0.6

0.#

12 เป็น 12.0 และ 1234.568 เป็น 1234.57

#.0#


ตัวยึด ? เพิ่มที่ว่างสำหรับศูนย์ที่ไม่มีนัยสำคัญบนอีกด้านหนึ่งของจุดทศนิยม เพื่อให้จุดทศนิยมจัดแนวเมื่อถูกจัดรูปแบบด้วยแบบอักษรแบบความกว้างคงที่เช่น Courier New นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สัญลักษณ์นี้สำหรับเศษส่วนที่จำนวนหลักไม่แน่นอนได้เช่นกัน

เมื่อต้องการแสดง

ให้ใช้โค้ดรูปแบบนี้

44.398, 102.65 และ 2.8 ที่มีทศนิยมที่จัดแนว

???.???

5.25 เป็น 5 1/4 และ 5.3 เป็น 5 3/10 ที่มีสัญลักษณ์หารที่จัดแนว

# ???/???


ตัวคั่นหลักพัน เมื่อต้องการแสดงจุลภาคเป็นตัวคั่นหลักพัน หรือเมื่อต้องการปรับมาตราส่วนตัวเลขด้วยพหุคูณของหนึ่งพัน ให้ใส่จุลภาคในรูปแบบตัวเลข

เมื่อต้องการแสดง

ให้ใช้โค้ดรูปแบบนี้

12000 เป็น 12,000

#,###

12000 เป็น 12

#,

12200000 เป็น 12.2

0.0,,


การใช้สี เมื่อต้องการตั้งค่าสีสำหรับส่วนของรูปแบบ ให้พิมพ์ชื่อของสีในวงเล็บเหลี่ยมในส่วน

โค้ดสี

[BLACK]

[BLUE]

[CYAN]

[GREEN]

[MAGENTA]

[RED]

[WHITE]

[YELLOW]


โค้ดรูปแบบตัวเลขแบบตามเงื่อนไข เมื่อต้องการตั้งค่ารูปแบบตัวเลขที่จะถูกนำไปใช้ก็ต่อเมื่อตัวเลขตรงกับเงื่อนไข ให้ล้อมเงื่อนไขในวงเล็บเหลี่ยม เงื่อนไขประกอบด้วยตัวดำเนินการเปรียบเทียบและค่า ตัวอย่างเช่น รูปแบบต่อไปนี้จะแสดงตัวเลขที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ในสีแบบอักษรสีเแดง และตัวเลขที่มากกว่า 100 ในสีแบบอักษรสีเขียว

[Red][<=100];[Blue][>100]

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×