แผนภูมิ

แสดง หรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิหรือตารางข้อมูล

แสดง หรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิหรือตารางข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คำอธิบายแผนภูมิจะปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถซ่อนคำอธิบายแผนภูมิหรือเปลี่ยนตำแหน่งของคำอธิบายแผนภูมิได้หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ

คุณยังสามารถแสดงตารางช้อมูลสำหรับแผนภูมิเส้น แผนภูมิพื้นที่ แผนภูมิคอลัมน์ หรือแผนภูมิแท่ง ตารางข้อมูลจะแสดงค่าที่แสดงอยู่ในแผนภูมิในตารางที่ด้านล่างของแผนภูมิ ตารางข้อมูลยังสามารถมีคีย์คำอธิบายแผนภูมิ

แสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

 2. คลิกเครื่องหมายบวกที่อยู่ถัดจากแผนภูมิ เมนูองค์ประกอบแผนภูมิจะปรากฏขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย คำอธิบายแผนภูมิ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาคำอธิบายแผนภูมิหรือข้อความคำอธิบายแผนภูมิออกจากแผนภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกคำอธิบายแผนภูมิ แล้วกด DELETE คุณยังสามารถคลิกขวาที่คำอธิบายแผนภูมิหรือข้อความคำอธิบายแผนภูมิ แล้วคลิก ลบ ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการแสดงคำอธิบายแผนภูมิ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คำอธิบายแผนภูมิ ถ้าไม่ได้เลือกอยู่ แล้วคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก คำอธิบายแผนภูมิ เลือกตัวเลือกจากรายการ

   เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

   หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิกหนึ่งในตัวเลือกการแสดง คำอธิบายแผนภูมิจะถูกย้าย และ พื้นที่การลงจุด จะปรับเปลี่ยนเพื่อจัดพื้นที่โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณย้ายและปรับขนาดคำอธิบายแผนภูมิโดยใช้เมาส์ พื้นที่การลงจุดจะไม่ปรับโดยอัตโนมัติ

  • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการจากบานหน้าต่าง จัดรูปแบบคำอธิบายแผนภูมิ

   เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น คำอธิบายแผนภูมิจะไม่เหลื่อมกับแผนภูมิ ถ้าคุณมีเนื้อที่จำกัด คุณอาจจะลดขนาดของแผนภูมิโดยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงคำอธิบายแผนภูมิโดยไม่เหลื่อมกับแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนตารางข้อมูล

 1. คลิกภายในแผนภูมิเส้น แผนภูมิพื้นที่ แผนภูมิคอลัมน์ หรือแผนภูมิแท่งที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนตารางข้อมูล ซึ่งจะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เค้าโครงด่วน แล้วคลิก แผนภูมิ 5 ตารางข้อมูลจะปรากฏบนแผนภูมิของคุณ

  เมื่อต้องการนำตารางข้อมูลออก บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครงแผนภูมิ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เค้าโ๕รงด่วน แล้วเลือกเค้าโครงที่ไม่มีตารางข้อมูล

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาตารางข้อมูลออกจากแผนภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกคำอธิบายแผนภูมิ แล้วกด DELETE คุณยังสามารถคลิกขวาร่ตารางข้อมูล แล้วคลิก ลบ ได้ด้วย

  หมายเหตุ: ในแผนภูมิแท่งและแผนภูมิที่แสดงวันที่ แกน ตารางข้อมูลจะไม่แนบกับแกนแนวนอนของแผนภูมิ แต่จะอยู่ทางด้านล่างของแกนและจัดชิดแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก คำอธิบายแผนภูมิ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ ให้คลิก ไม่มี

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาคำอธิบายแผนภูมิหรือข้อความคำอธิบายแผนภูมิออกจากแผนภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกคำอธิบายแผนภูมิ แล้วกด DELETE คุณยังสามารถคลิกขวาที่คำอธิบายแผนภูมิหรือข้อความคำอธิบายแผนภูมิ แล้วคลิก ลบ ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการแสดงคำอธิบายแผนภูมิ ให้คลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิกหนึ่งในตัวเลือกการแสดง คำอธิบายแผนภูมิจะถูกย้าย และ พื้นที่การลงจุด จะปรับเปลี่ยนเพื่อจัดพื้นที่โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณย้ายและปรับขนาดคำอธิบายแผนภูมิโดยใช้เมาส์ พื้นที่การลงจุดจะไม่ปรับโดยอัตโนมัติ

  • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก ตัวเลือกคำอธิบายแผนภูมิเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น คำอธิบายแผนภูมิจะไม่เหลื่อมกับแผนภูมิ ถ้าคุณมีเนื้อที่จำกัด คุณอาจจะลดขนาดของแผนภูมิโดยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงคำอธิบายแผนภูมิโดยไม่เหลื่อมกับแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนตารางข้อมูล

 1. คลิกแผนภูมิของแผนภูมิเส้น แผนภูมิพื้นที่ แผนภูมิคอลัมน์ หรือแผนภูมิแท่งที่คุณต้องการแสดง หรือซ่อนตารางข้อมูล

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ตารางข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงตารางข้อมูล ให้คลิก แสดงตารางข้อมูล หรือ แสดงตารางข้อมูลที่คีย์คำอธิบายแผนภูมิ

  • เมื่อต้องการซ่อนตารางข้อมูล ให้คลิก ไม่มี

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาตารางข้อมูลออกจากแผนภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกคำอธิบายแผนภูมิ แล้วกด DELETE คุณยังสามารถคลิกขวาร่ตารางข้อมูล แล้วคลิก ลบ ได้ด้วย

  • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก ตัวเลือกตารางข้อมูลเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณแสดงคำอธิบายแผนภูมิอยู่แล้ว คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงคีย์คำอธิบายแผนภูมิ

หมายเหตุ: ในแผนภูมิแท่งและแผนภูมิที่แสดงวันที่ แกน ตารางข้อมูลจะไม่แนบกับแกนแนวนอนของแผนภูมิ แต่จะอยู่ทางด้านล่างของแกนและจัดชิดแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×