แสดงตัวเลขเป็นหมายเลขบัตรเครดิต

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณพิมพ์ตัวเลข ที่ประกอบด้วยมากกว่า 15 หลักในเซลล์เวิร์กชีต Microsoft Office Excel การเปลี่ยนแปลงตัวเลขใด ๆ เลยสิบห้าเลขศูนย์ด้วย นอกจากนี้ Excel แสดงหมายเลขกรณ์โพเนนเชียล แทนส่วนหนึ่งของตัวเลขที่ มี E + n ที่ E (ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เลขชี้กำลัง) คูณตัวเลขก่อนหน้า โดย 10 ครั้งที่กำลัง

ถ้าคุณสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองสำหรับหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (เช่น#หรือ###-###-###-###), Excel มีเลขสุดท้ายเปลี่ยนยังคงเป็นศูนย์ เมื่อต้องการเรียบร้อยแล้วแสดงหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักใน ทั้งหมด คุณต้องจัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความ

เหตุผลด้านความปลอดภัย คุณสามารถบดบังทั้งหมดยกเว้นล่าสุดไม่กี่ตัวเลขของหมายเลขบัตรเครดิต โดยใช้สูตรที่ประกอบด้วยฟังก์ชันCONCATENATE, RIGHTและREPT

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงหมายเลขบัตรเครดิตเต็มจำนวน

แสดงเฉพาะล่าสุดไม่กี่ตัวเลขของหมายเลขบัตรเครดิต

แสดงหมายเลขบัตรเครดิตเต็มจำนวน

 1. เลือกเซลล์หรือ ช่วง ของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  วิธีการเลือกเซลล์หรือช่วง

  ต้องการจะเลือก

  ให้ทำดังนี้

  เซลล์เดียว

  คลิกที่เซลล์ หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

  ช่วงของเซลล์

  คลิกที่เซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้ปุ่มลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

  ช่วงกว้างของเซลล์

  คลิกเซลล์แรกในช่วง จากนั้นให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้าย

  เซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงาน

  คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

  เมื่อต้องการเลือกทั้งแผ่นงาน คุณสามารถกด CTRL+A ได้ด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าแผ่นงานมีข้อมูล CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกทั้งแผ่นงาน

  เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่ติดกัน

  เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงอื่น

  นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด SHIFT+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงในส่วนที่เลือก ให้กด SHIFT+F8 อีกครั้ง

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

  ทั้งแถวหรือคอลัมน์

  คลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  แผ่นงานที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

  1. ส่วนหัวของแถว

  2. ส่วนหัวของคอลัมน์

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ได้ด้วยโดยเลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

  หมายเหตุ: ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดปุ่ม CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรจะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปที่เซลล์สุดท้ายที่ใช้งาน การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรครั้งที่สองจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  แถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

  ลากข้ามส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก จากนั้นให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

  แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่ติดกัน

  คลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในส่วนที่เลือกของคุณ จากนั้นให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มส่วนที่เลือก

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

  เลือกเซลล์หนึ่งในแถวหรือคอลัมน์นั้น แล้วกด CTRL+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในตาราง Microsoft Office Excel

  กด CTRL+HOME เพื่อเลือกเซลล์แรกในแผ่นงานหรือในรายการ Excel

  กด CTRL+END เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบอยู่

  เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+END เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

  เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงเซลล์เริ่มต้นของแผ่นงาน

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน

  เซลล์มากกว่าหรือน้อยกว่าการเลือกที่ใช้งานอยู่

  กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการรวมในการเลือกใหม่ ช่วงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าระหว่างเซลล์ที่ใช้งานและเซลล์ที่คุณคลิกจะเป็นการเลือกใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเซลล์ว่าง และใส่ตัวเลขหลังจากที่คุณจัดรูปแบบเซลล์เป็นข้อความแล้วได้ ตัวเลขดังกล่าวจะได้รับการจัดรูปแบบเป็นข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตัวเลข

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องประเภท คลิกข้อความ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือก ข้อความ ให้ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลื่อนไปยังส่วนท้ายของรายการ

เคล็ดลับ: การรวมอักขระอื่นที่ (เช่นเส้นประ) ในตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความ คุณสามารถใส่ไว้เมื่อคุณพิมพ์หมายเลขบัตรเครดิต

ด้านบนของหน้า

แสดงเฉพาะสุดท้ายสองสามตัวเลขของหมายเลขบัตรเครดิต

สำหรับการวัดความปลอดภัยทั่วไป คุณอาจต้องการแสดงเฉพาะสุดท้ายไม่กี่ตัวเลขของหมายเลขบัตรเครดิต และแทนส่วนเหลือของตัวเลข ด้วยเครื่องหมายดอกจันหรืออักขระอื่น คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ โดยใช้สูตรที่ประกอบด้วยฟังก์ชันCONCATENATE, REPTและขวา

กระบวนงานต่อไปนี้ใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อแสดงว่าคุณสามารถแสดงเฉพาะตัวเลขสี่ครั้งล่าสุดของหมายเลขบัตรเครดิต หลังจากที่คุณคัดลอกสูตรลงในเวิร์กชีตของคุณ คุณสามารถปรับการแสดงหมายเลขบัตรเครดิตของคุณเองในลักษณะคล้ายกัน

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. ในบทความวิธีใช้นี้ ให้เลือกข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้โดยที่ไม่มีส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

1

2

3

4

A

B

ให้พิมพ์

ข้อมูล

หมายเลขบัตรเครดิต

5555-5555-5555-5555

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

= CONCATENATE(REPT("***-",3), RIGHT(B2,4))

ทำซ้ำการ " *** -" สตริงข้อความสามเวลา และรวมผลที่ มีตัวเลขสี่สุดท้ายของหมายเลขบัตรเครดิต (*** - *** - *** -5555)

 1. วิธีการเลือกข้อมูลตัวอย่าง

  1. คลิกที่หน้าข้อความในเซลล์ A1 แล้วลากตัวชี้ไปตามเซลล์เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด

  2. การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 2. เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลที่เลือก ให้กด CTRL+C

 3. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1

 4. เมื่อต้องการวางข้อมูลที่คัดลอก ให้กด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างการดูผลลัพธ์และการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์นั้น บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การตรวจสอบสูตร ให้คลิก แสดงสูตร

  แป้นพิมพ์ลัดคุณยังสามารถกด CTRL +' (เกรฟ)

หมายเหตุ: 

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×