แสดงตัวอย่างรูปแบบ แบบอักษร และลักษณะก่อนที่คุณจะนำไปใช้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถดูวิธีการจัดรูปแบบตัวเลือกเช่นฟอนต์และสไตล์ด่วนจะมีลักษณะ ก่อนที่คุณยอมรับ ได้ โดยใช้คุณลักษณะแสดงตัวอย่างแบบสดที่มีอยู่ในโปรแกรมต่าง ๆ ในระบบ Microsoft Office 2007

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงตัวอย่างแบบอักษรที่จัดรูปแบบใน Word, Excel, Outlook และ PowerPoint

แสดงตัวอย่างก่อนย่อหน้าที่จัดรูปแบบใน Word, Outlook และ PowerPoint

แสดงตัวอย่างลักษณะด่วนใน Word, Outlook, Excel และ PowerPoint

แสดงตัวอย่างรูปภาพที่จัดรูปแบบใน Word, Outlook, Excel และ PowerPoint

เปิด หรือ ปิดการแสดงตัว อย่างแบบสด

แสดงตัวอย่างแบบอักษรที่จัดรูปแบบใน Word, Excel, Outlook และ PowerPoint

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Word

Word

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์:

  • คลิกตัวอักษร กล่องลูกศรลง แล้วย้ายตัวชี้ไว้เหนือฟอนต์

  • คลิกกล่องขนาดฟอนต์ ลูกศรลง แล้วย้ายตัวชี้ไว้เหนือขนาดฟอนต์

  • คลิกการสีเน้นข้อความ ปุ่มลูกศรลง แล้วย้ายตัวชี้ไว้เหนือเน้นหรือสีเติม

  • คลิกตัวอักษรสี ปุ่มลูกศรลง แล้วย้ายตัวชี้เหนือสีฟอนต์

 3. เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ previewed คลิกชื่อที่เลือกฟอนต์ ขนาดฟอนต์ หรือสี

 4. เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กดESC

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์:

  • คลิกตัวอักษร กล่องลูกศรลง แล้วย้ายตัวชี้ไว้เหนือฟอนต์

  • คลิกแบบอักษรขนาด กล่องลูกศรลง แล้วย้ายตัวชี้ไว้เหนือขนาดฟอนต์

  • คลิกการเติมสี ปุ่มลูกศรลง แล้วย้ายตัวชี้ไว้เหนือเน้นหรือสีเติม

  • คลิกตัวอักษรสี ปุ่มลูกศรลง แล้วย้ายตัวชี้เหนือสีฟอนต์

 3. เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ previewed คลิกชื่อที่เลือกฟอนต์ ขนาดฟอนต์ หรือสีในรายการ

 4. เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กดESC

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. สร้างแบบใหม่รายการ Outlook ตัวอย่างเช่น อีเมลที่ข้อความใหม่

 2. ในเนื้อหาข้อความ เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มข้อ ความพื้นฐาน:

  • คลิกตัวอักษร กล่องลูกศรลง และย้ายตัวชี้ไว้เหนือฟอนต์

  • คลิกแบบอักษรขนาด กล่องลูกศรลง และย้ายตัวชี้ไว้เหนือขนาดฟอนต์

  • คลิกการสีเน้นข้อความ ปุ่มลูกศรลง และย้ายตัวชี้เหนือสีเน้น

  • คลิกตัวอักษรสี ปุ่มลูกศรลง และย้ายตัวชี้เหนือสีฟอนต์

 4. เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ previewed คลิกชื่อที่เลือกฟอนต์ ขนาดฟอนต์ หรือสีในรายการ

 5. เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กดESC

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์:

  • คลิกตัวอักษร กล่องลูกศรลง และย้ายตัวชี้ไว้เหนือฟอนต์

  • คลิกแบบอักษรขนาด กล่องลูกศรลง และย้ายตัวชี้ไว้เหนือขนาดฟอนต์

  • คลิกตัวอักษรสี ปุ่มลูกศรลง และย้ายตัวชี้เหนือสีฟอนต์

 3. เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ previewed คลิกชื่อที่เลือกฟอนต์ ขนาดฟอนต์ หรือสีในรายการ

 4. เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กดESC

ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างก่อนย่อหน้าที่จัดรูปแบบใน Word, Outlook และ PowerPoint

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Word

Word

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า:

  • คลิกการสัญลักษณ์ ปุ่มลูกศรลง และย้ายตัวชี้ไว้เหนือสไตล์รายการหัวข้อย่อย

  • คลิกการลำดับเลข ปุ่มลูกศรลง และย้ายตัวชี้ไว้เหนือสไตล์รายการลำดับเลข

  • คลิกการแรเงา ปุ่มลูกศรลง และย้ายตัวชี้เหนือสีแรเงา

 3. เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ previewed คลิกสไตล์ย่อหน้าที่เลือกหรือสีในรายการ

 4. เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กดESC

ฟีเจอร์การแรเงาได้ใน Word เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. สร้างรายการ Outlook ใหม่ (ตัวอย่างเช่น ใหม่ข้อความอีเม)

 2. ในเนื้อหาข้อความ เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. บนข้อความในรูปแบบ แท็บ ในกลุ่มย่อหน้า:

  • คลิกการสัญลักษณ์ ปุ่มลูกศรลง และย้ายตัวชี้ไว้เหนือสไตล์รายการหัวข้อย่อย

  • คลิกการลำดับเลข ปุ่มลูกศรลง และย้ายตัวชี้ไว้เหนือสไตล์รายการลำดับเลข

  • คลิกการแรเงา ปุ่มลูกศรลง และย้ายตัวชี้เหนือสีแรเงา

 4. เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ previewed คลิกสไตล์ย่อหน้าที่เลือกหรือสีในรายการ

 5. เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กดESC

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า:

  • คลิกการสัญลักษณ์ ปุ่มลูกศรลง และย้ายตัวชี้ไว้เหนือสไตล์รายการหัวข้อย่อย

  • คลิกการลำดับเลข ปุ่มลูกศรลง และย้ายตัวชี้ไว้เหนือสไตล์รายการลำดับเลข

 3. เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ previewed คลิกสไตล์ย่อหน้าที่เลือกหรือสีในรายการ

 4. เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กดESC

ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างลักษณะด่วนใน Word, Outlook, Excel และ PowerPoint

สไตล์ด่วนจะจัดรูปแบบการจัดหมู่ของฟอนต์ สี และการจัดรูปแบบย่อหน้าที่สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาได้กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถนำสไตล์ด่วนจากแกลเลอรี สไตล์แบบกำหนดเอง หรือสร้างของคุณเอง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Word

Word

 1. เลือกข้อความหรือย่อหน้าที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์:

  • ในแกลเลอรีสไตล์ด่วน ย้ายตัวชี้ไว้เหนือสไตล์

   คลิกการลูกศร รูปปุ่ม ที่เพิ่มเติม สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม

  • คลิกเปลี่ยนสไตล์ ชี้ไปที่ชุดสไตล์ และย้ายตัวชี้ไว้เหนือตัวเลือก

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ previewed คลิกลักษณะที่เลือกในรายการ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กดESC

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. สร้างแบบใหม่รายการ Outlook ตัวอย่างเช่น อีเมลที่ข้อความใหม่

 2. ในเนื้อหาข้อความ เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. บนข้อความในรูปแบบ แท็บ ในกลุ่มสไตล์:

  • ย้ายตัวชี้ไว้เหนือสไตล์ในแกลเลอรี

  • คลิกเปลี่ยนสไตล์ ชี้ไปที่ชุดสไตล์ และย้ายตัวชี้เหนือตัวเลือกในรายการ

 4. เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ previewed คลิกลักษณะที่เลือกในรายการ

 5. เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กดESC

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์:

  • คลิกจัดรูปแบบเป็นตาราง และวางเมาส์บนสไตล์ต่าง ๆ

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูลักษณะต่าง ๆ ที่นำไปใช้กับตารางของคุณ คุณต้องมีก่อนหน้านี้นำไปใช้สไตล์ตาราง

  • คลิกสไตล์เซลล์ และวางเมาส์บนสไตล์ต่าง ๆ

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ previewed คลิกลักษณะที่เลือกในรายการ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กดESC

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. สร้าง หรือเปิดงานนำเสนอ

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มธีม:

  • ในแกลเลอรีสไตล์ด่วน ย้ายตัวชี้ไว้เหนือชุดรูปแบบ

   เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างและดูตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกลูกศรเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  • คลิกสี และย้ายตัวชี้เหนือตัวเลือกสไตล์สีในรายการ

  • คลิกฟอนต์ และย้ายตัวชี้เหนือตัวเลือกสไตล์ฟอนต์ในรายการ

 3. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มการเปลี่ยนภาพนิ่งนี้:

  • ในแกลเลอรี ย้ายตัวชี้ไว้เหนือสไตล์ภาพเคลื่อนไหว

   เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างและดูตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกลูกศรเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ previewed คลิกลักษณะที่เลือกในรายการ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กดESC

ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างรูปภาพที่จัดรูปแบบใน Word, Outlook, Excel และ PowerPoint

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Word

Word

 1. เลือกรูปภาพหรือกราฟิกที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ ในสไตล์รูปภาพ จัดกลุ่ม:

  ตัวเลือกการจัดรูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  • ในแกลเลอรี ย้ายตัวชี้ไว้เหนือสไตล์รูปภาพ

   เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างและดูตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกลูกศรเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  • คลิกเส้นขอบของรูปภาพ และย้ายตัวชี้ไว้เหนือเส้นขอบรูปภาพในรายการ

  • คลิกเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ ชี้ไปประเภทเอฟเฟ็กต์ แล้ว ย้ายตัวชี้ไว้เหนือลักษณะพิเศษในรายการ

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ previewed คลิกลักษณะที่เลือกในรายการ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กดESC

   แสดงตัวอย่าง และการนำสไตล์ไปใช้กับรูปภาพแก้ไขไฟล์รูปภาพต้นฉบับของคุณ คุณสามารถแสดงตัวอย่าง นำไปใช้ เปลี่ยน และเอาสไตล์รูปภาพได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการ

ฟีเจอร์การแสดงตัวอย่างแบบสดทำงานกับหลายจัดรูปแบบตัวเลือกอื่น ๆ ในOffice Excel 2007, Office Outlook 2007, Office PowerPoint 2007 และOffice Word 2007 ตลอดจนตาราง แผนภูมิ รูปร่าง กราฟิก SmartArt สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติม:

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. สร้างแบบใหม่รายการ Outlook ตัวอย่างเช่น อีเมลที่ข้อความใหม่

 2. ในเนื้อหาข้อความ แทรกรูปภาพคุณต้องการจัดรูปแบบ Selelct รูปภาพ

 3. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ ในกลุ่มสไตล์รูปภาพ:

  • ในแกลเลอรี ย้ายตัวชี้ไว้เหนือสไตล์รูปภาพ

   เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างและดูตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกลูกศรเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  • คลิกเส้นขอบของรูปภาพ และย้ายตัวชี้ไว้เหนือเส้นขอบรูปภาพในรายการ

  • คลิกเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ ชี้ไปประเภทเอฟเฟ็กต์ และย้ายตัวชี้ไว้เหนือลักษณะพิเศษในรายการ

 4. เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ previewed คลิกลักษณะที่เลือกในรายการ

 5. เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กดESC

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. เลือกรูปภาพหรือกราฟิกที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ ในสไตล์รูปภาพ จัดกลุ่ม:

  ตัวเลือกการจัดรูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  • ในแกลเลอรี ย้ายตัวชี้ไว้เหนือสไตล์รูปภาพ

   เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างและดูตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกลูกศรเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  • คลิกเส้นขอบของรูปภาพ และย้ายตัวชี้ไว้เหนือเส้นขอบรูปภาพในรายการ

  • คลิกเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ ชี้ไปประเภทเอฟเฟ็กต์ และย้ายตัวชี้ไว้เหนือลักษณะพิเศษในรายการ

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ previewed คลิกลักษณะที่เลือกในรายการ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กดESC

   แสดงตัวอย่าง และการนำสไตล์ไปใช้กับรูปภาพแก้ไขไฟล์รูปภาพต้นฉบับของคุณ คุณสามารถแสดงตัวอย่าง นำไปใช้ เปลี่ยน และเอาสไตล์รูปภาพได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบใน Excel ดูสาธิต: คล่องแคล่วกับ Excel 2007

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. เลือกรูปภาพหรือกราฟิกที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ ในสไตล์รูปภาพ จัดกลุ่ม:

  ตัวเลือกการจัดรูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  • ในแกลเลอรี ย้ายตัวชี้ไว้เหนือสไตล์รูปภาพ

   เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างและดูตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกลูกศรเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  • คลิกเส้นขอบของรูปภาพ และย้ายตัวชี้ไว้เหนือเส้นขอบรูปภาพในรายการ

  • คลิกเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ ชี้ไปประเภทเอฟเฟ็กต์ และย้ายตัวชี้ไว้เหนือลักษณะพิเศษในรายการ

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบ previewed คลิกลักษณะที่เลือกในรายการ

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงตัวอย่างแบบสดโดยไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กดESC

   แสดงตัวอย่าง และการนำสไตล์ไปใช้กับรูปภาพแก้ไขไฟล์รูปภาพต้นฉบับของคุณ คุณสามารถแสดงตัวอย่าง นำไปใช้ เปลี่ยน และเอาสไตล์รูปภาพได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เปิด หรือ ปิดการแสดงตัว อย่างแบบสด

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Word

Word

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบให้คลิกตัวเลือกของ Word

 2. คลิกเป็นที่นิยม แล้วเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสด

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ฟีเจอร์การแสดงตัวอย่างแบบสดเปิดอยู่ในโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 ทั้งหมดที่สนับสนุน แต่ละโปรแกรมจำการกำหนดลักษณะการแสดงตัวอย่างแบบสดของคุณอย่างเป็นอิสระจากโปรแกรมอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบให้คลิกตัวเลือกของ Outlook

 2. คลิกเป็นที่นิยม แล้วเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสด

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ฟีเจอร์การแสดงตัวอย่างแบบสดเปิดอยู่ในโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 ทั้งหมดที่สนับสนุน แต่ละโปรแกรมจำการกำหนดลักษณะการแสดงตัวอย่างแบบสดของคุณอย่างเป็นอิสระจากโปรแกรมอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบให้คลิกตัวเลือกของ Excel

 2. คลิกเป็นที่นิยม แล้วเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสด

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ฟีเจอร์การแสดงตัวอย่างแบบสดเปิดอยู่ในโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 ทั้งหมดที่สนับสนุน แต่ละโปรแกรมจำการกำหนดลักษณะการแสดงตัวอย่างแบบสดของคุณอย่างเป็นอิสระจากโปรแกรมอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบให้คลิกตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิกเป็นที่นิยม แล้วเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสด

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ฟีเจอร์การแสดงตัวอย่างแบบสดเปิดอยู่ในโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 ทั้งหมดที่สนับสนุน แต่ละโปรแกรมจำการกำหนดลักษณะการแสดงตัวอย่างแบบสดของคุณอย่างเป็นอิสระจากโปรแกรมอื่น ๆ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×