แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสูตรและเซลล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เวิร์กชีตที่มีลูกศรติดตาม ในบางครั้ง การตรวจสอบสูตรเพื่อความถูกต้องหรือการค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดอาจเป็นเรื่องยาก ถ้าสูตรนั้นใช้เซลล์ที่ถูกอ้างหรือเซลล์ที่อ้างถึง

 • เซลล์ที่ถูกอ้าง     คือเซลล์ที่ถูกอ้างอิงโดยสูตรในเซลล์อื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ D10 มีสูตร =B5 เซลล์ B5 คือเซลล์ที่ถูกอ้างโดยเซลล์ D10

 • เซลล์ที่อ้างถึง    มีสูตรที่อ้างอิงไปยังเซลล์อื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ D10 มีสูตร =B5 เซลล์ D10 คือเซลล์ที่อ้างถึงเซลล์ B5

เพื่อช่วยคุณในการตรวจสอบสูตรของคุณ คุณสามารถใช้คำสั่ง ติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง และ ติดตามเซลล์ที่อ้างถึง เพื่อแสดงเป็นกราฟิกได้ หรือเพื่อติดตามความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์และสูตรเหล่านี้ด้วย ลูกศรตัวติดตาม

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Excel แล้วคลิกประเภท ขั้นสูง

 2. ในส่วน ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กบุ๊กนี้ ให้เลือกเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการ แล้วตรวจสอบว่า ทั้งหมด ถูกเลือกไว้แล้วภายใต้ สำหรับวัตถุ ให้แสดง

 3. ถ้าสูตรมีการอ้างอิงไปยังเซลล์ในเวิร์กบุ๊กอื่น ให้เปิดเวิร์กบุ๊กนั้น Microsoft Office Excel จะไม่สามารถไปยังเซลล์ในเวิร์กบุ๊กที่ไม่ได้เปิดได้

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ติดตามเซลล์ที่ให้ข้อมูลกับสูตร (เซลล์ที่ถูกอ้าง)

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการหาเซลล์ที่ถูกอ้าง

 2. เมื่อต้องการแสดงลูกศรติดตามไปยังเซลล์ที่สง่ข้อมูลไปยังเซลล์ที่ใช้งานอยู่โดยตรง บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การตรวจสอบสูตร ให้คลิก ติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง รูปปุ่ม

  1. ลูกศรสีน้ำเงินจะแสดงเซลล์ที่ไม่มีข้อผิดพลาด ลูกศรสีแดงจะแสดงเซลล์ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ถ้าเซลล์ที่ถูกเลือกถูกอ้างอิงโดยเซลล์บนเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่น ลูกศรสีดำจะชี้จากเซลล์ที่เลือกไปยังไอคอนเวิร์กชีต ไอคอนเวิร์กชีต เวิร์กบุ๊กอื่นๆ นั้นจะต้องเปิดอยู่ Excel จึงจะสามารถติดตามการอ้างอิงเหล่านี้ได้

 3. เมื่อต้องการระบุเซลล์ระดับถัดไปที่ให้ข้อมูลไปยังเซลล์ที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก ติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง รูปปุ่ม อีกครั้ง

 4. เมื่อต้องการเอาลูกศรติดตามออกครั้งละหนึ่งระดับ โดยเริ่มต้นจากเซลล์ที่ถูกอ้างที่อยู่ห่างที่สุดจากเซลล์ที่ใช้งานอยู่ บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกลูกศรถัดจาก เอาลูกศรออก แล้วคลิก เอาลูกศรแสดงการถูกอ้างออก รูปปุ่ม เมื่อต้องการเอาลูกศรติดตามออกอีกหนึ่งระดับ ให้คลิกปุ่มนั้นอีกครั้ง

ติดตามสูตรที่อ้างอิงไปยังเซลล์บางเซลล์ (เซลล์ที่อ้างถึง)

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการระบุเซลล์ที่อ้างถึง

 2. เมื่อต้องการแสดงลูกศรติดตามไปยังเซลล์แต่ละเซลล์ที่อ้างถึงเซลล์ที่ใช้งานอยู่ บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม การตรวจสอบสูตร ให้คลิก ติดตามเซลล์ที่อ้างถึง รายการย่อ/ขยาย

  ลูกศรสีน้ำเงินจะแสดงเซลล์ที่ไม่มีข้อผิดพลาด ลูกศรสีแดงจะแสดงเซลล์ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ถ้าเซลล์ที่ถูกเลือกถูกอ้างอิงโดยเซลล์บนเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่น ลูกศรสีดำจะชี้จากเซลล์ที่เลือกไปยังไอคอนเวิร์กชีต ไอคอนเวิร์กชีต เวิร์กบุ๊กอื่นๆ นั้นจะต้องเปิดอยู่ Excel จึงจะสามารถติดตามการอ้างอิงเหล่านี้ได้

 3. เมื่อต้องการระบุระดับถัดไปของเซลล์ที่อ้างอิงอยู่บนเซลล์ที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก ติดตามเซลล์ที่อ้างถึง รายการย่อ/ขยาย อีกครั้ง

 4. เมื่อต้องการเอาลูกศรติดตามออกครั้งละหนึ่งระดับ โดยเริ่มต้นจากเซลล์ที่อ้างถึงที่อยู่ห่างจากเซลล์ที่ใช้งานอยู่มากที่สุด บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกลูกศรถัดจาก เอาลูกศรออก แล้วคลิก เอาลูกศรแสดงการอ้างถึงออก รูปปุ่ม เมื่อต้องการเอาลูกศรติดตามออกอีกหนึ่งระดับ ให้คลิกปุ่มนั้นอีกครั้ง

การดูความสัมพันธ์ทั้งหมดบนเวิร์กชีต

 1. ในเซลล์ว่าง ให้พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ)

 2. คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

 3. เลือกเซลล์ และบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง รูปปุ่ม สองครั้ง

ปัญหา: Microsoft Excel จะส่งเสียงเตือนเมื่อฉันคลิกคำสั่ง ติดตามเซลล์ที่อ้างถึง หรือ ติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง

ถ้า Excel ส่งเสียงเตือนเมื่อคุณคลิก ติดตามเซลล์ที่อ้างถึง รายการย่อ/ขยาย หรือ ติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง รูปปุ่ม แสดงว่า Excel ได้ติดตามทุกระดับของสูตรนั้นแล้วหรือคุณกำลังพยายามติดตามรายการที่ไม่สามารถติดตามได้ รายการต่อไปนี้ในเวิร์กชีตไม่สามารถติดตามได้โดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบ

 1. การอ้างอิงไปยังกล่องข้อความ แผนภูมิฝังตัว หรือรูปภาพในเวิร์กชีต

 2. รายงาน PivotTable

 3. การอ้างอิงไปยังค่าคงที่ที่มีชื่อ

 4. สูตรที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กอื่นที่อ้างอิงไปยังเซลล์ที่ใช้งานอยู่ถ้าเวิร์กบุ๊กนั้นปิดอยู่

 1. เมื่อต้องการเอาลูกศรตัวติดตามทั้งหมดในเวิร์กชีตออก บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก เอาลูกศรออก รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการดูรหัสสีของเซลล์ที่ถูกอ้างสำหรับอาร์กิวเมนต์ในสูตร ให้เลือกเซลล์แล้วกด F2

  • เมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่อยู่ปลายลูกศร ให้ดับเบิลคลิกที่ลูกศรนั้น ถ้าเซลล์อยู่ในเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่น ให้ดับเบิลคลิกที่ลูกศรสีดำเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่ จากนั้นดับเบิลคลิกที่การอ้างอิงที่คุณต้องการในรายการ ไปที่

  • ลูกศรติดตามทั้งหมดจะหายไปถ้าคุณเปลี่ยนสูตรที่ลูกศรชี้ไป แทรกหรือลบคอลัมน์หรือแถว หรือลบหรือย้ายเซลล์ เมื่อต้องการแสดงลูกศรติดตามหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณต้องใช้คำสั่งตรวจสอบบนเวิร์กชีตนั้นอีกครั้ง เมื่อต้องการติดตามลูกศรติดตามดั้งเดิม ให้พิมพ์เวิร์กชีตที่มีลูกศรติดตามแสดงอยู่ก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×