แมโครแอคชัน ApplyFilter

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวเพื่อนำไปใช้ในตัวกรอง เวิร์กคิวรี หรือคำสั่ง where ของ SQL ไปยังตาราง, ฟอร์ม หรือรายงาน เพื่อจำกัด หรือเรียงลำดับระเบียนในตาราง หรือระเบียนจากตารางหรือแบบสอบถามของฟอร์มหรือรายงาน สำหรับรายงาน คุณสามารถใช้การกระทำนี้เท่านั้นในการแมโคร ระบุตามคุณสมบัติเหตุการณ์เมื่อเปิดของรายงาน

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อนำไปใช้คำสั่ง where ของ SQL ก็ต่อเมื่อนำตัวกรองบนเซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถใช้ตัวกรองบนเซิร์ฟเวอร์กับ stored procedure ของแหล่งระเบียน

หมายเหตุ: คชันแมโครจะไม่พร้อมใช้งานใน Access web apps

การตั้งค่า

ตัวมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ชื่อตัวกรอง

ชื่อของตัวกรองหรือแบบสอบถามที่จำกัด หรือเรียงลำดับระเบียนของตาราง ฟอร์ม หรือรายงาน คุณสามารถใส่ชื่อของแบบสอบถามหรือตัวกรองที่ได้รับการบันทึกเป็นแบบสอบถามในกล่องชื่อตัวกรอง ในอาร์กิวเมนต์ ของบานหน้าต่างตัวสร้างแมโคร

หมายเหตุ: เมื่อคุณกำลังใช้การกระทำนี้เพื่อนำตัวกรอง server อาร์กิวเมนต์ชื่อตัวกรองต้องว่างเปล่า

เงื่อนไข where

ถูกต้อง where ของ SQL (ไม่ มีคำที่) หรือแอนิพจน์ ที่จำกัดระเบียนของตาราง ฟอร์ม หรือรายงาน

หมายเหตุ: ในนิพจน์อาร์กิวเมนต์ที่เงื่อนไขด้านซ้ายของนิพจน์ที่ประกอบด้วยชื่อเขตข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถามของฟอร์มหรือรายงานโดยทั่วไป ด้านขวาของนิพจน์โดยทั่วไปจะประกอบด้วยเกณฑ์ ที่คุณต้องการนำไปใช้กับเขตข้อมูลนี้เพื่อจำกัด หรือเรียงลำดับระเบียน ตัวอย่างเช่น เกณฑ์อาจเป็นชื่อของตัวควบคุมบนฟอร์มอื่นที่ประกอบด้วยค่าคุณต้องการให้ระเบียนในฟอร์มแรกเพื่อให้ตรงกับ ชื่อของตัวควบคุมที่ควรแบบเต็ม ตัวอย่าง:

ฟอร์ม ชื่อ ให้

ชื่อเขตข้อมูลที่ควรจะล้อมรอบ ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ และตัวอักษรสตริงที่ควรจะล้อมรอบ ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว

ความยาวสูงสุดของอาร์กิวเมนต์ที่เงื่อนไขคือ 255 อักขระ ถ้าคุณจำเป็นต้องใส่แบบยาว where ของ SQL ใช้โดยวัตถุDoCmdใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล คุณสามารถใส่ SQL ที่คำสั่งคำสั่งของ 32,768 อักขระไม่เกินใน VBA


หมายเหตุ: คุณสามารถใช้อาร์กิวเมนต์ชื่อตัวกรองถ้าคุณได้กำหนดตัวกรองที่มีข้อมูลเหมาะสมแล้ว คุณสามารถใช้อาร์กิวเมนต์เงื่อนไข Whereเมื่อต้องการใส่เกณฑ์จำกัดโดยตรง ถ้าคุณใช้ทั้งสองอาร์กิวเมนต์Access ใช้คำสั่ง where กับผลลัพธ์ของตัวกรอง คุณต้องใช้อาร์กิวเมนต์เดียว หรือทั้งสอง

ข้อสังเกต

คุณสามารถนำตัวกรองหรือแบบสอบถามลงในฟอร์มในมุมมองฟอร์ม หรือมุมมองแผ่นข้อมูล

ตัวกรองและเงื่อนไขคุณใช้กลายเป็น การตั้งค่าของฟอร์มหรือรายงานตัวกรอง หรือกรอง คุณสมบัติ

สำหรับตารางและฟอร์ม การกระทำนี้จะเหมือนกับการคลิกนำไปใช้ตัวกรอง/เรียงลำดับ หรือใช้ตัวกรองเซิร์ฟเวอร์ บนเมนูระเบียน คำสั่งเมนูนำตัวกรองสร้างล่าสุดไปยังตารางหรือฟอร์ม ในขณะที่ใช้ตัวกรองที่ระบุหรือแบบสอบถาม

ในฐานข้อมูล Access ถ้าคุณชี้ไปที่ตัวกรอง บนเมนูระเบียน แล้ว คลิกตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูง หลังจากเรียกใช้คชันตัวกรองขั้นสูง/หน้าต่างการจัดเรียง แสดงเกณฑ์ตัวกรองคุณได้เลือกไว้กับการกระทำนี้

การเอาตัวกรอง และแสดงระเบียนสำหรับตารางหรือฟอร์มทั้งหมดในฐานข้อมูลAccess คุณสามารถใช้แอคชันShowAllRecordsหรือคำสั่งเอาตัวกรอง/เรียงลำดับ บนเมนูทางระเบียน เมื่อต้องการเอาตัวกรองในโครงการ Access (.adp), คุณสามารถกลับไปยังหน้าต่างกรองตามฟอร์มบนเซิร์ฟเวอร์ และเอาเกณฑ์ตัวกรองทั้งหมดแล้วคลิกใช้ตัวกรองเซิร์ฟเวอร์ บนเมนูระเบียน บนแถบเครื่องมือ หรือตั้งค่าคุณสมบัติServerFilterByForm เป็นFalse (0)

เมื่อคุณบันทึกตารางหรือฟอร์ม Access จะบันทึกตัวกรองใด ๆ ที่กำหนดไว้ในวัตถุนั้น แต่จะไม่ใช้ตัวกรองโดยอัตโนมัติในครั้งถัดไปคือเปิดวัตถุ (แม้ว่านั้นจะใช้การเรียงลำดับใด ๆ ที่คุณนำไปใช้กับวัตถุนั้นก่อนที่จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ) ถ้าคุณต้องการนำตัวกรองโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดฟอร์มเป็นครั้งแรก กำหนดแมโคที่ประกอบด้วยตัวหรือกระบวนงานเหตุการณ์ที่ประกอบด้วยวัตถุDoCmdโดยเป็นการตั้งค่าคุณสมบัติเหตุการณ์เมื่อเปิดของฟอร์ม คุณยังสามารถนำตัวกรอง โดยใช้การกระทำOpenFormหรือOpenReportหรือวิธีการที่สอดคล้องกันของพวกเขา เมื่อต้องการนำตัวกรองโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดตารางเป็นครั้งแรก คุณสามารถเปิดตาราง โดยใช้แมโครที่ประกอบด้วยแอคชันOpenTableตาม ด้วยตัวทันที

ตัวอย่าง

นำตัวกรอง โดยใช้แมโคร

แมโครต่อไปนี้ประกอบด้วยชุดของการกระทำ ซึ่งกรองระเบียนสำหรับฟอร์มรายการหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า แสดงการใช้การกระทำApplyFilter, ShowAllRecordsและGoToControl นอกจากนี้แสดงการใช้เงื่อนไขเพื่อกำหนดปุ่มสลับใดในกลุ่มตัวเลือกถูกเลือกบนฟอร์ม แต่ละแถวของการกระทำจะเกี่ยวข้องกับปุ่มสลับที่เลือกชุดของระเบียนที่ขึ้นต้น ด้วย A, B, C และอื่น ๆ หรือระเบียนทั้งหมด แมโครนี้ควรถูกแนบกับหลังจากเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตัวเลือก CompanyNameFilter

เงื่อนไข

การดำเนินการ

อาร์กิวเมนต์: ตั้งค่า

ข้อคิดเห็น

[CompanyNameFilters] = 1

ApplyFilter

เงื่อนไข where: [ล่าสุด: เช่น " [AÀÁÂÃÄ] * "

ตัวกรองสำหรับชื่อบริษัทที่ขึ้นต้น ด้วย A เขต Á Â แปร หรือวัน

[CompanyNameFilters] = 2

ApplyFilter

เงื่อนไข where: ล่าสุด] Like "B *"

ตัวกรองสำหรับชื่อบริษัทที่ขึ้นต้น ด้วย B.

[CompanyNameFilters] = 3

ApplyFilter

เงื่อนไข where: [ล่าสุด: เช่น " [CÇ] * "

ตัวกรองสำหรับชื่อบริษัทที่ขึ้นต้น ด้วย C

... แถวแอคชันสำหรับ D ผ่าน Y มีรูปแบบเดียวกับ A ถึง C ...

[CompanyNameFilters] = 26

ApplyFilter

เงื่อนไข where: [ล่าสุด: เช่น " [ZÆØÅ] * "

ตัวกรองสำหรับชื่อบริษัทที่ขึ้นต้น ด้วย Z Æ Ø หรือÅ

[CompanyNameFilters] = 27

ShowAllRecords

แสดงระเบียนทั้งหมด

[RecordsetClone] [RecordCount] > 0

GoToControl

ควบคุมชื่อ: CompanyName

ถ้าจะส่งกลับระเบียนสำหรับตัวอักษรที่เลือก ย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุม CompanyName


หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×