แป้นพิมพ์ลัด

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อนี้อธิบายแป้นพิมพ์ลัดสำหรับงานทั่วไปบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้อ้างถึงรูปแบบแป้นพิมพ์สหรัฐอเมริกา แป้นบนรูปแบบแป้นพิมพ์อื่นอาจไม่ตรงกันกับแป้นบนแป้นพิมพ์สหรัฐอเมริกา

สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณกดสองแป้นหรือมากกว่าพร้อมกัน แป้นจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณกดหนึ่งแป้นแล้วตามด้วยแป้นอื่นในทันที แป้นจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

แป้นพิมพ์ลัดถูกออกแบบเพื่อทำงานกับเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กดแป้น TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด กด ENTER แล้วกด CTRL+P

หมายเหตุ: ลักษณะการทำงานของแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ จะต่างกันขึ้นอยู่กับเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ตัวอย่างเช่น ใน Windows Internet Explorer การกดแป้นพิมพ์ลัดถูกกำหนดเพื่อให้การเชื่อมโยงหลายมิติวางโฟกัสที่เปิดใช้งานอยู่บนการเชื่อมโยงหลายมิตินั้น คุณต้องกด ENTER เพื่อติดตามการเชื่อมโยงหลายมิติ ใน Firefox การกดแป้นพิมพ์พร้อมกันจะติดตามการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ

ในบทความนี้

หน้าทั้งหมด

งานทั่วไป

การดูวิธีใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เพจทั้งหมด

หน้าทั้งหมด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดหรือปิดโหมดการช่วยสำหรับการเข้าถึงเพิ่มเติม

โหมดการช่วยสำหรับการเข้าถึงเพิ่มเติมจะเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงเนื้อหาบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ที่ปรับการแสดงเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยีช่วยเหลือ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอ เป็นต้น

TAB (กดซ้ำๆ ทันทีหลังจากการเปิดเพจในเบราว์เซอร์)

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนการเชื่อมโยง ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ALT+J

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนการเชื่อมโยง แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด

ALT+3

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนเมนู การกระทำในไซต์

ALT+/

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนการเชื่อมโยง ค้นหา

ALT+S

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนการเชื่อมโยง วิธีใช้

ALT+6

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนการเชื่อมโยง หน้าแรก

ALT+1

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนเมนู ยินดีต้อนรับ

ALT+L

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนเมนู มุมมอง

ALT+V

ขยายเมนู เช่น เมนู การกระทำในไซต์

SHIFT+ENTER

ขยายรายการแบบหล่นลง เช่น เมนู ขอบเขตการค้นหา ที่ติดกับกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนของเพจต่างๆ

ALT+ลูกศรลง

ย้ายส่วนที่เลือกจาก Web Part ไปยัง Web Part บนเพจ เช่น บนโฮมเพจที่ใช้หลาย Web Part

ALT+W

ด้านบนของหน้า

งานทั่วไป

ตัวแก้ไข Rich text

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบน

ให้กด

ปุ่ม ทิศทางของข้อความจากขวาไปซ้าย

CTRL+SHIFT+<

ปุ่ม ทิศทางของข้อความจากซ้ายไปขวา

CTRL+SHIFT+>

ปุ่ม ตัวหนา

CTRL+B

ปุ่ม คัดลอก

CTRL+C

ปุ่ม สีของข้อความ

CTRL+SHIFT+C

ปุ่ม กึ่งกลาง

CTRL+E

ปุ่ม รายการลำดับเลข

CTRL+SHIFT+E

เมนู แบบอักษร

CTRL+SHIFT+F

ปุ่ม ตัวเอียง

CTRL+I

ปุ่ม จัดชิดซ้าย

CTRL+L

ปุ่ม รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

CTRL+SHIFT+L

ปุ่ม เพิ่มการเยื้อง

CTRL+M

ปุ่ม ลดการเยื้อง

CTRL+SHIFT+M

เมนู ขนาดแบบอักษร

CTRL+SHIFT+P

ปุ่ม จัดชิดขวา

CTRL+R

ปุ่ม ขีดเส้นใต้

CTRL+U

ปุ่ม วาง

CTRL+V

เมนู สีพื้นหลัง

CTRL+SHIFT+W

ปุ่ม ตัด

CTRL+X

เพิ่ม หรือแก้ไขรายการ เอกสาร ข้อคิดเห็นในการอภิปราย หรือตอบกลับการสำรวจความคิดเห็น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ปุ่ม ยกเลิก (ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปยังรายการ ไลบรารี กระดานอภิปราย หรือแบบสำรวจ)

ALT+C

ปุ่ม ตกลง (บันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วปิดเพจ)

ALT+O

หน้ารายการหรือไลบรารี

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนเมนู สร้าง บนแถบเครื่องมือรายการหรือไลบรารี

ALT+N (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนเมนู อัปโหลด บนแถบเครื่องมือรายการหรือไลบรารี

โดยขึ้นอยู่กับชนิดของไลบรารี เมนู อัปโหลด จะมีคำสั่ง อัปโหลดเอกสาร และ อัปโหลดหลายเอกสาร

ALT+U (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนเมนู การกระทำ บนแถบเครื่องมือรายการหรือไลบรารี

โดยขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารี เมนู การกระทำ จะมีคำสั่ง แก้ไขในแผ่นข้อมูล, เปิดด้วย Windows Explorer, ส่งออกไปยังกระดาษคำนวณ, แสดงตัวดึงข้อมูล RSS (RSS Feed) และ แจ้งเตือนฉัน

ALT+C (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนเมนู การตั้งค่า บนแถบเครื่องมือรายการหรือไลบรารี

ขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารี เมนูการตั้งค่า ประกอบด้วยคำสั่งสร้างคอลัมน์สร้างมุมมอง และการตั้งค่าไลบรารีชนิดของไลบรา รี

ALT+I (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

สร้าง เอกสารใหม่

คำสั่งนี้อยู่บนเมนู สร้าง

ALT+N (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

สร้าง โฟลเดอร์ใหม่

คำสั่งนี้อยู่บนเมนู สร้าง

ALT+N (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

อัปโหลดเอกสาร

คำสั่งนี้อยู่บนเมนู อัปโหลด

ALT+U (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

ในมุมมองมาตรฐาน ให้ แก้ไขในแผ่นข้อมูล

คำสั่งนี้อยู่บนเมนู การกระทำ

ALT+C (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

ขยายเมนูของตัวเลือกสำหรับเอกสารในไลบรารี

SHIFT+ENTER

กรองคอลัมน์ในรายการ การกระทำนี้ต้องการให้ส่วนหัวคอลัมน์มีโฟกัสที่ใช้งานอยู่ (กด ALT+J เพื่อข้ามไปยังพื้นที่เนื้อหาหลัก แล้วกด TAB ซ้ำๆ จนกว่าจะมีการเลือกส่วนหัว)

SHIFT+ENTER

หน้าไลบรารีรูปภาพ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

แก้ไข

คำสั่งนี้อยู่บนเมนู การกระทำ

ALT+C (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

ลบ

คำสั่งนี้อยู่บนเมนู การกระทำ

ALT+C (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

ดาวน์โหลด

คำสั่งนี้อยู่บนเมนู การกระทำ

ALT+C (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

ส่งไปยัง

คำสั่งนี้อยู่บนเมนู การกระทำ

ALT+C (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

แสดงการนำเสนอภาพนิ่ง

คำสั่งนี้อยู่บนเมนู การกระทำ

ALT+C (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

เปิดด้วย Windows Explorer

คำสั่งนี้อยู่บนเมนู การกระทำ

ALT+C (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

หน้าแบบสำรวจ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนเมนู การกระทำ

ALT+C (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนปุ่ม ตอบกลับแบบสำรวจนี้

ALT+N

ส่งผลลัพธ์ออกไปยังกระดาษคำนวณ

คำสั่งนี้อยู่บนเมนู การกระทำ

ALT+C (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

การเชื่อมโยง แสดงสรุปแบบกราฟิกของการตอบสนอง

ALT+R

ในฟอร์มสำหรับการแก้ไขคำตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ให้เลือกปุ่ม บันทึกแล้วปิด

ALT+S

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนการเชื่อมโยง แสดงการตอบสนองทั้งหมด

ALT+U

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนเมนู การตั้งค่า

ALT+I

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนปุ่ม เพจถัดไป

ALT+N

หน้าสิทธิ์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เอาสิทธิ์ของผู้ใช้ออก

คำสั่งนี้อยู่บนเมนู การกระทำ

ALT+C (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

แก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้

คำสั่งนี้อยู่บนเมนู การกระทำ

ALT+C (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

สืบทอดสิทธิ์

คำสั่งนี้อยู่บนเมนู การกระทำ

ALT+C (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

หน้าเนื้อหาไซต์ทั้งหมด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนปุ่ม สร้าง

ALT+N

กระดานอภิปราย

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนปุ่ม การอภิปรายใหม่

ALT+N

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนคำสั่งมุมมอง หัวข้อ (เมื่อใช้งานมุมมอง แบน เริ่มต้น)

คำสั่งนี้อยู่บนเมนู มุมมอง

ALT+W (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนคำสั่งมุมมอง แบน (เมื่อใช้งานมุมมอง หัวข้อ)

คำสั่งนี้อยู่บนเมนู มุมมอง

ALT+W (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

มุมมองปฏิทิน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนการเชื่อมโยงมุมมอง วันที่

ALT+จุด

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนการเชื่อมโยงมุมมอง สัปดาห์

ALT+เครื่องหมายลบ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือวางโฟกัสบนการเชื่อมโยงมุมมอง เดือน

ALT+เครื่องหมายเท่ากับ

ย้ายไปยังวันที่ สัปดาห์ หรือเดือนก่อนหน้าในมุมมอง

ALT+[

ย้ายไปยังวันที่ สัปดาห์ หรือเดือนถัดไปในมุมมอง

ALT+]

ในการควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ ให้ย้ายไปยังเดือนก่อนหน้า

ALT+<

ในการควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ ให้ย้ายไปยังเดือนถัดไป

ALT+>

รายการที่ติดต่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เชื่อมต่อไปยัง Outlook

คำสั่งนี้อยู่บนเมนู การกระทำ

ALT+C (เมื่อต้องการเปิดใช้งานเมนู ให้กด SHIFT+ENTER เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดลูกศรลง)

หน้าของ web Part

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังส่วน Web Part หรือบานหน้าต่างเครื่องมือถัดไป

ALT+W

เปิดเมนู Web Part (การทำเช่นนี้ต้องการให้ Web Part มีโฟกัสที่ใช้งานอยู่ กด ALT+W ซ้ำๆ จนกว่าคุณได้เลือกชื่อเรื่องสำหรับ Web Part ที่คุณต้องการ แล้วกดแป้น TAB)

ALT+ENTER

ปรับเปลี่ยน Web Part (การทำเช่นนี้ต้องการให้เมนู Web Part มีโฟกัสที่ใช้งานอยู่ กด ALT+W ซ้ำๆ จนกว่าคุณได้เลือกชื่อเรื่องสำหรับ Web Part ที่คุณต้องการ กดแป้น TAB แล้วกด ALT+ENTER)

ลูกศรลง (กดซ้ำๆ)

บันทึกการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part แล้วปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

ALT+O

บันทึกการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part แล้วเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือไว้

ALT+Y

ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part แล้วปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

ALT+C

เพิ่ม Web Part ที่เลือกในหน้าต่าง 'เพิ่ม Web Parts' ลงในเพจของ Web Part

ALT+O

ย้ายไปยังรายการก่อนหน้าในรายการแบบหล่นลง เมนู หรือเมนูย่อย

ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังรายการถัดไปในรายการแบบหล่นลง เมนู หรือเมนูย่อย

ลูกศรลง

ปิดเมนูย่อยและส่งกลับไปยังเมนูหรือเมนูย่อยก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

เปิดเมนูย่อยถัดไป

ลูกศรขวา

ตัวแก้ไข Rich Text ของ Web Part ตัวแก้ไขเนื้อหา

แถบเครื่องมือมาตรฐาน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ตัดส่วนที่เลือกลงในคลิปบอร์ด

CTRL+X

คัดลอกส่วนที่เลือกลงในคลิปบอร์ด

CTRL+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ดลงในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน

CTRL+V
SHIFT+INSERT

เลิกทำคำสั่งล่าสุด

CTRL+Z

ทำคำสั่งที่เลิกทำล่าสุดอีกครั้ง

CTRL+Y

ค้นหาข้อความ

CTRL+F

สลับระหว่างการซ่อนและการแสดงเส้นตาราง

CTRL+SHIFT+G

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติสำหรับส่วนที่เลือกหรือแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติที่มีอยู่

CTRL+L

แทรกรูป

ALT+CTRL+I

แทรกตาราง

ALT+SHIFT+T

แทรกแถวในตาราง

ALT+CTRL+R

แทรกคอลัมน์ในตาราง

ALT+CTRL+C

แทรกเซลล์ในตาราง

ALT+CTRL+L

ผสานเซลล์ในตาราง

ALT+CTRL+M

แยกเซลล์ในตาราง

ALT+CTRL+S

เรียกดูวิธีใช้

F1

แถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปลี่ยนแปลงลักษณะของข้อความ

CTRL+SHIFT+S

เปลี่ยนแปลงแบบอักษรของข้อความ

CTRL+SHIFT+F

นำไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+I

นำขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาขีดเส้นใต้ออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+U

เปลี่ยนแปลงสีพื้นหลังของข้อความ

CTRL+SHIFT+B

จัดชิดซ้ายย่อหน้าที่เลือก

ALT+SHIFT+[

จัดกึ่งกลางส่วนที่เลือก

ALT+SHIFT+|

จัดชิดขวาย่อหน้าที่เลือก

ALT+SHIFT+]

แปลงส่วนที่เลือกเป็นการวางแนวจากซ้ายไปขวา

CTRL+SHIFT+ >

แปลงส่วนที่เลือกเป็นการวางแนวจากขวาไปซ้าย

CTRL+SHIFT+ <

สร้างรายการลำดับเลข

ALT+CTRL+N

นำการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้หรือเอาออกจากย่อหน้าที่เลือก

ALT+CTRL+B

เอาการเยื้องย่อหน้าจากซ้ายออก

CTRL+SHIFT+T

เยื้องย่อหน้าจากซ้าย

CTRL+T

การแก้ไขเนื้อหา

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

การลบส่วนที่เลือกโดยไม่วางส่วนที่เลือกลงบนคลิปบอร์ด

DELETE

สลับระหว่างการแทรกและการเขียนทับข้อความ

INSERT

ลบส่วนที่เลือก หรือถ้าไม่มีส่วนที่เลือก ลบอักขระก่อนหน้าเคอร์เซอร์

BACKSPACE

ลบคำทั้งหมดก่อนหน้าเคอร์เซอร์ แต่ไม่ลบคำก่อนหน้าช่องว่าง

CTRL+BACKSPACE

แทรกบรรทัดใหม่ (แต่ไม่แทรกภายในองค์ประกอบย่อหน้าของ HTML: <P>)

SHIFT+ENTER

การนำทางเนื้อหา

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปข้างหน้าหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

ย้ายเคอร์เซอร์ย้อนกลับไปหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

HOME

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

END

ย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นหนึ่งหน้า

PAGE UP

ย้ายเคอร์เซอร์ลงหนึ่งหน้า

PAGE DOWN

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของเนื้อหา

CTRL+HOME

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของเนื้อหา

CTRL+END

ขยายส่วนที่เลือกของเนื้อหา

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ขยายส่วนที่เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกขึ้นหนึ่งบรรทัด

SHIFT+ลูกศรขึ้น

ขยายส่วนที่เลือกลงหนึ่งบรรทัด

SHIFT+ลูกศรลง

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

SHIFT+END

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

SHIFT+HOME

ขยายส่วนที่เลือกขึ้นหนึ่งหน้า

SHIFT+PAGE UP

ขยายส่วนที่เลือกลงหนึ่งหน้า

SHIFT+PAGE DOWN

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเนื้อหา

CTRL+SHIFT+HOME

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของเนื้อหา

CTRL+SHIFT+END

เลือกเนื้อหาทั้งหมด

CTRL+A

การนำทางตาราง รูป หรือวัตถุ (องค์ประกอบของบล็อก HTML)

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังตาราง รูป หรือวัตถุถัดไป (องค์ประกอบของบล็อก HTML) ในเนื้อหา

TAB

ย้ายไปยังตาราง รูป หรือวัตถุก่อนหน้า (องค์ประกอบของบล็อก HTML) ในเนื้อหา

SHIFT+TAB

ย้ายจากเนื้อหาไปยังองค์ประกอบของบล็อกถัดไปบนเว็บเพจ

CTRL+TAB

ย้ายไปยังปุ่ม บันทึก

SHIFT+CTRL+TAB

สลับระหว่างการวางตำแหน่งสัมบูรณ์และตำแหน่งสัมพันธ์สำหรับตาราง รูป หรือวัตถุ (องค์ประกอบของบล็อก HTML)

CTRL+K

หน้าบำรุงรักษา web Part

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังปุ่ม ปิด

ALT+C

ย้ายไปยังปุ่ม ลบ

ALT+X

กลับไปยังเว็บเพจก่อนหน้า

ALT+G

ย้ายไปยังปุ่ม ตั้งค่าใหม่

ALT+R

สลับระหว่างมุมมองแบบใช้ร่วมกันและมุมมองส่วนบุคคล

ALT+S

ด้านบนของหน้า

การเรียกดูวิธีใช้

ใช้หน้าต่างวิธีใช้

หน้าต่าง 'วิธีใช้' จัดให้มีการเข้าถึงไปยังเนื้อหา 'วิธีใช้' ทั้งหมดสำหรับไซต์ SharePoint หน้าต่าง 'วิธีใช้' จะแสดงหัวข้อและเนื้อหา 'วิธีใช้' อื่นๆ

ในหน้าต่าง 'วิธีใช้'

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดหน้าต่างวิธีใช้

ALT+6

ปิดหน้าต่างวิธีใช้

ALT+F4

สลับระหว่างหน้าต่างวิธีใช้และโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ALT+TAB

ดำเนินการการกระทำเริ่มต้นสำหรับรายการที่เลือก

ENTER

ในหน้าต่าง 'วิธีใช้' และหน้าต่างวิธีการ ให้เลือกรายการถัดไปหรือรายการก่อนหน้าตามลำดับ

TAB หรือ SHIFT+TAB

ในหัวข้อ 'วิธีใช้' ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือกตามลำดับ

ENTER

เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติหรือข้อความที่ซ่อนถัดไป รวมถึง แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

TAB

เลือกข้อความที่ซ่อนหรือการเชื่อมโยงหลายมิติก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ดำเนินการกระทำสำหรับ แสดงทั้งหมด, ซ่อนทั้งหมด, ข้อความที่ซ่อน หรือการเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือกไว้

ENTER

ย้ายกลับไปยังหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้า (ปุ่ม ย้อนกลับ )

ALT+ลูกศรซ้าย หรือ BACKSPACE

ย้ายไปยังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป (ปุ่ม ไปข้างหน้า )

ALT+ลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นและลงทีละน้อย ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

เลื่อนขึ้นและลงทีละมากขึ้น ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

PAGE UP, PAGE DOWN

หยุดการกระทำสุดท้าย (ปุ่ม หยุด)

Esc

ฟื้นฟูหน้าต่าง (ปุ่ม ฟื้นฟู)

F5

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

หมายเหตุ: ถ้าหัวข้อวิธีใช้ปัจจุบันไม่อยู่ในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ ให้กด F6 แล้วกด CTRL+P

CTRL+P

พิมพ์ข้อความในกล่องค้นหา

TAB (กดซ้ำๆ)

เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติก่อนหน้า

SHIFT+TAB

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

CTRL+P

ด้านบนของหน้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ฟีเจอร์การช่วย

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×