ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote สำหรับเว็บ

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote สำหรับเว็บ

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะไม่มีเมาส์ บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneNote สำหรับเว็บ

เคล็ดลับ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงถึงเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา คีย์ต่างๆ บนเค้าโครงคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับคีย์บนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • คำสั่งที่คุณต้องกดและปล่อยแป้นหลายแป้นพร้อมกันจะระบุด้วยเครื่องหมายบวก (+) คำสั่งที่คุณต้องกดแป้นหลายแป้นตามลำดับจะระบุด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

  • สำหรับแป้นพิมพ์ลัดของคำสั่ง ให้กด Ctrl+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว) เพื่อข้ามไปยัง บอกฉัน แล้วพิมพ์คำสั่งที่คุณต้องการ (ใช้ได้เฉพาะในมุมมองการแก้ไข) ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกคำสั่งแล้วกด Enter

ในหัวข้อนี้

คำสั่งแป้นพิมพ์ในมุมมองการอ่าน

คำสั่งแป้นพิมพ์ในมุมมองการแก้ไข

มุมมองการอ่าน

การนำทางใน Ribbon และบานหน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ข้ามจากการนำทางในสมุดบันทึกไปยังเขตข้อมูลเบราว์เซอร์

Shift+F6

ย้ายไปมาระหว่างคำสั่งของ Ribbon

แท็บ

ดำเนินการคำสั่งของ Ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

Enter

เลื่อนขึ้นหรือลงในหน้า

PgUp หรือ PgDn

ด้านบนของเพจ

บานหน้าต่างนำทาง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลื่อนไปข้างหน้าสมุดบันทึก (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

เลื่อนไปข้างหลังสมุดบันทึก (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

ไปยังหน้าแรกในส่วน

Alt+PgUp

ไปยังหน้าสุดท้ายในส่วน

Alt+PgDn

ขยายส่วน

Enter บนส่วนที่เลือก

ด้านบนของเพจ

มุมมองการแก้ไข

การนำทางใน Ribbon และบานหน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายจากหน้าปัจจุบันไปยัง Ribbon แล้วย้ายไปมาระหว่างคำสั่ง

Ctrl+F6 เพื่อไปยังรายการหน้า เมื่อถึงตรงนั้น จะมีแท็บสำหรับวางโฟกัสบนหน้าอื่นๆ กด Enter เพื่อเลือกหน้า

เปิดใช้งานแท็บ Ribbon อื่น

Ctrl+F6 จากนั้นแตะเพื่อโฟกัสบนแท็บ Ribbon ต่างๆ กด Enter

ย้ายไปมาระหว่างคำสั่งของ Ribbon

แท็บ

ดำเนินการคำสั่งของ Ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

Enter

ด้านบนของเพจ

บานหน้าต่างนำทาง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลื่อนไปข้างหน้าสมุดบันทึก (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

เลื่อนไปข้างหลังสมุดบันทึก (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

ไปยังหน้าแรกในส่วน

Alt+PgUp

ไปยังหน้าสุดท้ายในส่วน

Alt+PgDn

สร้างส่วน

Ctrl+F6 จากนั้นแตะไปยังส่วน Shift+F10 ลูกศรลงเพื่อไปยังคำสั่ง ส่วนใหม่ กด Enter

ย้ายหน้าปัจจุบันขึ้นหรือลง

Alt+Shift+ลูกศรขึ้น, Alt+Shift+ลูกศรลง

ลบหน้า

แตะไปยังหน้า Shift+F10 ลูกศรลงเพื่อไปยังคำสั่ง ลบ กด Enter

ลบส่วน

แตะไปยังส่วน Shift+F10 ลูกศรลงเพื่อไปยังคำสั่ง ลบ กด Enter

ด้านบนของเพจ

การย้ายจุดแทรก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

จากพื้นที่ชื่อเรื่องไปยังหน้า

Tab หรือ Enter

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+ลูกศรซ้าย

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรลง

จุดเริ่มต้นของบรรทัด

Home

จุดสิ้นสุดของบรรทัด

End

จุดเริ่มต้นของหน้า (ไม่รวมพื้นที่ชื่อเรื่อง)

Ctrl+Home

จุดสิ้นสุดของหน้า

Ctrl+End

พื้นที่ชื่อเรื่อง

PgUp หรือ Ctrl+A, Ctrl+A, Tab จนกระทั่งชื่อเรื่องถูกเลือก

ด้านบนของเพจ

เลือกเนื้อหา: ขยายส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

Shift+ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

Shift+ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งคำ

Shift+Ctrl+ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Shift+Ctrl+ลูกศรซ้าย

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

Shift+ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งบรรทัด

Shift+ลูกศรลง

ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Shift+Ctrl+ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งย่อหน้า

Shift+Ctrl+ลูกศรลง

ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

Shift+Home

ไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

Shift+End

ไปยังจุดเริ่มต้นของเค้าร่าง

Shift+Ctrl+Home

ไปยังจุดสิ้นสุดของเค้าร่าง

Shift+Ctrl+End

ทั้งย่อหน้า ทั้งเค้าร่าง และทั้งหน้า

Ctrl+A สำหรับการขยายแต่ละระดับ

ด้านบนของเพจ

การแก้ไขเนื้อหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัด

Ctrl+X

คัดลอก

Ctrl+C

วาง

Ctrl+V

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

เลิกทำ

Ctrl+Z

ทำซ้ำ

Ctrl+Y

ย้ายจากคำที่สะกดผิดไปยังอีกคำหนึ่ง

Alt+F7

สร้างเค้าร่าง

Ctrl+Shift+F

ย้ายจากเค้าร่างหนึ่งไปยังอีกเค้าร่างหนึ่ง

Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ขณะที่ OneNote สำหรับเว็บ ทำงานอยู่ บันทึกย่อของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อเหล่านั้น ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

Ctrl+S

ด้านบนของเพจ

ตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างเซลล์ใหม่ ขณะอยู่ในเซลล์สุดท้ายของตาราง

แท็บ

แทรกแถวด้านล่าง

Ctrl+Enter

หมายเหตุ: เมื่อมีการเลือกเซลล์ คอลัมน์ หรือแถว การจัดแนวจะถูกนำไปใช้กับเนื้อหาของเซลล์ที่ถูกเลือกนั้น เมื่อมีการเลือกตาราง การจัดแนวจะถูกนำไปใช้กับตารางแต่จะไม่ส่งผลต่อการจัดแนวภายในเซลล์

ด้านบนของเพจ

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัวหนา

Ctrl+B

ตัวเอียง

Ctrl+I

ขีดเส้นใต้

Ctrl+U

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค

รายการลำดับเลข

Ctrl+เครื่องหมายทับ หรือ Ctrl+Shift+O

จัดชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดชิดขวา

Ctrl+R

จัดกึ่งกลาง

Ctrl+E

เพิ่มการเยื้อง

Alt+Shift+ลูกศรขวา

ลดการเยื้อง

Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

ด้านบนของเพจ

ติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สิ่งที่ต้องทำ

Ctrl+1

สำคัญ

Ctrl+2

คำถาม

Ctrl+3

จำไว้ใช้คราวต่อไป

Ctrl+4

ข้อกำหนด

Ctrl+5

เน้น

Ctrl+6

ผู้ติดต่อ

Ctrl+7

ที่อยู่

Ctrl+8

หมายเลขโทรศัพท์

Ctrl+9

ด้านบนของเพจ

คีย์บอร์ดเทียบเท่าระหว่าง Windows และ Mac

คีย์

ตัวปรับเปลี่ยน

Windows

Mac

Backspace

Alt

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งคำ

End

Alt

ย้ายจุดแทรกไปยังด้านล่างของเอกสารหรือเค้าร่าง

Enter

Alt

ใน Internet Explorer ให้แสดงคุณสมบัติของหน้า

Tab

Ctrl-Alt

สลับงาน

Home

Alt

ไปยังโฮมเพจ

ย้ายจุดแทรกไปยังด้านบนของเอกสารหรือเค้าร่าง

ซ้าย

Alt

ใน Internet Explorer ให้กลับไป

ย้ายไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ

PageDn

Alt

ไปยังหน้าถัดไป

ไปยังหน้าถัดไป

PageUp

Alt

ไปยังหน้าก่อนหน้า

ไปยังหน้าก่อนหน้า

ขวา

Alt

ใน Internet Explorer ให้ไปข้างหน้า

ไปทางขวาครั้งละหนึ่งคำ

Tab

Alt

สลับระหว่างแอปพลิเคชัน

ย้ายโฟกัสระหว่างเบราว์เซอร์และองค์ประกอบของหน้า (การวนรอบของการช่วยสำหรับการเข้าถึง)

ลง

Alt-Shift

ย้ายหน้าปัจจุบันลงหนึ่งตำแหน่งในบานหน้าต่างนำทาง

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

End

Alt-Shift

ย้ายไปยังหน้าสุดท้ายในส่วน

ย้ายไปยังหน้าสุดท้ายในส่วน

Enter

Alt-Shift

ใน Internet Explorer ให้สลับไปยังหน้าจอแบบเต็ม

Tab

Ctrl-Alt-Shift

สลับงาน

Home

Alt-Shift

ย้ายไปยังหน้าแรกในส่วน

ย้ายไปยังหน้าแรกในส่วน

ซ้าย

Alt-Shift

เอาการเยื้องออกหนึ่งระดับ

เลือกทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ

ขวา

Alt-Shift

การเยื้อง

เลือกทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ

Tab

Alt-Shift

สลับระหว่างแอปพลิเคชัน

ย้ายโฟกัสระหว่างเบราว์เซอร์และองค์ประกอบของหน้า (การวนรอบของการช่วยสำหรับการเข้าถึง)

ขึ้น

Alt-Shift

ย้ายหน้าปัจจุบันลงหนึ่งตำแหน่งในบานหน้าต่างนำทาง

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

Backspace

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งคำ

ลบ

ลบครั้งละหนึ่งคำ

ลง

ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งย่อหน้า

End

ย้ายจุดแทรกไปยังด้านล่างของเอกสารหรือเค้าร่าง

Home

ไปยังด้านบนของเอกสารหรือเค้าร่าง (ใน Safari ให้ไปยังโฮมเพจของเบราว์เซอร์)

ซ้าย

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด (ใน Firefox ให้ไปยังหน้าก่อนหน้า)

ขวา

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด (ใน Firefox ให้ไปข้างหน้า)

Tab

สลับงาน (เช่น Windows Alt-Tab)

ขึ้น

ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งย่อหน้า

ESC

⌘-Alt

เปิดตัวจัดการงาน (บังคับออกจากแอป)

Home

⌘-Alt

ใน Safari ให้ไปยังโฮมเพจของเบราว์เซอร์

ซ้าย

⌘-Alt

ใน Chrome ให้สลับระหว่างแท็บเบราว์เซอร์

ลบ

⌘-Shift

ใน Firefox ให้ล้างแคชของเบราว์เซอร์

ลง

⌘-Shift

เลือกลงครั้งละหนึ่งย่อหน้า

End

⌘-Shift

เลือกไปยังด้านล่างของเอกสารหรือหน้า

Home

⌘-Shift

เลือกไปยังด้านบนของเอกสารหรือหน้า (ใน Safari ให้ไปยังโฮมเพจของเบราว์เซอร์)

ซ้าย

⌘-Shift

เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

ขวา

⌘-Shift

เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

Tab

⌘-Shift

สลับงาน (เช่น Windows Alt-Tab)

ขึ้น

⌘-Shift

เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งย่อหน้า

ESC

Ctrl-Shift

เปิดตัวจัดการงาน

ขวา

Ctrl-Shift

เลือกทางขวาครั้งละหนึ่งคำ

ลง

Ctrl

ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งย่อหน้า

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

ซ้าย

Ctrl-Shift

เลือกทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ

ESC

Ctrl

เปิดเมนูเริ่ม หรือหน้าจอเริ่มต้น

ลบ

Ctrl-Alt

เปิดเมนูล็อคหน้าจอ

ซ้าย

Ctrl

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ

แสดงแดชบอร์ด Widget

PageDn

Ctrl

ใน Firefox และ Chrome ให้สลับระหว่างแท็บที่เปิด

PageUp

Ctrl

ใน Firefox และ Chrome ให้สลับระหว่างแท็บที่เปิด

End

Ctrl

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสารหรือเค้าร่าง

Tab

Ctrl

สลับระหว่างแท็บที่เปิด

สลับระหว่างแท็บที่เปิด

ขึ้น

Ctrl

ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งย่อหน้า

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

Backspace

Ctrl-Alt

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร

Home

Ctrl

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสารหรือเค้าร่าง

ลง

Ctrl-Alt

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนหน้าลง

End

Ctrl-Alt

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนไปยังด้านล่างของหน้า

Home

Ctrl-Alt

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนไปยังด้านบนของหน้า

PageDn

Ctrl-Alt

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนลง

PageUp

Ctrl-Alt

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนขึ้น

ขวา

Ctrl

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ

ขึ้น

Ctrl-Alt

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนหน้าลง

Backspace

Ctrl-Alt-Shift

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งคำ

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งคำ

End

Ctrl-Alt-Shift

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนไปยังด้านล่างของหน้า

Home

Ctrl-Alt-Shift

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนไปยังด้านบนของหน้า

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนลง

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนขึ้น

ESC

Alt

ย่อหน้าต่างเล็กสุด

ลง

Ctrl-Shift

เลือกลงครั้งละหนึ่งย่อหน้า

เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

ESC

Alt-Shift

ย่อหน้าต่างเล็กสุด

Home

Ctrl-Shift

เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งย่อหน้า

เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

Insert

ไม่มี

เริ่มโหมดพิมพ์ทับ

PageDn

Ctrl-Shift

สลับไปยังหน้าถัดไป

PageUp

Ctrl-Shift

สลับไปยังหน้าก่อนหน้า

Tab

Ctrl-Shift

สลับระหว่างแท็บที่เปิด

สลับระหว่างแท็บที่เปิด

ขึ้น

Ctrl-Shift

เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งย่อหน้า

เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

Backspace

ไม่มี

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ลบ

ไม่มี

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ลง

ไม่มี

ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งบรรทัด

ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งบรรทัด

End

ไม่มี

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

Enter

ไม่มี

แทรกบรรทัดใหม่

แทรกบรรทัดใหม่

Backspace

Ctrl

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งคำ

Home

ไม่มี

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

ใน Safari และ Chrome ให้ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

ซ้าย

ไม่มี

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งตัวอักษร

PageDn

ไม่มี

ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งหน้าจอ

ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งหน้าจอ

PageUp

ไม่มี

ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งหน้าจอ

ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งหน้าจอ

ขวา

ไม่มี

ย้ายจุดแทรกไปทางขวาครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ย้ายจุดแทรกไปทางขวาครั้งละหนึ่งตัวอักษร

Tab

ไม่มี

การเยื้อง หรือไปยังเซลล์ตารางถัดไป

การเยื้อง หรือไปยังเซลล์ตารางถัดไป หรือแทรกตาราง

ขึ้น

ไม่มี

ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งบรรทัด

ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งบรรทัด

Backspace

Shift

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ลง

Shift

เลือกลงครั้งละหนึ่งบรรทัด

เลือกลงครั้งละหนึ่งบรรทัด

End

Shift

เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

Enter

Shift

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

Home

Shift

เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

ซ้าย

Shift

เลือกทางซ้ายครั้งละหนึ่งตัวอักษร

เลือกทางซ้ายครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ขวา

Shift

เลือกทางขวาครั้งละหนึ่งตัวอักษร

เลือกทางขวาครั้งละหนึ่งตัวอักษร

Tab

Shift

เอาการเยื้องออกหนึ่งระดับ ไปยังเซลล์ตารางก่อนหน้า

เอาการเยื้องออกหนึ่งระดับ ไปยังเซลล์ตารางก่อนหน้า

ขึ้น

Shift

เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งบรรทัด

เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งบรรทัด

ด้านบนของเพจ

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติมสำหรับ OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote Online จะคล้ายกันอย่างมากกับแป้นพิมพ์ลัดในแอป OneNote บนเดสก์ท็อป แป้นพิมพ์ลัดที่แสดงในบทความนี้ใช้สำหรับงานทั่วไปใน OneNote Online สำหรับรายการของแป้นพิมพ์ลัดในแอป OneNote บนเดสก์ท็อป ให้ดูที่:

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานทั่วไปใน OneNote

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×