แป้นพิมพ์ลัดใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แป้นพิมพ์ลัดคือการกดแป้นพิมพ์พร้อมกันที่สามารถใช้ดำเนินงานที่มิฉะนั้นแล้วจะต้องใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอื่นๆ

รายการต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Business Contact Manager for Outlook

หมายเหตุ: 

  • เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

  • ถ้าต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ เมื่อดูเนื้อหาวิธีใช้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้กดแป้น TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด ที่อยู่ด้านบนสุดของหัวข้อ แล้วกด ENTER จากนั้นให้กด CTRL+P

ใช้เมนู Business Contact Manager

ALT+O

เปิดเมนู Business Contact Manager

ALT+O+U

เปิดโฟลเดอร์บัญชีผู้ใช้

ALT+O+B

เปิดโฟลเดอร์ที่ติดต่อทางธุรกิจ

ALT+O+O

เปิดโฟลเดอร์โอกาส

ALT+O+P

เปิดโฟลเดอร์โครงการทางธุรกิจ

ALT+O+T

เปิดโฟลเดอร์งานโครงการ

ALT+O+C

เปิดโฟลเดอร์ส่งเสริมการขายการตลาด

ALT+O+H

เปิดโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร

ALT+O+R

เปิดเมนู Reports เมื่อต้องการเลือกและเรียกใช้รายงานบัญชี (Accounts) ให้กด ENTER+ลูกศรลง+ENTER

ALT+O+R+A

เรียกใช้รายงานบัญชี (Accounts) เมื่อต้องการเลือกและเรียกใช้รายงานใดรายงานหนึ่ง ให้กด ลูกศรลง+ENTER

ALT+O+R+C

เรียกใช้รายการกิจกรรม (Activity) เมื่อต้องการเลือกและเรียกใช้รายงานใดรายงานหนึ่ง ให้กด ลูกศรลง+ENTER

ALT+O+R+B

เรียกใช้รายงานที่ติดต่อทางธุรกิจ (Business Contacts) เมื่อต้องการเลือกและเรียกใช้รายงานใดรายงานหนึ่ง ให้กด ลูกศรลง+ENTER

ALT+O+R+L

เรียกใช้รายงานเป้าหมาย เมื่อต้องการเลือก และเรียกใช้รายงานหนึ่ง กด ENTER + ลูกศรลง

ALT+O+R+O

เรียกใช้รายงานโอกาสทางการขาย (Opportunities) เมื่อต้องการเลือกและเรียกใช้รายงานใดรายงานหนึ่ง ให้กด ลูกศรลง+ENTER

ALT+O+R+P

เรียกใช้รายงานโครงการธุรกิจ (Business Projects) เมื่อต้องการเลือกและเรียกใช้รายงานใดรายงานหนึ่ง ให้กด ลูกศรลง+ENTER

ALT+O+R+M

เรียกใช้รายงานแคมเปญการตลาด (Marketing Campaigns) เมื่อต้องการเลือกและเรียกใช้รายงานใดรายงานหนึ่ง ให้กด ลูกศรลง+ENTER

ALT+O+R+S

เปิดรายงานที่บันทึกไว้

ALT + O + R + F

เปิดกล่องโต้ตอบรายงานการเงิน เพื่อเลือกกลุ่มการรายงานและชนิดของรายงานเพื่อเปิด

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อรวมกับBusiness Contact Manager for Outlookระบบบัญชี ของคุณ

ALT + O + A

ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมBusiness Contact Manager for Outlook กับระบบบัญชีของคุณ กด ENTER เพื่อเปิดการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับตัวช่วยสร้างบัญชีระบบ ถ้าBusiness Contact Manager for Outlook เชื่อมต่อกับระบบบัญชีของคุณ และคุณต้องการยกเลิกระบบบัญชีของคุณ กด ENTER เพื่อเปิดข้อความยืนยันBusiness Contact Manager

ALT + O + A + S

เปิดกล่องโต้ตอบเรียกเก็บเงินเวลาส่ง เพื่อส่งการเรียกเก็บเงินเวลาระบบบัญชีของคุณ

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อบัญชีระบบของคุณถูกรวมเข้ากับBusiness Contact Manager for Outlook

ALT+O+E

เปิดกล่องโต้ตอบ Manage E-Mail Auto-Linking เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณสำหรับเชื่อมโยงข้อความอีเมล

ALT+E แล้ว E+ENTER

เปิดปุ่ม E-mail Auto-link

ALT+O+D

เปิดเมนู Database Tools

เมื่อต้องการเปิดตัวช่วยสร้างการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน (Share Database) ให้กด ENTER

ALT+O+D+D

เปิดตัวช่วยสร้างการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน

ALT+O+D+M

เปิดตัวช่วยสร้างการจัดการฐานข้อมูล (Manage Database)

ALT+O+D+C

เปิดตัวช่วยสร้างหรือเลือกฐานข้อมูล Business Contact Manager (Create or Select a Business Contact Manager Database)

ALT+O+D+T

เปิดตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออกข้อมูลธุรกิจ (Business Data Import and Export)

ALT+O+F

เลือกตัวเลือกแบบออฟไลน์ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง ให้กด TAB+ลูกศรลง+ENTER

หมายเหตุ: ตัวเลือกแบบออฟไลน์จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณกำลังทำงานกับฐานข้อมูลที่แชร์

ALT+O+F+W

ใช้ฐานข้อมูล Business Contact Manager แบบออฟไลน์บนคอมพิวเตอร์แบบพกพาของคุณ

ALT+O+F+O

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฐานข้อมูลออฟไลน์

ALT+O+F+S

เปิดกล่องโต้ตอบ Offline Settings

ALT+O+F+D

หยุดใช้ฐานข้อมูลออฟไลน์

ALT+O+Z

กำหนดฟอร์มที่ มีเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเอง หรือ ด้วยการแก้ไขรายการค่าของเขตข้อมูล เมื่อต้องการเปิดหนึ่งในตัวเลือกเขตข้อมูล Manage User-Defined กด ENTER + ลูกศร + ENTER

ALT+O+Z+M+A

เปิดกล่องโต้ตอบ Account - Manage User-Defined Fields

ALT+O+Z+M+B

เปิดกล่องโต้ตอบ Business Contact - Manage User-Defined Fields

ALT+O+Z+M+O

เปิดกล่องโต้ตอบ Opportunity - Manage User-Defined Fields

ALT+O+Z+M+P

เปิดกล่องโต้ตอบ Business Project - Manage User-Defined Fields

ALT+O+Z+L

เปิดกล่องโต้ตอบ Edit Lists เพื่อแก้ไขรายการ Field Value

ALT+O+I

เปิดกล่องโต้ตอบ Product and Service Items List เพื่อเปลี่ยนรายการบริการและผลิตภัณฑ์ของคุณ

สร้างใหม่บัญชีผู้ใช้ ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส โครงการทางธุรกิจ งานโครงการ หรือส่งเสริม การตลาด

ALT+O+U แล้ว ALT+N+ENTER

เปิดโฟลเดอร์ Accounts และสร้างระเบียน Account ใหม่

ALT+O+B แล้ว ALT+N+ENTER

เปิดโฟลเดอร์ Business Contacts แล้วสร้างระเบียน Business Contact ใหม่

ALT+O+O แล้ว ALT+N+ENTER

เปิดโฟลเดอร์ Opportunities แล้วสร้างระเบียน Opportunity ใหม่

ALT+O+P แล้ว ALT+N+ENTER

เปิดโฟลเดอร์ Business Projects แล้วสร้างระเบียน Business Project ใหม่

ALT+O+T แล้ว ALT+N+ENTER

เปิดโฟลเดอร์ Project Tasks แล้วสร้างระเบียน Project Task ใหม่

ALT+O+C แล้ว ALT+N+ENTER

เปิดโฟลเดอร์ Marketing Campaigns แล้วสร้างระเบียน Marketing Campaign ใหม่

ใช้เมนูวิธีใช้

ALT+H

เปิดเมนู วิธีใช้

ALT+H+S

ตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยโดยใช้ Microsoft Baseline Security Analyzer

ALT+H+H หรือ F1

เปิดวิธีใช้ Microsoft Office Outlook

ALT+H+B+ENTER

เปิดวิธีใช้ Business Contact Manager for Outlook

ALT+H+B+L

ศึกษาเกี่ยวกับ Business Contact Manager for Outlook

ALT+H+B+M

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีใช้ Business Contact Manager for Outlook กับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ALT+H+U

อ่านเกี่ยวกับ Business Contact Manager for Outlook

นำทาง Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ Microsoft Office Fluent

ALT+แป้นลูกศร

ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางระหว่างรายการบน Ribbon นั้นแล้ว กด ENTER เพื่อเลือกรายการ ตัวอย่างเช่น ในข้อความอีเมล การเชื่อมโยงกับระเบียนอย่าง น้อยหนึ่งในBusiness Contact Manager for Outlook กด ALT + ลูกศรขวา + ลูกศรเพื่อเลือกลิงก์ไปยังระเบียน นั้นแล้ว กด ENTER

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×