แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Project 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แป้นพิมพ์ลัดที่อธิบายในหัวข้อวิธีใช้นี้อ้างอิง รูปแบบแป้นพิมพ์สหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์แบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนแป้นพิมพ์สหรัฐฯ ทั้งหมด

สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องกดหลายแป้นพร้อมกันนั้น ในวิธีใช้ Microsoft Project จะแสดงโดยใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างแป้นนั้นๆ สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่ให้คุณกดแป้นหนึ่งแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที จะใช้จุลภาค (,) คั่นระหว่างแป้น

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อเข้าถึงคำสั่งต่างๆ บน Ribbon และ นำทางไปยังหน้าต่าง วิธีใช้และเลื่อนไปยังที่ต่างๆ ในหน้าต่างนั้นได้ กด ALT เพื่อให้เคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์แสดงขึ้นเหนือแต่ละคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานในมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างต่อไปนี้นำมาจาก Microsoft Office Word

หมายเหตุ: เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กด TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด กด ENTER แล้วกด CTRL+P

วิธีใช้แบบออนไลน์

ใช้หน้าต่างวิธีใช้

หน้าต่างวิธีใช้จะจัดให้มีการเข้าถึงเนื้อหาวิธีใช้ทั้งหมดของ Office และหน้าต่างวิธีใช้จะแสดงหัวข้อและเนื้อหาวิธีใช้อื่นๆ ด้วย

ในหน้าต่างวิธีใช้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดหน้าต่างวิธีใช้

F1

ปิดหน้าต่างวิธีใช้

ALT+F4

สลับระหว่างหน้าต่างวิธีใช้และโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ALT+TAB

กลับไปที่หน้าแรกของ ชื่อโปรแกรม

ALT+HOME

เลือกรายการถัดไปในหน้าต่างวิธีใช้

TAB

เลือกรายการก่อนหน้าในหน้าต่างวิธีใช้

SHIFT+TAB

ทำการกระทำสำหรับรายการที่เลือก

ENTER

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ตามชื่อโปรแกรม ของหน้าต่างวิธีใช้ เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า โดยทำตามลำดับ

TAB หรือ SHIFT+TAB

ในส่วนเรียกดูวิธีใช้ชื่อโปรแกรม ของหน้าต่างวิธีใช้ ขยาย หรือยุบรายการที่เลือก

ENTER

เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติหรือข้อความที่ซ่อนถัดไป รวมถึง แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

TAB

เลือกข้อความที่ซ่อนหรือการเชื่อมโยงหลายมิติก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ดำเนินการกระทำสำหรับ แสดงทั้งหมด, ซ่อนทั้งหมด, ข้อความที่ซ่อน หรือการเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือกไว้

ENTER

ย้ายกลับไปยังหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้า (ปุ่ม ย้อนกลับ )

ALT+ลูกศรซ้าย หรือ BACKSPACE

ย้ายไปยังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป (ปุ่ม ไปข้างหน้า )

ALT+ลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นและลงทีละน้อยตามลำดับภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

เลื่อนขึ้นและลงทีละมากขึ้นตามลำดับภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

PAGE UP หรือ PAGE DOWN

การเปลี่ยนแปลงที่หน้าต่างวิธีใช้จะปรากฏหรือไม่นั้นเชื่อมต่อกับ (เรียงต่อกัน) หรือแยกจาก (ไม่เรียงต่อกัน) โปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ALT+U

แสดงเมนูของคำสั่งสำหรับหน้าต่างวิธีใช้ สำหรับการกระทำนี้หน้าต่างวิธีใช้จะต้องมีโฟกัสอยู่ (ให้คลิกในหน้าต่างวิธีใช้)

SHIFT+F10

หยุดการกระทำสุดท้าย (ปุ่ม Stop)

Esc

ปรับปรุงหน้าต่าง (ปุ่ม ฟื้นฟู)

F5

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

หมายเหตุ: ถ้าเคอร์เซอร์ไม่ได้อยู่ในหัวข้อวิธีใช้ ให้กด F6 แล้วกด CTRL+P

CTRL+P

เปลี่ยนสถานะการเชื่อมต่อ

F6, ลูกศรลง

พิมพ์ข้อความในกล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา

F6, ลูกศรลง

สลับไปมาระหว่างพื้นที่ในหน้าต่างวิธีใช้ ตัวอย่างเช่น สลับไปมาระหว่างแถบเครื่องมือ กล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา และรายการ ค้นหา

F6

เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามลำดับในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง

ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น

ขยายหรือยุบรายการที่เลือกตามลำดับในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

พื้นฐาน Microsoft Office

เข้าถึง Office Fluent Ribbon ด้วยคีย์บอร์ด

 1. กด ALT

  เคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์จะแสดงขึ้นเหนือแต่ละคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานในมุมมองปัจจุบัน

 2. กดตัวอักษรที่ปรากฏในเคล็ดลับแป้นพิมพ์เหนือคุณลักษณะที่ต้องการใช้

 3. ขึ้นอยู่กับตัวอักษรที่คุณกด อาจมีเคล็ดลับแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้นเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ถ้าแท็บ หน้าแรก กำลังใช้งานอยู่และคุณกด W แท็บ มุมมอง จะแสดงขึ้น พร้อมกับเคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์สำหรับกลุ่มต่างๆ บนแท็บนั้น

 4. กดตัวอักษรต่างๆ ต่อไปจนกระทั่งคุณกดตัวอักษรของคำสั่งหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้ ในบางกรณี คุณต้องกดตัวอักษรของกลุ่มที่มีคำสั่งดังกล่าวเป็นอันดับแรก

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำที่คุณกำลังดำเนินการอยู่และซ่อนเคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์ ให้กด ALT

  เคล็ดลับ: ถ้าหน้าต่างการตรวจสอบไม่ได้โฟกัสหลังคุณเลือกโดยใช้เคล็ดลับแป้นพิมพ์ ให้กด ALT แล้วกด CTRL+TAB

การแสดงและใช้หน้าต่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

ALT+TAB

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

ALT+SHIFT+TAB

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CTRL+W หรือ CTRL+F4

คืนค่าขนาดของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่หลังจากคุณขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด

CTRL+F5

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานหนึ่งจากอีกบานหน้าต่างในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางตามเข็มนาฬิกา) คุณอาจจำเป็นต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ: ถ้ากด F6 แล้วบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการยังไม่แสดง ให้ลองกด ALT เพื่อวางโฟกัสบนแถบเมนูหรือ Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Office Fluent Ribbon จากนั้นจึงกด CTRL+TAB เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงานนั้น

F6

ย้ายไปที่บานหน้าต่างจากบานหน้าต่างอื่นในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา)

SHIFT+F6

เมื่อมีหน้าต่างเปิดอยู่มากกว่าหนึ่งหน้าต่าง ให้สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

CTRL+F6

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+F6

เมื่อหน้าต่างเอกสารไม่ได้ขยายใหญ่สุด ให้ดำเนินการคำสั่ง ย้าย (บนเมนู ตัวควบคุม สำหรับหน้าต่าง) ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายหน้าต่าง เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

CTRL+F7

เมื่อหน้าต่างเอกสารไม่ได้ขยายใหญ่สุด ให้ดำเนินการคำสั่ง ขนาด (บนเมนู ตัวควบคุม สำหรับหน้าต่าง) ใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

CTRL+F8

ย่อหน้าต่างเล็กสุดเป็นไอคอน (ใช้ได้สำหรับ Microsoft Office บางโปรแกรมเท่านั้น)

CTRL+F9

ขยายใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างที่เลือก

CTRL+F10

คัดลอกรูปภาพบนหน้าจอไปยังคลิปบอร์ด

PRINT SCREEN

คัดลอกรูปภาพของหน้าต่างที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

ALT+PRINT SCREEN

เปลี่ยนหรือปรับขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปลี่ยนแบบอักษร

CTRL+SHIFT+F

เปลี่ยนขนาดแบบอักษร

CTRL+SHIFT+P

เพิ่มขนาดแบบอักษรของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดแบบอักษรของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+<

ย้ายไปรอบๆ ในข้อความหรือเซลล์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

HOME

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรลง

เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

CTRL+END

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

CTRL+HOME

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา ล่าสุด

SHIFT+F4

ย้ายไปรอบๆ ใน และทำงานในตาราง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลื่อนไปที่เซลล์ถัดไป

TAB

เลื่อนไปที่เซลล์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

เลื่อนไปที่แถวถัดไป

ลูกศรลง

เลื่อนไปที่แถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

CTRL+TAB

เริ่มย่อหน้าใหม่

ENTER

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

TAB ที่จุดสิ้นสุดของแถวสุดท้าย

เข้าถึงและใช้การกระทำ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

แสดงเมนูหรือข้อความสำหรับการกระทำ ถ้ามีการกระทำอยู่มากกว่าหนึ่งการกระทำ ให้สลับไปยังการกระทำถัดไปและแสดงเมนูหรือข้อความของการกระทำนั้น

ALT+SHIFT+F10

เลือกรายการถัดไปบนเมนูการกระทำ

ลูกศรลง

เลือกรายการก่อนหน้าบนเมนูการกระทำ

ลูกศรขึ้น

ดำเนินการการกระทำสำหรับรายการที่เลือกบนเมนูการกระทำ

ENTER

ปิดเมนูการกระทำหรือข้อความ

ESC

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถขอให้มีการแจ้งให้ทราบด้วยเสียงทุกครั้งที่การกระทำปรากฏขึ้น เมื่อต้องการได้ยินเสียงแจ้งให้ทราบ คุณต้องมีการ์ดเสียง นอกจากนี้คุณยังต้องติดตั้ง Microsoft Office Sounds บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย

 • ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าถึง World Wide Web คุณสามารถดาวน์โหลด Microsoft Office เสียงจากเว็บไซต์ Microsoft Office.com

ใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกถัดไป

TAB

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกก่อนหน้า

SHIFT+TAB

สลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

CTRL+TAB

สลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

CTRL+SHIFT+TAB

ย้ายระหว่างตัวเลือกในรายการแบบหล่นลงที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก

แป้นลูกศร

ดำเนินการการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก

SPACEBAR

เปิดรายการถ้าปิดอยู่ และย้ายไปยังตัวเลือกในรายการนั้น

อักษรตัวแรกของตัวเลือกในรายการแบบหล่นลง

เลือกตัวเลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ALT+ อักษรที่ถูกขีดเส้นใต้ในตัวเลือก

เปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือกไว้

ALT+ลูกศรลง

ปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือกไว้ ยกเลิกคำสั่ง และปิดกล่องโต้ตอบ

ESC

ทำการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ

ENTER

ใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

กล่องแก้ไขเป็นช่องว่างที่คุณพิมพ์หรือวางรายการ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางไปยังโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

HOME

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

END

ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระตามลำดับ

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

SHIFT+HOME

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

SHIFT+END

ใช้กล่องโต้ตอบ เปิด และ บันทึกเป็น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ไปที่โฟลเดอร์ก่อนหน้า

ALT+1

เปิดโฟลเดอร์ที่อยู่เหนือโฟลเดอร์ที่เปิดไว้หนึ่งระดับ

ALT+2

ปิดกล่องโต้ตอบและเปิดหน้าค้นหาเว็บของคุณ

ALT+3

ลบโฟลเดอร์หรือแฟ้มที่เลือก

ALT+3

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

ALT+4

สลับไปมาระหว่างมุมมองโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งาน

ALT+5

แสดงเมนู เครื่องมือ

ALT+L

แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก เช่น โฟลเดอร์หรือแฟ้ม

SHIFT+F10

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกหรือพื้นที่ในกล่องโต้ตอบ

TAB

เปิดรายการ

F4 หรือ ALT+I

ปรับปรุงรายการแฟ้ม

F5

Microsoft Project 2010

ใช้มุมมองไดอะแกรมเครือข่าย

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลื่อนไปที่กล่อง Network Diagram กล่องอื่น

แป้นลูกศร

เพิ่มกล่อง Network Diagram ลงในการเลือก

SHIFT+ แป้นลูกศร

ย้ายกล่อง Network Diagram

หมายเหตุ: ต้องมีการตั้งค่าการวางตำแหน่งด้วยตนเองก่อน เลือกกล่องที่คุณต้องการย้าย บนแท็บ Format ให้คลิก Layout ในกลุ่ม Format คลิก Allow manual box positioning

CTRL+ แป้นลูกศร

ย้ายไปยังกล่อง Network Diagram ที่อยู่ด้านบนสุดในมุมมองหรือโครงการ

CTRL+HOME หรือ SHIFT+CTRL+HOME

ย้ายไปยังกล่อง Network Diagram ที่อยู่ด้านล่างสุดในโครงการ

CTRL+END หรือ SHIFT+CTRL+END

ย้ายไปยังกล่อง Network Diagram ที่อยู่ด้านซ้ายสุดในโครงการ

HOME หรือ SHIFT+HOME

ย้ายไปยังกล่อง Network Diagram ที่อยู่ด้านขวาสุดในโครงการ

END หรือ SHIFT+END

เลื่อนขึ้นหนึ่งช่วงความสูงหน้าต่าง

PAGE UP หรือ SHIFT+PAGE UP

เลื่อนลงหนึ่งช่วงความสูงหน้าต่าง

PAGE DOWN หรื SHIFT+PAGE DOWN

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งช่วงความกว้างหน้าต่าง

CTRL+PAGE UP หรือ SHIFT+CTRL+PAGE UP

ย้ายไปทางขวาหนึ่งช่วงความกว้างหน้าต่าง

CTRL+PAGE DOWN หรือ SHIFT+CTRL+PAGE DOWN

เลือกเขตข้อมูลถัดไปในกล่อง Network Diagram

ENTER หรือ TAB

เลือกเขตข้อมูลก่อนหน้าในกล่อง Network Diagram

SHIFT+ENTER

ไปยังมุมมองและ windows

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดใช้งานเมนู Control

ALT+SPACEBAR

เปิดใช้งานแถบรายการเพื่อแก้ไขข้อความในเขตข้อมูล

F2

เปิดใช้งานแถบเมนู

F10 หรือ ALT

เปิดใช้งานเมนูการควบคุมโครงการ

ALT+ยัติภังค์

เปิดใช้งานแถบแยก

SHIFT+F6

ปิดหน้าต่างโปรแกรม

ALT+F4

แสดงงานที่กรองทั้งหมดหรือทรัพยากรที่กรองทั้งหมด

F3

แสดงกล่องโต้ตอบ Field Settings

ALT+F3

เปิดหน้าต่างใหม่

SHIFT+F11

ลดการเลือกให้เหลือเขตข้อมูลเดียว

SHIFT+BACKSPACE

จัดลำดับการจัดเรียงใหม่ให้เป็นลำดับ ID และปิดการใช้งานการจัดกลุ่ม

SHIFT+F3

เลือกวัตถุรูปวาด

F6

แสดงข้อมูลงาน

SHIFT+F2

แสดงข้อมูลทรัพยากร

SHIFT+F2

แสดงข้อมูลการมอบหมาย

SHIFT+F2

เปิดหรือปิดโหมด เพิ่มลงในส่วนที่เลือก

SHIFT+F8

เปิดหรือปิด คำนวณอัตโนมัติ

CTRL+F9

เปิดหรือปิดโหมด ขยายส่วนที่เลือก

F8

เลื่อนไปทางซ้าย ขวา บน หรือ ล่าง เพื่อดูหน้าอื่นๆ ในหน้าต่าง ตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+ แป้นลูกศร

จัดเค้าโครงการ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ซ่อนงานย่อย

ALT+SHIFT+เครื่องหมายยัติภังค์ หรือ ALT+SHIFT+เครื่องหมายลบ (เครื่องหมายลบบนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

เยื้องงานที่เลือก

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

แสดงงานย่อย

ALT+SHIFT+ = หรือ ALT+SHIFT+เครื่องหมายบวก (เครื่องหมายบวกบนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

แสดงงานทั้งหมด

ALT+SHIFT+* (เครื่องหมายดอกจันบนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

ใส่การเยื้องออกในงานที่เลือก

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือก และแก้ไขในกล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายระหว่างเขตข้อมูลที่ด้านล่างของฟอร์ม

แป้นลูกศร

ย้ายไปยังตารางที่ด้านล่างของฟอร์ม

ALT+1 (ซ้าย) หรือ ALT+2 (ขวา)

ย้ายไปยังงานหรือทรัพยากรถัดไป

ENTER

ย้ายไปยังงานหรือทรัพยากรก่อนหน้า

SHIFT+ENTER

เลือก และแก้ไขในมุมมองแผ่นงาน

แก้ไขในมุมมอง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ยกเลิกรายการ

ESC

ล้างหรือตั้งค่าเขตข้อมูลที่เลือกใหม่

CTRL+DELETE

คัดลอกข้อมูลที่เลือก

CTRL+C

ตัดข้อมูลที่เลือก

CTRL+X

ลบข้อมูลที่เลือก

DELETE

ลบแถวที่มีเซลล์ที่เลือก

CTRL+เครื่องหมายลบ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

เติมด้านล่าง

CTRL+D

แสดงกล่องโต้ตอบ Find

CTRL+F หรือ SHIFT+F5

ในกล่องโต้ตอบ Find ต่อไปถึงอินสแตนซ์ถัดไปของผลลัพธ์การค้นหา

SHIFT+F4

ใช้คำสั่ง Go To (เมนู Edit )

F5

เชื่อมโยงงาน

CTRL+F2

วางข้อมูลที่คัดลอกหรือตัด

CTRL+V

ลดสิ่งที่เลือกให้เหลือหนึ่งเขตข้อมูล

SHIFT+BACKSPACE

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ยกเลิกการเชื่อมโยงงาน

CTRL+SHIFT+F2

ตั้งค่างานให้เป็นแบบจัดกำหนดการด้วยตนเอง

CTRL+SHIFT+M

ตั้งค่างานให้เป็นแบบจัดกำหนดการโดยอัตโนมัติ

CTRL+SHIFT+A

ย้ายในมุมมอง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปที่จุดเริ่มต้นโครงการ (มาตราส่วนเวลา)

ALT+HOME

ย้ายไปที่จุดสิ้นสุดโครงการ (มาตราส่วนเวลา)

ALT+END

ย้ายมาตราส่วนเวลาไปทางซ้าย

ALT+ลูกศรซ้าย

ย้ายมาตราส่วนเวลาไปทางขวา

ALT+ลูกศรขวา

ย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในแถว

HOME หรือ CTRL+ ลูกศรซ้าย

ย้ายไปที่แถวแรก

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในแถวแรก

CTRL+HOME

ย้ายไปยังเขตข้อมูลสุดท้ายในแถว

END หรือ CTRL+ ลูกศรขวา

ย้ายไปยังเขตข้อมูลสุดท้ายของแถวสุดท้าย

CTRL+END

ย้ายไปยังแถวสุดท้าย

CTRL+ลูกศรลง

ย้ายในบานหน้าต่างด้านข้าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายโฟกัสระหว่างบานหน้าต่างด้านข้างและมุมมองในด้านขวา

CTRL+TAB หรือ CTRL+SHIFT+TAB

เลือกการควบคุมอื่นๆ ในบานหน้าต่างด้านข้างถ้ามีโฟกัสอยู่ในบานหน้าต่างด้านข้าง

TAB

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายแลปุ่มตัวเลือกถ้าโฟกัสอยู่ในบานหน้าต่างด้านข้าง

SPACEBAR

เลือกในมุมมอง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ขยายส่วนที่เลือกลงหนึ่งหน้า

SHIFT+PAGE DOWN

ขยายส่วนที่เลือกขึ้นหนึ่งหน้า

SHIFT+PAGE UP

ขยายสิ่งที่เลือกลงด้านล่างหนึ่งแถว

SHIFT+ลูกศรลง

ขยายส่วนที่เลือกขึ้นหนึ่งแถว

SHIFT+ลูกศรขึ้น

ขยายการเลือกไปถึงเขตข้อมูลแรกในแถว

SHIFT+HOME

ขยายการเลือกไปถึงเขตข้อมูลสุดท้ายในแถว

SHIFT+END

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของข้อมูล

CTRL+SHIFT+HOME

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของข้อมูล

CTRL+SHIFT+END

ขยายส่วนที่เลือกไปยังแถวแรก

CTRL+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ขยายการเลือกไปยังแถวสุดท้าย

CTRL+SHIFT+ลูกศรลง

ขยายการเลือกไปยังเขตข้อมูลแรกของแถวแรก

CTRL+SHIFT+HOME

ขยายการเลือกไปยังเขตข้อมูลสุดท้ายของแถวสุดท้าย

CTRL+SHIFT+END

เลือกแถวและคอลัมน์ทั้งหมด

CTRL+SHIFT+SPACEBAR

เลือกคอลัมน์

CTRL+SPACEBAR

เลือกแถว

SHIFT+SPACEBAR

ย้ายส่วนที่เลือกลงมาหนึ่งเขตข้อมูล

ENTER

ย้ายส่วนที่เลือกขึ้นไปหนึ่งเขตข้อมูล

SHIFT+ENTER

ย้ายส่วนที่เลือกไปด้านขวาหนึ่งเขตข้อมูล

TAB

ย้ายส่วนที่เลือกไปด้านซ้ายหนึ่งเขตข้อมูล

SHIFT+TAB

เลือก และแก้ไขในแถบรายการ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ยอมรับรายการ

ENTER

ยกเลิกรายการ

ESC

ลบไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

BACKSPACE

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

DELETE

ลบหนึ่งคำไปทางขวา

CTRL+DELETE

ขยายส่วนที่เลือกไปที่จุดสิ้นสุดของข้อความ

SHIFT+END

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของข้อความ

SHIFT+HOME

เปิดหรือปิดโหมดพิมพ์ทับ

INSERT

ใช้ตัวมาตราส่วนเวลา

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายมาตราส่วนเวลาไปทางซ้ายหนึ่งหน้า

ALT+PAGE UP

ย้ายมาตราส่วนเวลาไปทางขวาหนึ่งหน้า

ALT+PAGE DOWN

ย้ายมาตราส่วนเวลาไปยังจุดเริ่มต้นของโครงการ

ALT+HOME

ย้ายมาตราส่วนเวลาไปยังจุดสิ้นสุดของโครงการ

ALT+END

เลื่อนมาตราส่วนเวลาไปทางซ้าย

ALT+ลูกศรซ้าย

เลื่อนมาตราส่วนเวลาไปทางขวา

ALT+ลูกศรขวา

แสดงหน่วยเวลาที่เล็กลง

CTRL+ / (เครื่องหมายทับ (/) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

แสดงหน่วยเวลาที่ใหญ่ขึ้น

CTRL+* (เครื่องหมายดอกจันบนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×