แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

บทความนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมดสำหรับ Microsoft Word สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกที่สำคัญแทนการใช้เมาส์ บทความนี้จะแสดงรายการเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Word บน Windows

รับแป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ในเอกสาร Word ที่ลิงก์นี้: แป้นพิมพ์ลัดของ Word 2016 สำหรับ Windows

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • คำสั่งที่คุณต้องกดและปล่อยแป้นหลายแป้นพร้อมกันจะระบุด้วยเครื่องหมายบวก (+) คำสั่งที่คุณต้องกดแป้นหลายแป้นตามลำดับจะระบุด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ใช้คีย์บอร์ดเพื่อย้ายไปมาใน Ribbon

การอ้างอิงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word

การอ้างอิงคีย์ฟังก์ชัน

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางนี้แสดงทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน Microsoft Word

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ไปที่ "บอกสิ่งที่คุณต้องการจะทำ"

Alt+Q

เปิด

Ctrl+O

บันทึก

Ctrl+S

ปิด

Ctrl+W

ตัด

Ctrl+X

คัดลอก

Ctrl+C

วาง

Ctrl+V

เลือกทั้งหมด

Ctrl+A

ตัวหนา

Ctrl+B

ตัวเอียง

Ctrl+I

ขีดเส้นใต้

Ctrl+U

ลดขนาดฟอนต์ลง 1 พอยต์

Ctrl+[

เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้น 1 พอยต์

Ctrl+]

จัดข้อความกึ่งกลาง

Ctrl+E

จัดข้อความชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดข้อความชิดขวา

Ctrl+R

ยกเลิก

ESC

เลิกทำ

Ctrl+Z

ทำซ้ำ

Ctrl+Y

ย่อ/ขยาย

Alt+W, Q แล้วกดแป้น Tab ในกล่องโต้ตอบ ย่อ/ขยาย ไปยังค่าที่คุณต้องการ

ใช้คีย์บอร์ดเพื่อย้ายไปมาใน Ribbon

Ribbon คือแถบที่อยู่ด้านบนสุดของ Word ที่จัดระเบียบโดยแท็บ แต่ละแท็บจะแสดง ribbon ที่ต่างกันไป ribbon จะประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ โดยแต่ละกลุ่มจะมีคำสั่งตั้งแต่หนึ่งคำสั่งขึ้นไป คุณสามารถเข้าถึงทุกคำสั่งใน Word ได้โดยการใช้แป้นพิมพ์ลัด

หมายเหตุ: Add in และโปรแกรมอื่นๆ อาจเพิ่มแท็บใหม่ๆ ลงใน Ribbon และอาจจะมีแป้นการเข้าถึงของแท็บเหล่านั้น

วิธีการเลื่อนดูแท็บใน Ribbon มีอยู่สองวิธี:

 • เมื่อต้องการไปที่ ribbon ให้กด Alt และจากนั้นให้ใช้แป้นลูกศรขวาและลูกศรซ้ายเพื่อเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างแท็บ

 • เมื่อต้องการไปยังแท็บที่เฉพาะเจาะจง ให้ใช้หนึ่งในแป้นการเข้าถึงต่อไปนี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เมื่อต้องการใช้มุมมอง Backstage ให้เปิดหน้าไฟล์

Alt+F

เมื่อต้องการใช้ธีม สี และเอฟเฟกต์ เช่น เส้นขอบหน้ากระดาษ ให้เปิดแท็บออกแบบ

Alt+G

เมื่อต้องการใช้คำสั่งการจัดรูปแบบทั่วไป สไตล์ย่อหน้า หรือเพื่อใช้เครื่องมือค้นหา ให้เปิดแท็บ หน้าแรก

Alt+H

เมื่อต้องการจัดการงานจดหมายเวียน หรือทำงานกับซองจดหมายและป้ายชื่อ ให้เปิดแท็บ การส่งจดหมาย

Alt+M

เมื่อต้องการแทรกตาราง รูปภาพและรูปร่าง หัวกระดาษ หรือกล่องข้อความ ให้เปิดแท็บ แทรก

Alt+N

เมื่อต้องการทำงานกับระยะขอบกระดาษ การวางแนวหน้ากระดาษ การเยื้อง และระยะห่าง ให้เปิดแท็บ เค้าโครง

Alt+P

เมื่อต้องการพิมพ์คำที่ใช้ค้นหาเพื่อดูเนื้อหาวิธีใช้ เปิดกล่อง "บอกฉัน" บน Ribbon

Alt+Q แล้วใส่คำที่ใช้ค้นหา

เมื่อต้องการใช้ตรวจการสะกด ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร หรือติดตามและตรวจทานการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ ให้เปิดแท็บ มุมมอง

Alt+R

เมื่อต้องการเพิ่มสารบัญ เชิงอรรถ หรือตารางข้อมูลอ้างอิง ให้เปิดแท็บ อ้างอิง

Alt+S

เมื่อต้องการเลือกมุมมองเอกสารหรือโหมด เช่น โหมดการอ่าน หรือมุมมอง เค้าร่าง ให้เปิดแท็บ มุมมอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดอัตราส่วนการย่อ/ขยาย และจัดการหน้าต่างเอกสารได้หลายบาน

Alt+W

 • เมื่อต้องการย้ายรายการของแท็บ ribbon ให้กด Alt และให้กดแป้นพิมพ์ลัดเพื่อไปยังแท็บโดยตรง

 • เมื่อต้องการย้ายไปยัง Ribbon ให้กดแป้นลูกศรลง (JAWS จะอ้างอิงการดำเนินการนี้เป็นการเคลื่อนย้ายไปยัง Ribbon ด้านล่าง)

 • เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายระหว่างคำสั่ง ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

 • เมื่อต้องการย้ายภายในกลุ่มที่เลือกอยู่ในขณะนั้น ให้กดแป้นลูกศรลง

 • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างกลุ่มบน Ribbon ให้กด Ctrl+ ลูกศรขวา หรือ Ctrl+ ลูกศรซ้าย

 • การควบคุมบน ribbon จะเปิดใช้งานได้ด้วยวิธีที่แตกต่างกันโดยจะขึ้นอยู่กับชนิดของการควบคุม:

  • ถ้าเลือกคำสั่งที่เป็นปุ่ม ให้กด Spacebar หรือ Enter เพื่อเปิดใช้งานคำสั่งนั้น

  • ถ้าเลือกคำสั่งที่เป็นปุ่มแยก (หมายถึง ปุ่มสำหรับเปิดเมนูของตัวเลือกเพิ่มเติม) ให้กด Alt+ ลูกศรลง เพื่อเปิดใช้งานคำสั่งนั้น แตะที่ตัวเลือกต่างๆ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกปัจจุบัน ให้กด Spacebar หรือ Enter

  • ถ้าเลือกคำสั่งที่เป็นรายการ (เช่น รายการแบบอักษร) ให้กดลูกศรลงเพื่อเปิดรายการดังกล่าว จากนั้น ให้ใช้ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงเพื่อย้ายไปมาระหว่างรายการต่างๆ

  • ถ้าเลือกคำสั่งที่เป็นแกลเลอรี ให้กด Spacebar หรือ Enter เพื่อเลือกคำสั่ง จากนั้นให้กดแท็บไปตามรายการต่าง ๆ

เคล็ดลับ: ในแกลเลอรีที่มีรายการต่างๆ มากกว่าหนึ่งแถว แป้น Tab จะเป็นการย้ายจากจุดเริ่มต้นไปยังท้ายแถวปัจจุบัน และเมื่ออยู่ที่ท้ายแถวจะย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของแถวถัดไป การกดลูกศรขวาเมื่ออยู่ปลายแถวปัจจุบันจะเป็นการย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของแถวนี้

เมื่อต้องการใช้แป้นการเข้าถึง ให้ทำดังนี้:

 1. กด Alt

 2. กดตัวอักษรที่แสดงในเคล็ดลับแป้นพิมพ์สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แสดงอยู่เหนือคำสั่ง Ribbon ที่คุณต้องการใช้

คุณอาจเห็นเคล็ดลับแป้นพิมพ์เพิ่มเติมแสดงขึ้นอิงตามตัวอักษรที่คุณกด ตัวอย่างเช่น ถ้ากด Alt+F คุณจะเห็น Office Backstage เปิดขึ้นบนหน้าข้อมูลที่มีชุดเคล็ดลับแป้นพิมพ์ต่างๆ ถ้าคุณกด Alt อีกครั้ง เคล็ดลับแป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้น

ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการย้ายโฟกัสของแป้นพิมพ์เมื่อคุณกำลังใช้คีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียว

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon และเรียกใช้งานแป้นพิมพ์ลัด

Alt หรือ F10 ใช้แป้นการเข้าถึงหรือแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปมาระหว่างแท็บต่างๆ

ย้ายโฟกัสไปยังคำสั่งบน Ribbon

Tab หรือ Shift+Tab

ย้ายโฟกัสไปยังแต่ละคำสั่งบน Ribbon ไปข้างหน้าและข้างหลังตามลำดับ

Tab หรือ Shift+Tab

เลื่อนลง ขึ้น ซ้าย หรือขวาตามลำดับ ระหว่างรายการต่างๆ บน Ribbon

ลูกศรลง ลูกศรขึ้น ลูกศรซ้าย หรือลูกศรขวา

ขยายหรือยุบ Ribbon

Ctrl+F1

แสดงเมนูทางลัดของรายการที่เลือก

Shift+F10

ย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างอื่น เช่น บานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปภาพ บานหน้าต่าง ไวยากรณ์ หรือบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก

F6

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon

Spacebar หรือ Enter

เปิดเมนูหรือแกลเลอรีที่เลือกบน Ribbon

Spacebar หรือ Enter

เสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนค่าในตัวควบคุมบน Ribbon แล้วย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร

Enter

เลื่อนวนไปตามรูปร่างที่ลอย เช่น กล่องข้อความหรือรูปภาพ

Ctrl+Alt+5 แล้วกดแป้น Tab ซ้ำๆ

ออกจากการนำทางในรูปร่างที่ลอย แล้วกลับไปที่การนำทางปกติ

Esc

การอ้างอิงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word

สร้างและแก้ไขเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างเอกสารใหม่

Ctrl+N

เปิดเอกสาร

Ctrl+O

ปิดเอกสาร

Ctrl+W

แยกหน้าต่างเอกสาร

Alt+Ctrl+S

ลบการแยกหน้าต่างเอกสารออก

Alt+Shift+C หรือ Alt+Ctrl+S

บันทึกเอกสาร

Ctrl+S

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

ย้อนกลับไปหนึ่งหน้า

Alt+ลูกศรซ้าย

ไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

Alt+ลูกศรขวา

รีเฟรช

F9

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

พิมพ์เอกสาร

Ctrl+P

สลับไปยังตัวอย่างก่อนพิมพ์

Alt+Ctrl+I

ย้ายไปรอบๆ หน้าแสดงตัวอย่างเมื่อขยาย

แป้นลูกศร

ย้ายไปทีละหนึ่งหน้าแสดงตัวอย่างเมื่อย่อ

Page Up หรือ Page Down

ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างแรกเมื่อย่อ

Ctrl+Home

ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างสุดท้ายเมื่อย่อ

Ctrl+End

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกความเห็น (ในบานหน้าต่างงานตรวจทาน)

Alt+R, C

เปิดหรือปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

Ctrl+Shift+E

ปิด บานหน้าต่างการรีวิว ถ้าเปิดอยู่

Alt+Shift+C

เลือกแท็บรีวิวบน Ribbon

Alt+R แล้วกดลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังคำสั่งบนแท็บนี้

เลือกการสะกดและไวยากรณ์

Alt+R, S

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องค้นหาในบานหน้าต่างงานการนำทาง

Ctrl+F

แทนที่ข้อความ การจัดรูปแบบเฉพาะอย่าง และรายการพิเศษ

Ctrl+H

ไปที่ หน้า บุ๊กมาร์ก เชิงอรรถ ตาราง ข้อคิดเห็น กราฟิก หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ

Ctrl+G

สลับไปมาระหว่างสี่ตำแหน่งล่าสุดที่คุณได้ทำการแก้ไข

Alt+Ctrl+Z

เมื่อต้องการย้าย

กด

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+ลูกศรขวา

ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรลง

ไปทางซ้ายหนึ่งเซลล์ (ในตาราง)

Shift+Tab

ไปทางขวาหนึ่งเซลล์ (ในตาราง)

Tab

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ไปยังจุดสิ้นสุดบรรทัด

End

ไปยังจุดเริ่มต้นบรรทัด

Home

ไปยังด้านบนของหน้าต่าง

Alt+Ctrl+Page Up

ไปยังจุดสิ้นสุดหน้าต่าง

Alt+Ctrl+Page Down

ขึ้นหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน)

Page Up

ลงหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน)

Page Down

ไปยังด้านบนของหน้าถัดไป

Ctrl+Page Down

ไปยังด้านบนของหน้าก่อนหน้านี้

Ctrl+Page Up

ไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร

Ctrl+End

ไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร

Ctrl+Home

ไปยังการรีวิวก่อนหน้า

Shift+F5

หลังจากที่คุณเปิดเอกสาร ให้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำลังทำงานอยู่เมื่อเอกสารถูกปิดครั้งล่าสุด

Shift+F5

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ทำเครื่องหมายรายการสารบัญ

Alt+Shift+O

ทำเครื่องหมายรายการสารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย (ข้อมูลอ้างอิง)

Alt+Shift+I

เลือกตัวเลือกข้อมูลอ้างอิง

Alt+Shift+F12, Spacebar

ทำเครื่องหมายรายการดัชนี

Alt+Shift+X

แทรกเชิงอรรถ

Alt+Ctrl+F

แทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง

Alt+Ctrl+D

ไปที่เชิงอรรถถัดไป

Alt+Shift+>

ไปที่เชิงอรรถก่อนหน้า

Alt+Shift+<

ไปที่ "บอกสิ่งที่คุณต้องการจะทำ" และ Smart Lookup

Alt+Q

จัดการกับเอกสารในมุมมองต่างๆ

Word เสนอมุมมองเอกสารที่หลากหลาย แต่ละมุมมองช่วยให้ทำงานบางอย่างได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น โหมดการอ่าน ช่วยให้คุณสามารถแสดงเอกสาร 2 หน้าเคียงคู่กัน และสามารถใช้ลูกศรเพื่อย้ายไปยังหน้าถัดไป

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปมุมมองโหมดการอ่าน

Alt+W, F

สลับไปยังมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์

Alt+Ctrl+P

สลับไปยังมุมมอง เค้าร่าง

Alt+Ctrl+O

สลับไปยังมุมมอง แบบร่าง

Alt+Ctrl+N

ทางลัดต่อไปนี้จะใช้ได้เมื่อเอกสารอยู่ในมุมมองเค้าร่างเท่านั้น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลื่อนระดับย่อหน้าขึ้น

Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

ลดระดับย่อหน้าลง

Alt+Shift+ลูกศรขวา

ลดระดับเป็นเนื้อความ

Ctrl+Shift+N

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง

Alt+Shift+ลูกศรลง

ขยายข้อความใต้หัวเรื่อง

Alt+Shift+เครื่องหมายบวก

ยุบข้อความใต้หัวเรื่อง

Alt+Shift+เครื่องหมายลบ

ขยายหรือยุบข้อความหรือหัวเรื่องทั้งหมด

Alt+Shift+A

ซ่อนหรือแสดงการจัดรูปแบบอักขระ

แป้นเครื่องหมายทับ (/) บนคีย์บอร์ดตัวเลข

แสดงบรรทัดแรกของข้อความ หรือข้อความทั้งหมด

Alt+Shift+L

แสดงหัวเรื่องทั้งหมดที่มีสไตล์ หัวเรื่อง 1

Alt+Shift+1

แสดงหัวเรื่องทั้งหมดจนถึง หัวเรื่อง n

Alt+Shift+n

แทรกอักขระแท็บ

Ctrl+Tab

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร

Home

ไปที่จุดสิ้นสุดของเอกสาร

End

ไปที่หน้า n

n (n คือหมายเลขหน้าที่คุณต้องการไป), Enter

ออกจากโหมดการอ่าน

Esc

แก้ไขและย้ายข้อความและกราฟิก

เลือกข้อความโดยการกด Shift ค้างไว้และใช้แป้นลูกศรในการเลื่อนเคอร์เซอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดโหมดขยาย

F8

เลือกอักขระที่ใกล้ที่สุด

F8 แล้วกดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

เพิ่มขนาดของส่วนที่เลือก

F8 (กดหนึ่งครั้งเพื่อเลือกคำ กดสองครั้งเพื่อเลือกประโยค และต่อๆ ไป)

ลดขนาดของส่วนที่เลือก

Shift+F8

ปิดโหมดขยาย

Esc

ขยายส่วนที่เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

Shift+ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

Shift+ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปยังท้ายคำ

Ctrl+Shift+ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปยังต้นคำ

Ctrl+Shift+ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดบรรทัด

Shift+End

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นบรรทัด

Shift+Home

ขยายส่วนที่เลือกลงไปหนึ่งบรรทัด

Shift+ลูกศรลง

ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปหนึ่งบรรทัด

Shift+ลูกศรขึ้น

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดย่อหน้า

Ctrl+Shift+ลูกศรลง

ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปยังจุดเริ่มต้นย่อหน้า

Ctrl+Shift+ลูกศรขึ้น

ขยายส่วนที่เลือกลงไปหนึ่งหน้าจอ

Shift+Page Down

ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปหนึ่งหน้าจอ

Shift+Page Up

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร

Ctrl+Shift+Home

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร

Ctrl+Shift+End

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดหน้าต่าง

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

ขยายส่วนที่เลือกเพื่อรวมทั้งเอกสาร

Ctrl+A

เลือกกลุ่มข้อความแนวตั้ง

Ctrl+Shift+F8 แล้วใช้แป้นลูกศร กด Esc เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

ขยายส่วนที่เลือกไปยังตำแหน่งที่ระบุในเอกสาร

F8+แป้นลูกศร กด Esc เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

ลบ

ลบหนึ่งคำทางขวา

Ctrl+Delete

ตัดข้อความที่เลือกไปยัง Office คลิปบอร์ด

Ctrl+X

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ตัดไปยังที่เก็บชั่วคราว (ที่เก็บชั่วคราว คือฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณรวบรวมกลุ่มข้อความจากตำแหน่งต่างๆ แล้ววางข้อความเหล่านั้นในอีกตำแหน่งหนึ่ง)

Ctrl+F3

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด Office คลิปบอร์ด

กด Alt+H เพื่อไปที่แท็บ หน้าแรก แล้วกด F,O

คัดลอกข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปไว้ที่ Office คลิปบอร์ด

Ctrl+C

ตัดข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปไว้ที่ Office คลิปบอร์ด

Ctrl+X

วางการเพิ่มล่าสุดหรือรายการที่วางแล้วจาก Office คลิปบอร์ด

Ctrl+V

ย้ายข้อความหรือกราฟิกหนึ่งครั้ง

F2 (แล้วย้ายเคอร์เซอร์และกด Enter)

คัดลอกข้อความหรือกราฟิกหนึ่งครั้ง

Shift+F2 (แล้วย้ายเคอร์เซอร์และกด Enter)

เปิดกล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ เมื่อมีการเลือกข้อความหรือวัตถุ

Alt+F3

แสดงเมนูทางลัดที่เกี่ยวข้องกับแบบเอกสารสำเร็จรูป เมื่อมีการเลือกแบบเอกสารสำเร็จรูป  เช่น กราฟิก SmartArt 

Shift+F10

ตัดไปยังที่เก็บชั่วคราว

Ctrl+F3

วางเนื้อหาของที่เก็บชั่วคราว

Ctrl+Shift+F3

คัดลอกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ใช้ในส่วนก่อนหน้าของเอกสาร

Alt+Shift+R

แก้ไขและเลื่อนดูตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกเนื้อหาของเซลล์ถัดไป

Tab

เลือกเนื้อหาของเซลล์ก่อนหน้า

Shift+Tab

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกัน

กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรซ้ำๆ

เลือกคอลัมน์

ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ด้านบนหรือด้านล่างของคอลัมน์ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • กด Shift+Alt+Page Down เพื่อเลือกคอลัมน์จากบนลงล่าง

 • กด Shift+Alt+Page Up เพื่อเลือกคอลัมน์จากล่างขึ้นบน

เลือกทั้งแถว

ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังปลายสุดของแถวไม่ว่าจะเป็นเซลล์แรก (ซ้ายสุด) ของแถวหรือเซลล์สุดท้าย (ขวาสุด) ของแถว

 • จากเซลล์แรกของแถว ให้กด Shift+Alt+End เพื่อเลือกแถวจากซ้ายไปขวา

 • จากเซลล์สุดท้ายของแถว ให้กด Shift+Alt+Home เพื่อเลือกแถวจากขวาไปซ้าย

ขยายส่วนที่เลือก (หรือบล็อก)

Ctrl+Shift+F8 แล้วใช้แป้นลูกศร กด Esc เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

เลือกทั้งตาราง

Alt+5 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข (โดยที่ Num Lock ถูกปิดอยู่)

เมื่อต้องการย้าย

กด

ไปยังเซลล์ถัดไปในแถว

Tab

ไปยังเซลล์ก่อนหน้าในแถว

Shift+Tab

ไปยังเซลล์แรกในแถว

Alt+Home

ไปยังเซลล์สุดท้ายในแถว

Alt+End

ไปยังเซลล์แรกในคอลัมน์

Alt+Page Up

ไปยังเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์

Alt+Page Down

ไปยังแถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

ไปยังแถวถัดไป

ลูกศรลง

เลื่อนแถวขึ้น

Alt+Shift+ลูกศรขึ้น

เลื่อนแถวลง

Alt+Shift+ลูกศรลง

เมื่อต้องการแทรก

กด

ย่อหน้าใหม่ในเซลล์

Enter

อักขระแท็บในเซลล์

Ctrl+Tab

จัดรูปแบบอักขระและย่อหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบของอักขระ

Ctrl+D

เปลี่ยนตัวพิมพ์ของตัวอักษร

Shift+F3

จัดรูปแบบอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

Ctrl+Shift+A

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

Ctrl+B

นำการขีดเส้นใต้ไปใช้

Ctrl+U

ขีดเส้นใต้คำแต่ไม่ขีดเส้นใต้ช่องว่าง

Ctrl+Shift+W

ข้อความขีดเส้นใต้คู่

Ctrl+Shift+D

นำการจัดรูปแบบข้อความที่ซ่อนไปใช้

Ctrl+Shift+H

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

Ctrl+I

จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก

Ctrl+Shift+K

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

Ctrl+Shift+เครื่องหมายบวก

เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก

Ctrl+Spacebar

เปลี่ยนส่วนที่เลือกเป็นฟอนต์สัญลักษณ์

Ctrl+Shift+Q

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนฟอนต์

Ctrl+Shift+F

เพิ่มขนาดฟอนต์

Ctrl+Shift+>

ลดขนาดฟอนต์

Ctrl+Shift+<

เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้น 1 พอยต์

Ctrl+]

ลดขนาดฟอนต์ลง 1 พอยต์

Ctrl+[

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอกการจัดรูปแบบจากข้อความ

Ctrl+Shift+C

นำการจัดรูปแบบที่คัดลอกไปใช้กับข้อความ

Ctrl+Shift+V

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับย่อหน้าระหว่างการจัดแนวกึ่งกลางและชิดซ้าย

Ctrl+E

สลับย่อหน้าระหว่างการจัดเต็มแนวและชิดซ้าย

Ctrl+J

สลับย่อหน้าระหว่างการจัดชิดขวาและชิดซ้าย

Ctrl+R

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

Ctrl+L

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย

Ctrl+M

เอาย่อหน้าที่เยื้องจากทางซ้ายออก

Ctrl+Shift+M

สร้างกั้นหน้าลอย

Ctrl+T

ลดกั้นหน้าลอย

Ctrl+Shift+T

เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก

Ctrl+Q

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา

Ctrl+Shift+* (ใช้เครื่องหมายดอกจันบนแป้นพิมพ์ตัวเลขไม่ได้)

รีวิวการจัดรูปแบบข้อความ

Shift+F1 (แล้วคลิกข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการตรวจทาน)

คัดลอกรูปแบบ

Ctrl+Shift+C

วางรูปแบบ

Ctrl+Shift+V

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ระยะบรรทัดแบบบรรทัดเดี่ยว

Ctrl+1

ระยะบรรทัดแบบ 2 เท่า

Ctrl+2

ตั้งค่าระยะบรรทัด 1.5 เท่า

Ctrl+5

เพิ่มหรือเอาระยะห่าง 1 บรรทัดก่อนย่อหน้าออก

Ctrl+0 (ศูนย์)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดบานหน้าต่างงาน ใช้สไตล์

Ctrl+Shift+S

เปิดบานหน้าต่างงาน สไตล์

Alt+Ctrl+Shift+S

เริ่มการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

Alt+Ctrl+K

นำสไตล์ปกติไปใช้

Ctrl+Shift+N

นำสไตล์หัวเรื่อง 1 ไปใช้

Alt+Ctrl+1

นำสไตล์หัวเรื่อง 2 ไปใช้

Alt+Ctrl+2

นำสไตล์หัวเรื่อง 3 ไปใช้

Alt+Ctrl+3

เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่างงานสไตล์ ให้ทำดังนี้

 1. ถ้าไม่ได้มีการเลือกบานหน้าต่างงาน สไตล์ ให้กด F6 เพื่อเลือกบานหน้าต่างงานดังกล่าว

 2. กด Ctrl+Spacebar

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ปิด จากนั้นให้กด Enter

เมื่อต้องการแทรก

กด

เขตข้อมูล

Ctrl+F9

ตัวแบ่งบรรทัด

Shift+Enter

ตัวแบ่งหน้า

Ctrl+Enter

ตัวแบ่งคอลัมน์

Ctrl+Shift+Enter

เส้นประยาว

Alt+Ctrl+เครื่องหมายลบ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

เส้นประสั้น

Ctrl+เครื่องหมายลบ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

ยัติภังค์เผื่อเลือก

Ctrl+ยัติภังค์

ยัติภังค์ไม่แยก

Ctrl+Shift+เครื่องหมายยัติภังค์

ช่องว่างไม่แยก

Ctrl+Shift+Spacebar

สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์

Alt+Ctrl+C

สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

Alt+Ctrl+R

สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า

Alt+Ctrl+T

จุดไข่ปลา

Alt+Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค

เครื่องหมายอัญประกาศเปิดเดี่ยว

Ctrl+`(เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), `(เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

เครื่องหมายอัญประกาศปิดเดี่ยว

Ctrl+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), ' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

เครื่องหมายอัญประกาศเปิดคู่

Ctrl+` (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), Shift+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

เครื่องหมายอัญประกาศปิดคู่

Ctrl+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), Shift+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

รายการข้อความอัตโนมัติ

Enter (หลังจากที่คุณพิมพ์อักขระสองสามอักขระแรกของชื่อรายการข้อความอัตโนมัติและเมื่อคำแนะนำบนหน้าจอปรากฏ)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกอักขระ Unicode สำหรับโค้ดอักขระ Unicode (เลขฐานสิบหก) ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ( สัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ) ให้พิมพ์ 20AC แล้วกด Alt ค้างไว้และกด X

โค้ดอักขระ, ALT+X

ค้นหาโค้ดอักขระ Unicode สำหรับอักขระที่เลือก

Alt+X

แทรกอักขระ ANSI สำหรับโค้ดอักขระ ANSI (เลขฐานสิบ) ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ให้กด Alt ค้างไว้ แล้วกด 0128 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข

Alt+โค้ดอักขระ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

แทรกและแก้ไขวัตถุ

 1. กด Alt, N, J แล้ว J เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ วัตถุ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กดลูกศรลงเพื่อเลือกชนิดของวัตถุ แล้วกด Enter เพื่อสร้างวัตถุ

  • กด Ctrl+Tab เพื่อสลับไปยังแท็บ สร้างจากไฟล์ กด Tab แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์ของวัตถุที่คุณต้องการจะแทรกหรือเรียกดูไฟล์ดังกล่าว

 1. เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในตำแหน่งทางซ้ายของวัตถุในเอกสารของคุณ ให้เลือกวัตถุนั้นด้วยการกด Shift+ลูกศรขวา

 2. กด Shift+F10

 3. กดแป้น Tab เพื่อไปยัง ชื่อวัตถุ จากนั้นกด Enter แล้วกด Enter อีกครั้ง

 1. กดแล้วปล่อย Alt, N แล้วตามด้วย M เพื่อเลือก SmartArt

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกชนิดกราฟิกที่คุณต้องการ

 3. กดแป้น Tab จากนั้นให้กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกกราฟิกที่คุณต้องการแทรก

 4. กด Enter

 1. กดแล้วปล่อย Alt, N แล้วตามด้วย W เพื่อเลือก อักษรศิลป์

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 4. กด Esc เพื่อเลือกวัตถุอักษรศิลป์ แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายวัตถุนั้น

 5. กด Esc อีกครั้งเพื่อกลับไปยังเอกสาร

จดหมายเวียนและเขตข้อมูล

หมายเหตุ: คุณจะต้องกด Alt+M หรือคลิก การส่งจดหมาย เพื่อใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงตัวอย่างจดหมายเวียน

Alt+Shift+K

ผสานเอกสาร

Alt+Shift+N

พิมพ์เอกสารที่ผสาน

Alt+Shift+M

แก้ไขเอกสารข้อมูลของจดหมายเวียน

Alt+Shift+E

แทรกเขตข้อมูลผสาน

Alt+Shift+F

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเขตข้อมูล DATE

Alt+Shift+D

แทรกเขตข้อมูล LISTNUM

Alt+Ctrl+L

แทรกเขตข้อมูลหน้า

Alt+Shift+P

แทรกเขตข้อมูล TIME

Alt+Shift+T

แทรกเขตข้อมูลว่าง

Ctrl+F9

อัปเดตข้อมูลที่มีลิงก์ในเอกสารต้นฉบับของ Microsoft Word

Ctrl+Shift+F7

อัปเดตเขตข้อมูลที่เลือก

F9

ยกเลิกลิงก์เขตข้อมูล

Ctrl+Shift+F9

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลที่เลือกและผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้น

Shift+F9

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมด

Alt+F9

เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

Alt+Shift+F9

ไปที่เขตข้อมูลถัดไป

F11

ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

Shift+F11

ล็อกเขตข้อมูล

Ctrl+F11

ปลดล็อกเขตข้อมูล

Ctrl+Shift+F11

แถบภาษา

ทุกเอกสารจะมีภาษาเริ่มต้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วคือภาษาเดียวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ แต่ถ้าเอกสารของคุณมีคำหรือวลีในภาษาอื่นอยู่ด้วย การตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้นเป็นความคิดที่ดี นอกจากวิธีนี้จะช่วยให้สามารถตรวจการสะกดและไวยากรณ์ของวลีเหล่านั้นได้แล้ว ยังทำให้เทคโนโลยีช่วยเหลือ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอจัดการวลีเหล่านั้นได้ด้วย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

Alt+R, U, L

ตรวจสอบรายการภาษาการพิสูจน์อักษร

ลูกศรลง

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้น

Alt+R, L

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดหรือปิดตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (IME) บนคีย์บอร์ด 101

Alt+~

เปิดหรือปิดตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลภาษาเกาหลีเริ่มต้น (IME) บนคีย์บอร์ด 101

Alt ขวา

เปิดหรือปิดตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลภาษาจีนเริ่มต้น (IME) บนคีย์บอร์ด 101

Ctrl+Spacebar

การอ้างอิงแป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ดูวิธีใช้หรือเยี่ยมชม Office.com

F1

ย้ายข้อความหรือกราฟิก

F2

ทำการกระทำล่าสุดซ้ำอีกครั้ง

F4

เลือกคำสั่ง ไปที่ (แท็บ หน้าแรก)

F5

ไปยังบานหน้าต่างหรือเฟรมถัดไป

F6

เลือกคำสั่ง การสะกด (แท็บ รีวิว)

F7

ขยายส่วนที่เลือก

F8

อัปเดตเขตข้อมูลที่เลือก

F9

แสดงเคล็ดลับคีย์บอร์ด

F10

ไปที่เขตข้อมูลถัดไป

F11

เลือกคำสั่ง บันทึกเป็น

F12

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เริ่มวิธีใช้แบบตามบริบทหรือเปิดเผยการจัดรูปแบบ

Shift+F1

คัดลอกข้อความ

Shift+F2

เปลี่ยนตัวพิมพ์ของตัวอักษร

Shift+F3

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา หรือ ไปที่

Shift+F4

ย้ายไปที่การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

Shift+F5

ไปที่บานหน้าต่างหรือเฟรมก่อนหน้า (หลังจากกด F6)

Shift+F6

เลือกคำสั่ง อรรถาภิธาน (แท็บ รีวิว กลุ่ม การพิสูจน์อักษร)

Shift+F7

ลดขนาดของส่วนที่เลือก

Shift+F8

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้น

Shift+F9

แสดงเมนูทางลัด

Shift+F10

ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

Shift+F11

เลือกคำสั่ง บันทึก

Shift+F12

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ขยายหรือยุบ Ribbon

Ctrl+F1

เลือกคำสั่ง แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

Ctrl+F2

ตัดไปยังที่เก็บชั่วคราว

Ctrl+F3

ปิดหน้าต่าง

Ctrl+F4

ไปที่หน้าต่างถัดไป

Ctrl+F6

แทรกเขตข้อมูลว่าง

Ctrl+F9

ขยายหน้าต่างเอกสารให้ใหญ่สุด

Ctrl+F10

ล็อกเขตข้อมูล

Ctrl+F11

เลือกคำสั่ง เปิด

Ctrl+F12

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเนื้อหาของที่เก็บชั่วคราว

Ctrl+Shift+F3

แก้ไขบุ๊กมาร์ก

Ctrl+Shift+F5

ไปที่หน้าต่างก่อนหน้า

Ctrl+Shift+F6

อัปเดตข้อมูลที่มีลิงก์ในเอกสารต้นฉบับของ Word

Ctrl+Shift+F7

ขยายส่วนที่เลือกหรือบล็อก

Ctrl+Shift+F8 แล้วกดแป้นลูกศรแป้นใดก็ได้

ยกเลิกลิงก์เขตข้อมูล

Ctrl+Shift+F9

ปลดล็อกเขตข้อมูล

Ctrl+Shift+F11

เลือกคำสั่ง พิมพ์

Ctrl+Shift+F12

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปที่เขตข้อมูลถัดไป

Alt+F1

สร้าง แบบเอกสารสำเร็จรูป ใหม่

Alt+F3

ออกจาก Word

Alt+F4

คืนค่าขนาดของหน้าต่างโปรแกรม

Alt+F5

ย้ายจากกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่กลับไปยังเอกสาร สำหรับกล่องโต้ตอบที่สนับสนุนลักษณะการทำงานนี้

Alt+F6

ค้นหาการสะกดผิดหรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ถัดไป

Alt+F7

เรียกใช้แมโคร

Alt+F8

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมด

Alt+F9

แสดงบานหน้าต่างงาน การเลือก

Alt+F10

แสดงโค้ดของ Microsoft Visual Basic

Alt+F11

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

Alt+Shift+F1

เลือกคำสั่ง บันทึก

Alt+Shift+F2

เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

Alt+Shift+F9

แสดงเมนูหรือข้อความสำหรับการกระทำที่มีอยู่

Alt+Shift+F10

เลือกปุ่ม สารบัญ ในคอนเทนเนอร์ สารบัญ เมื่อคอนเทนเนอร์นั้นใช้งานอยู่

Alt+Shift+F12

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงข้อมูลระบบของ Microsoft

Ctrl+Alt+F1

เลือกคำสั่ง เปิด

Ctrl+Alt+F2

บทความนี้ไม่ครอบคลุมการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดเองหรือการสร้างแป้นพิมพ์ลัดสำหรับแมโครหรือข้อความอัตโนมัติ

ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Word Starter โปรดทราบว่าบางฟีเจอร์ใน Word จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Word Starter สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานใน Word Starter ให้ดู ฝ่ายสนับสนุนฟีเจอร์ Word Starter

ในบทความนี้

ค้นหาและใช้แป้นพิมพ์ลัด

พื้นฐาน Microsoft Office

เลื่อนไปตาม Ribbon

การอ้างอิงด่วนสำหรับ Microsoft Word

การอ้างอิงแป้นฟังก์ชัน

ค้นหาและใช้แป้นพิมพ์ลัด

สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องกดหลายแป้นพร้อมกันนั้น แป้นที่ต้องกดจะคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) ในวิธีใช้ Microsoft Word 2010 สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่ให้คุณกดแป้นหนึ่งแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที จะใช้จุลภาค (,) คั่นระหว่างแป้น

 • เมื่อต้องการขยายส่วนทั้งหมดของบทความ ให้กด Tab จนกว่า แสดงทั้งหมด จะถูกเลือก แล้วกด Enter กด Enter อีกครั้งเพื่อยุบส่วนทั้งหมด

 • เมื่อต้องการขยายเพียงหนึ่งส่วนของบทความ ให้กด Tab จนกว่าหัวเรื่องของส่วนนั้นและเครื่องหมายบวกถูกเลือก แล้วกด Enter กด Enter อีกครั้งเพื่อยุบส่วน

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณจะเริ่มค้นหา ให้กด Tab จนกว่า แสดงทั้งหมด จะถูกเลือก แล้วกด Enter

 1. กด Ctrl+F

  กล่องโต้ตอบ ค้นหา จะเปิดขึ้นมา พร้อมกับเคอร์เซอร์ที่พร้อมให้คุณพิมพ์เพื่อค้นหาได้เลย

 2. ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการจะค้นหาลงในกล่องนี้

 3. กด Enter

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กด Tab จนกว่า แสดงทั้งหมด จะถูกเลือก กด Enter แล้วกด Ctrl+P

พื้นฐาน Microsoft Office

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

Alt+Tab

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

Alt+Shift+Tab

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

Ctrl+W หรือ Ctrl+F4

ทำให้หน้าต่างที่ใช้งานอยู่กลับเป็นขนาดเดิมหลังจากขยายใหญ่สุด

Alt+F5

ย้ายจากบานหน้าต่างงานหนึ่งไปยังอีกบานหน้าต่างงานหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางตามเข็มนาฬิกา) คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

F6

ย้ายจากบานหน้าต่างงานหนึ่งไปยังอีกบานหน้าต่างงานหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา)

Shift+F6

เมื่อมีหน้าต่างเปิดอยู่อย่างน้อยหนึ่งหน้าต่าง ให้สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

Ctrl+F6

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

Ctrl+Shift+F6

ขยายใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างที่เลือก

Ctrl+F10

คัดลอกรูปภาพของหน้าจอลงในคลิปบอร์ด

Print Screen

คัดลอกรูปภาพของหน้าต่างที่เลือกลงในคลิปบอร์ด

Alt+Print Screen

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกถัดไป

Tab

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกก่อนหน้า

Shift+Tab

สลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

Ctrl+Tab

สลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

Ctrl+Shift+Tab

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในรายการแบบหล่นลงที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในกลุ่มตัวเลือก

แป้นลูกศร

ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก

Spacebar

เลือกตัวเลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

Alt+ ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในตัวเลือก

เปิดรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือก

Alt+ลูกศรลง

เลือกตัวเลือกจากรายการแบบดรอปดาวน์

ตัวอักษรแรกของตัวเลือกในรายการแบบดรอปดาวน์

ปิดรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือกไว้ ยกเลิกคำสั่ง และปิดกล่องโต้ตอบ

Esc

เรียกใช้คำสั่งที่เลือก

Enter

กล่องแก้ไขจะเป็นกล่องเปล่าที่ให้คุณพิมพ์หรือวางรายการ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางไปยังโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

Home

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

End

ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+ ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+ ลูกศรขวา

เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งอักขระไปทางซ้าย

Shift+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งอักขระไปทางขวา

Shift+ลูกศรขวา

เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งคำไปทางซ้าย

Ctrl+Shift+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งคำไปทางขวา

Ctrl+Shift+ลูกศรขวา

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

Shift+Home

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

Shift+End

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด

Ctrl+F12 หรือ Ctrl+O

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

F12

เปิดโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือก

Enter

เปิดโฟลเดอร์ที่อยู่เหนือโฟลเดอร์ที่เลือกไว้หนึ่งระดับ

BACKSPACE

ลบโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือก

DELETE

แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก เช่น โฟลเดอร์หรือไฟล์

Shift+F10

ย้ายผ่านตัวเลือกต่างๆ ไปข้างหน้า

Tab

ย้ายผ่านตัวเลือกต่างๆ ไปข้างหลัง

Shift+Tab

เปิดรายการ มองหาใน

F4 หรือ Alt+I

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ยกเลิกการกระทำ

Esc

เลิกทำการกระทำ

Ctrl+Z

ทำอีกครั้งหรือทำซ้ำการกระทำ

Ctrl+Y

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายจากบานหน้าต่างงานหนึ่งไปยังอีกบานหน้าต่างงานในหน้าต่างโปรแกรม (คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง)

F6

เมื่อกำลังใช้เมนูอยู่ ให้ไปที่บานหน้าต่างงาน (คุณอาจต้องกด Ctrl+Tab มากกว่าหนึ่งครั้ง)

Ctrl+Tab

เลือกตัวเลือกก่อนหน้าหรือถัดไปในบานหน้าต่างงานเมื่อบานหน้าต่างงานใช้งานอยู่

Tab หรือ Shift+Tab

แสดงชุดคำสั่งทั้งหมดบนเมนูบานหน้าต่างงาน

Ctrl+Spacebar

ดำเนินการการกระทำที่ได้กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก

Spacebar หรือ Enter

เปิดเมนูแบบดรอปดาวน์สำหรับรายการแกลเลอรีที่เลือก

Shift+F10

เลือกรายการแรกหรือรายการสุดท้ายในแกลเลอรี

Home หรือ End

เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงในที่เก็บรายการแกลเลอรีที่เลือก

Page Up หรือ Page Down

ปิดบานหน้าต่างงาน

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น

 2. กด Ctrl+Spacebar

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ปิด จากนั้นให้กด Enter

ย้ายบานหน้าต่างงาน

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น

 2. กด Ctrl+Spacebar

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ย้าย แล้วกด Enter

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายบานหน้าต่างงาน แล้วกด Enter

ปรับขนาดบานหน้าต่างงาน

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น

 2. กด Ctrl+Spacebar

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ขนาด แล้วกด Enter

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดบานหน้าต่างงาน แล้วกด Enter

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก

Shift+F10

แสดงเมนูหรือข้อความสำหรับการกระทำที่ทำได้ หรือสำหรับปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ รูปปุ่ม หรือปุ่ม ตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม ให้สลับไปยังการกระทำถัดไปและแสดงเมนูหรือข้อความของการกระทำนั้นถ้ามีการกระทำอยู่มากกว่าหนึ่งรายการ

Alt+Shift+F10

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกในเมนูการกระทำที่มีอยู่

แป้นลูกศร

ดำเนินการการกระทำสำหรับรายการที่เลือกบนเมนูการกระทำที่มีอยู่

Enter

ปิดเมนูหรือข้อความของการกระทำที่มีอยู่

Esc

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถขอให้มีการแจ้งให้ทราบด้วยเสียง เมื่อใดก็ตามที่มีการดำเนินการพร้อมใช้งาน (ไม่พร้อมใช้งาน Word Starter) เมื่อต้องการรับฟังการแจ้งเตือนด้วยเสียง คุณต้องมีการ์ดเสียง คุณยังต้องมี Microsoft Office Sounds ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ถ้าคุณเข้าอินเทอร์เน็ตได้ คุณจะสามารถดาวน์โหลด Microsoft Office Sounds ได้จาก Office.com หลังจากติดตั้งไฟล์เสียงนี้แล้ว ให้คุณทำดังนี้

  1. กด Alt+F, T เพื่อเปิด ตัวเลือก Word

  2. กด A เพื่อเลือก ขั้นสูง แล้วกด Tab เพื่อย้ายไปยัง ตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการทำงานกับ Word .

  3. กด Alt+S สองครั้งเพื่อย้ายไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ให้คำติชมด้วยเสียง ที่อยู่ภายใต้ ทั่วไป แล้วกด Spacebar

  4. กดแป้น Tab ซ้ำๆ เพื่อเลือก ตกลง แล้วกด Enter

   หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ การตั้งค่าจะมีผลต่อโปรแกรม Office ทั้งหมดที่สนับสนุนเสียง

เลื่อนไปตาม Ribbon

แป้นพิมพ์ลัดจะทำให้คุณสามารถใช้คำสั่งได้อย่างรวดเร็วด้วยการกดแป้นเพียงไม่กี่ครั้ง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ตำแหน่งใดก็ตามในโปรแกรม คำสั่งทุกคำสั่งใน Word 2010 สามารถใช้ได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด คุณสามารถใช้คำสั่งส่วนใหญ่ได้ด้วยการกดแป้นเพียงสองถึงห้าครั้ง เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด ให้ทำดังนี้

 1. กด Alt

  เคล็ดลับแป้นพิมพ์จะแสดงขึ้นเหนือฟีเจอร์แต่ละฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานในมุมมองในขณะนั้นๆ

 2. กดตัวอักษรที่แสดงอยู่ในเคล็ดลับแป้นพิมพ์บนฟีเจอร์ที่คุณต้องการใช้

 3. เคล็ดลับการใช้คีย์บอร์ดเพิ่มเติมอาจแสดงขึ้นมาให้คุณอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณกดที่คีย์ตัวอักษรใด ตัวอย่างเช่น ถ้าแท็บ หน้าแรก นั้นใช้งานอยู่และคุณกด N แท็บ แทรก จะแสดงขึ้น พร้อมกับเคล็ดลับคีย์บอร์ดสำหรับกลุ่มต่างๆ บนแท็บดังกล่าว

 4. กดตัวอักษรต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะกดตัวอักษรของคำสั่งหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้ ในบางกรณี คุณต้องกดตัวอักษรของกลุ่มที่มีคำสั่งเสียก่อน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำที่คุณกำลังดำเนินการและซ่อนเคล็ดลับแป้นพิมพ์ ให้กด Alt

วิธีอื่นในการใช้ตีย์บอร์ดทำงานกับโปรแกรมที่มี Ribbon ของ Office คือย้ายโฟกัสไปตามแท็บและคำสั่งต่างๆ จนกระทั่งโฟกัสย้ายไปที่คุณลักษณะที่คุณต้องการใช้ ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเลื่อนโฟกัสของแป้นพิมพ์โดยไม่ต้องใช้เมาส์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon และเรียกใช้งานแป้นพิมพ์ลัด

Alt หรือ F10 กดแป้นเหล่านี้อีกครั้งเพื่อย้ายกลับไปยังเอกสาร และยกเลิกแป้นพิมพ์ลัด

ย้ายไปยังแท็บ Ribbon อื่น

F10 เพื่อเลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ แล้วกดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

ขยายหรือยุบ Ribbon

Ctrl+F1

แสดงเมนูทางลัดของรายการที่เลือก

Shift+F10

ย้ายโฟกัสเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าต่างแต่ละพื้นที่ต่อไปนี้

 • แท็บ Ribbon ที่ใช้งานอยู่

 • บานหน้าต่างงานใดๆ ที่เปิดอยู่

 • แถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 • เอกสารของคุณ

F6

ย้ายโฟกัสไปยังแต่ละคำสั่งบน Ribbon ไปข้างหน้าและข้างหลังตามลำดับ

Tab หรือ Shift+Tab

เลื่อนลง ขึ้น ซ้าย หรือขวาตามลำดับระหว่างรายการต่างๆ บน Ribbon

ลูกศรลง ลูกศรขึ้น ลูกศรซ้าย หรือลูกศรขวา

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon

Spacebar หรือ Enter

เปิดเมนูหรือแกลเลอรีที่เลือกบน Ribbon

Spacebar หรือ Enter

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมบน Ribbon เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนค่า

Enter

เสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนค่าในตัวควบคุมบน Ribbon แล้วย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร

Enter

ดูวิธีใช้เกี่ยวกับคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon (ถ้าไม่มีหัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่เลือก จะแสดงหัวข้อวิธีใช้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมแทน)

F1

การอ้างอิงด่วนสำหรับ Microsoft Word

ทำงานกับเอกสารและเว็บเพจ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างช่องว่างไม่แยก

Ctrl+Shift+Spacebar

สร้างยัติภังค์ไม่แยก

Ctrl+Shift+เครื่องหมายยัติภังค์

ทำอักษรตัวหนา

Ctrl+B

ทำอักษรตัวเอียง

Ctrl+I

ทำอักษรตัวขีดเส้นใต้

Ctrl+U

ลดขนาดฟอนต์ลงหนึ่งค่า

Ctrl+Shift+<

เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้นหนึ่งค่า

Ctrl+Shift+>

ลดขนาดฟอนต์ลง 1 พอยต์

Ctrl+[

เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้น 1 พอยต์

Ctrl+]

ลบการจัดรูปแบบย่อหน้าหรืออักขระออก

Ctrl+Spacebar

คัดลอกข้อความหรือวัตถุที่เลือกไว้

Ctrl+C

ตัดข้อความหรือวัตถุที่เลือกไว้

Ctrl+X

วางข้อความหรือวัตถุ

Ctrl+V

วางแบบพิเศษ

Ctrl+Alt+V

วางการจัดรูปแบบเท่านั้น

Ctrl+Shift+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

Ctrl+Y

เปิดกล่องโต้ตอบ นับจำนวนคำ

Ctrl+Shift+G

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างเอกสารใหม่

Ctrl+N

เปิดเอกสาร

Ctrl+O

ปิดเอกสาร

Ctrl+W

แยกหน้าต่างเอกสาร

Alt+Ctrl+S

ลบการแยกหน้าต่างเอกสารออก

Alt+Shift+C หรือ Alt+Ctrl+S

บันทึกเอกสาร

Ctrl+S

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดบานหน้าต่างงาน การนำทาง (เพื่อค้นหาในเอกสาร)

Ctrl+F

ค้นหาซ้ำ (หลังจากที่ปิดหน้าต่าง ค้นหาและแทนที่ แล้ว)

Alt+Ctrl+Y

แทนที่ข้อความ การจัดรูปแบบเฉพาะอย่าง และรายการพิเศษ

Ctrl+H

ไปที่ หน้า บุ๊กมาร์ก เชิงอรรถ ตาราง ข้อคิดเห็น กราฟิก หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ

Ctrl+G

สลับไปมาระหว่างสี่ตำแหน่งล่าสุดที่คุณได้ทำการแก้ไข

Alt+Ctrl+Z

เปิดรายการตัวเลือกการเรียกดู กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก แล้วกด Enter เพื่อเรียกดูเอกสารโดยใช้ตัวเลือกที่เลือก

Alt+Ctrl+Home

ย้ายไปที่วัตถุที่เรียกดูก่อนหน้า (ชุดที่อยู่ในตัวเลือกการเรียกดูนั้นๆ)

Ctrl+Page Up

ย้ายไปที่วัตถุที่เรียกดูถัดมา (ชุดที่อยู่ในตัวเลือกการเรียกดูนั้นๆ)

Ctrl+Page Down

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์

Alt+Ctrl+P

สลับไปยังมุมมอง เค้าร่าง

Alt+Ctrl+O

สลับไปยังมุมมอง แบบร่าง

Alt+Ctrl+N

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลื่อนระดับย่อหน้าขึ้น

Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

ลดระดับย่อหน้าลง

Alt+Shift+ลูกศรขวา

ลดระดับเป็นเนื้อความ

Ctrl+Shift+N

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง

Alt+Shift+ลูกศรลง

ขยายข้อความใต้หัวเรื่อง

Alt+Shift+เครื่องหมายบวก

ยุบข้อความใต้หัวเรื่อง

Alt+Shift+เครื่องหมายลบ

ขยายหรือยุบข้อความหรือหัวเรื่องทั้งหมด

Alt+Shift+A

ซ่อนหรือแสดงการจัดรูปแบบอักขระ

แป้นเครื่องหมายทับ (/) บนคีย์บอร์ดตัวเลข

แสดงบรรทัดแรกของเนื้อความ หรือเนื้อความทั้งหมด

Alt+Shift+L

แสดงหัวเรื่องทั้งหมดที่มีสไตล์ หัวเรื่อง 1

Alt+Shift+1

แสดงหัวเรื่องทั้งหมดจนถึง หัวเรื่อง n

Alt+Shift+n

แทรกอักขระแท็บ

Ctrl+Tab

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

พิมพ์เอกสาร

Ctrl+P

สลับไปยังตัวอย่างก่อนพิมพ์

Alt+Ctrl+I

ย้ายไปรอบๆ หน้าแสดงตัวอย่างเมื่อขยาย

แป้นลูกศร

ย้ายไปทีละหนึ่งหน้าแสดงตัวอย่างเมื่อย่อ

Page Up หรือ Page Down

ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างแรกเมื่อย่อ

Ctrl+Home

ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างสุดท้ายเมื่อย่อ

Ctrl+End

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกข้อคิดเห็น

Alt+Ctrl+M

เปิดหรือปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

Ctrl+Shift+E

ปิด บานหน้าต่างการรีวิว ถ้าเปิดอยู่

Alt+Shift+C

หมายเหตุ: โปรแกรมอ่านหน้าจอบางตัวอาจไม่สามารถใช้งานมุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร

Home

ไปที่จุดสิ้นสุดของเอกสาร

End

ไปที่หน้า n

n, Enter

ออกจากมุมมองเค้าโครงการอ่าน

Esc

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ทำเครื่องหมายรายการสารบัญ

Alt+Shift+O

ทำเครื่องหมายรายการสารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย (ข้อมูลอ้างอิง)

Alt+Shift+I

เลือกตัวเลือกข้อมูลอ้างอิง

Alt+Shift+F12, Spacebar

ทำเครื่องหมายรายการดัชนี

Alt+Shift+X

แทรกเชิงอรรถ

Alt+Ctrl+F

แทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง

Alt+Ctrl+D

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

ย้อนกลับไปหนึ่งหน้า

Alt+ลูกศรซ้าย

ไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

Alt+ลูกศรขวา

รีเฟรช

F9

แก้ไขและย้ายข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

BACKSPACE

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+BACKSPACE

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

DELETE

ลบหนึ่งคำทางขวา

Ctrl+DELETE

ตัดข้อความที่เลือกไปยัง Office คลิปบอร์ด

Ctrl+X

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ตัดไปยังที่เก็บชั่วคราว

Ctrl+F3

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด Office คลิปบอร์ด

กด Alt+H เพื่อไปที่แท็บ หน้าแรก แล้วกด F,O

คัดลอกข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปไว้ที่ Office คลิปบอร์ด

Ctrl+C

ตัดข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปไว้ที่ Office คลิปบอร์ด

Ctrl+X

วางการเพิ่มล่าสุดหรือรายการที่วางแล้วจาก Office คลิปบอร์ด

Ctrl+V

ย้ายข้อความหรือกราฟิกหนึ่งครั้ง

F2 (แล้วย้ายเคอร์เซอร์และกด Enter)

คัดลอกข้อความหรือกราฟิกหนึ่งครั้ง

Shift+F2 (แล้วย้ายเคอร์เซอร์และกด Enter)

เปิดกล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ เมื่อมีการเลือกข้อความหรือวัตถุ

Alt+F3

แสดงเมนูทางลัดที่เกี่ยวข้องกับแบบเอกสารสำเร็จรูป เมื่อมีการเลือกแบบเอกสารสำเร็จรูป  เช่น กราฟิก SmartArt 

Shift+F10

ตัดไปยังที่เก็บชั่วคราว

Ctrl+F3

วางเนื้อหาของที่เก็บชั่วคราว

Ctrl+Shift+F3

คัดลอกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ใช้ในส่วนก่อนหน้าของเอกสาร

Alt+Shift+R

เมื่อต้องการแทรก

กด

เขตข้อมูล

Ctrl+F9

ตัวแบ่งบรรทัด

Shift+Enter

ตัวแบ่งหน้า

Ctrl+Enter

ตัวแบ่งคอลัมน์

Ctrl+Shift+Enter

เส้นประยาว

Alt+Ctrl+เครื่องหมายลบ

เส้นประสั้น

Ctrl+เครื่องหมายลบ

ยัติภังค์เผื่อเลือก

Ctrl+ยัติภังค์

ยัติภังค์ไม่แยก

Ctrl+Shift+เครื่องหมายยัติภังค์

ช่องว่างไม่แยก

Ctrl+Shift+Spacebar

สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์

Alt+Ctrl+C

สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

Alt+Ctrl+R

สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า

Alt+Ctrl+T

จุดไข่ปลา

Alt+Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค

เครื่องหมายอัญประกาศเปิดเดี่ยว

Ctrl+`(เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), `(เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

เครื่องหมายอัญประกาศปิดเดี่ยว

Ctrl+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), ' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

เครื่องหมายอัญประกาศเปิดคู่

Ctrl+` (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), Shift+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

เครื่องหมายอัญประกาศปิดคู่

Ctrl+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), Shift+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

รายการข้อความอัตโนมัติ

Enter (หลังจากที่คุณพิมพ์อักขระสองสามอักขระแรกของชื่อรายการข้อความอัตโนมัติและเมื่อคำแนะนำบนหน้าจอปรากฏ)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกอักขระ Unicode สำหรับโค้ดอักขระ Unicode (เลขฐานสิบหก) ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ( สัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ) ให้พิมพ์ 20AC แล้วกด Alt ค้างไว้และกด X

โค้ดอักขระ, ALT+X

ค้นหาโค้ดอักขระ Unicode สำหรับอักขระที่เลือก

Alt+X

แทรกอักขระ ANSI สำหรับโค้ดอักขระ ANSI (เลขฐานสิบ) ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ให้กด Alt ค้างไว้ แล้วกด 0128 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข

Alt+โค้ดอักขระ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

เลือกข้อความโดยการกด Shift ค้างไว้และใช้แป้นลูกศรในการเลื่อนเคอร์เซอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดโหมดขยาย

F8

เลือกอักขระที่ใกล้ที่สุด

F8 แล้วกดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

เพิ่มขนาดของส่วนที่เลือก

F8 (กดหนึ่งครั้งเพื่อเลือกคำ กดสองครั้งเพื่อเลือกประโยค และต่อๆ ไป)

ลดขนาดของส่วนที่เลือก

Shift+F8

ปิดโหมดขยาย

Esc

ขยายส่วนที่เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

Shift+ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

Shift+ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปยังท้ายคำ

Ctrl+Shift+ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปยังต้นคำ

Ctrl+Shift+ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดบรรทัด

Shift+End

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นบรรทัด

Shift+Home

ขยายส่วนที่เลือกลงไปหนึ่งบรรทัด

Shift+ลูกศรลง

ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปหนึ่งบรรทัด

Shift+ลูกศรขึ้น

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดย่อหน้า

Ctrl+Shift+ลูกศรลง

ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปยังจุดเริ่มต้นย่อหน้า

Ctrl+Shift+ลูกศรขึ้น

ขยายส่วนที่เลือกลงไปหนึ่งหน้าจอ

Shift+Page Down

ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปหนึ่งหน้าจอ

Shift+Page Up

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร

Ctrl+Shift+Home

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร

Ctrl+Shift+End

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดหน้าต่าง

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

ขยายส่วนที่เลือกเพื่อรวมทั้งเอกสาร

Ctrl+A

เลือกกลุ่มข้อความแนวตั้ง

Ctrl+Shift+F8 แล้วใช้แป้นลูกศร กด Esc เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

ขยายส่วนที่เลือกไปยังตำแหน่งที่ระบุในเอกสาร

F8+แป้นลูกศร กด Esc เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกเนื้อหาของเซลล์ถัดไป

Tab

เลือกเนื้อหาของเซลล์ก่อนหน้า

Shift+Tab

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกัน

กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรซ้ำๆ

เลือกคอลัมน์

ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ด้านบนหรือด้านล่างของคอลัมน์ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • กด Shift+Alt+Page Down เพื่อเลือกคอลัมน์จากบนลงล่าง

 • กด Shift+Alt+Page Up เพื่อเลือกคอลัมน์จากล่างขึ้นบน

ขยายส่วนที่เลือก (หรือบล็อก)

Ctrl+Shift+F8 แล้วใช้แป้นลูกศร กด Esc เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

เลือกทั้งตาราง

Alt+5 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข (โดยที่ NUM LOCK ถูกปิดอยู่)

เมื่อต้องการย้าย

กด

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+ลูกศรขวา

ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรลง

ไปทางซ้ายหนึ่งเซลล์ (ในตาราง)

Shift+Tab

ไปทางขวาหนึ่งเซลล์ (ในตาราง)

Tab

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ไปยังจุดสิ้นสุดบรรทัด

End

ไปยังจุดเริ่มต้นบรรทัด

Home

ไปยังด้านบนของหน้าต่าง

Alt+Ctrl+Page Up

ไปยังจุดสิ้นสุดหน้าต่าง

Alt+Ctrl+Page Down

ขึ้นหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน)

Page Up

ลงหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน)

Page Down

ไปยังด้านบนของหน้าถัดไป

Ctrl+Page Down

ไปยังด้านบนของหน้าก่อนหน้านี้

Ctrl+Page Up

ไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร

Ctrl+End

ไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร

Ctrl+Home

ไปยังการรีวิวก่อนหน้า

Shift+F5

หลังจากที่คุณเปิดเอกสาร ให้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำลังทำงานอยู่เมื่อเอกสารถูกปิดครั้งล่าสุด

Shift+F5

เมื่อต้องการย้าย

กด

ไปยังเซลล์ถัดไปในแถว

Tab

ไปยังเซลล์ก่อนหน้าในแถว

Shift+Tab

ไปยังเซลล์แรกในแถว

Alt+Home

ไปยังเซลล์สุดท้ายในแถว

Alt+End

ไปยังเซลล์แรกในคอลัมน์

Alt+Page Up

ไปยังเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์

Alt+Page Down

ไปยังแถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

ไปยังแถวถัดไป

ลูกศรลง

เลื่อนแถวขึ้น

Alt+Shift+ลูกศรขึ้น

เลื่อนแถวลง

Alt+Shift+ลูกศรลง

เมื่อต้องการแทรก

กด

ย่อหน้าใหม่ในเซลล์

Enter

อักขระแท็บในเซลล์

Ctrl+Tab

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์ทับเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงโหมดพิมพ์ทับด้วยการกด INSERT ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. กด Alt+F, T เพื่อเปิด ตัวเลือก Word

 2. กด A เพื่อเลือก ขั้นสูง แล้วกด Tab

 3. กด Alt+O เพื่อย้ายไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แป้น Insert เพื่อควบคุมโหมดพิมพ์ทับ

 4. กด Spacebar เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้นกด Enter

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดโหมดพิมพ์ทับ ให้กด INSERT

จัดรูปแบบอักขระและย่อหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอกการจัดรูปแบบจากข้อความ

Ctrl+Shift+C

นำการจัดรูปแบบที่คัดลอกไปใช้กับข้อความ

Ctrl+Shift+V

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ไม่สามาถใช้งานในโหมดการอ่านแบบเต็มหน้าจอ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนฟอนต์

Ctrl+Shift+F

เพิ่มขนาดฟอนต์

Ctrl+Shift+>

ลดขนาดฟอนต์

Ctrl+Shift+<

เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้น 1 พอยต์

Ctrl+]

ลดขนาดฟอนต์ลง 1 พอยต์

Ctrl+[

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบของอักขระ

Ctrl+D

เปลี่ยนตัวพิมพ์ของตัวอักษร

Shift+F3

จัดรูปแบบอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

Ctrl+Shift+A

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

Ctrl+B

นำการขีดเส้นใต้ไปใช้

Ctrl+U

ขีดเส้นใต้คำแต่ไม่ขีดเส้นใต้ช่องว่าง

Ctrl+Shift+W

ข้อความขีดเส้นใต้คู่

Ctrl+Shift+D

นำการจัดรูปแบบข้อความที่ซ่อนไปใช้

Ctrl+Shift+H

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

Ctrl+I

จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก

Ctrl+Shift+K

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

Ctrl+Shift+เครื่องหมายบวก

เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก

Ctrl+Spacebar

เปลี่ยนส่วนที่เลือกเป็นฟอนต์สัญลักษณ์

Ctrl+Shift+Q

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา

Ctrl+Shift+* (ใช้เครื่องหมายดอกจันบนแป้นพิมพ์ตัวเลขไม่ได้)

รีวิวการจัดรูปแบบข้อความ

Shift+F1 (แล้วคลิกข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการตรวจทาน)

คัดลอกรูปแบบ

Ctrl+Shift+C

วางรูปแบบ

Ctrl+Shift+V

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ระยะบรรทัดแบบบรรทัดเดี่ยว

Ctrl+1

ระยะบรรทัดแบบ 2 เท่า

Ctrl+2

ตั้งค่าระยะบรรทัด 1.5 เท่า

Ctrl+5

เพิ่มหรือเอาระยะห่าง 1 บรรทัดก่อนย่อหน้าออก

Ctrl+0 (ศูนย์)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับย่อหน้าระหว่างการจัดแนวกึ่งกลางและชิดซ้าย

Ctrl+E

สลับย่อหน้าระหว่างการจัดเต็มแนวและชิดซ้าย

Ctrl+J

สลับย่อหน้าระหว่างการจัดชิดขวาและชิดซ้าย

Ctrl+R

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

Ctrl+L

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย

Ctrl+M

เอาย่อหน้าที่เยื้องจากทางซ้ายออก

Ctrl+Shift+M

สร้างกั้นหน้าลอย

Ctrl+T

ลดกั้นหน้าลอย

Ctrl+Shift+T

เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก

Ctrl+Q

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดบานหน้าต่างงาน ใช้สไตล์

Ctrl+Shift+S

เปิดบานหน้าต่างงาน สไตล์

Alt+Ctrl+Shift+S

เริ่มการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

Alt+Ctrl+K

นำสไตล์ปกติไปใช้

Ctrl+Shift+N

นำสไตล์หัวเรื่อง 1 ไปใช้

Alt+Ctrl+1

นำสไตล์หัวเรื่อง 2 ไปใช้

Alt+Ctrl+2

นำสไตล์หัวเรื่อง 3 ไปใช้

Alt+Ctrl+3

ปิดบานหน้าต่างงานสไตล์

 1. ถ้าไม่ได้มีการเลือกบานหน้าต่างงาน สไตล์ ให้กด F6 เพื่อเลือกบานหน้าต่างงานดังกล่าว

 2. กด Ctrl+Spacebar

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ปิด จากนั้นให้กด Enter

แทรกและแก้ไขวัตถุ

 1. กด Alt, N, J แล้ว J เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ วัตถุ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กดลูกศรลงเพื่อเลือกชนิดของวัตถุ แล้วกด Enter เพื่อสร้างวัตถุ

  • กด Ctrl+Tab เพื่อสลับไปยังแท็บ สร้างจากไฟล์ กด Tab แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์ของวัตถุที่คุณต้องการจะแทรกหรือเรียกดูไฟล์ดังกล่าว

 1. เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในตำแหน่งทางซ้ายของวัตถุในเอกสารของคุณ ให้เลือกวัตถุนั้นด้วยการกด Shift+ลูกศรขวา

 2. กด Shift+F10

 3. กดแป้น Tab เพื่อไปยัง ชื่อวัตถุ จากนั้นกด Enter แล้วกด Enter อีกครั้ง

 1. กดแล้วปล่อย Alt, N แล้วตามด้วย M เพื่อเลือก SmartArt

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกชนิดกราฟิกที่คุณต้องการ

 3. กดแป้น Tab จากนั้นให้กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกกราฟิกที่คุณต้องการแทรก

 4. กด Enter

 1. กดแล้วปล่อย Alt, N แล้วตามด้วย W เพื่อเลือก อักษรศิลป์

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 4. กด Esc เพื่อเลือกวัตถุอักษรศิลป์ แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายวัตถุนั้น

 5. กด Esc อีกครั้งเพื่อกลับไปยังเอกสาร

จดหมายเวียนและเขตข้อมูล

หมายเหตุ: คุณจะต้องอยู่บน การส่งจดหมาย เพื่อใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงตัวอย่างจดหมายเวียน

Alt+Shift+K

ผสานเอกสาร

Alt+Shift+N

พิมพ์เอกสารที่ผสาน

Alt+Shift+M

แก้ไขเอกสารข้อมูลของจดหมายเวียน

Alt+Shift+E

แทรกเขตข้อมูลผสาน

Alt+Shift+F

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเขตข้อมูล DATE

Alt+Shift+D

แทรกเขตข้อมูล LISTNUM

Alt+Ctrl+L

แทรกเขตข้อมูล PAGE

Alt+Shift+P

แทรกเขตข้อมูล TIME

Alt+Shift+T

แทรกเขตข้อมูลว่าง

Ctrl+F9

อัปเดตข้อมูลที่มีลิงก์ในเอกสารต้นฉบับของ Microsoft Word

Ctrl+Shift+F7

อัปเดตเขตข้อมูลที่เลือก

F9

ยกเลิกลิงก์เขตข้อมูล

Ctrl+Shift+F9

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลที่เลือกและผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้น

Shift+F9

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมด

Alt+F9

เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

Alt+Shift+F9

ไปที่เขตข้อมูลถัดไป

F11

ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

Shift+F11

ล็อกเขตข้อมูล

Ctrl+F11

ปลดล็อกเขตข้อมูล

Ctrl+Shift+F11

แถบภาษา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับระหว่างภาษาหรือรูปแบบคีย์บอร์ด

Left Alt+Shift

แสดงรายการของทางเลือกการแก้ไข

รูปปุ่ม +C

เปิดหรือปิดการเขียนด้วยมือ

รูปปุ่ม +H

เปิดหรือปิดตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (IME) บนคีย์บอร์ด 101

Alt+~

เปิดหรือปิด IME ภาษาเกาหลีบนคีย์บอร์ด 101

Alt ขวา

เปิดหรือปิด IME ภาษาจีนบนคีย์บอร์ด 101

Ctrl+Spacebar

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถเลือกคีย์บอร์ดผสมเพื่อสลับไปมาระหว่างภาษาหรือรูปแบบคีย์บอร์ดต่างๆ ได้ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าคีย์บอร์ดขั้นสูง เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าคีย์บอร์ดขั้นสูง ให้คลิกขวาที่แถบ ภาษา แล้วคลิก การตั้งค่า ภายใต้ การกำหนดลักษณะ ให้คลิก การตั้งค่าคีย์บอร์ด

 • แป้นโลโก้ Windows รูปปุ่ม จะมีอยู่บนแถวด้านล่างของแป้นบนคีย์บอร์ดส่วนใหญ่

การอ้างอิงแป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ดูวิธีใช้หรือเยี่ยมชม Microsoft Office.com

F1

ย้ายข้อความหรือกราฟิก

F2

ทำการกระทำล่าสุดซ้ำอีกครั้ง

F4

เลือกคำสั่ง ไปที่ (แท็บ หน้าแรก)

F5

ไปยังบานหน้าต่างหรือเฟรมถัดไป

F6

เลือกคำสั่ง การสะกด (แท็บ รีวิว)

F7

ขยายส่วนที่เลือก

F8

อัปเดตเขตข้อมูลที่เลือก

F9

แสดงเคล็ดลับคีย์บอร์ด

F10

ไปที่เขตข้อมูลถัดไป

F11

เลือกคำสั่ง บันทึกเป็น

F12

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เริ่มวิธีใช้แบบตามบริบทหรือเปิดเผยการจัดรูปแบบ

Shift+F1

คัดลอกข้อความ

Shift+F2

เปลี่ยนตัวพิมพ์ของตัวอักษร

Shift+F3

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา หรือ ไปที่

Shift+F4

ย้ายไปที่การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

Shift+F5

ไปที่บานหน้าต่างหรือเฟรมก่อนหน้า (หลังจากกด F6)

Shift+F6

เลือกคำสั่ง อรรถาภิธาน (แท็บ รีวิว กลุ่ม การพิสูจน์อักษร)

Shift+F7

ลดขนาดของส่วนที่เลือก

Shift+F8

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้น

Shift+F9

แสดงเมนูทางลัด

Shift+F10

ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

Shift+F11

เลือกคำสั่ง บันทึก

Shift+F12

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ขยายหรือยุบ Ribbon

Ctrl+F1

เลือกคำสั่ง แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

Ctrl+F2

ตัดไปยังที่เก็บชั่วคราว

Ctrl+F3

ปิดหน้าต่าง

Ctrl+F4

ไปที่หน้าต่างถัดไป

Ctrl+F6

แทรกเขตข้อมูลว่าง

Ctrl+F9

ขยายหน้าต่างเอกสารให้ใหญ่สุด

Ctrl+F10

ล็อกเขตข้อมูล

Ctrl+F11

เลือกคำสั่ง เปิด

Ctrl+F12

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเนื้อหาของที่เก็บชั่วคราว

Ctrl+Shift+F3

แก้ไขบุ๊กมาร์ก

Ctrl+Shift+F5

ไปที่หน้าต่างก่อนหน้า

Ctrl+Shift+F6

อัปเดตข้อมูลที่มีลิงก์ในเอกสารต้นฉบับของ Word 2010

Ctrl+Shift+F7

ขยายส่วนที่เลือกหรือบล็อก

Ctrl+Shift+F8 แล้วกดแป้นลูกศรแป้นใดก็ได้

ยกเลิกลิงก์เขตข้อมูล

Ctrl+Shift+F9

ปลดล็อกเขตข้อมูล

Ctrl+Shift+F11

เลือกคำสั่ง พิมพ์

Ctrl+Shift+F12

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปที่เขตข้อมูลถัดไป

Alt+F1

สร้าง แบบเอกสารสำเร็จรูป ใหม่

Alt+F3

ออกจาก Word 2010

Alt+F4

คืนค่าขนาดของหน้าต่างโปรแกรม

Alt+F5

ย้ายจากกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่กลับไปยังเอกสาร สำหรับกล่องโต้ตอบที่สนับสนุนลักษณะการทำงานนี้

Alt+F6

ค้นหาการสะกดผิดหรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ถัดไป

Alt+F7

เรียกใช้แมโคร

Alt+F8

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมด

Alt+F9

แสดงบานหน้าต่างงาน ส่วนที่เลือกและการมองเห็น

Alt+F10

แสดงโค้ดของ Microsoft Visual Basic

Alt+F11

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

Alt+Shift+F1

เลือกคำสั่ง บันทึก

Alt+Shift+F2

แสดงบานหน้าต่างงาน ค้นคว้า

Alt+Shift+F7

เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

Alt+Shift+F9

แสดงเมนูหรือข้อความสำหรับการกระทำที่มีอยู่

Alt+Shift+F10

เลือกปุ่ม สารบัญ ในคอนเทนเนอร์ สารบัญ เมื่อคอนเทนเนอร์นั้นใช้งานอยู่

Alt+Shift+F12

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงข้อมูลระบบของ Microsoft

Ctrl+Alt+F1

เลือกคำสั่ง เปิด

Ctrl+Alt+F2

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×