แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Access

ผู้ใช้จำนวนมากพบว่าแป้นพิมพ์ลัดสำหรับฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวหรือด้านการมองเห็น แป้นพิมพ์ลัดเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ทดแทนการใช้เม้าส์

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงถึงเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา คีย์ต่างๆ บนเค้าโครงคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับคีย์บนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที แป้นพิมพ์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

 • หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางนี้แสดงทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดในฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon และเปิดใช้งานเคล็ดลับแป้นพิมพ์

ALT หรือ F10
(เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บอื่น ให้ใช้เคล็ดลับแป้นพิมพ์หรือแป้นลูกศร)

เปิดแท็บ หน้าแรก

Alt+H

เปิดกล่อง บอกฉัน บน Ribbon

Alt+Q จากนั้นป้อนคำที่ใช้ค้นหา Shift+F10

แสดงเมนูทางลัดของรายการที่เลือก

Shift+F10

ย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างอื่นๆ ของหน้าต่าง

F6

เปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่

Ctrl+O หรือ Ctrl+F12

แสดงหรือซ่อน บานหน้าต่างการนำทาง

F11

แสดงหรือซ่อนแผ่นคุณสมบัติ

F4

สลับระหว่างโหมดแก้ไข (ที่มีจุดแทรกแสดงอยู่) กับโหมดนำทางในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองออกแบบ

F2

สลับจากมุมมองออกแบบไปยังมุมมองฟอร์ม

F5

ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไปหรือก่อนหน้าในมุมมองแผ่นข้อมูล

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

ไปยังระเบียนที่ระบุในมุมมองแผ่นข้อมูล

F5
(จากนั้น ในกล่องหมายเลขระเบียน ให้พิมพ์หมายเลขระเบียน แล้วกด Enter)

เปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์ จาก พิมพ์ (สำหรับแผ่นข้อมูล แบบฟอร์ม และรายงาน)

Ctrl+P

เปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ (สำหรับแบบฟอร์มและรายงาน)

S

ย่อหรือขยายส่วนของหน้า

Z

เปิดแท็บ ค้นหา ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์ม

Ctrl+F

เปิดแท็บ แทนที่ ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์ม

Ctrl+H

เพิ่มระเบียนใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์ม

Ctrl+เครื่องหมายบวก (+)

เปิดหน้าต่าง วิธีใช้

F1

ออกจาก Access

Alt+F4

นำทางใน Ribbon ด้วยคีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียว

Ribbon คือแถบที่อยู่ด้านบนสุดของ Access โดยจัดระเบียบเป็นแท็บต่างๆ แต่ละแท็บจะแสดง Ribbon ที่ต่างกันไป ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มหลายกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีคำสั่งตั้งแต่หนึ่งคำสั่งขึ้นไป

คุณสามารถนำทางใน Ribbon โดยใช้คีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียว เคล็ดลับแป้นพิมพ์เป็นการกดคีย์พร้อมกันแบบพิเศษที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึงคำสั่งบน Ribbon ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการกดแป้นเพียงไม่กี่แป้น โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่คุณอยู่ใน Access ทุกคำสั่งใน Access สามารถได้รับโดยการใช้เคล็ดลับแป้นพิมพ์

หมายเหตุ: Add-in และโปรแกรมอื่นๆ อาจเพิ่มแท็บใหม่ๆ ลงใน Ribbon และอาจมีเคล็ดลับแป้นพิมพ์ของแท็บเหล่านั้น

วิธีการนำทางแท็บใน Ribbon นี้มีอยู่สองวิธี:

 • เมื่อต้องการไปที่ Ribbon ให้กด Alt จากนั้นให้ใช้แป้นลูกศรขวาและลูกศรซ้ายเพื่อเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างแท็บ

 • เมื่อต้องการไปยังแท็บบน Ribbon โดยตรง ให้กดหนึ่งในเคล็ดลับแป้นพิมพ์ต่อไปนี้:

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้า ไฟล์

Alt+F

เปิดแท็บ หน้าแรก

Alt+H

เปิดแท็บ สร้าง

Alt+C

เปิดแท็บ ข้อมูลภายนอก

Alt+X หรือ Alt+X,1

เปิดแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล

Alt+Y

เปิดแท็บ เขตข้อมูล

Alt+J, B

เปิดแท็บ ตาราง

Alt+J, T

เปิดแท็บ Add-in ถ้ามี

Alt+X, 2

เปิดกล่อง บอกฉัน บน Ribbon

Alt+Q แล้วป้อนคำที่ใช้ค้นหา

ทำงานในแท็บ Ribbon โดยใช้คีย์บอร์ด

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการของแท็บ Ribbon ให้กด Alt และเมื่อต้องการไปยังแท็บโดยตรง ให้กดเคล็ดลับบนแป้นพิมพ์ของแท็บนั้น

 • เมื่อต้องการย้ายภายในกลุ่มที่เลือกอยู่ในขณะนั้น ให้กดแป้นลูกศรลง

 • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างกลุ่มบน Ribbon ให้กด Ctrl+ ลูกศรขวา หรือ Ctrl+ ลูกศรซ้าย

 • เมื่อต้องการย้ายระหว่างคำสั่งภายในกลุ่ม ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab คุณเลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนกลับผ่านคำสั่งต่างๆ ในลำดับ

 • คุณเปิดใช้งานตัวควบคุมในวิธีที่แตกต่างกัน โดยจะขึ้นอยู่กับชนิดของการควบคุม:

  • ถ้าเลือกคำสั่งที่เป็นปุ่ม ให้กด Spacebar หรือ Enter เพื่อเปิดใช้งานคำสั่งนั้น

  • ถ้าเลือกคำสั่งที่เป็นปุ่มแยก (หมายถึง ปุ่มสำหรับเปิดเมนูของตัวเลือกเพิ่มเติม) ให้กด Alt+ ลูกศรลง เพื่อเปิดใช้งานคำสั่งนั้น แตะที่ตัวเลือกต่างๆ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกปัจจุบัน ให้กด Spacebar หรือ Enter

  • ถ้าเลือกคำสั่งที่เป็นรายการ (เช่น รายการแบบอักษร) ให้กดลูกศรลงเพื่อเปิดรายการดังกล่าว จากนั้น ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปมาระหว่างรายการต่างๆ

  • ถ้าเลือกคำสั่งที่เป็นแกลเลอรี ให้กด Spacebar หรือ Enter เพื่อเลือกคำสั่ง จากนั้น ให้กดแป้น Tab ผ่านรายการต่างๆ

เคล็ดลับ: ในแกลเลอรีที่มีรายการต่างๆ มากกว่าหนึ่งแถว แป้น Tab จะเป็นการย้ายโฟกัสจากจุดเริ่มต้นไปยังท้ายแถวปัจจุบัน เมื่อคุณถึงท้ายแถว โฟกัสจะย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของแถวถัดไป การกดลูกศรขวาเมื่ออยู่ท้ายแถวปัจจุบันจะเป็นการย้ายโฟกัสกลับไปที่จุดเริ่มต้นของแถวนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการย้ายโฟกัสโดยใช้คีย์บอร์ด:

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon และเปิดใช้งานเคล็ดลับแป้นพิมพ์

ALT หรือ F10
(เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บอื่น ให้ใช้เคล็ดลับแป้นพิมพ์หรือแป้นลูกศร)

ย้ายโฟกัสไปยังคำสั่งบน Ribbon

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

เลื่อนลง ขึ้น ซ้าย หรือขวาตามลำดับ ระหว่างรายการต่างๆ บน Ribbon

แป้นลูกศรลง แป้นลูกศรขึ้น แป้นลูกศรซ้าย หรือแป้นลูกศรขวา

ขยายหรือยุบ Ribbon

Ctrl+F1

แสดงเมนูทางลัดของรายการที่เลือก

Shift+F10

ย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างอื่นๆ ของหน้าต่าง

F6

ย้ายไปยังคำสั่งถัดไปหรือก่อนหน้าบน ribbon

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon

Spacebar หรือ Enter

เปิดเมนูหรือแกลเลอรีที่เลือกบน Ribbon

Spacebar หรือ Enter

เปิดรายการที่เลือกบน Ribbon เช่น รายการฟอนต์

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปมาระหว่างรายการในเมนูหรือแกลเลอรีที่เปิด

แป้น Tab

เสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนค่าในตัวควบคุมบน Ribbon และย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร

Enter

ใช้เคล็ดลับแป้นพิมพ์

คุณสามารถแสดงเคล็ดลับแป้นพิมพ์ ซึ่งเป็นตัวอักษรที่ใช้ให้คำสั่งด้วยแป้นพิมพ์ แล้วใช้คำสั่งเหล่านั้นนำทางไปยัง Ribbon

 1. กด Alt แล้วเคล็ดลับแป้นพิมพ์จะปรากฏอยู่ในสี่เหลี่ยมเล็กๆ ข้างแต่ละคำสั่งบน Ribbon

 2. เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดแป้นอักษรที่แสดงอยู่ในเคล็ดลับคีย์บอร์ดสี่เหลี่ยมที่ปรากฏอยู่ข้างๆ

คุณอาจเห็นเคล็ดลับคีย์บอร์ดเพิ่มเติมแสดงขึ้นอิงตามตัวอักษรที่คุณกด ตัวอย่างเช่น ถ้ากด Alt+F คุณจะเห็นมุมมอง Backstage เปิดขึ้นบนหน้าข้อมูลที่มีชุดเคล็ดลับคีย์บอร์ดต่างๆ ถ้าคุณกด Alt อีกครั้ง เคล็ดลับคีย์บอร์ดจะปรากฏสำหรับการนำทางบนหน้านี้

ทำงานกับไฟล์ฐานข้อมูล

เปิดและบันทึกฐานข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดฐานข้อมูลใหม่

Ctrl+N

เปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่

Ctrl+O หรือ Ctrl+F12

เปิดโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือก

Enter

เปิดโฟลเดอร์ที่อยู่เหนือโฟลเดอร์ที่เลือกไว้หนึ่งระดับ

Backspace

ลบโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือก

Delete

แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก เช่น โฟลเดอร์หรือไฟล์

Shift+F10

ย้ายผ่านตัวเลือกต่างๆ ไปข้างหน้า

Tab

ย้ายผ่านตัวเลือกต่างๆ ไปข้างหลัง

Shift+Tab

เปิดรายการ มองหาใน

F4 หรือ Alt+I

บันทึกวัตถุฐานข้อมูล

Ctrl+S หรือ Shift+F12

เปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

F12 หรือ Alt+F+S

พิมพ์ข้อมูลของฐานข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

พิมพ์วัตถุปัจจุบันหรือวัตถุที่เลือก

Ctrl+P

จากตัวอย่างก่อนพิมพ์ เปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์

P หรือ Ctrl+P

จากตัวอย่างก่อนพิมพ์ เปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

S

ยกเลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือ แสดงตัวอย่างเค้าโครง

C หรือ Esc

จาก Backstage กลับไปยังฐานข้อมูลของคุณ

Esc

นำทางในเวิร์กสเปซ Access

ตามค่าเริ่มต้น ฐานข้อมูล Access จะแสดงเป็นเอกสารแบบมีแท็บ เมื่อต้องการสลับไปยังเอกสารแบบหน้าต่างแทน บนแท็บ ไฟล์ ให้เลือก ตัวเลือก ในกล่องโต้ตอบ Accessตัวเลือก ให้เลือก ฐานข้อมูลปัจจุบัน และในส่วน ตัวเลือกของหน้าต่างเอกสาร ให้เลือก หน้าต่างซ้อนกัน

หมายเหตุ: คุณจะต้องปิดและเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกมีผลใช้งานได้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงหรือซ่อน บานหน้าต่างการนำทาง

F11

ไปที่กล่อง ค้นหา ของ บานหน้าต่างนำทาง (ถ้าโฟกัสอยู่ใน บานหน้าต่างนำทาง แล้ว)

Ctrl+F

สลับไปยังบานหน้าต่างถัดไปหรือก่อนหน้าในเวิร์กสเปซ

หมายเหตุ: คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง ถ้าการกด F6 ไม่แสดงบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ ให้กด Alt เพื่อย้ายโฟกัสบน Ribbon แล้วกด Ctrl+Tab เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงานนั้น

F6 หรือ Shift+F6

สลับไปยังหน้าต่างฐานข้อมูลถัดไปหรือก่อนหน้า

Ctrl+F6 หรือ Ctrl+Shift+F6

คืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุดที่เลือกไว้เมื่อมีการย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุด

Enter

เปิดใช้งานโหมดปรับขนาดสำหรับหน้าต่างที่เปิดอยู่เมื่อไม่ได้ถูกขยายใหญ่สุด

Ctrl+F8
(กดแป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง จากนั้น เพื่อต้องการนำขนาดใหม่ไปใช้ ให้กด Enter)

ปิดหน้าต่างฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่

Ctrl+W หรือ Ctrl+F4

สลับระหว่าง Visual Basic Editor และหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ก่อนหน้า

Alt+F11

ขยายใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างที่เลือก

Ctrl+F10

ทำงานกับเมนู กล่องโต้ตอบ ตัวช่วยสร้าง และแผ่นคุณสมบัติ

ใช้เมนู

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงเคล็ดลับแป้นพิมพ์

Alt หรือ F10

แสดงเมนูไอคอนโปรแกรม (บนแถบชื่อของโปรแกรม) หรือที่เรียกว่าเมนูควบคุม

Alt+Spacebar

เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้ เลือกคำสั่งถัดไปหรือคำสั่งก่อนหน้า

แป้น ลูกศรลง หรือแป้น ลูกศรขึ้น

เลือกเมนูทางด้านซ้ายหรือขวา หรือเมื่อเมนูย่อยปรากฏอยู่ ให้สลับระหว่างเมนูหลักและเมนูย่อย

แป้นลูกศรซ้ายหรือแป้นลูกศรขวา

เลือกคำสั่งแรกหรือคำสั่งสุดท้ายบนเมนูหรือเมนูย่อย

Home หรือ End

เปิดเมนูที่เลือก หรือดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก

Spacebar หรือ Enter

เปิดเมนูทางลัดหรือเปิดเมนูดรอปดาวน์ของรายการแกลเลอรีที่เลือก

Shift+F10

เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงในรายการแกลเลอรีที่เลือก

Page Up หรือ Page Down

ย้ายไปยังด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของรายการแกลเลอรีที่เลือก

CTRL+HOME หรือ CTRL+END

ปิดเมนูและเมนูย่อยที่ปรากฏอยู่พร้อมกัน

Alt

ปิดเมนูที่ปรากฏอยู่ หรือเมื่อเมนูย่อยปรากฏอยู่ ให้ปิดเมนูย่อยเท่านั้น

Esc

การใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังแท็บถัดไปหรือก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

Ctrl+Tab หรือ Ctrl+Shift+Tab

สลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

Ctrl+Shift+Tab

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกถัดไปหรือก่อนหน้า

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกในกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือก หรือย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือก

แป้นลูกศร

ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก หรือเมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

Spacebar

เปิดรายการถ้าปิดอยู่ และย้ายไปยังตัวเลือกในรายการนั้น

ตัวอักษรแรกของตัวเลือกในรายการแบบดรอปดาวน์

เลือกตัวเลือก หรือเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายตามตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในชื่อตัวเลือก

Alt+แป้นตัวอักษร

เปิดกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือก

Alt+ลูกศรลง

ปิดกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือก

Esc

ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มค่าเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ

Enter

ยกเลิกคำสั่งและปิดกล่องโต้ตอบ

Esc

ใช้ตัวช่วยสร้าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับโฟกัสไปข้างหน้าระหว่างตัวควบคุมในตัวช่วยสร้าง

แป้น Tab

สลับโฟกัสระหว่างส่วน (ส่วนหัว เนื้อหา ท้ายกระดาษ) ของตัวช่วยสร้าง

F6

ย้ายไปยังหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง

Alt+N

ย้ายไปหน้าก่อนหน้าของตัวช่วยสร้าง

Alt+B

ดำเนินการตัวช่วยสร้างให้เสร็จสมบูรณ์

Alt+F

ใช้แผ่นคุณสมบัติ

แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับแผ่นคุณสมบัติสำหรับตาราง คิวรี ฟอร์ม และการรายงานใน มุมมองออกแบบ และฟอร์ม และรายงานในมุมมอง เค้าโครง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงหรือซ่อนแผ่นคุณสมบัติ

F4

แสดงแผ่นคุณสมบัติในมุมมองออกแบบ

Alt+Enter

ย้ายระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในรายการแบบดรอปดาวน์ของการเลือกตัวควบคุมครั้งละรายการ

แป้น ลูกศรลง หรือแป้น ลูกศรขึ้น

ย้ายระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในรายการแบบดรอปดาวน์ของการเลือกตัวควบคุมครั้งละรายการ

Page Down หรือ Page Up

ย้ายไปยังแท็บแผ่นคุณสมบัติจากรายการแบบดรอปดาวน์ของการเลือกตัวควบคุม

แป้น Tab

ย้ายระหว่างแท็บแผ่นคุณสมบัติที่มีการเลือกแท็บไว้แล้ว แต่ไม่มีการเลือกคุณสมบัติไว้

แป้นลูกศรซ้ายหรือแป้นลูกศรขวา

เมื่อมีการเลือกคุณสมบัติไว้ ให้ย้ายลงไปหนึ่งคุณสมบัติบนแท็บ

แป้น Tab

เมื่อมีการเลือกคุณสมบัติไว้ ให้ย้ายขึ้นไปหนึ่งคุณสมบัติบนแท็บ หรือถ้าอยู่บนสุดแล้ว ให้ย้ายไปยังแท็บ

Shift+Tab

สลับไปข้างหน้าระหว่างแท็บเมื่อมีคุณสมบัติหนึ่งถูกเลือก

Ctrl+Tab

สลับย้อนกลับระหว่างแท็บเมื่อมีคุณสมบัติหนึ่งถูกเลือก

Ctrl+Shift+Tab

ทำงานกับกล่องข้อความ กล่องคำสั่งผสม และกล่องรายการ

แก้ไขในกล่องข้อความ

กล่องแก้ไขจะเป็นช่องว่างที่ให้คุณพิมพ์หรือวางรายการ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางไปยังโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

Home

ย้ายไปยังจุดสุดท้ายของรายการ

End

ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรซ้ายหรือแป้นลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งคำ

Ctrl+ลูกศรซ้าย หรือ Ctrl+ลูกศรขวา

เลือกตั้งแต่จุดแทรกไปจนถึงจุดเริ่มต้นของรายการข้อความ

Shift+Home

เลือกตั้งแต่จุดแทรกไปจนถึงจุดสุดท้ายของรายการข้อความ

Shift+End

เปลี่ยนสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งอักขระ

Shift+ลูกศรซ้าย

เปลี่ยนสิ่งที่เลือกไปทางขวาครั้งละหนึ่งอักขระ

Shift+ลูกศรขวา

เปลี่ยนสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ

Ctrl+Shift+ลูกศรซ้าย

เปลี่ยนสิ่งที่เลือกไปทางขวาครั้งละหนึ่งคำ

Ctrl+Shift+ลูกศรขวา

ใช้กล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการ

กล่องรายการจะแสดงช่วงของค่าหรือตัวเลือกที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ซึ่งจะแสดงอยู่โดยอัตโนมัติ กล่องคำสั่งผสมจะแสดงค่าหรือตัวเลือก แต่จะไม่แสดงจนกว่าคุณจะคลิกลูกศรดรอปดาวน์ ด้วยกล่องคำสั่งผสม ในบางครั้งคุณสามารถใส่ค่าที่ไม่ได้อยู่ในรายการ เหมือนกับที่คุณสามารถทำในกล่องข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องคำสั่งผสม

F4 หรือ Alt+ลูกศรลง

รีเฟรชเนื้อหาของกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม เขตข้อมูลการค้นหา

F9

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรลง

ย้ายลงหนึ่งหน้า

Page Down

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายขึ้นหนึ่งหน้า

Page Up

ออกจากกล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการ

แป้น Tab

เปิดกล่องโต้ตอบข้อมูลในรายการการแก้ไข

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl+E เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบข้อมูลในรายการการแก้ไข คุณต้องมี การสมัครใช้งาน Office 365 ในขณะนี้ แป้นพิมพ์ลัดนี้พร้อมให้ใช้งานสำหรับ Insiders เท่านั้น

Ctrl+E

ทำงานกับวัตถุ

แก้ไขและนำทางรายการวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปลี่ยนชื่อวัตถุที่เลือก

หมายเหตุ: F2 จะทำงานเฉพาะ เมื่อวัตถุถูกปิด

F2

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรลง

เลื่อนลงหนึ่งหน้าต่าง

Page Down

ย้ายไปยังวัตถุสุดท้าย

End

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรขึ้น

เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้าต่าง

Page Up

นำทางและเปิดวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดตารางหรือแบบสอบถามที่เลือกในมุมมองแผ่นข้อมูล

Enter

เปิดฟอร์มหรือรายงานที่เลือก

Enter

เรียกใช้แมโครที่เลือก

Enter

เปิดตาราง คิวรี ฟอร์ม รายงาน แมโคร หรือมอดูลที่เลือกในมุมมองออกแบบ

Ctrl+Enter

แสดงหน้าต่าง Immediate ใน Visual Basic Editor

Ctrl+G

ทำงานในมุมมองออกแบบ มุมมองเค้าโครง หรือมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับระหว่างโหมดแก้ไข (ที่มีจุดแทรกแสดงอยู่) กับโหมดนำทางในมุมมองแผ่นข้อมูล

F2

ออกจากโหมดการนำทาง และกลับไปยังโหมดการแก้ไขในฟอร์มหรือรายงาน

Esc

สลับไปยังแผ่นคุณสมบัติ (มุมมองออกแบบและมุมมองเค้าโครงในฟอร์มและรายงาน)

F4 หรือ Alt+Enter

สลับจากมุมมองออกแบบไปยังมุมมองฟอร์ม

F5

สลับระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของหน้าต่าง (มุมมองออกแบบของแบบสอบถาม แมโคร และหน้าต่างตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูง)

F6

วนรอบตารางเขตข้อมูล แผ่นคุณสมบัติ คุณสมบัติเขตข้อมูล บานหน้าต่างการนำทางแถบเครื่องมือด่วน และเคล็ดลับแป้นพิมพ์บน Ribbon (มุมมองออกแบบของตาราง)

F6

เปิดกล่องโต้ตอบ เลือกตัวสร้าง จากตัวควบคุมที่เลือกบนแบบฟอร์มหรือรายงาน (มุมมองออกแบบเท่านั้น)

F7

เปิด Visual Basic Editor จากคุณสมบัติที่เลือกในแผ่นคุณสมบัติของฟอร์มหรือรายงาน

F7

สลับจาก Visual Basic Editor ไปยังมุมมองออกแบบของฟอร์มหรือรายงาน

Alt+F11

สลับไปข้างหน้าระหว่างมุมมอง เมื่ออยู่ในตาราง คิวรี แบบฟอร์ม หรือรายงาน

หมายเหตุ: ถ้าสามารถใช้งานมุมมองเพิ่มเติมได้ การกดแป้นพิมพ์ซ้ำๆ จะย้ายโฟกัสไปยังมุมมองที่สามารถใช้งานได้ถัดไป

Ctrl+ลูกศรขวา หรือ Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค (,)

สลับไปข้างหลังระหว่างมุมมอง เมื่ออยู่ในตาราง แบบสอบถาม แบบฟอร์ม หรือรายงาน

หมายเหตุ: ถ้าสามารถใช้งานมุมมองเพิ่มเติมได้ การกดแป้นพิมพ์ซ้ำๆ จะย้ายโฟกัสไปยังมุมมองก่อนหน้า

Ctrl+ลูกศรซ้าย หรือ Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

หมายเหตุ: Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาพ (.) จะไม่ทำงานภายใต้เงื่อนไขทั้งหมดกับวัตถุทั้งหมด

ทำงานในมุมมองแผ่นข้อมูล

ใช้มุมมองแผ่นข้อมูลเมื่อคุณทำงานกับตารางและคิวรี

นำทางระหว่างเขตข้อมูลและระเบียน

แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้จะทำงานในโหมดการนำทางในมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไป

แป้น Tab หรือแป้นลูกศรขวา

ย้ายไปยังเขตข้อมูลสุดท้ายในระเบียนปัจจุบัน

End

ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

Shift+Tab หรือแป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในระเบียนปัจจุบัน

Home

ย้ายไปยังเขตข้อมูลปัจจุบันในระเบียนถัดไป

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังเขตข้อมูลปัจจุบันในระเบียนสุดท้าย

Ctrl+ลูกศรลง

ย้ายไปยังเขตข้อมูลสุดท้ายในระเบียนสุดท้าย

Ctrl+End

ย้ายไปยังเขตข้อมูลปัจจุบันในระเบียนก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังเขตข้อมูลปัจจุบันในระเบียนแรก

Ctrl+ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในระเบียนแรก

Ctrl+Home

ไปยังระเบียนที่ระบุ

F5
(จากนั้น ในกล่องหมายเลขระเบียน ให้พิมพ์หมายเลขระเบียน แล้วกด Enter)

นำทางไปยังหน้าจออื่นๆ ของข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายขึ้นหนึ่งหน้าจอ

Page Down

ย้ายลงหนึ่งหน้าจอ

Page Up

ย้ายไปทางขวาหนึ่งหน้าจอ

Ctrl+Page Down

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งหน้าจอ

ย้ายไปทางขวาหนึ่งหน้าจอ

เลือกและย้ายคอลัมน์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกคอลัมน์ปัจจุบันหรือยกเลิกการเลือกคอลัมน์ ในโหมดการนำทางเท่านั้น

Ctrl+Spacebar

ขยายการเลือกไปทางขวาหนึ่งคอลัมน์ ถ้าคอลัมน์ปัจจุบันยังถูกเลือกอยู่

Shift+ลูกศรขวา

ขยายการเลือกไปทางซ้ายหนึ่งคอลัมน์ ถ้าคอลัมน์ปัจจุบันยังถูกเลือกอยู่

Shift+ลูกศรซ้าย

เปิดใช้งานโหมดย้าย

Ctrl+Shift+F8
(แล้วกดแป้นลูกศรขวาหรือแป้นลูกศรซ้ายเพื่อย้ายคอลัมน์ที่เลือกไปทางขวาหรือซ้าย)

ทำงานกับแผ่นข้อมูลย่อย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เข้าสู่แผ่นข้อมูลย่อยจากเขตข้อมูลสุดท้ายของระเบียนก่อนหน้าในแผ่นข้อมูล

แป้น Tab

เข้าสู่แผ่นข้อมูลย่อยจากเขตข้อมูลแรกของระเบียนต่อมาในแผ่นข้อมูล

Shift+Tab

ออกจากแผ่นข้อมูลย่อยและย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกของระเบียนถัดไปในแผ่นข้อมูล

Ctrl+Tab

ออกจากแผ่นข้อมูลย่อยและย้ายไปยังเขตข้อมูลสุดท้ายของระเบียนก่อนหน้าในแผ่นข้อมูล

Ctrl+Shift+Tab

จากเขตข้อมูลสุดท้ายในแผ่นข้อมูลย่อย ใส่เขตข้อมูลถัดไปในแผ่นข้อมูล

แป้น Tab

จากแผ่นข้อมูล ข้ามแผ่นข้อมูลย่อยและย้ายไปยังระเบียนถัดไปในแผ่นข้อมูล

แป้นลูกศรลง

จากแผ่นข้อมูล ข้ามแผ่นข้อมูลย่อยและย้ายไปยังระเบียนก่อนหน้าในแผ่นข้อมูล

แป้นลูกศรขึ้น

ไปยังระเบียนที่ระบุในแผ่นข้อมูลย่อย

หมายเหตุ: ซึ่งจะย้ายโฟกัสจากแผ่นข้อมูลย่อยไปยังกล่องหมายเลขระเบียน

Alt+F5
(จากนั้น ในกล่องหมายเลขระเบียน ให้พิมพ์หมายเลขระเบียน แล้วกด Enter)

ย้ายจากแผ่นข้อมูลไปยังแผ่นข้อมูลย่อยของระเบียน

Ctrl+Shift+ลูกศรลง

ยุบแผ่นข้อมูลย่อย

Ctrl+Shift+ลูกศรขึ้น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำทางระหว่างเขตข้อมูลและระเบียนในแผ่นข้อมูลย่อย ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดเดียวกับที่คุณใช้ในมุมมองแผ่นข้อมูล

ทำงานในมุมมองออกแบบ

คุณทำงานในมุมมองออกแบบเมื่อคุณออกแบบตาราง คิวรี ฟอร์ม รายงาน และแมโคร

นำทางในมุมมองออกแบบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับระหว่างโหมดแก้ไข (ที่มีจุดแทรกแสดงอยู่) กับโหมดนำทาง

F2

เปิดหรือปิดแผ่นคุณสมบัติ

F4 หรือ Alt+Enter

สลับจากมุมมองออกแบบไปยังมุมมองฟอร์ม

F5

สลับระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของหน้าต่าง (มุมมองออกแบบของคิวรี แมโคร และหน้าต่างตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูง)

หมายเหตุ: ใช้ F6 เมื่อแป้น Tab ไม่นำคุณไปยังส่วนของหน้าจอที่คุณต้องการ

F6

สลับไปข้างหน้าระหว่างบานหน้าต่างออกแบบ คุณสมบัติ บานหน้าต่างนำทาง Ribbon และตัวควบคุมย่อ/ขยาย (มุมมองออกแบบของตาราง ฟอร์ม และรายงาน)

F6

เปิด Visual Basic Editor จากคุณสมบัติที่เลือกในแผ่นคุณสมบัติของฟอร์มหรือรายงาน

F7

เรียกใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ในแบบฟอร์มหรือรายงาน (ถ้าเปิดบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล อยู่แล้ว โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล)

Alt+F8

เมื่อคุณเปิดโค้ดมอดูลอยู่ ให้สลับจาก Visual Basic Editor ไปยังมุมมองออกแบบของฟอร์มหรือรายงาน

Shift+F7

สลับจากแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุมในมุมมองออกแบบของฟอร์มหรือรายงานไปเป็นหน้าการออกแบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนโฟกัสของตัวควบคุม

Shift+F7

คัดลอกตัวควบคุมที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

ตัดตัวควบคุมที่เลือกและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+X

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ดที่มุมซ้ายด้านบนของส่วนที่เลือก

Ctrl+V

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกไปทางขวาหนึ่งพิกเซลตามเส้นตารางของหน้า

แป้นลูกศรขวา

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งพิกเซลตามเส้นตารางของหน้า

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกขึ้นไปหนึ่งพิกเซลตามเส้นตารางของหน้า

หมายเหตุ: สำหรับตัวควบคุมในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน จะเป็นการสลับตำแหน่งของตัวควบคุมที่ถูกเลือกกับตัวควบคุมที่อยู่เหนือขึ้นไปโดยตรง ยกเว้นว่าเป็นตัวควบคุมตัวบนสุดในเค้าโครง

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกลงมาหนึ่งพิกเซลตามเส้นตารางของหน้า

หมายเหตุ: สำหรับตัวควบคุมในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน จะเป็นการสลับตำแหน่งของตัวควบคุมที่ถูกเลือกกับตัวควบคุมที่อยู่ด้านล่างลงมาโดยตรง ยกเว้นว่าเป็นตัวควบคุมตัวล่างสุดในเค้าโครง

แป้นลูกศรลง

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกไปทางขวาหนึ่งพิกเซล (โดยไม่คำนึงถึงเส้นตารางของหน้า)

Ctrl+ลูกศรขวา

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งพิกเซล (โดยไม่คำนึงถึงเส้นตารางของหน้า)

Ctrl+ลูกศรซ้าย

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกขึ้นไปหนึ่งพิกเซล (โดยไม่คำนึงถึงเส้นตารางของหน้า)

หมายเหตุ: สำหรับตัวควบคุมในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน จะเป็นการสลับตำแหน่งของตัวควบคุมที่ถูกเลือกกับตัวควบคุมที่อยู่เหนือขึ้นไปโดยตรง ยกเว้นว่าเป็นตัวควบคุมตัวบนสุดในเค้าโครง

Ctrl+ลูกศรขึ้น

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกลงมาหนึ่งพิกเซล (โดยไม่คำนึงถึงเส้นตารางของหน้า)

หมายเหตุ: สำหรับตัวควบคุมในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน จะเป็นการสลับตำแหน่งของตัวควบคุมที่ถูกเลือกกับตัวควบคุมที่อยู่ด้านล่างลงมาโดยตรง ยกเว้นว่าเป็นตัวควบคุมตัวล่างสุดในเค้าโครง

Ctrl+ลูกศรลง

เพิ่มความกว้างของตัวควบคุมที่เลือก (ไปทางขวา) หนึ่งพิกเซล

หมายเหตุ: สำหรับตัวควบคุมในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน จะเป็นการเพิ่มความกว้างของเค้าโครงทั้งหมด

Shift+ลูกศรขวา

ลดความกว้างของตัวควบคุมที่เลือก (ไปทางซ้าย) หนึ่งพิกเซล

หมายเหตุ: สำหรับตัวควบคุมในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน จะเป็นการลดความกว้างของเค้าโครงทั้งหมด

Shift+ลูกศรซ้าย

ลดความสูงของตัวควบคุมที่เลือก (จากด้านล่าง) หนึ่งพิกเซล

Shift+ลูกศรขึ้น

เพิ่มความสูงของตัวควบคุมที่เลือก (จากด้านล่าง) หนึ่งพิกเซล

Shift+ลูกศรลง

แก้ไขโดยใช้ตัวควบคุมในมุมมองออกแบบฟอร์มและรายงาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอกตัวควบคุมที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

ตัดตัวควบคุมที่เลือกและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+X

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ดที่มุมซ้ายด้านบนของส่วนที่เลือก

Ctrl+V

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกไปทางขวา (ยกเว้นตัวควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของเค้าโครง)

แป้นลูกศรขวาหรือ Ctrl+ลูกศรขวาเพื่อย้ายเล็กน้อย

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกไปทางซ้าย (ยกเว้นตัวควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของเค้าโครง)

แป้นลูกศรซ้ายหรือ Ctrl+ลูกศรซ้ายเพื่อย้ายเล็กน้อย

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกไปด้านบน (ยกเว้นตัวควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของเค้าโครง)

แป้นลูกศรขึ้นหรือ Ctrl+ลูกศรขึ้นเพื่อย้ายเล็กน้อย

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกไปด้านล่าง (ยกเว้นตัวควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของเค้าโครง)

แป้นลูกศรลงหรือ Ctrl+ลูกศรลงเพื่อย้ายเล็กน้อย

เพิ่มความสูงของตัวควบคุมที่เลือก

หมายเหตุ: ถ้าใช้กับตัวควบคุมที่อยู่ในเค้าโครง ทั้งแถวของเค้าโครงนั้นจะถูกปรับขนาด

Shift+ลูกศรลง

เพิ่มความกว้างของตัวควบคุมที่เลือก

หมายเหตุ: ถ้าใช้กับตัวควบคุมที่อยู่ในเค้าโครง ทั้งคอลัมน์ของเค้าโครงนั้นจะถูกปรับขนาด

Shift+ลูกศรขวา

เพิ่มความสูงของตัวควบคุมที่เลือก

หมายเหตุ: ถ้าใช้กับตัวควบคุมที่อยู่ในเค้าโครง ทั้งแถวของเค้าโครงนั้นจะถูกปรับขนาด

Shift+ลูกศรขึ้น

เพิ่มความกว้างของตัวควบคุมที่เลือก

หมายเหตุ: ถ้าใช้กับตัวควบคุมที่อยู่ในเค้าโครง ทั้งคอลัมน์ของเค้าโครงนั้นจะถูกปรับขนาด

Shift+ลูกศรซ้าย

นำทางในมุมมองฟอร์ม

คุณทำงานในมุมมองฟอร์ม เมื่อใส่ข้อมูลในแบบฟอร์ม

นำทางระหว่างเขตข้อมูลและระเบียน

แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้จะทำงานในโหมดการนำทางในมุมมองฟอร์ม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไป

แป้น Tab

ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

Shift+Tab

ย้ายไปยังตัวควบคุมสุดท้ายบนฟอร์ม และอยู่ในระเบียนปัจจุบัน

End

ย้ายไปยังตัวควบคุมสุดท้ายบนฟอร์ม และตั้งโฟกัสในระเบียนสุดท้าย

Ctrl+End

ย้ายไปยังตัวควบคุมแรกบนฟอร์ม และอยู่ในระเบียนปัจจุบัน

Home

ย้ายไปยังตัวควบคุมแรกบนฟอร์ม และตั้งโฟกัสในระเบียนแรก

Ctrl+Home

ย้ายไปยังเขตข้อมูลปัจจุบันในระเบียนถัดไป

Ctrl+Page Down

ย้ายไปยังเขตข้อมูลปัจจุบันในระเบียนก่อนหน้า

Ctrl+Page Up

ไปยังระเบียนที่ระบุ

F5
(จากนั้น ในกล่องหมายเลขระเบียน ให้พิมพ์หมายเลขระเบียน แล้วกด Enter)

นำทางในแบบฟอร์มที่มีมากกว่าหนึ่งหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายลงมาหนึ่งหน้า เมื่ออยู่ที่ตำแหน่งท้ายสุดของระเบียน ให้ย้ายไปยังหน้าที่เทียบเท่ากันบนระเบียนถัดไป

Page Down

ย้ายขึ้นไปหนึ่งหน้า เมื่ออยู่ที่ตำแหน่งท้ายสุดของระเบียน ให้ย้ายไปยังหน้าที่เทียบเท่ากันบนระเบียนก่อนหน้า

Page Up

นำทางระหว่างแบบฟอร์มหลักและแบบฟอร์มย่อย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เข้าสู่ฟอร์มย่อยจากเขตข้อมูลก่อนหน้านี้ในฟอร์มหลัก

แป้น Tab

เข้าสู่ฟอร์มย่อยจากเขตข้อมูลต่อมาในฟอร์มหลัก

Shift+Tab

ออกจากฟอร์มย่อยและย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไปในฟอร์มต้นแบบหรือระเบียนถัดไป

Ctrl+Tab

ออกจากฟอร์มย่อยและย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้าในฟอร์มหลักหรือระเบียนก่อนหน้า

Ctrl+Shift+Tab

การนำทางในตัวอย่างก่อนพิมพ์และตัวอย่างเค้าโครง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์ จากพิมพ์ (สำหรับแผ่นข้อมูล แบบฟอร์ม และรายงาน)

Ctrl+P

เปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ (สำหรับแบบฟอร์มและรายงาน)

S

ย่อหรือขยายส่วนของหน้า

Z

ยกเลิกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์หรือแสดงตัวอย่างเค้าโครง

C หรือ Esc

เลื่อนลงทีละน้อย

แป้นลูกศรลง

เลื่อนลงเต็มหน้าจอหนึ่ง

Page Down

ย้ายไปด้านล่างของหน้า

Ctrl+ลูกศรลง

เลื่อนขึ้นทีละน้อย

แป้นลูกศรขึ้น

เลื่อนขึ้นเต็มหน้าจอหนึ่ง

Page Up

ย้ายไปด้านบนของหน้า

Ctrl+ลูกศรขึ้น

เลื่อนไปทางขวาทีละน้อย

แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปชิดขอบขวาของหน้า

End

ย้ายไปยังมุมล่างขวาของหน้า

Ctrl+End

เลื่อนไปทางซ้ายทีละน้อย

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปชิดขอบซ้ายของหน้า

Home

ย้ายไปมุมบนซ้ายของหน้า

Ctrl+Home

ย้ายไปยังกล่องหมายเลขหน้า

Alt+F5
(จากนั้น ให้พิมพ์หมายเลขหน้า แล้วกด Enter)

ทำงานกับบานหน้าต่าง

ใช้บานหน้าต่างไดอะแกรม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปมาระหว่างตาราง มุมมอง และฟังก์ชัน (และเส้นรวม ถ้าสามารถใช้งานได้)

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

ย้ายระหว่างคอลัมน์ในตาราง มุมมอง หรือฟังก์ชัน

แป้นลูกศร

เลือกคอลัมน์ข้อมูลที่เลือกสำหรับการแสดงผลลัพธ์

Spacebar หรือเครื่องหมายบวก (+)

เอาคอลัมน์ข้อมูลที่เลือกออกจากผลลัพธ์ของแบบสอบถาม

Spacebar หรือเครื่องหมายลบ (-)

เอาตาราง มุมมอง หรือฟังก์ชัน หรือเส้นการรวมที่เลือกออกจากแบบสอบถาม

Delete

หมายเหตุ: ถ้าเลือกรายการหลายรายการ การกด Spacebar จะมีผลต่อรายการที่เลือกทั้งหมด เลือกรายการหลายรายการโดยการกด Shift ค้างไว้ขณะเลือก สลับสถานะการเลือกของแต่ละรายการโดยการกด Ctrl ค้างไว้ขณะเลือก

ใช้บานหน้าต่างตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายระหว่างเซลล์

แป้นลูกศร แป้น Tab หรือ Shift+Tab

ย้ายไปยังแถวสุดท้ายในคอลัมน์ปัจจุบัน

Ctrl+ลูกศรลง

ย้ายไปยังแถวแรกในคอลัมน์ปัจจุบัน

Ctrl+ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังเซลล์ด้านบนซ้ายในส่วนที่มองเห็นได้ของตาราง

Ctrl+Home

ย้ายไปยังเซลล์ล่างขวา

Ctrl+End

ย้ายในรายการแบบดรอปดาวน์

แป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง

เลือกทั้งคอลัมน์ตาราง

Ctrl+Spacebar

สลับระหว่างโหมดแก้ไขและโหมดการเลือกเซลล์

F2

คัดลอกข้อความที่เลือกในเซลล์ไปยังคลิปบอร์ด (ในโหมดแก้ไข)

Ctrl+C

ตัดข้อความที่เลือกในเซลล์และวางบนคลิปบอร์ด (ในโหมดแก้ไข)

Ctrl+X

วางข้อความจากคลิปบอร์ด (ในโหมดแก้ไข)

Ctrl+V

สลับระหว่างโหมดการแทรกและโหมดเขียนทับขณะทำการแก้ไขในเซลล์

แป้น Insert

สลับกล่องกาเครื่องหมายในคอลัมน์ ผลลัพธ์

หมายเหตุ: ถ้ามีการเลือกหลายรายการ การกดแป้นนี้จะมีผลต่อรายการที่เลือกทั้งหมด

Spacebar

ล้างเนื้อหาที่เลือกของเซลล์

Delete

ล้างค่าทั้งหมดสำหรับคอลัมน์ตารางที่เลือก

Delete

ใช้บานหน้าต่าง SQL

คุณสามารถใช้แป้นการแก้ไข Windows มาตรฐานเมื่อทำงานในบานหน้าต่าง SQL ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Ctrl+แป้นลูกศรเพื่อย้ายระหว่างคำ และคำสั่งตัด คัดลอก และวางบนแท็บหน้าแรกตามที่ทำงานตามปกติ

หมายเหตุ: คุณสามารถแทรกข้อมูลได้เท่านั้น ไม่มีโหมดเขียนทับ

ใช้บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูลกับฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงหรือซ่อนบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

Alt+F8

เพิ่มเขตข้อมูลที่เลือกลงในส่วนรายละเอียดของฟอร์มหรือรายงาน

Enter

ย้ายขึ้นหรือลงในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

แป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง

ย้ายระหว่างบานหน้าต่างส่วนบนและส่วนล่างของรายการเขตข้อมูล

แป้น Tab

เลือกข้อความหรือข้อมูล

เลือกเขตข้อมูลหรือระเบียน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือก ให้ใช้แป้นลูกศรที่ตรงกันข้าม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกเขตข้อมูลถัดไป

แป้น Tab

สลับระหว่างโหมดแก้ไข (ที่มีจุดแทรกแสดงอยู่) กับโหมดนำทางในมุมมองแผ่นข้อมูล

F2

ออกจากโหมดการนำทางในฟอร์มหรือรายงาน

Esc

สลับระหว่างการเลือกระเบียนปัจจุบันและเขตข้อมูลแรกของระเบียนปัจจุบันในโหมดการนำทาง

Shift+Spacebar

ขยายส่วนที่เลือกไปยังระเบียนก่อนหน้า ถ้ามีการเลือกระเบียนปัจจุบันอยู่

Shift+ลูกศรขึ้น

เลือกข้อความในเขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปลี่ยนขนาดของสิ่งที่เลือกไปทางขวาทีละหนึ่งอักขระ

Shift+ลูกศรขวา

เปลี่ยนขนาดของสิ่งที่เลือกไปทางขวาทีละหนึ่งคำ

Ctrl+Shift+ลูกศรขวา

เปลี่ยนขนาดของสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายทีละหนึ่งอักขระ

Shift+ลูกศรซ้าย

เปลี่ยนขนาดของสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายทีละหนึ่งคำ

Ctrl+Shift+ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดโหมดขยาย

หมายเหตุ: ในมุมมองแผ่นข้อมูล การเลือกเพิ่มเติมจะปรากฏที่มุมล่างขวาของหน้าต่าง

F8
(กด F8 ซ้ำๆ เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังคำ เขตข้อมูล ระเบียน และระเบียนทั้งหมด)

ขยายสิ่งที่เลือกไปยังเขตข้อมูลที่ติดกันในแถวเดียวกันในมุมมองแผ่นข้อมูล

แป้นลูกศรซ้ายหรือแป้นลูกศรขวา

ขยายสิ่งที่เลือกไปยังแถวติดกันในมุมมองแผ่นข้อมูล

แป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง

เลิกทำการขยายก่อนหน้า

Shift+F8

ยกเลิกโหมดขยาย

Esc

ค้นหาและแทนที่ข้อความหรือข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดแท็บ ค้นหา ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ (มุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์มเท่านั้น)

Ctrl+F

เปิดแท็บ แทนที่ ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ (มุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์มเท่านั้น)

Ctrl+H

ค้นหาการปรากฏครั้งถัดไปของข้อความที่ระบุไว้ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เมื่อมีการปิดกล่องโต้ตอบแล้ว (มุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์มเท่านั้น)

Shift+F4

แก้ไขข้อความหรือข้อมูล

ย้ายจุดแทรกในเขตข้อมูล

หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นจุดแทรก ให้กด F2 เพื่อแสดงจุดแทรก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายจุดแทรกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรขวา

ย้ายจุดแทรกไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+ลูกศรขวา

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+ลูกศรซ้าย

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูล ในเขตข้อมูลบรรทัดเดียว หรือย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัดในเขตข้อมูลที่มีหลายบรรทัด

End

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูล ในเขตข้อมูลที่มีหลายบรรทัด

Ctrl+End

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูล ในเขตข้อมูลบรรทัดเดียว หรือย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดในเขตข้อมูลที่มีหลายบรรทัด

Home

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูล ในเขตข้อมูลที่มีหลายบรรทัด

Ctrl+Home

คัดลอก ย้าย หรือลบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอกสิ่งที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

ตัดและคัดลอกสิ่งที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+X

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ดไว้ที่จุดแทรก

Ctrl+V

ลบสิ่งที่เลือกหรือลบอักขระทางด้านซ้ายของจุดแทรก

Backspace

ลบสิ่งที่เลือกหรือลบอักขระทางด้านขวาของจุดแทรก

Delete

ลบตัวอักขระทั้งหมดทางด้านขวาของจุดแทรก

Ctrl+Delete

เลิกทำการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลิกทำการพิมพ์

Ctrl+Z หรือ Alt+Backspace

เลิกทำการเปลี่ยนแปลงในเขตข้อมูลปัจจุบันหรือระเบียนปัจจุบัน

Esc
(ถ้าทั้งเขตข้อมูลปัจจุบันและระเบียนปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ให้กด Esc สองครั้งเพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลง ครั้งแรกสำหรับเขตข้อมูลปัจจุบันและอีกครั้งสำหรับระเบียนปัจจุบัน)

ใส่ข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์ม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกวันที่ปัจจุบัน

Ctrl+เครื่องหมายอัฒภาค (;)

แทรกเวลาปัจจุบัน

Ctrl+Shift+เครื่องหมายทวิภาค (:)

แทรกค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูล

Ctrl+Alt+Spacebar

แทรกค่าจากเขตข้อมูลเดียวกันในระเบียนก่อนหน้า

Ctrl+เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')

เพิ่มระเบียนใหม่

Ctrl+เครื่องหมายบวก (+)

ในแผ่นข้อมูล ให้ลบระเบียนปัจจุบัน

Ctrl+เครื่องหมายลบ (-)

บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับระเบียนปัจจุบัน

Shift+Enter

สลับระหว่างค่าต่างๆ ในกล่องกาเครื่องหมายหรือปุ่มตัวเลือก

Spacebar

แทรกบรรทัดใหม่ในเขตข้อมูลข้อความสั้นหรือข้อความยาว

Ctrl+Enter

รีเฟรชเขตข้อมูลที่มีข้อมูลปัจจุบัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คำนวณเขตข้อมูลในหน้าต่างใหม่อีกครั้ง

F9

สอบถามตารางต้นแบบใหม่อีกครั้ง ในแบบฟอร์มย่อย จะต้องใช้ตารางต้นแบบสำหรับแบบฟอร์มย่อยเท่านั้น

Shift+F9

รีเฟรชเนื้อหาของกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม เขตข้อมูลการค้นหา

F9

นำทางในตารางและเซลล์

ทำงานและย้ายไปรอบๆ ในตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

แป้น Tab

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

Shift+Tab

ย้ายไปยังแถวถัดไป

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังแถวก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

Ctrl+Tab

เริ่มย่อหน้าใหม่

Enter

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

แป้น Tab ที่ส่วนท้ายของแถวสุดท้าย

ย้ายไปรอบๆ ในตารางหรือเซลล์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรลง

ย้ายหนึ่งคำไปทางซ้าย

Ctrl+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+ลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปต้นบรรทัด

Home

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรลง

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

Ctrl+End

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

Ctrl+Home

ทำซ้ำการค้นหาครั้งล่าสุด

Shift+F4

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Access

หน้าต่างวิธีใช้มีการทำให้เนื้อหาวิธีใช้ Access ทั้งหมดสามารถใช้งานได้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่าง วิธีใช้

F1

กลับไปยังหน้าแรกของวิธีใช้ Access

Alt+Home

เลือกรายการถัดไปในหน้าต่าง วิธีใช้

แป้น Tab

เลือกรายการก่อนหน้าในหน้าต่าง วิธีใช้

Shift+Tab

ดำเนินการกระทำสำหรับรายการที่เลือก

Enter

ในรายการ Accessหัวข้อวิธีใช้ ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือก

Enter

เลือกข้อความหรือไฮเปอร์ลิงก์ที่ซ่อนถัดไป รวมถึง แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

แป้น Tab

เลือกข้อความหรือไฮเปอร์ลิงก์ที่ซ่อนอยู่ก่อนหน้า

Shift+Tab

ดำเนินการกระทำสำหรับ แสดงทั้งหมดซ่อนทั้งหมด ข้อความที่ซ่อน หรือไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก

Enter

ย้ายกลับไปยังหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้า (ปุ่ม ย้อนกลับ)

ALT+ ลูกศรซ้าย หรือ Backspace

ย้ายไปยังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป (ปุ่ม ไปข้างหน้า)

Alt+ลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นและลงเล็กน้อยภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

เลื่อนขึ้นและลงมากขึ้น ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

Page Up, Page Down

หยุดการกระทำล่าสุด (ปุ่ม หยุด)

Esc

รีเฟรชหน้าต่าง (ปุ่ม รีเฟรช)

F5

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

Ctrl+P
(ถ้าเคอร์เซอร์ไม่อยู่ในหัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน ให้กด F6 แล้วกด Ctrl+P)

เปลี่ยนสถานะการเชื่อมต่อ

F6 แล้วกด Enter เพื่อเปิดรายการตัวเลือก

สลับระหว่างพื้นที่ในหน้าต่าง วิธีใช้ เช่น แถบเครื่องมือและรายการ ค้นหา

F6

ในสารบัญมุมมองแบบโครงสร้าง ให้เลือกรายการถัดไปหรือก่อน ตามลำดับ

แป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง

ในสารบัญมุมมองแบบโครงสร้าง ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือก

Enter

แป้นพิมพ์ลัดเบ็ดเตล็ด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงที่อยู่ไฮเปอร์ลิงก์ที่สมบูรณ์ (URL) ของไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก

F2

ตรวจการสะกด

F7

เปิดกล่อง ย่อ/ขยาย เพื่อความสะดวกในการป้อนนิพจน์และข้อความอื่นๆ ในพื้นที่ป้อนค่าขนาดเล็ก

Shift+F2

เรียกใช้ตัวสร้าง

Ctrl+F2

คัดลอกสกรีนช็อตของหน้าจอทั้งหมดไปยังคลิปบอร์ด

Print Screen

คัดลอกสกรีนช็อตของหน้าต่างปัจจุบันไปยังคลิปบอร์ด

Alt+Print Screen

แสดงชุดคำสั่งทั้งหมดบนเมนูบานหน้าต่างงาน

Ctrl+ลูกศรลง

ออกจาก Access

Alt+F4

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×