แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Office OneNote 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หัวข้อวิธีใช้นี้จะอธิบายเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับงานทั่วไปใน Microsoft Office OneNote 2007 แป้นพิมพ์ลัดนี้จะอ้างถึงรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา แป้นพิมพ์บนรูปแบบแป้นพิมพ์อื่นอาจไม่สอดคล้องกันทีเดียวกับแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา

สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมๆ กัน จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณกดแป้นหนึ่งและตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นพิมพ์จะถูกแยกด้วยจุลภาค ( , )

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาคำหรือวลีในหัวข้อนี้ ให้คลิก แสดงทั้งหมด จากนั้นกด CTRL+F แล้วพิมพ์คำหรือวลี จากนั้นกด ENTER

วิธีใช้แบบออนไลน์

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้หน้าต่างวิธีใช้

หน้าต่างวิธีใช้จะจัดให้มีการเข้าถึงเนื้อหาวิธีใช้ทั้งหมดของ Office และหน้าต่างวิธีใช้จะแสดงหัวข้อและเนื้อหาวิธีใช้อื่นๆ ด้วย

ในหน้าต่างวิธีใช้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดหน้าต่างวิธีใช้

F1

ปิดหน้าต่างวิธีใช้

ALT+F4

สลับระหว่างหน้าต่างวิธีใช้และโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ALT+TAB

กลับไปยังโฮมเพจวิธีใช้ OneNote

ALT+HOME

เลือกรายการถัดไปในหน้าต่างวิธีใช้

TAB

เลือกรายการก่อนหน้าในหน้าต่างวิธีใช้

SHIFT+TAB

ทำการกระทำสำหรับรายการที่เลือก

ENTER

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ OneNote ของหน้าต่างวิธีใช้ ให้เลือกรายการก่อนหน้าหรือรายการถัดไปตามลำดับ

TAB หรือ SHIFT+TAB

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ OneNote ของหน้าต่างวิธีใช้ ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือกตามลำดับ

ENTER

เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติหรือข้อความที่ซ่อนถัดไป รวมถึง แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

TAB

เลือกข้อความที่ซ่อนหรือการเชื่อมโยงหลายมิติก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ดำเนินการกระทำสำหรับ แสดงทั้งหมด, ซ่อนทั้งหมด, ข้อความที่ซ่อน หรือการเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือกไว้

ENTER

ย้ายกลับไปยังหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้า (ปุ่ม ย้อนกลับ )

ALT+ลูกศรซ้าย หรือ BACKSPACE

ย้ายไปยังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป (ปุ่ม ไปข้างหน้า )

ALT+ลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นและลงทีละน้อยตามลำดับภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

เลื่อนขึ้นและลงทีละมากขึ้นตามลำดับภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

PAGE UP หรือ PAGE DOWN

การเปลี่ยนแปลงที่หน้าต่างวิธีใช้จะปรากฏหรือไม่นั้นเชื่อมต่อกับ (เรียงต่อกัน) หรือแยกจาก (ไม่เรียงต่อกัน) โปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ALT+U

แสดงเมนูของคำสั่งสำหรับหน้าต่างวิธีใช้ สำหรับการกระทำนี้หน้าต่างวิธีใช้จะต้องมีโฟกัสอยู่ (ให้คลิกในหน้าต่างวิธีใช้)

SHIFT+F10

หยุดการกระทำสุดท้าย (ปุ่ม Stop)

Esc

ฟื้นฟูหน้าต่าง (ปุ่ม ฟื้นฟู)

F5

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

ถ้าเคอร์เซอร์ไม่ได้อยู่ในหัวข้อวิธีใช้ ให้กด F6 แล้วกด CTRL+P

CTRL+P

เปลี่ยนสถานะการเชื่อมต่อ

F6 แล้วกดลูกศรลง

พิมพ์ข้อความในกล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา

F6 แล้วกดลูกศรลง

สลับไปมาระหว่างพื้นที่ในหน้าต่างวิธีใช้ ตัวอย่างเช่น สลับไปมาระหว่างแถบเครื่องมือ กล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา และรายการ ค้นหา

F6

เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามลำดับในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ขยายหรือยุบรายการที่เลือกตามลำดับในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

พื้นฐาน Microsoft Office

การแสดงและใช้หน้าต่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

ALT+TAB

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

ALT+SHIFT+TAB

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CTRL+W หรือ CTRL+F4

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานจากบานหน้าต่างอื่นในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางตามเข็มนาฬิกา) คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

ถ้าการกด F6 ไม่แสดงบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ ให้ลองกด ALT เพื่อวางโฟกัสบนแถบเมนู แล้วกด CTRL+TAB เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน

F6

ย้ายไปที่บานหน้าต่างจากบานหน้าต่างอื่นในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา)

SHIFT+F6

เมื่อมีหน้าต่างเปิดอยู่มากกว่าหนึ่งหน้าต่าง ให้สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

CTRL+F6

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+F6

เมื่อหน้าต่างเอกสารไม่ถูกขยายให้ใหญ่สุด ให้ดำเนินการคำสั่ง ขนาด (บนเมนู ตัวควบคุม สำหรับหน้าต่างดังกล่าว) กดแป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง และเมื่อคุณทำเสร็จ ให้กด ESC

CTRL+F8

ย่อหน้าต่างเล็กสุดเป็นไอคอน (ใช้ได้สำหรับ Microsoft Office บางโปรแกรมเท่านั้น)

CTRL+F9

ขยายใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างที่เลือก

CTRL+F10

คัดลอกรูปภาพบนหน้าจอไปยังคลิปบอร์ด

PRINT SCREEN

คัดลอกรูปภาพของหน้าต่างที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

ALT+PRINT SCREEN

เปลี่ยนหรือปรับขนาดตัวอักษร

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปลี่ยนแบบอักษร

CTRL+SHIFT+F

เปลี่ยนขนาดแบบอักษร

CTRL+SHIFT+P

เพิ่มขนาดแบบอักษรของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดแบบอักษรของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+<

การเคลื่อนที่ในข้อความหรือเซลล์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

HOME

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรลง

เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

CTRL+END

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

CTRL+HOME

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา ล่าสุด

SHIFT+F4

การเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ และการทำงานในตาราง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลื่อนไปที่เซลล์ถัดไป

TAB

เลื่อนไปที่เซลล์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

เลื่อนไปที่แถวถัดไป

ลูกศรลง

เลื่อนไปที่แถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เริ่มย่อหน้าใหม่

ENTER

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

TAB ที่จุดสิ้นสุดของแถวสุดท้าย

เข้าถึงและใช้บานหน้าต่างงาน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานจากบานหน้าต่างอื่นในหน้าต่างโปรแกรม (คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง)

ถ้าการกด F6 ไม่แสดงบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ ให้ลองกด ALT เพื่อวางดฟกัสบนแถบเมนู แล้วกด CTRL+TAB เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน

F6

เมื่อเมนูหรือแถบเครื่องมือเปิดใช้งานอยู่ ย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน (คุณอาจต้องกด CTRL+TAB มากกว่าหนึ่งครั้ง)

CTRL+TAB

เมื่อบานหน้าต่างทำงานอยู่ ให้เลือกตัวเลือกถัดไปหรือก่อนหน้าในบานหน้าต่างงานนั้น

TAB หรือ SHIFT+TAB

แสดงชุดคำสั่งทั้งหมดบนเมนูบานหน้าต่างงาน

CTRL+ลูกศรลง

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกบนเมนูย่อยที่เลือก ย้ายไปมาระหว่างบางตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น

เปิดเมนูที่เลือก หรือดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก

SPACEBAR หรือ ENTER

เปิดเมนูทางลัด เปิดเมนูแบบหล่นลงของรายการแกลเลอรีที่เลือก

SHIFT+F10

เลือกคำสั่งแรกหรือสุดท้ายตามลำดับบนเมนูหรือเมนูย่อยเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยปรากฏขึ้น

HOME หรือ END

เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงในที่เก็บรายการแกลเลอรีที่เลือก

PAGE UP หรือ PAGE DOWN

ย้ายไปยังด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของรายการแกลเลอรีที่เลือก

CTRL+HOME หรือ CTRL+END

เปิดบานหน้าต่างงาน 'การค้นคว้า'

ALT+Click

การปรับขนาดและย้ายแถบเครื่องมือ เมนู และบานหน้าต่างงาน

 1. กด ALT เพื่อเลือกแถบเมนู

 2. กด CTRL+TAB ซ้ำๆ เพื่อเลือกแถบเครื่องมือหรือบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  การปรับขนาดแถบเครื่องมือ

  1. บนแถบเครื่องมือ ให้กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนู ตัวเลือกแถบเครื่องมือ

  2. คลิกคำสั่ง ขนาด แล้วกด ENTER

  3. กดแป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดแถบเครื่องมือ กด CTRL+ แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาด 1 พิกเซลต่อหนึ่งครั้ง

  ย้ายแถบเครื่องมือ

  1. บนแถบเครื่องมือ ให้กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนู ตัวเลือกแถบเครื่องมือ

  2. คลิกคำสั่ง ย้าย แล้วกด ENTER

  3. กดแป้นลูกศรเพื่อวางตำแหน่งแถบเครื่องมือ กด CTRL+ แป้นลูกศรเพื่อย้าย 1 พิกเซลต่อหนึ่งครั้ง เมื่อไม่ต้องการเทียบชิดขอบแถบเครื่องมือ ให้กดลูกศรลงซ้ำ เมื่อต้องการเทียบชิดขอบแถบเครื่องมือแนวตั้งบนด้านซ้ายหรือขวา ให้กดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวาตามลำดับ เมื่อแถบเครื่องมืออยู่ด้านซ้ายหรือขวา

  ปรับขนาดบานหน้าต่างงาน

  1. ในบานหน้าต่างงาน ให้กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูคำสั่งเพิ่มเติม

  2. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกคำสั่ง ขนาด แล้วกด ENTER

  3. กดแป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดบานหน้าต่างงาน ใช้ CTRL+ แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาด 1 พิกเซลต่อหนึ่งครั้ง

  ย้ายบานหน้าต่างงาน

  1. ในบานหน้าต่างงาน ให้กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูคำสั่งเพิ่มเติม

  2. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกคำสั่ง ย้าย แล้วกด ENTER

  3. กดแป้นลูกศรเพื่อวางตำแหน่งบานหน้าต่างงาน ใช้ CTRL+ แป้นลูกศรเพื่อย้าย 1 พิกเซลต่อหนึ่งครั้ง

 4. เมื่อคุณย้ายหรือปรับขนาดเสร็จ ให้กด ESC

ใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกถัดไป

TAB

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกก่อนหน้า

SHIFT+TAB

สลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

CTRL+TAB

สลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

CTRL+SHIFT+TAB

ย้ายระหว่างตัวเลือกในรายการแบบหล่นลงที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก

แป้นลูกศร

ดำเนินการการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก

SPACEBAR

เปิดรายการถ้าปิดอยู่ และย้ายไปยังตัวเลือกในรายการนั้น

อักษรตัวแรกของตัวเลือกในรายการแบบหล่นลง

เลือกตัวเลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ALT+ อักษรที่ถูกขีดเส้นใต้ในตัวเลือก

เปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือกไว้

ALT+ลูกศรลง

ปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือกไว้ ยกเลิกคำสั่ง และปิดกล่องโต้ตอบ

ESC

ทำการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ

ENTER

ใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

กล่องแก้ไขเป็นช่องว่างที่คุณพิมพ์หรือวางรายการ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางไปยังโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

HOME

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

END

ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

SHIFT+HOME

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

SHIFT+END

ใช้กล่องโต้ตอบ เปิด และ บันทึกเป็น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ไปที่โฟลเดอร์ก่อนหน้า รูปปุ่ม

ALT+1

ขึ้นหนึ่งระดับ ปุ่ม รูปปุ่ม : เปิดโฟลเดอร์ขึ้นหนึ่งระดับอยู่เหนือโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่

Alt+2

ค้นหาเว็บ ปุ่ม รูปปุ่ม : ปิดกล่องโต้ตอบ และเปิดหน้าการค้นหาเว็บของคุณ

ALT+3

ลบ ปุ่ม รูปปุ่ม : ลบโฟลเดอร์ที่เลือกหรือไฟล์

ALT+3

สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ปุ่ม รูปปุ่ม : สร้างโฟลเดอร์ใหม่

Alt+4

ปุ่ม มุมมอง รูปปุ่ม สลับไปมาระหว่างมุมมองโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งาน

ALT+5

ปุ่ม เครื่องมือ : แสดงเมนู เครื่องมือ

ALT+L

แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก เช่น โฟลเดอร์หรือแฟ้ม

SHIFT+F10

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกหรือพื้นที่ในกล่องโต้ตอบ

TAB

เปิดรายการ มองหาใน

F4 หรือ ALT+I

ฟื้นฟูรายการแฟ้ม

F5

การจดและการจัดรูปแบบบันทึกย่อ

การพิมพ์และการแก้ไขบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

CTRL+M

เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด

CTRL+SHIFT+M

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

CTRL+Y

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

กด CTRL+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

CTRL+A

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก

CTRL+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

CTRL+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

CTRL+V

ย้ายไปต้นบรรทัด

HOME

เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

BACKSPACE

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

DELETE

ลบคำไปทางซ้าย 1 คำ

CTRL+BACKSPACE

ลบหนึ่งคำไปทางขวา

CTRL+DELETE

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT+ENTER

ตรวจการสะกด

F7

การจัดรูปแบบบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เน้นข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+H

แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

CTRL+K

เปิดการเชื่อมโยงหลายมิติ

หมายเหตุ: เคอร์เซอร์วางไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้ภายในข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติที่จัดรูปแบบ

ENTER

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+I

นำขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาขีดเส้นใต้ออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+U

นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบขีดทับออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+ยัติภังค์

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวยกออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+=

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวห้อยออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+=

นำการจัดรูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออกจากย่อหน้าที่เลือก

CTRL+PERIOD

นำการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขออกจากย่อหน้าที่เลือก

CTRL+SLASH

เยื้องย่อหน้าจากด้านซ้าย

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

เอาการเยื้องย่อหน้าออกจากด้านซ้าย

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดขวา

CTRL+R

จัดกึ่งกลางย่อหน้าที่เลือก

CTRL+E

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดซ้าย

CTRL+L

ใช้แบบอักษรกับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+F, ลูกศรขึ้น หรือ ลูกศรลง

ใช้ขนาดแบบอักษรกับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+P, ลูกศรขึ้น หรือ ลูกศรลง

เปิดบานหน้าต่างงาน แบบอักษร

CTRL+D

การเพิ่มรายการในหน้า

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

แทรกเอกสารหรือแฟ้มบนหน้าปัจจุบัน

ALT+I, F

แทรกเอกสารหรือแฟ้มเป็นสิ่งที่พิมพ์บนหน้าปัจจุบัน

ALT+I, O

แสดงหรือซ่อนเอกสารที่พิมพ์ออกมาบนหน้าปัจจุบัน (เมื่อเรียกใช้ OneNote ในโหมดความคมชัดสูง)

ALT+SHIFT+P

แทรกรูปภาพจากแฟ้ม

ALT+I, P, F

แทรกรูปภาพจากแสกนเนอร์หรือกล้อง

ALT+I, P, S

แทรกการคลิปหน้าจอ

หมายเหตุ: ไอคอน OneNote จะต้องใช้งานอยู่ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบที่อยู่ห่างออกไปทางด้านขวาของแถบงาน Windows

แป้นโลโก้ Windows+S

แทรกวันที่ปัจจุบัน

ALT+SHIFT+D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

ALT+SHIFT+F

แทรกเวลาปัจจุบัน

ALT+SHIFT+T

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT+ENTER

การเลือกบันทึกย่อและวัตถุ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

กด CTRL+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

CTRL+A

ยกเลิกเค้าร่างหรือหน้าที่เลือก

ESC

ย้ายบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือกขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือกลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

ย้ายบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือกไปทางซ้าย

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

ย้ายบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือกไปทางขวา

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกย่อหน้าปัจจุบันและย่อหน้าย่อยของย่อหน้านั้น

CTRL+SHIFT+ยัติภังค์

เพิ่มหรือเอาที่ว่างในหน้านั้นออก

ALT+I, N แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง จากนั้นกด ENTER

ลบบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือก

DELETE

ย้ายไปต้นบรรทัด

HOME

เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

กลับไปยังหน้าที่แล้วที่ถูกเยี่ยมชม

ALT+ลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าถัดไปที่ถูกเยี่ยมชม

ALT+ลูกศรขวา

การติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

นำไปใช้ ทำเครื่องหมาย หรือล้างแท็ก 'สิ่งที่ต้องทำ'

CTRL+1

นำไปใช้หรือล้างแท็ก 'สำคัญ'

CTRL+2

นำไปใช้หรือล้างแท็ก 'คำถาม'

CTRL+3

นำไปใช้หรือล้างแท็ก 'จำไว้ใช้คราวต่อไป'

CTRL+4

นำไปใช้หรือล้างแท็ก 'ข้อกำหนด'

CTRL+5

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+6

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+7

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+8

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+9

เอาแท็กบันทึกย่อทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เลือก

CTRL+0

การใช้เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

แสดงทั้งระดับ 1

ALT+SHIFT+1

ขยายไปที่ระดับ 2

ALT+SHIFT+2

ขยายไปที่ระดับ 3

ALT+SHIFT+3

ขยายไปที่ระดับ 4

ALT+SHIFT+4

ขยายไปที่ระดับ 5

ALT+SHIFT+5

ขยายไปที่ระดับ 6

ALT+SHIFT+6

ขยายไปที่ระดับ 7

ALT+SHIFT+7

ขยายไปที่ระดับ 8

ALT+SHIFT+8

ขยายไปที่ระดับ 9

ALT+SHIFT+9

ขยายทุกระดับ

ALT+SHIFT+0

แสดงเนื้อความสำหรับหัวเรื่องที่เลือก

ALT+SHIFT+=

ซ่อนเนื้อความสำหรับหัวเรื่องที่เลือก

ALT+SHIFT+ยัติภังค์

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับ

TAB

ลดการเยื้องลง 1 ระดับ

SHIFT+TAB

การระบุการตั้งค่าภาษา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการเขียนสำหรับบันทึกย่อของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายก่อนในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าภาษา Microsoft Office 2007

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากซ้ายไปขวา

CTRL+LEFT SHIFT

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากขวาไปซ้าย

CTRL+RIGHT SHIFT

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

TAB

ลดการเยื้องลง 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

SHIFT+TAB

การจัดระเบียบและจัดการกับสมุดบันทึกของคุณ

การทำงานกับหน้ากระดาษและกระดาษทด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

CTRL+M

เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด

CTRL+SHIFT+M

พิมพ์หน้าปัจจุบัน

CTRL+P

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

CTRL+N

เพิ่มหน้าย่อยใหม่ลงในกลุ่มหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+N

เลือกรายการทั้งหมด

กด CTRL+A หลายครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของส่วนที่เลือก

CTRL+A

เลือกหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+A
ถ้าหน้าที่เลือกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ให้กด CTRL+A เพื่อเลือกหน้าทั้งหมดในกลุ่ม

เพิ่มขนาดของแท็บหน้า

CTRL+SHIFT+วงเล็บเหลี่ยมซ้าย

ลดขนาดของแท็บหน้า

CTRL+SHIFT+วงเล็บเหลี่ยมขวา

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

ย้ายจุดแทรกไปยังส่วนหัวของหน้า

CTRL+T

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE UP

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE DOWN

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

PAGE UP

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

PAGE DOWN

เลื่อนไปด้านบนของหน้าปัจจุบัน

CTRL+HOME

เลื่อนไปด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

CTRL+END

ไปที่ย่อหน้าถัดไป

CTRL+ลูกศรลง

ไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า

CTRL+ ลูกศรขึ้น

ย้ายจุดแทรกขึ้นในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าขึ้น

CTRL+ALT+ ลูกศรขึ้น

ย้ายจุดแทรกลงในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าลง

CTRL+ALT+ ลูกศรลง

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางซ้าย

CTRL+ALT+ ลูกศรซ้าย

ย้ายจุดแทรกไปทางขวาในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางขวา

CTRL+ALT+ ลูกศรขวา

ไปที่คอนเทนเนอร์บันทึกย่อถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ไปที่ต้นบรรทัด

HOME

ไปที่ท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

กลับไปยังหน้าที่แล้วที่ถูกเยี่ยมชม

ALT+ลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าถัดไปที่ถูกเยี่ยมชม

ALT+ลูกศรขวา

ขยาย

ALT+CTRL+ เครื่องหมายบวก (บนแป้นตัวเลข)
หรือ
ALT+CTRL+SHIFT+ เครื่องหมายบวก

ย่อ

ALT+CTRL+ เครื่องหมายลบ (บนแป้นตัวเลข)
หรือ
ALT+CTRL+SHIFT+ ยัติภังค์

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ในขณะที่ OneNote กำลังทำงาน บันทึกย่อของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อดังกล่าว คุณไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

CTRL+S

การทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

สร้างสมุดบันทึกใหม่

ALT+N, N

สร้างส่วนใหม่

ALT+N, S

เปิดส่วน

CTRL+O

ไปที่ส่วนถัดไป

CTRL+TAB

ไปที่ส่วนก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+TAB

ไปที่หน้าถัดไปในส่วน

CTRL+PAGE DOWN

ไปที่หน้าก่อนหน้าในส่วน

CTRL+PAGE UP

ไปที่หน้าแรกในส่วน

ALT+HOME

ไปที่หน้าสุดท้ายในส่วน

ALT+END

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE UP

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE DOWN

ย้ายไปส่วนปัจจุบัน

ALT+F, R, V

การค้นหาบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เลื่อนจุดแทรกไปที่กล่อง ค้นหา

CTRL+F

เปลี่ยนขอบข่ายการค้นหา

CTRL+F, TAB, ลูกศรลง

ในขณะที่กำลังค้นหา ให้ย้ายไปผลลัพธ์การค้นหาถัดไป

ENTER

การใช้บันทึกย่อร่วมกัน

การใช้บันทึกย่อร่วมกับผู้อื่น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ส่งหน้าที่เลือกไว้ในข้อความอีเมล

CTRL+SHIFT+E

เริ่มเซสชันการใช้งานร่วมกันแบบออนไลน์

ALT+S, L, S

เข้าร่วมเซสชันที่ใช้ร่วมกัน

ALT+S, L, J

ออกจากเซสชันที่ใช้ร่วมกัน

ALT+S, L, L

การใช้บันทึกย่อร่วมกันกับโปรแกรมอื่น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ส่งหน้าที่เลือกไว้ในข้อความอีเมล

CTRL+SHIFT+E

ส่งหน้าที่เลือกไปยัง Microsoft Office Word 2007.

ALT+F, D, W

สร้างการนัดหมายใน Microsoft Office Outlook 2007

ALT+SHIFT+A

สร้างที่ติดต่อใน Microsoft Office Outlook 2007

CTRL+SHIFT+C

สร้างงาน Outlook วันนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+1

สร้างงาน Outlook พรุ่งนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+2

สร้างงาน Outlook สัปดาห์นี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+3

สร้างงาน Outlook สัปดาห์หน้า จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+4

สร้างงาน Outlook ไม่มีวันที่ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+5

เปิดเมนู งาน Outlook

ALT+K

เปิดงาน Outlook ที่เลือก

CTRL+SHIFT+K

ทำเครื่องหมายงาน Outlook ที่เลือกว่าเสร็จสมบูรณ์

CTRL+SHIFT+9

ลบงาน Outlook ที่เลือก

CTRL+SHIFT+0

ทำข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกันในสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันในขณะนี้

SHIFT+F9

ทำข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกันในสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด

F9

การป้องกันบันทึกย่อ

ส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ระบุตัวเลือกการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ALT+F, S

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมด

CTRL+ALT+L

ให้เลือกกล่อง ใส่รหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบ การป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ALT+P

เลือกกล่อง ยืนยันรหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบ การป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ALT+C

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×