แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Office InfoPath

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หัวข้อวิธีใช้นี้จะอธิบายแป้นพิมพ์ลัดสำหรับงานทั่วไปใน Microsoft Office InfoPath 2007 เช่น งานเมื่อออกแบบแม่แบบฟอร์ม แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้จะอ้างอิงถึงรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐ แป้นบนรูปแบบแป้นพิมพ์อื่นอาจไม่ตรงกันกับแป้นบนแป้นพิมพ์ของสหรัฐ

สำหรับแป้นพิมพ์ลัดซึ่งคุณกดแป้นอย่างน้อยสองแป้นพร้อมกัน แป้นจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) สำหรับแป้นพิมพ์ลัดซึ่งคุณกดแป้นเดียวแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งโดยทันที แป้นจะถูกคั่นด้วยจุลภาค (,)

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กดแป้น TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด กด ENTER แล้วกด CTRL+P

ในบทความนี้

การออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

การดูวิธีใช้

ในหน้าต่างวิธีใช้

ด้วยเมนู แถบเครื่องมือ และบานหน้าต่างงาน

ใช้กล่องโต้ตอบ

พื้นฐานของ Microsoft Office

การออกแบบแม่แบบฟอร์ม

การพัฒนาเทมเพลตฟอร์ม

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ออกแบบแม่แบบฟอร์มใหม่

CTRL+SHIFT+D

หมายเหตุ: ถ้ากล่องโต้ตอบ เริ่มต้น เปิดอยู่ ให้กดแป้น TAB จนกว่า ออกแบบแม่แบบฟอร์ม จะถูกเลือก แล้วกด ENTER

เปิดกล่องโต้ตอบ เปิดในโหมดออกแบบ

CTRL+O หรือ CTRL+F12

แสดงบานหน้าต่างงาน ออกแบบงาน

ALT+N

แสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+B

ค้นหาคำหรือวลี

CTRL+ด

แทนที่คำหรือวลี

CTRL+H

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก

CTRL+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือก

CTRL+C

วางข้อความหรือรายการ

CTRL+V

พิมพ์แม่แบบฟอร์มปัจจุบัน

CTRL+P

แสดงคุณสมบัติของตัวควบคุมที่เลือก

ALT+ENTER

แทรกตัวควบคุม

ALT+I, C

เลือกตัวควบคุมก่อนหน้า

CTRL+< (เครื่องหมายน้อยกว่า) หรือ SHIFT+TAB

เลือกตัวควบคุมถัดไป

CTRL+> (เครื่องหมายมากกว่า) หรือ TAB

เปิด Microsoft Script Editor (MSE)

ALT+SHIFT+F11

เปิดเว็บไซต์ Microsoft Office Developer Center ในเว็บเบราว์เซอร์

ALT+H, I

แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

CTRL+K

เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขึ้น

เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

CTRL+SHIFT+ ลูกศรลง

เลือกข้อความ กราฟิก หรือเขตข้อมูลหนึ่งบรรทัดบนหรือหนึ่งบรรทัดล่าง

SHIFT+ ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ ลูกศรลง

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT+ENTER

แทรกสัญลักษณ์ยูโร

CTRL+ALT+E

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เอาการจัดรูปแบบทั้งหมดออก

CTRL+SPACEBAR

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+I

นำขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาขีดเส้นใต้ออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+U

นำขีดทับไปใช้หรือเอาขีดทับออกจากข้อความที่เลือก

ALT+SHIFT+K

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวยกออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวห้อยออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+เครื่องหมายเท่ากับ

นำลักษณะปกติไปใช้ หรือเอาลักษณะปกติออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+N

นำลักษณะหัวเรื่อง 1 ไปใช้ หรือเอาลักษณะหัวเรื่อง 3 ออกจากข้อความที่เลือก

ALT+CTRL+1

นำลักษณะหัวเรื่อง 2 ไปใช้หรือเอาลักษณะหัวเรื่อง 2 ออกจากข้อความที่เลือก

ALT+CTRL+2

นำลักษณะหัวเรื่อง 3 ไปใช้ หรือเอาลักษณะหัวเรื่อง 3 ออกจากข้อความที่เลือก

ALT+CTRL+3

นำการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออกจากย่อหน้าที่เลือก

CTRL+SHIFT+L

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย

CTRL+M

เอาการเยื้องย่อหน้าจากซ้ายออก

CTRL+SHIFT+M

จัดเต็มแนวย่อหน้าที่เลือก

CTRL+J

จัดชิดขวาย่อหน้าที่เลือก

CTRL+R

จัดกึ่งกลางย่อหน้าที่เลือก

CTRL+E

จัดชิดซ้ายย่อหน้าที่เลือก

CTRL+L

เพิ่มขนาดแบบอักษรสำหรับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายจุลภาค

ลดขนาดแบบอักษรสำหรับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายมหัพภาค

เปิดบานหน้าต่างงาน แบบอักษร

CTRL+D

ทำงานกับตาราง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

แทรกตารางเสริมแถว

ALT+I, G

เปลี่ยนแปลงความกว้างของคอลัมน์ทางซ้ายของเส้นขอบโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความกว้างของคอลัมน์อื่น

กด SHIFT ค้างในขณะที่กำลังลากเส้นขอบของคอลัมน์

เปลี่ยนแปลงความสูงของแถวด้านบนหรือด้านล่างเส้นขอบโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความสูงของแถวอื่น

หมายเหตุ: สำหรับแถวที่ถูกกำหนดขนาดที่ความสูงน้อยสุด แป้นพิมพ์ลัดนี้จะเปลี่ยนแปลงความสูงของแถวด้านบนเส้นขอบ ความสูงน้อยสุดของแถวถูกกำหนดโดยหลายปัจจัย รวมถึงการมีข้อความหรือตัวควบคุมอยู่ด้วยหรือไม่มี

กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่ลากเส้นขอบของแถว

ปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์ที่เลือกทั้งหมดให้มีความสูงหรือความกว้างเท่ากัน

กด ALT ค้างในขณะที่กำลังลากเส้นขอบของแถวหรือคอลัมน์

ย้ายระหว่างเซลล์ถัดไปหรือเซลล์ก่อนหน้าในตาราง

TAB หรือ SHIFT+TAB
TAB จะเพิ่มแถวใหม่ลงในตารางถ้าคุณกด TAB ในขณะที่เคอร์เซอร์อยู่ในเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกเซลล์ตาราง

F2

การแก้ไขและบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ค้นหาข้อผิดพลาดในทางไวยากรณ์และในการสะกดผิดถัดไป

หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบการสะกดจตามที่คุณพิมพ์ ต้องถูกเลือก (กด ALT+T แล้วกด O)

ALT+F7

บันทึกหรือประกาศแม่แบบฟอร์มปัจจุบัน

หมายเหตุ: ทางลัดนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบที่เสนอตัวเลือกระหว่างการบันทึกและการประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณ ถ้าคุณเลือกที่จะซ่อนกล่องโต้ตอบนี้ในอนาคต ให้กด ALT+SHIFT+F2 แสดงบนกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

ALT+SHIFT+F2

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

CTRL+Y

บันทึกแม่แบบฟอร์มปัจจุบัน

SHIFT+F12

แสดงตัวอย่างเทมเพลตฟอร์มก่อนพิมพ์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

แสดงกล่องโต้ตอบ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+F, V

ย้ายไปยังหน้าถัดไป

ALT+ ลูกศรขวา

ย้ายไปยังหน้าก่อนหน้า

ALT+ ลูกศรซ้าย

ขยายเพื่อให้ได้มุมมองระยะใกล้ของแม่แบบฟอร์ม

ALT+เครื่องหมายเท่ากับ

ย่อเพื่อดูแม่แบบฟอร์มได้มากขึ้นในขนาดที่ลดลง

ALT+ยัติภังค์

ด้านบนของหน้า

การเรียกดูวิธีใช้

ใช้หน้าต่างวิธีใช้

หน้าต่างวิธีใช้มีการเข้าถึงไปยังเนื้อหาวิธีใช้ทั้งหมดของ Microsoft Office หน้าต่างวิธีใช้แสดงหัวข้อและเนื้อหาวิธีใช้อื่น

ในหน้าต่างวิธีใช้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดหน้าต่างวิธีใช้

F1

ปิดหน้าต่างวิธีใช้

ALT+F4

สลับระหว่างหน้าต่างวิธีใช้และโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ALT+TAB

กลับไปที่หน้าแรกของ วิธีใช้และวิธีจัดการ InfoPath 2007

ALT+HOME

เลือกรายการถัดไป

TAB

เลือกรายการก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ดำเนินการการกระทำเริ่มต้นสำหรับรายการที่เลือก

ENTER

ในส่วนเรียกดูวิธีใช้ชื่อโปรแกรม เลือกรายการถัดไป หรือก่อนหน้า ตามลำดับ

TAB หรือ SHIFT+TAB

ในส่วนเรียกดูวิธีใช้ชื่อโปรแกรม ขยาย หรือยุบรายการที่เลือก ตามลำดับ

ENTER

เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติหรือข้อความที่ซ่อนถัดไป รวมถึง แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

TAB

เลือกข้อความที่ซ่อนหรือการเชื่อมโยงหลายมิติก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ดำเนินการกระทำสำหรับ แสดงทั้งหมด, ซ่อนทั้งหมด, ข้อความที่ซ่อน หรือการเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือกไว้

ENTER

ย้ายกลับไปยังหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้า (ปุ่ม ย้อนกลับ )

ALT+ลูกศรซ้าย หรือ BACKSPACE

ย้ายไปยังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป (ปุ่ม ไปข้างหน้า )

ALT+ลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นและลงทีละน้อย ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

เลื่อนขึ้นและลงทีละมากขึ้น ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

PAGE UP, PAGE DOWN

แสดงเมนูคำสั่งสำหรับหน้าต่างวิธีใช้ การทำเช่นนี้ต้องให้หน้าต่างวิธีใช้มีโฟกัสที่ใช้งานอยู่ (กด F1)

SHIFT+F10

หยุดการกระทำสุดท้าย (ปุ่ม Stop)

Esc

ฟื้นฟูหน้าต่าง (ปุ่ม ฟื้นฟู)

F5

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

หมายเหตุ: ถ้าหัวข้อวิธีใช้ปัจจุบันไม่อยู่ในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ ให้กด F6 แล้วกด CTRL+P

CTRL+P

เปลี่ยนสถานะการเชื่อมต่อ

F6, ลูกศรลง

พิมพ์ข้อความในกล่อง พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา

F6, ลูกศรลง (กดซ้ำๆ)

สลับระหว่างพื้นที่ในหน้าต่างวิธีใช้ ตัวอย่างเช่น สลับระหว่างแถบเครื่องมือ กล่อง พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา และรายการ ค้นหา

F6

ในตารางของเนื้อหาในสามมุมมอง ให้เลือกรายการถัดไปหรือรายการก่อนหน้า ตามต้องการ

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ในตารางของเนื้อหาในสามมุมมอง ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือก ตามต้องการ

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติถัดไป หรือเลือก แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

TAB

เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ดำเนินการการกระทำสำหรับการเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือก แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด

ENTER

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

CTRL+P

พิมพ์คำถามค้นหา

ก่อนที่คุณจะพิมพ์คำถามการค้นหา คุณต้องเลือกกล่อง พิมพ์คำถามสำหรับวิธีใช้

วิธี

 1. กด ALT เพื่อเลือกแถบเมนู

 2. กดแป้น TAB หลายครั้งจนกว่าเคอร์เซอร์จะปรากฏในกล่อง พิมพ์คำถามสำหรับวิธีใช้

 3. พิมพ์คำถามของคุณ

 • เมื่อต้องการส่งรายการการค้นหาที่คุณได้พิมพ์ลงในกล่อง พิมพ์คำถามสำหรับวิธีใช้ ให้กด ENTER

ด้านบนของหน้า

การใช้เมนู แถบเครื่องมือ และบานหน้าต่างงาน

การเข้าถึงและใช้แถบเมนูและแถบเครื่องมือ

ก่อนที่คุณสามารถย้ายหรือปรับขนาดแถบเครื่องมือ คุณต้องเลือกแถบเครื่องมือเป็นอย่างแรก

วิธี

 1. กด ALT เพื่อเลือกแถบเมนู

 2. กด CTRL+TAB ซ้ำๆ เพื่อเลือกแถบเครื่องมือ

 3. กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนู ตัวเลือกแถบเครื่องมือ

 4. กดSหรือMเพื่อเลือกคำสั่งขนาด หรือย้าย

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ย้ายแถบเครื่องมือ

CTRL+ แป้นลูกศร

ปลดแถบเครื่องมือ

ลูกศรลง (กดซ้ำๆ)

เชื่อมต่อแถบเครื่องมือในแนวนอนบนด้านซ้ายหรือด้านขวาของหน้าจอ

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา (กดซ้ำๆ)

เลือกแถบเมนู หรือปิดเมนูและเมนูย่อยที่เปิดอยู่ในเวลาเดียวกัน

ALT หรือ F10

เลือกบานหน้าต่างงานหรือแถบเครื่องมือหลังจากการกด F10 หรือ ALT เพื่อเลือกแถบเมนู กดแป้นซ้ำๆ เพื่อย้ายโฟกัสระหว่างแถบเครื่องมือ แถบเมนู และบานหน้าต่างงานที่เปิดอยู่

CTRL+TAB หรือ CTRL+SHIFT+TAB

เมื่อแถบเครื่องมือหรือแถบเมนูถูกเลือก ให้เลือกปุ่มถัดไปหรือเมนูบนแถบเครื่องมือ

TAB หรือลูกศรขวา

เมื่อแถบเครื่องมือหรือแถบเมนูถูกเลือก ให้เลือกปุ่มก่อนหน้าหรือเมนูบนแถบเครื่องมือ

SHIFT+TAB หรือลูกศรซ้าย

เปิดเมนูที่เลือก หรือดำเนินการการกระทำสำหรับปุ่มหรือคำสั่งที่เลือก

ENTER

แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก

SHIFT+F10

แสดงเมนูทางลัดของแถบชื่อเรื่อง

ALT+SPACEBAR

เมื่อมีการเปิดเมนูหรือเมนูย่อย ให้เลือกคำสั่งถัดไป

ลูกศรลง

เมื่อมีการเปิดเมนูหรือเมนูย่อย ให้เลือกคำสั่งก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกเมนูทางด้านซ้าย เมื่อมีการเปิดเมนูย่อย ให้สลับระหว่างเมนูหลักและเมนูย่อย

ลูกศรซ้าย

เลือกเมนูทางด้านขวา เมื่อมีการเปิดเมนูย่อย ให้สลับระหว่างเมนูหลักและเมนูย่อย

ลูกศรขวา

เลือกคำสั่งแรกบนเมนูหรือเมนูย่อย

HOME

เลือกคำสั่งสุดท้ายบนเมนูหรือเมนูย่อย

END

ปิดเมนูที่เปิดอยู่ เมื่อมีการเปิดเมนูย่อย ให้ปิดเพียงเมนูย่อยเท่านั้น

ESC

เปิดเมนูที่เลือก

SHIFT+ ลูกศรลง

เมื่อมีการเปิดเมนูที่ย่อลง ให้แสดงชุดของคำสั่งแบบเต็ม

CTRL+ ลูกศรลง

สลับระหว่างบานหน้าต่างงานและแม่แบบฟอร์มที่ใช้งานอยู่

F6

เลือกรายการถัดไปในบานหน้าต่างงาน

TAB

เลือกรายการก่อนหน้าในบานหน้าต่างงาน

SHIFT+TAB

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อเลือกคำสั่งเมนูต่างๆ บนแถบเมนูได้ กด ALT เพื่อเลือกแถบเมนู กดตัวอักษรที่มีการขีดเส้นใต้ในชื่อรายการเมนูที่มีคำสั่งที่คุณต้องการ

การเข้าถึงและใช้บานหน้าต่างงาน

ก่อนที่คุณจะสามารถทำงานกับบานหน้าต่างงาน คุณต้องเปิดบานหน้าต่างงานเป็นอย่างแรก แล้วจึงเลือกบานหน้าต่างงานนั้น

วิธี

 1. กด CTRL+F1 เพื่อเปิดบานหน้าต่างงาน

 2. กด F6 เพื่อเลือกแถบเมนู

 3. กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูของตัวเลือกบานหน้าต่างงาน

 4. กดแป้นMหรือSเพื่อเลือกคำสั่งขนาด หรือย้าย

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

แสดงบานหน้าต่างงาน ออกแบบงาน

ALT+N

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานจากบานหน้าต่างอื่นในหน้าต่างโปรแกรม (ตามเข็มนาฬิกา) คุณอาจจำต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าการกด F6 ไม่แสดงบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ ให้ลองกด ALT เพื่อวางโฟกัสบนแถบเมนู แล้วกด CTRL+TAB เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน

F6

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานหนึ่งจากอีกบานหน้าต่างในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา)

SHIFT+F6

ปรับขนาดบานหน้าต่างงาน (หลังจากการเลือกคำสั่ง ขนาด)

แป้นลูกศร

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน (หลังการเลือกคำสั่ง ย้าย)

แป้นลูกศร

เปิดบานหน้าต่างงานหรือซ่อนบานหน้าต่างงานปัจจุบัน

CTRL+F1

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานจากหน้าต่างโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ (คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง)

F6

เมื่อเมนูหรือแถบเครื่องมือเปิดใช้งานอยู่ ย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน (คุณอาจต้องกด CTRL+TAB มากกว่าหนึ่งครั้ง)

CTRL+TAB

เปิดเมนูของตัวเลือกบานหน้าต่างงาน

CTRL+SPACEBAR

ปิดเมนูถ้าเมนูเปิดอยู่ในปัจจุบัน หรือกลับไปที่แม่แบบฟอร์ม

ESC

เมื่อบานหน้าต่างงานใช้งานอยู่ ให้เลือกตัวเลือกถัดไปในบานหน้าต่างงาน

TAB

เมื่อบานหน้าต่างงานใช้งานอยู่ ให้เลือกตัวเลือกก่อนหน้าในบานหน้าต่างงาน

SHIFT+TAB

ย้ายขึ้นระหว่างตัวเลือกในเมนูย่อยที่เลือก หรือย้ายระหว่างตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงระหว่างตัวเลือกในเมนูย่อยที่เลือก หรือย้ายระหว่างตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก

ลูกศรลง

เปิดเมนูที่เลือก หรือดำเนินการการกระทำที่กำหนดสำหรับปุ่มที่เลือก

ENTER

เปิดเมนูทางลัดในแม่แบบฟอร์ม หรือเปิดเมนูแบบหล่นลงสำหรับรายการบานหน้าต่างงานที่เลือก

SHIFT+F10

เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยมองเห็นได้ ให้เลือกคำสั่งแรกบนเมนูหรือบนเมนูย่อย

HOME

เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยมองเห็นได้ ให้เลือกคำสั่งสุดท้ายบนเมนูหรือเมนูย่อย

END

ย้ายไปยังด้านบนของรายการบานหน้าต่างงานที่เลือก

CTRL+HOME

ย้ายไปยังด้านล่างของรายการบานหน้าต่างงานที่เลือก

CTRL+END

ด้านบนของหน้า

การใช้กล่องโต้ตอบ

การเข้าถึงและเลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบ เปิดในโหมดออกแบบ

CTRL+O หรือ CTRL+F12

ย้ายจากกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่กลับไปยังแม่แบบฟอร์ม สำหรับกล่องโต้ตอบที่สนับสนุนลักษณะการทำงานนี้

ALT+F6

ย้ายไปยังตัวเลือกถัดไป

TAB

ย้ายไปยังตัวเลือกก่อนหน้า

SHIFT+TAB

สลับไปยังแท็บถัดไป

CTRL+TAB

สลับไปยังแท็บก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+TAB

สลับไปยังประเภทถัดไป

TAB

หมายเหตุ: หลังจากที่มีการเลือกประเภทแล้ว ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังชื่อประเภทที่คุณต้องการ

สลับไปยังประเภทก่อนหน้า

SHIFT+TAB

หมายเหตุ: หลังจากที่มีการเลือกประเภทแล้ว ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังชื่อประเภทที่คุณต้องการ

ย้ายระหว่างตัวเลือกในรายการหรือกลุ่มของตัวเลือก

แป้นลูกศร

ดำเนินการการกระทำที่ถูกกำหนดให้กับปุ่มที่เลือก หรือเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก

SPACEBAR

เปิดรายการถ้ารายการถูกปิดอยู่ และย้ายไปยังตัวเลือกที่ระบุในรายการ

ตัวอักษรแรกของตัวเลือกในรายการแบบหล่นลง

เลือกตัวเลือก หรือเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ALT+ ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในตัวเลือก

เปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือก

ลูกศรลง

ปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือก หรือยกเลิกคำสั่ง แล้วปิดกล่องโต้ตอบ

ESC

เรียกใช้คำสั่งที่เลือกไว้

ENTER

ไปที่โฟลเดอร์ก่อนหน้า

ALT+1

เปิดโฟลเดอร์เพิ่มหนึ่งระดับจากโฟลเดอร์ที่เลือก

ALT+2

ลบโฟลเดอร์หรือแฟ้มที่เลือก

ALT+3

สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่ในโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่

ALT+4

สลับระหว่างมุมมอง รูปขนาดย่อแบบเรียงต่อกันไอคอนรายการรายละเอียดคุณสมบัติ และ แสดงตัวอย่าง

ALT+5

แสดงเมนูทางลัดสำหรับโฟลเดอร์หรือแฟ้มที่เลือก

SHIFT+F10

เปิดรายการ มองหาใน หรือ บันทึกใน (ชื่อว่า แถบที่อยู่ ใน Windows Vista)

F4

ปรับปรุงรายการโฟลเดอร์หรือแฟ้มในกล่องโต้ตอบ เปิดเปิดในโหมดออกแบบ หรือ บันทึกเป็น

F5

ใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

กล่องแก้ไขเป็นเขตข้อมูลภายในที่ที่คุณสามารถพิมพ์หรือวางรายการ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางไปยังโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

HOME

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกการเลือกอักขระหนึ่งตัวทางซ้าย

SHIFT+ ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกอักขระหนึ่งตัวทางขวา

SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกการเลือกคำหนึ่งคำทางซ้าย

CTRL+SHIFT+ ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกคำหนึ่งคำทางขวา

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

SHIFT+HOME

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

SHIFT+END

ด้านบนของหน้า

พื้นฐาน Microsoft Office

การแสดงและใช้หน้าต่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

ALT+TAB

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

ALT+SHIFT+TAB

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CTRL+W หรือ CTRL+F4

คืนค่าขนาดของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่หลังจากที่คุณย่อหน้าต่างให้เล็กสุดหรือขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด

CTRL+F5

เมื่อมีหน้าต่างเปิดอยู่อย่างน้อยหนึ่งหน้าต่าง ให้สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

CTRL+F6

เมื่อมีหน้าต่างเปิดอยู่อย่างน้อยหนึ่งหน้าต่าง ให้สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+F6

เมื่อหน้าต่างเอกสารไม่ได้ถูกขยายให้ใหญ่สุด ให้ดำเนินการคำสั่ง ย้าย (บนเมนู ตัวควบคุม สำหรับหน้าต่าง) ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายหน้าต่าง แล้วกด ESC เมื่อเสร็จสิ้น

CTRL+F7

เมื่อหน้าต่างเอกสารไม่ได้ถูกขยายให้ใหญ่สุด ให้ดำเนินการคำสั่ง ขนาด (บนเมนู ตัวควบคุม สำหรับหน้าต่าง) กดแป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง แล้วกด ESC เมื่อเสร็จสิ้น

CTRL+F8

ย่อหน้าต่างเล็กสุดเป็นไอคอน (ใช้ได้สำหรับ Microsoft Office บางโปรแกรมเท่านั้น)

CTRL+F9

ขยายหน้าต่างที่เลือกให้ใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างที่เลือกที่ได้ถูกปรับขนาด

CTRL+F10

คัดลอกรูปภาพบนหน้าจอไปยังคลิปบอร์ด

PRINT SCREEN

คัดลอกรูปภาพของหน้าต่างที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

ALT+PRINT SCREEN

เคลื่อนย้ายภายในข้อความ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรขวา

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปยังหัวบรรทัด

HOME

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×