แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ InfoPath

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อวิธีการใช้นี้จะอธิบายแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการกรอกฟอร์ม Microsoft Office InfoPath

ถ้าคุณใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ที่แตกต่างไปจากรุ่นภาษาของโปรแกรม ตัวอย่างเช่น รูปแบบแป้นพิมพ์เยอรมันที่มีรุ่นอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ของโปรแกรม บางแป้นพิมพ์ลัดที่แสดงรายการอยู่ด้านล่างอาจทำงานต่างกันออกไป

สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณกดแป้นอย่างน้อยสองแป้นพร้อมๆ กัน แป้นดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณกดแป้นเดียวแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งโดยทันที แป้นจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาแป้นพิมพ์ลัดแป้นใดแป้นหนึ่งในหัวข้อนี้ ให้กด TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด กด ENTER แล้วกด CTRL+F เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กด TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด กด ENTER แล้วกด CTRL+P

การกรอกฟอร์ม

ย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปข้างหน้าระหว่างเขตข้อมูลในลำดับแท็บของฟอร์ม

TAB

ย้ายไปข้างหลังระหว่างเขตข้อมูลในลำดับแท็บของฟอร์ม

SHIFT+TAB

แทรกส่วนหรือแถวของตารางเสริมแถว

CTRL+ENTER

ใส่ข้อความในเขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ค้นหาคำหรือวลีในเขตข้อมูล

CTRL+F

แทนที่คำหรือวลีในเขตข้อมูล

CTRL+H

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก

CTRL+X

คัดลอกข้อความที่เลือก

CTRL+C

วางข้อความหรือรายการ

CTRL+V

แสดงตัวใช้เลือกวันที่ที่เลือก

ALT+ ลูกศรลง

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

HOME

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

ลบไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

BACKSPACE

ลบไปทางขวาหนึ่งอักขระ

DELETE

ลบหนึ่งคำไปทางซ้าย

CTRL+BACKSPACE

ลบหนึ่งคำไปทางขวา

CTRL+DELETE

แทรกสัญลักษณ์ยูโร

CTRL+ALT+E

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT+ENTER

เลือกข้อความในเขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลือกหรือยกเลิกการเลือกอักขระหนึ่งตัวทางซ้าย

SHIFT+ ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกอักขระหนึ่งตัวทางขวา

SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกการเลือกคำหนึ่งคำทางซ้าย

CTRL+SHIFT+ ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกคำหนึ่งคำทางขวา

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกตั้งแต่จุดแทรกไปจนถึงจุดเริ่มต้นของบรรทัด

SHIFT+HOME

เลือกตั้งแต่จุดแทรกไปจนถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัด

SHIFT+END

เลือกตั้งแต่จุดแทรกไปจนถึงจุดเริ่มต้นของรายการ ในเขตข้อมูลหลายบรรทัด

CTRL+SHIFT+HOME

เลือกตั้งแต่จุดแทรกไปจนถึงจุดสิ้นสุดของรายการ ในเขตข้อมูลหลายบรรทัด

CTRL+SHIFT+END

จัดรูปแบบข้อความในเขตข้อมูล

คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความในเขตข้อมูลข้อความ rich text ที่สนับสนุนการจัดรูปแบบและกราฟิกที่นอกเหนือจากข้อความ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วตรวจสอบว่า เขตข้อมูล เขตข้อมูล rich text วางจุดแทรกในเขตข้อมูล ถ้าปุ่มบนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ ปรากฏที่ใช้งานอยู่แทนที่จะเป็นสีจาง แล้วเขตข้อมูลอยู่ในเขตข้อมูล rich text

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เอาการจัดรูปแบบทั้งหมดออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+SPACEBAR

แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

CTRL+K

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+I

นำการขีดเส้นใต้ไปใช้ หรือเอาการขีดเส้นใต้ออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+U

นำการจัดรูปแบบเส้นขีดทับไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบเส้นขีดทับออกจากข้อความที่เลือก

ALT+SHIFT+K

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวยกออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+=

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวห้อยออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+=

คัดลอกการจัดรูปแบบจากข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+C

นำการจัดรูปแบบที่คัดลอกไว้ไปใช้กับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+V

นำลักษณะปกติไปใช้ หรือเอาลักษณะปกติออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+N

นำลักษณะหัวเรื่อง 1 ไปใช้ หรือเอาลักษณะหัวเรื่อง 3 ออกจากข้อความที่เลือก

ALT+CTRL+1

นำลักษณะหัวเรื่อง 2 ไปใช้ หรือเอาลักษณะหัวเรื่อง 3 ออกจากข้อความที่เลือก

ALT+CTRL+2

นำลักษณะหัวเรื่อง 3 ไปใช้ หรือเอาลักษณะหัวเรื่อง 3 ออกจากข้อความที่เลือก

ALT+CTRL+3

นำการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออกจากย่อหน้าที่เลือก

CTRL+SHIFT+L

เยื้องย่อหน้าจากซ้าย

CTRL+M

เอาการเยื้องย่อหน้าจากซ้ายออก

CTRL+SHIFT+M

จัดเต็มแนวย่อหน้าที่เลือก

CTRL+J

จัดชิดขวาย่อหน้าที่เลือก

CTRL+R

จัดกึ่งกลางย่อหน้าที่เลือก

CTRL+E

จัดชิดซ้ายย่อหน้าที่เลือก

CTRL+L

นำแบบอักษรไปใช้กับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+F

นำขนาดแบบอักษรไปใช้กับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+P

เพิ่มขนาดแบบอักษรขึ้น 2 พอยต์สำหรับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+,

ลดขนาดแบบอักษรลง 2 พอยต์สำหรับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+.

เพิ่มขนาดแบบอักษรขึ้น 1พอยต์สำหรับข้อความที่เลือก

CTRL+]

ลดขนาดแบบอักษรลง1พอยต์สำหรับข้อความที่เลือก

CTRL+[

เปิดบานหน้าต่างงาน แบบอักษร

CTRL+D

การทำงานกับข้อความจากขวาไปซ้าย

แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้จะเปิดใช้งานต่อเมื่อคุณได้ติดตั้งภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้ายแล้ว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปลี่ยนทิศทางย่อหน้าเป็นจากขวาไปซ้าย

CTRL+RIGHT SHIFT

เปลี่ยนทิศทางย่อหน้าเป็นจากซ้ายไปขวา

CTRL+LEFT SHIFT

การทำงานกับตาราง

แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้จะเปิดใช้งานเฉพาะในเขตข้อมูลข้อความ rich text

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วตรวจสอบว่า เขตข้อมูล เขตข้อมูล rich text วางจุดแทรกในเขตข้อมูล ถ้าปุ่มบนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ ปรากฏที่ใช้งานอยู่แทนที่จะเป็นสีจาง แล้วเขตข้อมูลอยู่ในเขตข้อมูล rich text

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ทางซ้ายโดยไม่เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์อื่น

กด SHIFT ค้างไว้ขณะลากตัวชี้

ย้ายระหว่างเซลล์ที่อยู่ติดกัน

แป้นลูกศร (ให้กดซ้ำหลายครั้งถ้าเซลล์มีข้อความอยู่)

ปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์ที่เลือกทั้งหมดให้มีความสูงหรือความกว้างเท่ากัน

กด ALT ค้างไว้ขณะลากตัวชี้

เลือกเนื้อหาของเซลล์ตาราง

F2

การแก้ไขและบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลิกทำการดำเนินการล่าสุด

CTRL+Z

ทำซ้ำการดำเนินการล่าสุด

CTRL+Y

แสดงข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลถัดไป

CTRL+SHIFT+E

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เลือก

CTRL+SHIFT+S

ตรวจการสะกด

F7

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

SHIFT+F12

บันทึกฟอร์ม

CTRL+S

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×