แป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้งานขณะสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วิธีใช้แป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัดที่อธิบายไว้ในหัวข้อวิธีใช้นี้กล่าวถึงรูปแบบแป้นพิมพ์แบบ U.S. โดยที่ปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์แบบอื่นอาจจะไม่ตรงกับปุ่มบนแป้นพิมพ์แบบ U.S. ทั้งหมด

สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมกันนั้น จะใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นแต่ละแป้น สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่ให้คุณกดแป้นหนึ่งแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที จะใช้จุลภาค (,) คั่นระหว่างแป้น

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กด TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด กด ENTER แล้วกด CTRL+P

วิธีใช้แบบออนไลน์

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้หน้าต่างวิธีใช้

หน้าต่างวิธีใช้จะจัดให้มีการเข้าถึงเนื้อหาวิธีใช้ทั้งหมดของ Office และหน้าต่างวิธีใช้จะแสดงหัวข้อและเนื้อหาวิธีใช้อื่นๆ ด้วย

ในหน้าต่างวิธีใช้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดหน้าต่างวิธีใช้

F1

ปิดหน้าต่างวิธีใช้

ALT+F4

สลับระหว่างหน้าต่างวิธีใช้และโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ALT+TAB

กลับไปยังสารบัญวิธีใช้และวิธีการเกี่ยวกับ PowerPoint

ALT+HOME

เลือกรายการถัดไปในหน้าต่างวิธีใช้

TAB

เลือกรายการก่อนหน้าในหน้าต่างวิธีใช้

SHIFT+TAB

ทำการกระทำสำหรับรายการที่เลือก

ENTER

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ PowerPoint ของหน้าต่างวิธีใช้ เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามลำดับ

TAB, SHIFT+TAB

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ PowerPoint ของหน้าต่างวิธีใช้ ขยายหรือยุบรายการที่เลือกตามลำดับ

ENTER

เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติหรือข้อความที่ซ่อนถัดไป รวมถึง แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

TAB

เลือกข้อความที่ซ่อนหรือการเชื่อมโยงหลายมิติก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ดำเนินการกระทำสำหรับ แสดงทั้งหมด, ซ่อนทั้งหมด, ข้อความที่ซ่อน หรือการเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือกไว้

ENTER

ย้ายกลับไปยังหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้า (ปุ่ม ย้อนกลับ )

ALT+ลูกศรซ้าย หรือ BACKSPACE

ย้ายไปยังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป (ปุ่ม ไปข้างหน้า )

ALT+ลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นและลงทีละน้อย ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

เลื่อนขึ้นและลงทีละมากขึ้น ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

PAGE UP, PAGE DOWN

แสดงเมนูของคำสั่งสำหรับหน้าต่างวิธีใช้ สำหรับการกระทำนี้หน้าต่างวิธีใช้จะต้องมีโฟกัสอยู่ (ให้คลิกในหน้าต่างวิธีใช้)

SHIFT+F10

หยุดการกระทำสุดท้าย (ปุ่ม Stop)

Esc

ฟื้นฟูหน้าต่าง (ปุ่ม ฟื้นฟู)

F5

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

หมายเหตุ: ถ้าเคอร์เซอร์ไม่ได้อยู่ในหัวข้อวิธีใช้ ให้กด F6 แล้วกด CTRL+P

CTRL+P

เปลี่ยนสภาพการเชื่อมต่อ คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

F6 (จนกระทั่งโฟกัสอยู่ในกล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา ), TAB, ลูกศรลง

พิมพ์ข้อความลงในกล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

F6

สลับไปมาระหว่างพื้นที่ในหน้าต่างวิธีใช้ ตัวอย่างเช่น สลับไปมาระหว่างแถบเครื่องมือ กล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา และรายการ ค้นหา

F6

ในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง ให้เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า ตามลำดับ

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

ในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือก ตามลำดับ

ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

พื้นฐาน Microsoft Office

การแสดงและใช้หน้าต่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

ALT+TAB, TAB

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

ALT+SHIFT+TAB, TAB

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CTRL+W หรือ CTRL+F4

ออกอากาศงานนำเสนอที่เปิดอยู่ไปยังผู้ชมระยะไกลโดยใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ PowerPoint

CTRL+F5

ย้ายไปยัง บานหน้าต่างงาน ถัดไปจากอีกบานหน้าต่างหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางตามเข็มนาฬิกา) คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ: ถ้ากด F6 แล้วไม่มีการแสดงบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ ให้กด ALT เพื่อวางโฟกัสบน Ribbon แล้วกด CTRL+TAB เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงานนั้น

F6

ย้ายไปที่บานหน้าต่างจากบานหน้าต่างอื่นในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา)

SHIFT+F6

เมื่อมีหน้าต่าง PowerPoint เปิดอยู่มากกว่าหนึ่งหน้าต่าง ให้สลับไปที่หน้าต่าง PowerPoint ถัดไป

CTRL+F6

สลับไปยังหน้าต่าง PowerPoint ก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+F6

คัดลอกรูปภาพบนหน้าจอไปยังคลิปบอร์ด

PRINT SCREEN

คัดลอกรูปภาพของหน้าต่างที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

ALT+PRINT SCREEN

เปลี่ยนหรือปรับขนาดตัวอักษร

หมายเหตุ: เคอร์เซอร์ต้องอยู่ภายในกล่องข้อความที่จะใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปลี่ยนแบบอักษร

CTRL+SHIFT+F

เปลี่ยนขนาดแบบอักษร

CTRL+SHIFT+P

เพิ่มขนาดแบบอักษรของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดแบบอักษรของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+<

การเคลื่อนที่ในข้อความหรือเซลล์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

HOME

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรลง

เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

CTRL+END

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

CTRL+HOME

ใน Microsoft Office PowerPoint เลื่อนไปที่ชื่อเรื่องหรือตัวยึดเนื้อความถัดไป ถ้าตัวยึดนั้นเป็นตัวยึดสุดท้ายบนภาพนิ่ง การทำเช่นนี้จะเป็นการแทรกภาพนิ่งใหม่ที่มีเค้าโครงภาพนิ่งเดียวกับภาพนิ่งต้นฉบับ

CTRL+ENTER

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา ล่าสุด

SHIFT+F4

ค้นหาและแทนที่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ค้นหา

CTRL+F

เปิดกล่องโต้ตอบ แทนที่

CTRL+H

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา ล่าสุด

SHIFT+F4

การเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ และการทำงานในตาราง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลื่อนไปที่เซลล์ถัดไป

TAB

เลื่อนไปที่เซลล์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

เลื่อนไปที่แถวถัดไป

ลูกศรลง

เลื่อนไปที่แถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

CTRL+TAB

เริ่มย่อหน้าใหม่

ENTER

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

TAB ที่จุดสิ้นสุดของแถวสุดท้าย

เข้าถึงและใช้บานหน้าต่างงาน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายจากบานหน้าต่างงานหนึ่งไปยังอีกบานหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง)

F6

เมื่อบานหน้าต่างงานใช้งานอยู่ ให้เลือกตัวเลือกถัดไปหรือก่อนหน้าในบานหน้าต่างงานตามลำดับ

TAB, SHIFT+TAB

แสดงชุดคำสั่งทั้งหมดบนเมนูบานหน้าต่างงาน

CTRL+ลูกศรลง

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกบนเมนูย่อยที่เลือก ย้ายไปมาระหว่างบางตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น

เปิดเมนูที่เลือก หรือดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก

SPACEBAR หรือ ENTER

เปิดเมนูทางลัด เปิดเมนูแบบหล่นลงของรายการแกลเลอรีที่เลือก

SHIFT+F10

เลือกคำสั่งแรกหรือสุดท้ายตามลำดับบนเมนูหรือเมนูย่อยเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยปรากฏขึ้น

HOME, END

เลื่อนขึ้นหรือลงในรายการแกลเลอรีที่เลือกตามลำดับ

PAGE UP, PAGE DOWN

ย้ายไปยังด้านบนหรือด้านล่างของรายการแกลเลอรีที่เลือกตามลำดับ

HOME, END

ปิดบานหน้าต่างงาน

CTRL+SPACEBAR, C

เปิดคลิปบอร์ด

ALT+H, F, O

ปรับขนาดบานหน้าต่างงาน

 1. ในบานหน้าต่างงาน ให้กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูของคำสั่งเพิ่มเติม

 2. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกคำสั่ง ขนาด แล้วกด ENTER

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดบานหน้าต่างงาน ใช้ CTRL+ แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดพิกเซลทีละหนึ่งพิกเซล

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับขนาด ให้กด ESC

ใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกถัดไป

TAB

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกก่อนหน้า

SHIFT+TAB

สลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ (ต้องมีการเลือกแท็บในกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ไว้)

ลูกศรลง

สลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ (ต้องมีการเลือกแท็บในกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ไว้)

ลูกศรขึ้น

เปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือก

ลูกศรลง, ALT+ลูกศรลง

เปิดรายการถ้าปิดอยู่ แล้วย้ายไปที่ตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกในรายการดังกล่าว

อักษรตัวแรกของตัวเลือกในรายการแบบหล่นลง

ย้ายระหว่างตัวเลือกในรายการแบบหล่นลงที่เปิดใช้งานอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือก

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

ดำเนินการการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก

SPACEBAR

เลือกตัวเลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในตัวเลือก

ทำการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ

ENTER

ปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือกไว้ ยกเลิกคำสั่ง และปิดกล่องโต้ตอบ

ESC

ใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

กล่องแก้ไขเป็นกล่องเปล่าที่ให้คุณพิมพ์หรือวางรายการลงไปได้ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางของโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

HOME

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

END

ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระตามลำดับ

ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกจากเคอร์เซอร์ไปยังต้นรายการ

SHIFT+HOME

เลือกจากเคอร์เซอร์ไปยังท้ายรายการ

SHIFT+END

ใช้กล่องโต้ตอบ เปิด และ บันทึกเป็น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ เปิด

ALT+F ตามด้วย O

เปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

ALT+F ตามด้วย A

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในรายการแบบหล่นลงที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในกลุ่มตัวเลือก

แป้นลูกศร

แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก เช่น โฟลเดอร์หรือแฟ้ม

SHIFT+F10

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกหรือพื้นที่ในกล่องโต้ตอบ

TAB

เปิดเมนูแบบหล่นลงของเส้นทางแฟ้ม

F4 หรือ ALT+I

ฟื้นฟูรายการแฟ้ม

F5

การนำทางบน Ribbon

เข้าถึงทุกๆ คำสั่งได้เพียงกดแป้นไม่กี่แป้น

 1. กด ALT

  เคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์จะแสดงขึ้นเหนือแต่ละคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานในมุมมองปัจจุบัน

  คีย์ลัดบนแท็บ ไฟล์

 2. กดตัวอักษรที่แสดงอยู่ในเคล็ดลับการใช้ปุ่มแป้นพิมพ์บนคุณลักษณะที่คุณต้องการใช้

 3. คุณอาจเห็นเคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์เพิ่มเติมแสดงขึ้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณกดตัวอักษรใด ตัวอย่างเช่น ถ้าแท็บ Home ใช้งานอยู่และคุณกดแป้น N แท็บ Insert จะแสดงขึ้นพร้อมกับเคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์สำหรับกลุ่มต่างๆ บนแท็บนั้น

 4. ให้กดแป้นตัวอักษรต่อไปจนกว่าคุณจะกดตัวอักษรของคำสั่งหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้ ในบางกรณี คุณจะต้องกดตัวอักษรของกลุ่มที่มีคำสั่งนั้นก่อน ตัวอย่างเช่น ถ้ากำลังใช้งานแท็บ Home อยู่ การกด ALT+H, F, S จะนำคุณไปที่กล่องรายการ Size ในกลุ่ม Font

  เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำที่คุณกำลังดำเนินการอยู่และซ่อนเคล็ดลับคีย์บอร์ด ให้กด ALT

เปลี่ยนโฟกัสของคีย์บอร์ดโดยไม่ต้องใช้เมาส์

อีกวิธีหนึ่งในการใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำงานกับ Ribbon ก็คือ การย้ายโฟกัสระหว่างแท็บและคำสั่งต่างๆ จนกระทั่งคุณพบคุณลักษณะที่คุณต้องการใช้ ตารางต่อไปนี้ได้ให้วิธีการบางอย่างในการย้ายโฟกัสแป้นพิมพ์โดยไม่ต้องใช้เมาส์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon และเปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัด

ALT หรือ F10 กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งอีกครั้งเพื่อย้ายกลับไปยังเอกสารแล้วยกเลิกคีย์ลัด

ขยับไปทางซ้ายหรือขวาไปยังอีกแท็บของ Ribbon ตามลำดับ

F10 เพื่อเลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ แล้วลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

ซ่อนหรือแสดง Ribbon

CTRL+F1

แสดงเมนูทางลัดสำหรับคำสั่งที่เลือก

SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าต่างแต่ละพื้นที่ต่อไปนี้

 • แท็บที่เปิดใช้งานอยู่ของ Ribbon

 • บานหน้าต่างงานใดๆ ที่เปิดอยู่

 • เอกสารของคุณ

F6

ย้ายโฟกัสไปยังแต่ละคำสั่งบน Ribbon ไปข้างหน้าและข้างหลังตามลำดับ

TAB, SHIFT+TAB

ขยับลง ขึ้น ซ้าย หรือขวา ในรายการต่างๆ บน Ribbon ตามลำดับ

ลูกศรลง ลูกศรขึ้น ลูกศรซ้าย และลูกศรขวา

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon

SPACE BAR หรือ ENTER

เปิดเมนูหรือแกลเลอรีที่เลือกบน Ribbon

SPACE BAR หรือ ENTER

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมบน Ribbon เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้

ENTER

เสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนค่าในตัวควบคุมบน Ribbon และย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร

ENTER

เรียกดูวิธีใช้เกี่ยวกับคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon (ถ้าไม่มีหัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่เลือก จะมีการแสดงหัวข้อวิธีใช้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมขึ้นมาแทน)

F1

งานทั่วไปใน Microsoft Office PowerPoint

ย้ายระหว่างบานหน้าต่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายในทิศทางตามเข็มนาฬิการะหว่างบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

F6

ย้ายในทิศทางทวนเข็มนาฬิการะหว่างบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

SHIFT+F6

สลับระหว่างแท็บ ภาพนิ่ง และ เค้าร่าง ในบานหน้าต่างเค้าร่างและภาพนิ่งในมุมมองปกติ

CTRL+SHIFT+TAB

ทำงานในเค้าร่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลื่อนระดับย่อหน้า

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

ลดระดับย่อหน้า

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

เลื่อนย่อหน้าที่เลือกขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

แสดงหัวเรื่องระดับ 1

ALT+SHIFT+1

ขยายข้อความด้านล่างหัวเรื่อง

ALT+SHIFT+เครื่องหมายบวก

ยุบข้อความด้านล่างหัวเรื่อง

ALT+SHIFT+เครื่องหมายลบ

ทำงานกับรูปร่าง รูปภาพ กล่อง วัตถุ และ อักษรศิลป์

แทรกรูปร่าง

 1. กดแล้วปล่อย ALT แล้ว N แล้ว S แล้ว H เพื่อเลือก รูปร่าง

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเคลื่อนย้ายไปตามรูปร่างประเภทต่างๆ แล้วเลือกรูปร่างที่คุณต้องการ

 3. กด CTRL+ENTER เพื่อแทรกรูปร่างที่คุณเลือก

การแทรกกล่องข้อความ

 1. กด ALT แล้วปล่อย ตามด้วย N และ X

 2. กด CTRL+ENTER เพื่อแทรกกล่องข้อความ

แทรกวัตถุ

 1. กด ALT แล้วปล่อย จากนั้นกด N แล้วตามด้วย J เพื่อเลือก วัตถุ

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามวัตถุต่างๆ

 3. กด CTRL+ENTER เพื่อแทรกวัตถุที่คุณต้องการ

แทรกอักษรศิลป์

 1. กดแล้วปล่อย ALT แล้วกด N จากนั้น W เพื่อเลือก อักษรศิลป์

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

เลือกรูปร่าง

ถ้าเคอร์เซอร์ของคุณอยู่ในข้อความ ให้กด ESC

 • เมื่อต้องการเลือกรูปร่างเดี่ยว ให้กดปุ่ม TAB เพื่อไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพื่อไปข้างหลัง) ผ่านวัตถุต่างๆ จนกระทั่งมือจับปรับขนาดปรากฏขึ้นบนวัตถุที่คุณต้องการเลือก

 • เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ ให้ใช้ บานหน้าต่างสิ่งที่เลือก

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ และวัตถุอักษรศิลป์

 • เมื่อต้องการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอักษรศิลป์ ให้เลือกรายการที่คุณต้องการจัดกลุ่ม แล้วกด CTRL+G

 • เมื่อต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มที่ต้องการยกเลิก แล้วกด CTRL+SHIFT+G

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางหรือเส้นบอกแนว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

SHIFT+F9

แสดงหรือซ่อนเส้นบอกแนว

ALT+F9

คัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 1. เลือก รูปร่างที่มีแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก

  ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่มีข้อความ หมายถึง คุณจะคัดลอกหน้าตาและลักษณะของข้อความ รวมทั้งแอตทริบิวต์ของรูปร่างนั้นด้วย

 2. กด CTRL+SHIFT+C เพื่อคัดลอกแอตทริบิวต์ของวัตถุ

 3. กดปุ่ม TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกแอตทริบิวต์ไปวาง

 4. กด CTRL+SHIFT+V

เลือกข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกไปจนถึงท้ายคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกไปจนถึงต้นคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกขึ้นไปหนึ่งบรรทัด (เคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด)

SHIFT+ลูกศรขึ้น

เลือกลงมาหนึ่งบรรทัด (เคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด)

SHIFT+ลูกศรลง

เลือกวัตถุ (เมื่อข้อความภายในวัตถุถูกเลือก)

ESC

เลือกวัตถุอื่น (เมื่อวัตถุหนึ่งถูกเลือก)

TAB หรือ SHIFT+TAB จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

เลือกข้อความภายในวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

ENTER

เลือกวัตถุทั้งหมด

CTRL+A (บนแท็บ ภาพนิ่ง )

เลือกภาพนิ่งทั้งหมด

CTRL+A (ในมุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง)

เลือกข้อความทั้งหมด

CTRL+A (บนแท็บ เค้าร่าง )

ลบและคัดลอกข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ลบไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

BACKSPACE

ลบหนึ่งคำไปทางซ้าย

CTRL+BACKSPACE

ลบไปทางขวาหนึ่งอักขระ

DELETE

ลบหนึ่งคำไปทางขวา

หมายเหตุ: ในการทำเช่นนี้ เคอร์เซอร์ต้องอยู่ระหว่างคำ

CTRL+DELETE

ตัดวัตถุหรือข้อความที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุหรือข้อความที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุหรือข้อความที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

CTRL+Y

คัดลอกเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+C

วางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+V

เปิดกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ

CTRL+ALT+V

เคลื่อนย้ายภายในข้อความ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

HOME

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรลง

เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

CTRL+END

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

CTRL+HOME

ย้ายไปยังชื่อเรื่องหรือตัวยึดเนื้อความถัดไป ถ้าเป็นตัวยึดตัวสุดท้ายบนภาพนิ่ง จะเป็นการแทรกภาพนิ่งใหม่ที่มีเค้าโครงภาพนิ่งเหมือนกับภาพนิ่งต้นฉบับ

CTRL+ENTER

ย้ายเพื่อทำซ้ำการ ค้นหา ครั้งสุดท้าย

SHIFT+F4

ย้ายไปรอบๆ และการทำงานบนตาราง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลื่อนไปที่เซลล์ถัดไป

TAB

เลื่อนไปที่เซลล์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

เลื่อนไปที่แถวถัดไป

ลูกศรลง

เลื่อนไปที่แถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

CTRL+TAB

เริ่มย่อหน้าใหม่

ENTER

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

TAB ที่จุดสิ้นสุดของแถวสุดท้าย

แก้ไขวัตถุที่เชื่อมโยงหรือวัตถุฝังตัว

 1. กด TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการ

 2. กด SHIFT+F10 สำหรับเมนูทางลัด

 3. ใช้แป้นลูกศรลงจนกว่าจะเลือก วัตถุแผ่นงาน และกดลูกศรขวาเพื่อเลือก แก้ไข แล้วกด ENTER

  หมายเหตุ: ชื่อของคำสั่งในเมนูทางลัดจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุฝังตัวหรือเชื่อมโยง ตัวอย่างเช่น แผ่นงานที่ฝังตัวใน Microsoft Office Excel จะมีคำสั่ง วัตถุแผ่นงาน ในขณะที่รูปวาดที่ฝังตัวใน Microsoft Office Visio จะมีคำสั่ง วัตถุ Visio

จัดรูปแบบและจัดแนวอักขระและย่อหน้า

เปลี่ยนหรือปรับขนาดแบบอักษร

หมายเหตุ: คุณต้องเลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณจะใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ แบบอักษร เพื่อเปลี่ยนแบบอักษร

CTRL+SHIFT+F

เพิ่มขนาดแบบอักษร

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดแบบอักษร

CTRL+SHIFT+<

นำรูปแบบอักขระไปใช้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ แบบอักษร เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบของอักขระ

CTRL+T

เปลี่ยนขนาดตัวพิมพ์ของตัวอักษรระหว่างประโยค ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่

SHIFT+F3

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

CTRL+B

นำการขีดเส้นใต้ไปใช้

CTRL+U

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

CTRL+I

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

CTRL+เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก

เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก เช่น ตัวห้อยและตัวยก

CTRL+SPACEBAR

แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

CTRL+K

คัดลอกรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

คัดลอกรูปแบบ

CTRL+SHIFT+C

วางรูปแบบ

CTRL+SHIFT+V

จัดแนวย่อหน้า

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

จัดแนวย่อหน้าให้อยู่กึ่งกลาง

CTRL+E

จัดแนวย่อหน้าให้เต็มแนว

CTRL+J

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

CTRL+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

CTRL+R

เรียกใช้งานนำเสนอ

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ได้ ในขณะที่คุณเรียกใช้งานนำเสนอของคุณในมุมมอง นำเสนอภาพนิ่ง

แป้นพิมพ์ลัดของการนำเสนอภาพนิ่ง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เริ่มต้นงานนำเสนอตั้งแต่แรกเริ่ม

F5

แสดงภาพเคลื่อนไหวภาพถัดไปหรือไปยังภาพนิ่งถัดไป

N, ENTER, PAGE DOWN ลูกศรขวา ลูกศรลง หรือ SPACEBAR

แสดงภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หรือย้อนกลับไปยังภาพนิ่งก่อนหน้า

P, PAGE UP ลูกศรซ้าย ลูกศรขึ้น หรือ BACKSPACE

ไปยังหมายเลขภาพนิ่ง

ตัวเลข +ENTER

แสดงภาพนิ่งที่ว่างเปล่าสีดำ หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากภาพนิ่งที่ว่างเปล่าสีดำ

B หรือ จุด

แสดงภาพนิ่งที่ว่างเปล่าสีขาว หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากภาพนิ่งที่ว่างเปล่าสีขาว

W หรือ เครื่องหมายจุลภาค

หยุดหรือเริ่มงานนำเสนอใหม่โดยอัตโนมัติ

S

จบงานนำเสนอ

ESC หรือ เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ลบคำอธิบายประกอบบนหน้าจอ

E

ไปที่ภาพนิ่งถัดไป ถ้าภาพนิ่งถัดไปซ่อนอยู่

H

ตั้งค่าการกำหนดเวลาใหม่ขณะทำการทดสอบ

T

ใช้การกำหนดเวลาเดิมขณะทำการทดสอบ

O

ใช้การคลิกเมาส์เพื่อดำเนินต่อขณะทำการทดสอบ

M

บันทึกคำบรรยายภาพนิ่งและการกำหนดเวลาใหม่

R

กลับไปยังภาพนิ่งแรก

กดปุ่มเมาส์ด้านขวาและซ้ายค้างไว้ 2 วินาที

แสดงหรือซ่อนตัวชี้รูปลูกศร

A หรือ =

เปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกา

CTRL+P

เปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศร

CTRL+A

เปลี่ยนตัวชี้เป็นยางลบ

CTRL+E

แสดงหรือซ่อนมาร์กอัปที่เป็นหมึก

CTRL+M

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางทันที

CTRL+H

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางภายใน 15 วินาที

CTRL+U

แสดงกล่องโต้ตอบ ภาพนิ่งทั้งหมด

CTRL+S

แสดงแถบงานของคอมพิวเตอร์

CTRL+T

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

ไปที่การเชื่อมโยงหลายมิติแรกหรือถัดไปบนภาพนิ่ง

TAB

ไปที่การเชื่อมโยงหลายมิติล่าสุดหรือก่อนหน้านี้บนภาพนิ่ง

SHIFT+TAB

ทำลักษณะการทำงาน "การคลิกเมาส์" ที่การเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือก

ENTER ขณะที่การเชื่อมโยงหลายมิติถูกเลือกอยู่

แป้นพิมพ์ลัดของสื่อในระหว่างการนำเสนอ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

หยุดการเล่นสื่อ

ALT+Q

สลับระหว่างเล่นกับหยุดชั่วขณะ

ALT+P

ไปยังที่คั่นหน้าถัดไป

ALT+END

ไปยังที่คั่นหน้าก่อนหน้า

ALT+HOME

เพิ่มระดับเสียง

ALT+ลูกศรขึ้น

ลดระดับเสียง

ALT+ลูกศรลง

ค้นหาไปข้างหน้า

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

ค้นหาในทางย้อนกลับ

ALT+SHIFT+PAGE UP

ปิดเสียง

ALT+U

คุณสามารถกด F1 ในระหว่างงานนำเสนอของคุณเพื่อดูรายการตัวควบคุมได้

เรียกดูงานนำเสนอบนเว็บ

แป้นต่อไปนี้มีไว้สำหรับเรียกดูงานนำเสนอบนเว็บของคุณใน Microsoft Internet Explorer 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลื่อนไปข้างหน้าผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติในงานนำเสนอบนเว็บ แถบที่อยู่ และแถบการเชื่อมโยง

TAB

เลื่อนไปข้างหลังผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติในงานนำเสนอบนเว็บ แถบที่อยู่ และแถบการเชื่อมโยง

SHIFT+TAB

ทำลักษณะการทำงาน "การคลิกเมาส์" ที่การเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือก

ENTER

ไปที่ภาพนิ่งถัดไป

SPACEBAR

ใช้คุณลักษณะบานหน้าต่างสิ่งที่เลือก

ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการเปิดใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก ให้กด Alt ตามด้วย H, S, L และ P

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายโฟกัสไปตามบานหน้าต่างงานต่างๆ

F6

แสดงเมนูบริบท

SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสไปยังรายการหรือกลุ่มหนึ่งๆ

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ย้ายโฟกัสจากรายการในกลุ่มไปยังกลุ่มแม่ของกลุ่มดังกล่าว

ลูกศรซ้าย

ย้ายโฟกัสจากกลุ่มไปยังรายการแรกในกลุ่มดังกล่าว

ลูกศรขวา

ขยายกลุ่มที่โฟกัสและกลุ่มลูกทั้งหมดของกลุ่มที่โฟกัส

* (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ขยายกลุ่มที่โฟกัส

+ (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ยุบกลุ่มที่โฟกัส

- (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ย้ายโฟกัสไปที่รายการหนึ่งแล้วเลือกรายการดังกล่าว

SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง

เลือกรายการที่โฟกัส

SPACEBAR หรือ ENTER

ยกเลิกการเลือกรายการที่โฟกัส

SHIFT+SPACEBAR หรือ SHIFT+ENTER

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหน้า

CTRL+SHIFT+F

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหลัง

CTRL+SHIFT+B

แสดงหรือซ่อนรายการที่โฟกัส

CTRL+SHIFT+S

เปลี่ยนชื่อรายการที่โฟกัส

F2

สลับโฟกัสแป้นพิมพ์ภายในบานหน้าต่างสิ่งที่เลือกระหว่างมุมมองแบบโครงสร้างและปุ่ม แสดงทั้งหมด และ ซ่อนทั้งหมด

TAB หรือ SHIFT+TAB

ยุบกลุ่มทั้งหมด

หมายเหตุ: โฟกัสต้องอยู่ในมุมมองแบบโครงสร้างของบานหน้าต่างส่วนที่เลือก จึงจะใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้ได้

ALT+SHIFT+1

ขยายกลุ่มทั้งหมด

ALT+SHIFT+9

เมื่อต้องการกำหนดเองแป้นพิมพ์ลัดกำหนดรายการเมนู แมโครบันทึก และ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ดในOffice PowerPoint 2007 คุณต้องใช้ในบริษัท add-in เช่นลัด Manager สำหรับ PowerPoint ซึ่งจะพร้อมใช้งานจากเพิ่ม Officeone สำหรับ PowerPoint

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×