แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับรูปร่าง กล่องข้อความ และ อักษรศิลป์

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดที่อธิบายในบทความนี้อ้างอิงรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐ ปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์รูปแบบอื่นอาจไม่ตรงกับปุ่มบนแป้นพิมพ์ของสหรัฐทั้งหมด

สำหรับการใช้แป้นพิมพ์ลัดซึ่งคุณกดปุ่มสองปุ่มหรือมากกว่าในขณะเดียวกัน ปุ่มที่ต้องกดจะแยกจากกันด้วยเครื่องหมายบวก (+) สำหรับการใช้แป้นพิมพ์ลัดซึ่งคุณกดปุ่มหนึ่งปุ่มแล้วตามด้วยอีกปุ่มในทันที ปุ่มที่ต้องกดจะแยกจากกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

สำหรับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับกราฟิก SmartArt โปรดดูที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับกราฟิก SmartArt

เมื่อต้องการ

ให้กด

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกข้อความภายในวัตถุ)

Esc

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุไว้)

Tab หรือ Shift+Tab จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

เลือกข้อความภายในวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุไว้)

Enter

เลือกวัตถุทั้งหมด (โดยมีการเลือกวัตถุไว้)

Ctrl+A

เลือกวัตถุที่อยู่ใต้วัตถุอื่นๆ และวนไปด้านหน้าของกองวัตถุที่วางซ้อนกันอยู่

Tab หลังจากที่คุณเลือกวัตถุบนสุด

เลือกวัตถุที่อยู่ใต้วัตถุอื่นๆ และวนย้อนกลับกองซ้อนของวัตถุ

Shift+Tab หลังจากที่คุณเลือกวัตถุบนสุด

เลือกหลายรูปร่าง

กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่าง

เลือกหลายรูปร่างที่มีข้อความ

กด Shift ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่าง

เปิดหรือปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

Alt+F10

ตัดวัตถุที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

คัดลอกเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

Ctrl+Shift+C

วางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

Ctrl+Shift+V

วางแบบพิเศษ

Ctrl+Alt+V

จัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรืออักษรศิลป์

Ctrl+G หลังจากที่คุณเลือกรายการที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

ยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรืออักษรศิลป์

Ctrl+Shift+G หลังจากที่คุณเลือกกลุ่มที่คุณต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

Shift+F9

แสดงหรือซ่อนเส้นบอกแนว

Alt+F9

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

Ctrl+Y

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้ในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

Alt+F10

ย้ายโฟกัสไปตามบานหน้าต่างงานต่างๆ

F6

ย้ายโฟกัสไปยังรายการหรือกลุ่มเดี่ยว

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ย้ายโฟกัสจากรายการภายในกลุ่มไปยังกลุ่มแม่ของรายการ

ลูกศรซ้าย

ย้ายโฟกัสจากกลุ่มไปยังรายการแรกในกลุ่มนั้น

ลูกศรขวา

ขยายกลุ่มที่โฟกัสและกลุ่มลูกทั้งหมดของกลุ่มที่โฟกัส

* (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ขยายกลุ่มที่โฟกัส

+ (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ยุบกลุ่มที่โฟกัส

- (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ย้ายโฟกัสไปที่รายการหนึ่งแล้วเลือกรายการดังกล่าว

Shift+ลูกศรขึ้น หรือ Shift+ลูกศรลง

เลือกรายการที่โฟกัส

Spacebar หรือ Enter

เพิ่มวัตถุอื่นไปยังส่วนที่เลือก

Shift+Spacebar

ยกเลิกการเลือกรายการที่โฟกัส

Shift+Enter

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหน้า

Ctrl+Shift+F

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหลัง

Ctrl+Shift+B

แสดงหรือซ่อนรายการที่โฟกัส

Ctrl+Shift+S

เปลี่ยนชื่อรายการที่โฟกัส

F2

สลับโฟกัสแป้นพิมพ์ภายในบานหน้าต่างสิ่งที่เลือกระหว่างมุมมองแบบโครงสร้างและปุ่ม แสดงทั้งหมด และ ซ่อนทั้งหมด

Tab หรือ Shift+Tab

ยุบกลุ่มทั้งหมด

Alt+Shift+1

ขยายกลุ่มทั้งหมด

Alt+Shift+9

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกข้อความภายในวัตถุ)

Esc

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุไว้)

Tab หรือ Shift+Tab จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

เลือกข้อความภายในวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

Shift+ลูกศรขวา

เลือกหลายรูปร่าง

กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่าง

เลือกหลายรูปร่างที่มีข้อความ

กด Shift ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่าง

ตัดวัตถุที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

Ctrl+Y

เมื่อต้องการ

ให้กด

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกข้อความภายในวัตถุ)

Esc

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุไว้)

Tab หรือ Shift+Tab จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

เลือกหลายรูปร่าง

กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่าง

เลือกหลายรูปร่างที่มีข้อความ

กด Shift ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่าง

เปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

Alt+F10

เลือกรายการที่โฟกัส (ภายในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก)

Spacebar หรือ Enter

ยกเลิกการเลือกรายการที่โฟกัส (ภายในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก)

Shift+Enter

แก้ไขข้อความในช่องข้อความ

F2 หรือ Enter หลังจากเลือกช่องข้อความ

แก้ไขข้อความในรูปร่าง

F2 หรือ Enter หลังจากเลือกรูปร่าง

ตัดวัตถุที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

คัดลอกเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

Ctrl+Shift+C

วางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

Ctrl+Shift+V

วางแบบพิเศษ

Ctrl+Alt+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

Ctrl+Y

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้ในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

Alt+F10

ย้ายโฟกัสไปตามบานหน้าต่างงานต่างๆ

F6

ย้ายโฟกัสไปยังรายการหรือกลุ่มเดี่ยว

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ย้ายโฟกัสจากรายการภายในกลุ่มไปยังกลุ่มแม่ของรายการ

ลูกศรซ้าย

ย้ายโฟกัสจากกลุ่มไปยังรายการแรกในกลุ่มนั้น

ลูกศรขวา

ขยายกลุ่มที่โฟกัสและกลุ่มลูกทั้งหมดของกลุ่มที่โฟกัส

* (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ขยายกลุ่มที่โฟกัส

+ (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ยุบกลุ่มที่โฟกัส

- (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ย้ายโฟกัสไปที่รายการหนึ่งแล้วเลือกรายการดังกล่าว

Shift+ลูกศรขึ้น หรือ Shift+ลูกศรลง

เลือกรายการที่โฟกัส

Spacebar หรือ Enter

เพิ่มวัตถุอื่นไปยังส่วนที่เลือก

Shift+Spacebar

ยกเลิกการเลือกรายการที่โฟกัส

Shift+Enter

แสดงหรือซ่อนรายการที่โฟกัส

Ctrl+Shift+S

เมื่อต้องการ

ให้กด

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกข้อความภายในวัตถุ)

ESC

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

TAB หรือ SHIFT+TAB จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

เลือกข้อความภายในวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

ENTER

เลือกวัตถุทั้งหมด (โดยมีการเลือกวัตถุไว้)

CTRL+A

เลือกวัตถุที่อยู่ใต้วัตถุอื่นๆ แล้ววนไปข้างหน้าเลือกวัตถุต่างๆ ที่ซ้อนกันอยู่

TAB หลังจากที่คุณเลือกวัตถุบนสุด

เลือกวัตถุที่อยู่ใต้วัตถุอื่นๆ แล้ววนย้อนกลับเลือกวัตถุต่างๆ ที่ซ้อนกันอยู่

SHIFT+TAB หลังจากที่คุณเลือกวัตถุบนสุด

เลือกหลายรูปร่าง

กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่าง

เลือกหลายรูปร่างที่มีข้อความ

กด Shift ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่าง

เปิดหรือปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

ALT+F10

ตัดวัตถุที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

คัดลอกเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+C

วางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+V

วางแบบพิเศษ

CTRL+ALT+V

จัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือ อักษรศิลป์

CTRL+G หลังจากที่คุณเลือกรายการที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

ยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือ อักษรศิลป์

CTRL+SHIFT+G หลังจากที่คุณเลือกกลุ่มที่คุณต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

SHIFT+F9

แสดงหรือซ่อนเส้นบอกแนว

ALT+F9

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

CTRL+Y

คัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่างที่มีแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก

  ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่มีข้อความที่แนบมา คุณได้คัดลอกหน้าตาและลักษณะของข้อความ รวมทั้งแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 2. กด CTRL+SHIFT+C เพื่อคัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 3. กดแป้น TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกรูปร่างหรือวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกแอตทริบิวต์ไปให้

 4. กด CTRL+SHIFT+V

แก้ไขวัตถุที่ถูกลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

 1. กด TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการ

 2. กด SHIFT+F10 สำหรับเมนูทางลัด

 3. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือก <ตัวแปร> วัตถุ แล้วกดแป้น ENTER หรือแป้นลูกศรขวาเพื่อแสดงเมนูรองแล้วเลือก แก้ไข

แทรกกราฟิก SmartArt

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย M เพื่อเลือก SmartArt

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกชนิดของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการ

 3. กด TAB แล้วกดแป้นลูกศรเพื่อเลือกเค้าโครงกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการแทรก

 4. กด ENTER

แทรกกล่องข้อความ

 1. กดและปล่อย ALT, N เพื่อแสดงแท็บ แทรก

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปที่ กล่องข้อความ ที่อยู่ในกลุ่ม ข้อความ

  ถ้าคุณเปิดใช้การสนับสนุนภาษาเอเชียตะวันออกบนคอมพิวเตอร์ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก กล่องข้อความแนวนอน หรือ กล่องข้อความแนวตั้ง

 3. กดแป้น CTRL+ENTER

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

แทรกอักษรศิลป์

 1. กดแล้วปล่อย ALT แล้วกด N จากนั้น W เพื่อเลือก อักษรศิลป์

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

เลือกรูปร่าง

หมายเหตุ: ถ้าเคอร์เซอร์ของคุณอยู่ในข้อความ ให้กด ESC

 • กด TAB เพื่อวนไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพื่อวนย้อนกลับ) ไปยังรูปร่างหรือวัตถุต่างๆ จนกว่าตัวจับปรับขนาดจะปรากฏอยู่บนวัตถุที่คุณต้องการเลือก

 • เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ ให้ใช้ บานหน้าต่างส่วนที่เลือก เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ให้กดแล้วปล่อย ALT, H, SL แล้ว P

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้ในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

ALT+F10

ย้ายโฟกัสไปตามบานหน้าต่างงานต่างๆ

F6

แสดงเมนูบริบท

SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสไปยังรายการหรือกลุ่มหนึ่งๆ

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ย้ายโฟกัสจากรายการในกลุ่มไปยังกลุ่มแม่ของกลุ่มดังกล่าว

ลูกศรซ้าย

ย้ายโฟกัสจากกลุ่มไปยังรายการแรกในกลุ่มดังกล่าว

ลูกศรขวา

ขยายกลุ่มที่โฟกัสและกลุ่มลูกทั้งหมดของกลุ่มที่โฟกัส

* (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ขยายกลุ่มที่โฟกัส

+ (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ยุบกลุ่มที่โฟกัส

- (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ย้ายโฟกัสไปที่รายการหนึ่งแล้วเลือกรายการดังกล่าว

SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง

เลือกรายการที่โฟกัส

SPACEBAR หรือ ENTER

เพิ่มวัตถุอื่นไปยังส่วนที่เลือก

SHIFT+SPACEBAR

ยกเลิกส่วนที่เลือกรายการที่โฟกัส

SHIFT+ENTER

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหน้า

CTRL+SHIFT+F

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหลัง

CTRL+SHIFT+B

แสดงหรือซ่อนรายการที่โฟกัส

CTRL+SHIFT+S

เปลี่ยนชื่อรายการที่โฟกัส

F2

สลับโฟกัสแป้นพิมพ์ภายในบานหน้าต่างสิ่งที่เลือกระหว่างมุมมองแบบโครงสร้างและปุ่ม แสดงทั้งหมด และ ซ่อนทั้งหมด

TAB หรือ SHIFT+TAB

ยุบกลุ่มทั้งหมด

ALT+SHIFT+1

ขยายกลุ่มทั้งหมด

ALT+SHIFT+9

แก้ไขจุดในรูปร่าง

หมายเหตุ: คลิกที่รูปร่าง แล้วกด ALT+J+D+E+E

 • เมื่อต้องการเพิ่มจุด ให้คลิกที่เส้นกรอบรูปร่างในขณะที่กด CTRL

 • เมื่อต้องการลบจุด ให้คลิกที่จุดในขณะที่กด CTRL

 • เมื่อต้องการทำให้จุดเป็นจุดโค้งเรียบ ให้กด SHIFT ในขณะที่ลากตัวจัดการตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ติดกับจุด เมื่อคุณหยุดลาก จุดจะเปลี่ยนเป็นจุดโค้งเรียบ จุดโค้งเรียบจะเชื่อมต่อส่วนของเส้นสองส่วนที่มีความยาวเท่ากัน

 • เมื่อต้องการทำให้จุดเป็นจุดบนเส้นตรง ให้กด CTRL ในขณะที่ลากตัวจัดการตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ติดกับจุด เมื่อคุณหยุดลาก จุดจะเปลี่ยนเป็นจุดบนเส้นตรง จุดบนเส้นตรงจะเชื่อมต่อส่วนของเส้นสองส่วนที่มีความยาวแตกต่างกัน

 • เมื่อต้องการทำให้จุดเป็นจุดมุม ให้กด ALT ในขณะที่ลากตัวจัดการตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ติดกับจุด เมื่อคุณหยุดลาก จุดจะเปลี่ยนเป็นจุดมุม จุดมุมจะเชื่อมต่อส่วนของเส้นสองส่วนกับอีกหนึ่งส่วนที่ทแยงออกไปในทิศทางอื่น

 • เมื่อต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงจุดและส่วนของเส้น ให้กด ESC ก่อนปล่อยปุ่มเมาส์

เมื่อต้องการ

ให้กด

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกข้อความภายในวัตถุ)

ESC

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

TAB หรือ SHIFT+TAB จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

เลือกหลายรูปร่าง

กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่าง

เลือกหลายรูปร่างที่มีข้อความ

กด Shift ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปร่าง

เปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

ALT+F10

เลือกรายการที่โฟกัส (ภายในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก)

SPACEBAR หรือ ENTER

ยกเลิกการเลือกรายการที่โฟกัส (ภายในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก)

SHIFT+ENTER

แก้ไขข้อความในช่องข้อความ

F2 หรือ ENTER หลังจากเลือกช่องข้อความ

แก้ไขข้อความในรูปร่าง

F2 หรือ ENTER หลังจากเลือกรูปร่าง

ตัดวัตถุที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

คัดลอกเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+C

วางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+V

วางแบบพิเศษ

CTRL+ALT+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

CTRL+Y

คัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่างที่มีแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก

 2. กด CTRL+SHIFT+C เพื่อคัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 3. กดแป้น TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกรูปร่างหรือวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกแอตทริบิวต์ไปให้

 4. กด CTRL+SHIFT+V

แก้ไขวัตถุที่ถูกลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

 1. กด SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการ

 2. กด SHIFT+F10 สำหรับเมนูทางลัด

 3. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือก <ตัวแปร> วัตถุ แล้วกดแป้น ENTER หรือแป้นลูกศรขวาเพื่อแสดงเมนูรองแล้วเลือก แก้ไข

แทรกวัตถุ

 1. กด ALT, N แล้วตามด้วย J

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กดลูกศรลงเพื่อเลือกชนิดของวัตถุ แล้วกด ENTER เพื่อสร้างวัตถุ

  • กดลูกศรลงสองครั้งเพื่อเลือกแท็บ สร้างจากไฟล์ แล้วพิมพ์ชื่อแฟ้มของวัตถุที่คุณต้องการจะแทรกหรือเรียกดูไฟล์ดังกล่าว

แทรกกราฟิก SmartArt

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย M เพื่อเลือก SmartArt

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกชนิดของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการ

 3. กด TAB แล้วกดแป้นลูกศรเพื่อเลือกเค้าโครงกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการแทรก

 4. กด ENTER

แทรกกล่องข้อความ

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย X

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 4. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จและต้องการกลับไปแก้ไขข้อความในเอกสารของคุณ ให้กด ESC

แทรกอักษรศิลป์

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย W เพื่อเลือก อักษรศิลป์

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 4. กด ESC

เลือกรูปร่าง

หมายเหตุ: ถ้าเคอร์เซอร์ของคุณอยู่ในข้อความ ให้กด ESC

 • กด TAB เพื่อวนไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพื่อวนย้อนกลับ) ไปยังรูปร่างหรือวัตถุต่างๆ จนกว่าตัวจับปรับขนาดจะปรากฏอยู่บนวัตถุที่คุณต้องการเลือก

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้ในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

ALT+F10

ย้ายโฟกัสไปตามบานหน้าต่างงานต่างๆ

F6

แสดงเมนูบริบท

SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสไปยังรายการหรือกลุ่มหนึ่งๆ

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ย้ายโฟกัสจากรายการในกลุ่มไปยังกลุ่มแม่ของกลุ่มดังกล่าว

ลูกศรซ้าย

ย้ายโฟกัสจากกลุ่มไปยังรายการแรกในกลุ่มดังกล่าว

ลูกศรขวา

ขยายกลุ่มที่โฟกัสและกลุ่มลูกทั้งหมดของกลุ่มที่โฟกัส

* (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ขยายกลุ่มที่โฟกัส

+ (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ยุบกลุ่มที่โฟกัส

- (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ย้ายโฟกัสไปที่รายการหนึ่งแล้วเลือกรายการดังกล่าว

SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง

เลือกรายการที่โฟกัส

SPACEBAR หรือ ENTER

เพิ่มวัตถุอื่นไปยังส่วนที่เลือก

SHIFT+SPACEBAR

ยกเลิกส่วนที่เลือกรายการที่โฟกัส

SHIFT+ENTER

แสดงหรือซ่อนรายการที่โฟกัส

CTRL+SHIFT+S

แก้ไขจุดในรูปร่าง

หมายเหตุ: คลิกที่รูปร่าง แล้วกด ALT+J+D+E+E

 • เมื่อต้องการเพิ่มจุด ให้คลิกที่เส้นกรอบรูปร่างในขณะที่กด CTRL

 • เมื่อต้องการลบจุด ให้คลิกที่จุดในขณะที่กด CTRL

 • เมื่อต้องการทำให้จุดเป็นจุดโค้งเรียบ ให้กด SHIFT ในขณะที่ลากตัวจัดการตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ติดกับจุด เมื่อคุณหยุดลาก จุดจะเปลี่ยนเป็นจุดโค้งเรียบ จุดโค้งเรียบจะเชื่อมต่อส่วนของเส้นสองส่วนที่มีความยาวเท่ากัน

 • เมื่อต้องการทำให้จุดเป็นจุดบนเส้นตรง ให้กด CTRL ในขณะที่ลากตัวจัดการตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ติดกับจุด เมื่อคุณหยุดลาก จุดจะเปลี่ยนเป็นจุดบนเส้นตรง จุดบนเส้นตรงจะเชื่อมต่อส่วนของเส้นสองส่วนที่มีความยาวแตกต่างกัน

 • เมื่อต้องการทำให้จุดเป็นจุดมุม ให้กด ALT ในขณะที่ลากตัวจัดการตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ติดกับจุด เมื่อคุณหยุดลาก จุดจะเปลี่ยนเป็นจุดมุม จุดมุมจะเชื่อมต่อส่วนของเส้นสองส่วนกับอีกหนึ่งส่วนที่ทแยงออกไปในทิศทางอื่น

 • เมื่อต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงจุดและส่วนของเส้น ให้กด ESC ก่อนปล่อยปุ่มเมาส์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ย้ายไปท้ายกล่องข้อความ

CTRL+END

ย้ายไปที่หัวกล่องข้อความ

CTRL+HOME

สลับระหว่างการซ่อนวัตถุ การแสดงวัตถุ และการแสดงตัวยึดของวัตถุ

CTRL+6

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกข้อความภายในวัตถุ)

ESC

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

TAB หรือ SHIFT+TAB จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

เลือกวัตถุที่อยู่ใต้วัตถุอื่นๆ แล้ววนไปข้างหน้าเลือกวัตถุต่างๆ ที่ซ้อนกันอยู่

TAB หลังจากที่คุณเลือกวัตถุบนสุด

เลือกวัตถุที่อยู่ใต้วัตถุอื่นๆ แล้ววนย้อนกลับเลือกวัตถุต่างๆ ที่ซ้อนกันอยู่

SHIFT+TAB หลังจากที่คุณเลือกวัตถุบนสุด

เปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

ALT, H, FD แล้วตามด้วย P

ตัดวัตถุที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

คัดลอกเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+C

วางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+V

วางแบบพิเศษ

CTRL+ALT+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

CTRL+Y

คัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่างที่มีแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก

  ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่มีข้อความที่แนบมา คุณได้คัดลอกหน้าตาและลักษณะของข้อความ รวมทั้งแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 2. กด CTRL+SHIFT+C เพื่อคัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 3. กดแป้น TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกรูปร่างหรือวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกแอตทริบิวต์ไปให้

 4. กด CTRL+SHIFT+V

แก้ไขวัตถุที่ถูกลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

 1. กด SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการ

 2. กด SHIFT+F10 สำหรับเมนูทางลัด

 3. กดลูกศรลงเพื่อเลือก วัตถุ <variable> แล้วเลือก แก้ไข

แทรกกราฟิก SmartArt

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย M เพื่อเลือก SmartArt

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกชนิดของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการ

 3. กด TAB แล้วกดแป้นลูกศรเพื่อเลือกเค้าโครงกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการแทรก

 4. กด ENTER

แทรกกล่องข้อความ

 1. กดแล้วปล่อย ALT จากนั้นกด N แล้วตามด้วย X

 2. กด CTRL+ENTER เพื่อแทรกกล่องข้อความ

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

แทรกอักษรศิลป์

 1. กดแล้วปล่อย ALT แล้วกด N จากนั้น W เพื่อเลือก อักษรศิลป์

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

เลือกรูปร่าง

หมายเหตุ: ถ้าเคอร์เซอร์ของคุณอยู่ในข้อความ ให้กด ESC

 • กด TAB เพื่อวนไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพื่อวนย้อนกลับ) ไปยังรูปร่างหรือวัตถุต่างๆ จนกว่าตัวจับปรับขนาดจะปรากฏอยู่บนวัตถุที่คุณต้องการเลือก

 • เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ ให้ใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ให้กดแล้วปล่อย ALT, H, FD แล้วตามด้วย P

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้ในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

ALT, H, FD แล้วตามด้วย P

ย้ายโฟกัสไปตามบานหน้าต่างงานต่างๆ

F6

แสดงเมนูบริบท

SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสไปยังรายการหรือกลุ่มหนึ่งๆ

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ย้ายโฟกัสจากรายการในกลุ่มไปยังกลุ่มแม่ของกลุ่มดังกล่าว

ลูกศรซ้าย

ย้ายโฟกัสจากกลุ่มไปยังรายการแรกในกลุ่มดังกล่าว

ลูกศรขวา

ขยายกลุ่มที่โฟกัสและกลุ่มลูกทั้งหมดของกลุ่มที่โฟกัส

* (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ขยายกลุ่มที่โฟกัส

+ (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ยุบกลุ่มที่โฟกัส

- (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ย้ายโฟกัสไปที่รายการหนึ่งแล้วเลือกรายการดังกล่าว

SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง

เลือกรายการที่โฟกัส

SPACEBAR หรือ ENTER

ยกเลิกการเลือกรายการที่โฟกัส

SHIFT+SPACEBAR หรือ SHIFT+ENTER

แสดงหรือซ่อนรายการที่โฟกัส

CTRL+SHIFT+S

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกข้อความภายในวัตถุ)

ESC

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

TAB หรือ SHIFT+TAB จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

ตัดวัตถุที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

คัดลอกเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+C

วางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+V

วางแบบพิเศษ

CTRL+ALT+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

CTRL+Y

คัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่างที่มีแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก

  ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่มีข้อความที่แนบมา คุณได้คัดลอกหน้าตาและลักษณะของข้อความ รวมทั้งแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 2. กด CTRL+SHIFT+C เพื่อคัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 3. กดแป้น TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกรูปร่างหรือวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกแอตทริบิวต์ไปให้

 4. กด CTRL+SHIFT+V

แก้ไขวัตถุที่ถูกลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

 1. กด SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการ

 2. กด SHIFT+F10 สำหรับเมนูทางลัด

 3. กดลูกศรลงเพื่อเลือก <ตัวแปร> วัตถุ แล้วเลือก แก้ไข

แทรกวัตถุ

 1. กด ALT, N แล้วตามด้วย J

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กดลูกศรลงเพื่อเลือกชนิดของวัตถุ แล้วกด ENTER เพื่อสร้างวัตถุ

  • กด CTRL+TAB เพื่อสลับไปยังแท็บ สร้างจากแฟ้ม แล้วพิมพ์ชื่อแฟ้มของวัตถุที่คุณต้องการจะแทรกหรือเรียกดูแฟ้มดังกล่าว

แทรกกราฟิก SmartArt

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย M เพื่อเลือก SmartArt

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกชนิดของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการ

 3. กด TAB แล้วกดแป้นลูกศรเพื่อเลือกเค้าโครงกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการแทรก

 4. กด ENTER

แทรกกล่องข้อความ

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย X

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 4. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จและต้องการกลับไปแก้ไขข้อความในเอกสารของคุณ ให้กด SHIFT+F10 เลือก ออกจากการแก้ไขข้อความ บนเมนูทางลัด แล้วกด ESC

แทรกอักษรศิลป์

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย W เพื่อเลือก อักษรศิลป์

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 4. กด TAB แล้วกด ENTER

เลือกรูปร่าง

หมายเหตุ: ถ้าเคอร์เซอร์ของคุณอยู่ในข้อความ ให้กด ESC

 • กด TAB เพื่อวนไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพื่อวนย้อนกลับ) ไปยังรูปร่างหรือวัตถุต่างๆ จนกว่าตัวจับปรับขนาดจะปรากฏอยู่บนวัตถุที่คุณต้องการเลือก

เมื่อต้องการ

ให้กด

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกข้อความภายในวัตถุ)

ESC

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

TAB หรือ SHIFT+TAB จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

เลือกข้อความภายในวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

ENTER

เลือกวัตถุทั้งหมด

CTRL+A (บนแท็บ ภาพนิ่ง )

เลือกวัตถุที่อยู่ใต้วัตถุอื่นๆ แล้ววนไปข้างหน้าเลือกวัตถุต่างๆ ที่ซ้อนกันอยู่

TAB หลังจากที่คุณเลือกวัตถุบนสุด

เลือกวัตถุที่อยู่ใต้วัตถุอื่นๆ แล้ววนย้อนกลับเลือกวัตถุต่างๆ ที่ซ้อนกันอยู่

SHIFT+TAB หลังจากที่คุณเลือกวัตถุบนสุด

เปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

ALT, H, SL แล้วตามด้วย P

ตัดวัตถุที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

คัดลอกเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+C

วางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+V

วางแบบพิเศษ

CTRL+ALT+V

จัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือ อักษรศิลป์

CTRL+G หลังจากที่คุณเลือกรายการที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

ยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือ อักษรศิลป์

CTRL+SHIFT+G หลังจากที่คุณเลือกกลุ่มที่คุณต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

SHIFT+F9

แสดงหรือซ่อนเส้นบอกแนว

ALT+F9

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

CTRL+Y

คัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่างที่มีแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก

  ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่มีข้อความที่แนบมา คุณได้คัดลอกหน้าตาและลักษณะของข้อความ รวมทั้งแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 2. กด CTRL+SHIFT+C เพื่อคัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 3. กดแป้น TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกรูปร่างหรือวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกแอตทริบิวต์ไปให้

 4. กด CTRL+SHIFT+V

แก้ไขวัตถุที่ถูกลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

 1. กด SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการ

 2. กด SHIFT+F10 สำหรับเมนูทางลัด

 3. กดลูกศรลงเพื่อเลือก วัตถุ <variable> แล้วเลือก แก้ไข

แทรกกราฟิก SmartArt

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย M เพื่อเลือก SmartArt

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกชนิดของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการ

 3. กด TAB แล้วกดแป้นลูกศรเพื่อเลือกเค้าโครงกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการแทรก

 4. กด ENTER

แทรกกล่องข้อความ

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N และ X

 2. กด TAB เพื่อไปที่ กล่องข้อความ บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ

  ถ้าคุณเปิดใช้การสนับสนุนภาษาเอเชียตะวันออกบนคอมพิวเตอร์ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก กล่องข้อความแนวนอน หรือ กล่องข้อความแนวตั้ง

 3. กดแป้น CTRL+ENTER

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

แทรกอักษรศิลป์

 1. กดแล้วปล่อย ALT แล้วกด N จากนั้น W เพื่อเลือก อักษรศิลป์

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

เลือกรูปร่าง

หมายเหตุ: ถ้าเคอร์เซอร์ของคุณอยู่ในข้อความ ให้กด ESC

 • กด TAB เพื่อวนไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพื่อวนย้อนกลับ) ไปยังรูปร่างหรือวัตถุต่างๆ จนกว่าตัวจับปรับขนาดจะปรากฏอยู่บนวัตถุที่คุณต้องการเลือก

 • เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ ให้ใช้ บานหน้าต่างส่วนที่เลือก เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ให้กดแล้วปล่อย ALT, H, SL แล้ว P

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้ในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

ALT, H, SL แล้วตามด้วย P

ย้ายโฟกัสไปตามบานหน้าต่างงานต่างๆ

F6

แสดงเมนูบริบท

SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสไปยังรายการหรือกลุ่มหนึ่งๆ

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ย้ายโฟกัสจากรายการในกลุ่มไปยังกลุ่มแม่ของกลุ่มดังกล่าว

ลูกศรซ้าย

ย้ายโฟกัสจากกลุ่มไปยังรายการแรกในกลุ่มดังกล่าว

ลูกศรขวา

ขยายกลุ่มที่โฟกัสและกลุ่มลูกทั้งหมดของกลุ่มที่โฟกัส

* (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ขยายกลุ่มที่โฟกัส

+ (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ยุบกลุ่มที่โฟกัส

- (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ย้ายโฟกัสไปที่รายการหนึ่งแล้วเลือกรายการดังกล่าว

SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง

เลือกรายการที่โฟกัส

SPACEBAR หรือ ENTER

ยกเลิกการเลือกรายการที่โฟกัส

SHIFT+SPACEBAR หรือ SHIFT+ENTER

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหน้า

CTRL+SHIFT+F

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหลัง

CTRL+SHIFT+B

แสดงหรือซ่อนรายการที่โฟกัส

CTRL+SHIFT+S

เปลี่ยนชื่อรายการที่โฟกัส

F2

สลับโฟกัสแป้นพิมพ์ภายในบานหน้าต่างสิ่งที่เลือกระหว่างมุมมองแบบโครงสร้างและปุ่ม แสดงทั้งหมด และ ซ่อนทั้งหมด

TAB หรือ SHIFT+TAB

ยุบกลุ่มทั้งหมด

ALT+SHIFT+1

ขยายกลุ่มทั้งหมด

ALT+SHIFT+9

เมื่อต้องการ

ให้กด

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกข้อความภายในวัตถุ)

ESC

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

TAB หรือ SHIFT+TAB จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

ตัดวัตถุที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

คัดลอกเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+C

วางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+V

วางแบบพิเศษ

CTRL+ALT+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

CTRL+Y

คัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่างที่มีแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก

  ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่มีข้อความที่แนบมา คุณได้คัดลอกหน้าตาและลักษณะของข้อความ รวมทั้งแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 2. กด CTRL+SHIFT+C เพื่อคัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 3. กดแป้น TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกรูปร่างหรือวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกแอตทริบิวต์ไปให้

 4. กด CTRL+SHIFT+V

แก้ไขวัตถุที่ถูกลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

 1. กด SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการ

 2. กด SHIFT+F10 สำหรับเมนูทางลัด

 3. กดลูกศรลงเพื่อเลือก วัตถุ <variable> แล้วเลือก แก้ไข

แทรกวัตถุ

 1. กด ALT, N แล้วตามด้วย J

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กดลูกศรลงเพื่อเลือกชนิดของวัตถุ แล้วกด ENTER เพื่อสร้างวัตถุ

  • กด CTRL+TAB เพื่อสลับไปยังแท็บ สร้างจากแฟ้ม แล้วพิมพ์ชื่อแฟ้มของวัตถุที่คุณต้องการจะแทรกหรือเรียกดูแฟ้มดังกล่าว

แทรกกราฟิก SmartArt

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย M เพื่อเลือก SmartArt

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกชนิดของกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการ

 3. กด TAB แล้วกดแป้นลูกศรเพื่อเลือกเค้าโครงกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการแทรก

 4. กด ENTER

แทรกกล่องข้อความ

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย X

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 4. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จและต้องการกลับไปแก้ไขข้อความในเอกสารของคุณ ให้กด SHIFT+F10 เลือก ออกจากการแก้ไขข้อความ บนเมนูทางลัด แล้วกด ESC

แทรกอักษรศิลป์

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย W เพื่อเลือก อักษรศิลป์

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 4. กด TAB แล้วกด ENTER

เลือกรูปร่าง

หมายเหตุ: ถ้าเคอร์เซอร์ของคุณอยู่ในข้อความ ให้กด ESC

 • กด TAB เพื่อวนไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพื่อวนย้อนกลับ) ไปยังรูปร่างหรือวัตถุต่างๆ จนกว่าตัวจับปรับขนาดจะปรากฏอยู่บนวัตถุที่คุณต้องการเลือก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×