แปลงกล่องจดหมาย Exchange 2003 เป็นผู้ใช้อีเมลที่เปิดใช้งานจดหมาย

หลังจากที่คุณทำการโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้นเสร็จแล้ว ให้แปลงกล่องจดหมายเป็นผู้ใช้อีเมลที่เปิดใช้งานจดหมาย เพื่อให้กล่องจดหมายต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายในระบบคลาวด์ได้โดยอัตโนมัติ

ทำไมจึงต้องแปลงกล่องจดหมายไปเป็นผู้ใช้อีเมลที่เปิดใช้งานจดหมาย

ถ้าคุณทำการโอนย้ายแบบกำหนดลำดับขั้นใน Exchange เพื่อโยกย้ายกล่องจดหมาย Exchange 2003 ในสถานที่ขององค์กรของคุณไปยัง Office 365 และคุณต้องการจัดการผู้ใช้ที่ใช้ระบบคลาวด์จากภายในองค์กรของคุณด้วย Active Directory คุณควรแปลงกล่องจดหมายในองค์กรเป็นผู้ใช้อีเมลที่เปิดใช้งานจดหมาย (MEU)

บทความนี้ประกอบด้วยสคริปต์ Windows PowerShell ที่จะรวบรวมข้อมูลจากกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์ และสคริปต์ Visual Basic (VB) ที่คุณสามารถเรียกใช้เพื่อแปลงกล่องจดหมาย Exchange 2003 เป็น MEU ได้ เมื่อคุณเรียกใช้สคริปต์นี้ จะมีการคัดลอกที่อยู่พร็อกซีจากกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์ไปยัง MEU ที่อยู่ใน Active Directory นอกจากนี้ คุณสมบัติของ MEU จะเปิดใช้เครื่องมือการซิงค์ไดเรกทอรีกับ Microsoft Online Services (DirSync) เพื่อให้ข้อมูลใน MEU ตรงกับกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์ที่สอดคล้องกัน

ขอแนะนำให้คุณแปลงกล่องจดหมายภายในสถานที่เป็น MEU สำหรับชุดการโยกย้ายหนึ่งๆ หลังจากที่ชุดการโยกย้าย Exchange แบบกำหนดลำดับขั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคุณได้ยืนยันว่ากล่องจดหมายทั้งหมดในชุดการโยกย้ายได้รับการโยกย้ายสำเร็จ รวมถึงการซิงโครไนซ์เริ่มต้นของรายการในกล่องจดหมายไปยังระบบคลาวด์นั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้แปลงกล่องจดหมายในชุดการโยกย้ายเป็น MEU

สคริปต์ PowerShell ที่ใช้รวบรวมข้อมูลจากกล่องจดหมายในระบบคลาวด์

คุณสามารถใช้สคริปต์ด้านล่างเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์ และแปลงกล่องจดหมาย Exchange 2007 ไปเป็น MEU

สคริปต์ต่อไปนี้จะรวบรวมข้อมูลจากกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์ แล้วจะบันทึกเป็นไฟล์ CSV เรียกใช้สคริปต์นี้ก่อน

คัดลอกสคริปต์ด้านล่างไปยังไฟล์ .txt แล้วบันทึกไฟล์ ก่อนจะบันทึกเป็น ExportO365UserInfo.ps1

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession $s
}

function Main
{

#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}

#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName

#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-Mailbox
$Users = @()

#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object

$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}

$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()

$Users += $UserInfo
}

#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green

}

O365Logon
Main

สคริปต์ Visual Basic ต่อไปนี้จะแปลงกล่องจดหมาย Exchange 2003 ในสถานที่เป็น MEU เรียกใช้สคริปต์นี้หลังจากที่คุณได้เรียกใช้สคริปต์รวบรวมข้อมูลจากกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์แล้ว

คัดลอกสคริปต์ด้านล่างไปยังไฟล์ .txt แล้ว บันทึกไฟล์เป็น Exchange2003MBtoMEU.vbs

'Globals/Constants
Const ADS_PROPERTY_APPEND = 3

Dim UserDN
Dim remoteSMTPAddress
Dim remoteLegacyDN
Dim domainController
Dim csvMode
csvMode = FALSE
Dim csvFileName
Dim lastADLookupFailed


Class UserInfo
public OnPremiseEmailAddress
public CloudEmailAddress
public CloudLegacyDN
public LegacyDN
public ProxyAddresses
public Mail
public MailboxGUID
public DistinguishedName

Public Sub Class_Initialize()
Set ProxyAddresses = CreateObject("Scripting.Dictionary")
End Sub
End Class

'Command Line Parameters
If WScript.Arguments.Count = 0 Then
'No parameters passed
WScript.Echo("No parameters were passed.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 And WScript.Arguments.Count = 2 Then
WScript.Echo("Missing DC Name.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 Then
'CSV Mode
csvFileName = WScript.Arguments(1)
domainController = WScript.Arguments(2)
csvMode = TRUE
WScript.Echo("CSV mode detected. Filename: " & WScript.Arguments(1) & vbCrLf)
ElseIf wscript.Arguments.Count <> 4 Then
'Invalid Arguments
WScript.Echo WScript.Arguments.Count
Call ShowHelp()
Else
'Manual Mode
UserDN = wscript.Arguments(0)
remoteSMTPAddress = wscript.Arguments(1)
remoteLegacyDN = wscript.Arguments(2)
domainController = wscript.Arguments(3)
End If

Main()

'Main entry point
Sub Main

'Check for CSV Mode
If csvMode = TRUE Then
UserInfoArray = GetUserInfoFromCSVFile()
Else
WScript.Echo "Manual Mode Detected" & vbCrLf
Set info = New UserInfo
info.CloudEmailAddress = remoteSMTPAddress
info.DistinguishedName = UserDN
info.CloudLegacyDN = remoteLegacyDN
ProcessSingleUser(info)
End If

End Sub

'Process a single user (manual mode)
Sub ProcessSingleUser(ByRef UserInfo)

userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & UserInfo.DistinguishedName
WScript.Echo "Processing user " & userADSIPath
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)
proxyCounter = 1
For Each address in MyUser.Get("proxyAddresses")
UserInfo.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
UserInfo.OnPremiseEmailAddress = GetPrimarySMTPAddress(UserInfo.ProxyAddresses)
UserInfo.Mail = MyUser.Get("mail")
UserInfo.MailboxGUID = MyUser.Get("msExchMailboxGUID")
UserInfo.LegacyDN = MyUser.Get("legacyExchangeDN")
ProcessMailbox(UserInfo)

End Sub

'Populate user info from CSV data
Function GetUserInfoFromCSVFile()

CSVInfo = ReadCSVFile()
For i = 0 To (UBound(CSVInfo)-1)
lastADLookupFailed = false
Set info = New UserInfo
info.CloudLegacyDN = Split(CSVInfo(i+1), ",")(0)
info.CloudEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(1)
info.OnPremiseEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(2)
WScript.Echo "Processing user " & info.OnPremiseEmailAddress
WScript.Echo "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress"
LookupADInformationFromSMTPAddress(info)
If lastADLookupFailed = false Then
WScript.Echo "Calling ProcessMailbox"
ProcessMailbox(info)
End If
set info = nothing
Next

End Function

'Populate user info from AD
Sub LookupADInformationFromSMTPAddress(ByRef info)

'Lookup the rest of the info in AD using the SMTP address
Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
strDomain = objRootDSE.Get("DefaultNamingContext")
Set objRootDSE = nothing
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
objConnection.Open "Active Directory Provider"
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
BaseDN = "<LDAP://" & domainController & "/" & strDomain & ">"
adFilter = "(&(proxyAddresses=SMTP:" & info.OnPremiseEmailAddress & "))"
Attributes = "distinguishedName,msExchMailboxGUID,mail,proxyAddresses,legacyExchangeDN"
Query = BaseDN & ";" & adFilter & ";" & Attributes & ";subtree"
objCommand.CommandText = Query
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
On Error Resume Next
Set objRecordSet = objCommand.Execute

'Handle any errors that result from the query
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error encountered on query " & Query & ". Skipping user."
lastADLookupFailed = true
return
End If

'Handle zero or ambiguous search results
If objRecordSet.RecordCount = 0 Then
WScript.Echo "No users found for address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf objRecordSet.RecordCount > 1 Then
WScript.Echo "Ambiguous search results for email address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf Not objRecordSet.EOF Then
info.LegacyDN = objRecordSet.Fields("legacyExchangeDN").Value
info.Mail = objRecordSet.Fields("mail").Value
info.MailboxGUID = objRecordSet.Fields("msExchMailboxGUID").Value
proxyCounter = 1
For Each address in objRecordSet.Fields("proxyAddresses").Value
info.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
info.DistinguishedName = objRecordSet.Fields("distinguishedName").Value
objRecordSet.MoveNext
End If

objConnection = nothing
objCommand = nothing
objRecordSet = nothing
On Error Goto 0

End Sub

'Populate data from the CSV file
Function ReadCSVFile()

'Open file
Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextFile = objFS.OpenTextFile(csvFileName, 1, false, -1)

'Loop through each line, putting each line of the CSV file into an array to be returned to the caller
counter = 0
Dim CSVArray()
Do While NOT objTextFile.AtEndOfStream
ReDim Preserve CSVArray(counter)
CSVArray(counter) = objTextFile.ReadLine
counter = counter + 1
Loop

'Close and return
objTextFile.Close
Set objTextFile = nothing
Set objFS = nothing
ReadCSVFile = CSVArray

End Function

'Process the migration
Sub ProcessMailbox(User)

'Get user properties
userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & User.DistinguishedName
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)

'Add x.500 address to list of existing proxies
existingLegDnFound = FALSE
newLegDnFound = FALSE

'Loop through each address in User.ProxyAddresses
For i = 1 To User.ProxyAddresses.Count
If StrComp(address, "x500:" & User.LegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.LegacyDN & " already exists"
existingLegDNFound = true
End If
If StrComp(address, "x500:" & User.CloudLegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.CloudLegacyDN & " already exists"
newLegDnFound = true
End If
Next

'Add existing leg DN to proxy list
If existingLegDnFound = FALSE Then
WScript.Echo "Adding existing legacy DN " & User.LegacyDN & " to proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.LegacyDN)
End If

'Add new leg DN to proxy list
If newLegDnFound = FALSE Then
'Add new leg DN to proxy addresses
WScript.Echo "Adding new legacy DN " & User.CloudLegacyDN & " to existing proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.CloudLegacyDN)
End If

'Dump out new list of addresses
WScript.Echo "Original proxy addresses updated count: " & User.ProxyAddresses.Count
For i = 1 to User.ProxyAddresses.Count
WScript.Echo " proxyAddress " & i & ": " & User.ProxyAddresses(i)
Next

'Delete the Mailbox
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailboxStore object"
Set Mailbox = MyUser
Wscript.Echo "Deleting Mailbox"
On Error Resume Next
Mailbox.DeleteMailbox

'Handle any errors deleting the mailbox
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error " & Err.number & ". Skipping User." & vbCrLf & "Description: " & Err.Description & vbCrLf
Exit Sub
End If
On Error Goto 0

'Save and continue
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refeshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo
Set Mailbox = nothing

'Mail Enable the User
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailRecipient"
Set MailUser = MyUser
WScript.Echo "Mail Enabling user using targetAddress " & User.CloudEmailAddress
MailUser.MailEnable User.CloudEmailAddress
WScript.Echo "Disabling Recipient Update Service for user"
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "msExchPoliciesExcluded", Array("{26491CFC-9E50-4857-861B-0CB8DF22B5D7}")
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refreshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo

'Add Legacy DN back on to the user
WScript.Echo "Writing legacyExchangeDN as " & User.LegacyDN
MyUser.Put "legacyExchangeDN", User.LegacyDN

'Add old proxies list back on to the MEU
WScript.Echo "Writing proxyAddresses back to the user"
For j=1 To User.ProxyAddresses.Count
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "proxyAddresses", Array(User.ProxyAddresses(j))
MyUser.SetInfo
MyUser.GetInfo
Next

'Add mail attribute back on to the MEU
WScript.Echo "Writing mail attribute as " & User.Mail
MyUser.Put "mail", User.Mail

'Add msExchMailboxGUID back on to the MEU
WScript.Echo "Converting mailbox GUID to writable format"
Dim mbxGUIDByteArray
Call ConvertHexStringToByteArray(OctetToHexString(User.MailboxGUID), mbxGUIDByteArray)
WScript.Echo "Writing property msExchMailboxGUID to user object with value " & OctetToHexString(User.MailboxGUID)
MyUser.Put "msExchMailboxGUID", mbxGUIDByteArray

WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Migration Complete!" & vbCrLf

End Sub

'Returns the primary SMTP address of a user
Function GetPrimarySMTPAddress(Addresses)
For Each address in Addresses
If Left(address, 4) = "SMTP" Then GetPrimarySMTPAddress = address
Next
End Function

'Converts Hex string to byte array for writing to AD
Sub ConvertHexStringToByteArray(ByVal strHexString, ByRef pByteArray)

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Stream = CreateObject("ADODB.Stream")

Temp = FSO.GetTempName()
Set TS = FSO.CreateTextFile(Temp)

For i = 1 To (Len (strHexString) -1) Step 2
TS.Write Chr("&h" & Mid (strHexString, i, 2))
Next

TS.Close

Stream.Type = 1
Stream.Open
Stream.LoadFromFile Temp

pByteArray = Stream.Read

Stream.Close
FSO.DeleteFile Temp

Set Stream = nothing
Set FSO = Nothing

End Sub

'Converts raw bytes from AD GUID to readable string
Function OctetToHexString (arrbytOctet)

OctetToHexStr = ""
For k = 1 To Lenb (arrbytOctet)
OctetToHexString = OctetToHexString & Right("0" & Hex(Ascb(Midb(arrbytOctet, k, 1))), 2)
Next

End Function

Sub ShowHelp()

WScript.Echo("This script runs in two modes, CSV Mode and Manual Mode." & vbCrLf & "CSV Mode allows you to specify a CSV file from which to pull user names." & vbCrLf& "Manual mode allows you to run the script against a single user.")
WSCript.Echo("Both modes require you to specify the name of a DC to use in the local domain." & vbCrLf & "To run the script in CSV Mode, use the following syntax:")
WScript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs -c x:\csv\csvfilename.csv dc.domain.com")
WScript.Echo("To run the script in Manual Mode, you must specify the users AD Distinguished Name, Remote SMTP Address, Remote Legacy Exchange DN, and Domain Controller Name.")
WSCript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs " & chr(34) & "CN=UserName,CN=Users,DC=domain,DC=com" & chr(34) & " " & chr(34) & "user@cloudaddress.com" & chr(34) & " " & chr(34) & "/o=Cloud Org/ou=Cloud Site/ou=Recipients/cn=CloudUser" &
chr(34) & " dc.domain.com")
WScript.Quit

End Sub

สคริปต์นี้ทำอะไรได้บ้าง

ExportO365UserInfo.ps1

นี่คือสคริปต์ Windows PowerShell ที่คุณเรียกใช้ในองค์กรบนระบบคลาวด์ของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์ที่โยกย้ายระหว่างการโยกย้าย Exchange แบบกำหนดลำดับขั้น ใช้ไฟล์ CSV ในการกำหนดขอบเขตชุดผู้ใช้ ขอแนะนำให้ คุณใช้ไฟล์ CSV ของโยกย้ายเดียวกันกับที่คุณใช้ในการโยกย้ายชุดผู้ใช้

เมื่อคุณเรียกใช้สคริปต์ ExportO365UserInfo:

 • จะมีการเก็บรวบรวมคุณสมบัติต่อไปนี้จากกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ใช้ที่แสดงรายการในไฟล์ CSV ที่เป็นอินพุต:

  • ที่อยู่ SMTP หลัก

  • ที่อยู่ SMTP หลักของกล่องจดหมายภายในสถานที่ที่สอดคล้องกัน

  • ที่อยู่พร็อกซีอื่นๆ สำหรับกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์

  • LegacyExchangeDN

 • คุณสมบัติที่รวบรวมได้จะบันทึกเป็นไฟล์ CSV ที่ชื่อว่า Cloud.csv

Exchange2003MBtoMEU.vbs

นี่เป็น VB สคริปต์ที่คุณเรียกใช้ในองค์กรของ Exchange 2003 ในสถานที่สำหรับแปลงกล่องจดหมายเป็น MEU ใช้ไฟล์ Cloud.csv ซึ่งเป็นเอาต์พุตของสคริปต์ ExportO365UserInfo

เมื่อคุณเรียกใช้สคริปต์ Exchange2003MBtoMEU.vbs สคริปต์นั้นจะทำสิ่งต่อไปนี้สำหรับกล่องจดหมายแต่ละกล่องในรายการไฟล์ CSV ที่เป็นอินพุต:

 • เก็บรวบรวมข้อมูล จากไฟล์ CSV ที่เป็นอินพุต และจากกล่องจดหมายในสถานที่

 • สร้างรายการที่อยู่พร็อกซีจากกล่องจดหมายในสถานที่และในระบบคลาวด์เพื่อเพิ่มลงใน MEU

 • ลบกล่องจดหมายในสถานที่

 • สร้าง MEU เป็น และใส่คุณสมบัติต่อไปนี้:

  • legacyExchangeDN - ค่าจากกล่องจดหมายในสถานที่

  • จดหมาย - SMTP หลักของกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์

  • msExchMailboxGuid - ค่าจากกล่องจดหมายในสถานที่

  • proxyAddresses - ค่าจากทั้งกล่องจดหมายในสถานที่และกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์

  • targetAddress - อ่านได้จากกล่องจดหมายในสถานที่ เป็นค่า SMTP หลักของกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์

   สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเปิดใช้งานการออกจาก Office 365 ไปยัง Exchange 2003 คุณจะต้องแทนค่าของ msExchMailboxGuid บน MEU ที่มี Guid จากกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์ เมื่อต้องการรับ Guid ของกล่องจดหมายในระบบคลาวด์ขององค์กร แล้วบันทึกเป็นไฟล์ CSV ให้เรียกใช้คำสั่ง PowerShell ต่อไปนี้:

   Get-Mailbox | Select PrimarySmtpAddress, Guid | Export-csv -Path .\guid.csv

   คำสั่งนี้จะคัดแยกที่อยู่ SMTP หลักและ Guid สำหรับกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์ทั้งหมดลงในไฟล์ guid.csv แล้วบันทึกไฟล์นี้ในไดเรกทอรีปัจจุบัน

แทนที่จะใช้ไฟล์ CSV ที่เป็นอินพุตในการแปลงชุดกล่องจดหมาย คุณสามารถเรียกใช้สคริปต์ Exchange2003MBtoMEU.vbs ในโหมดด้วยตนเองเพื่อแปลงกล่องจดหมายทีละกล่อง เพื่อทำเช่นนี้ คุณจะต้องให้พารามิเตอร์สำหรับอินพุตต่อไปนี้:

 • ชื่อเฉพาะ (DN) ของกล่องจดหมายในสถานที่

 • ที่อยู่ SMTP หลักของกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์

 • Exchange Legacy DN สำหรับกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์

 • ชื่อตัวควบคุมโดเมนในองค์กร Exchange 2003

ขั้นตอนการแปลงกล่องจดหมายในสถานที่เป็น MEU

 1. เรียกใช้ ExportO365UserInfo ในระบบคลาวด์ขององค์กรของคุณ ใช้ไฟล์ CSV เป็นไฟล์อินพุตของชุดการโยกย้าย สคริปต์จะสร้างไฟล์ CSV ชื่อ Cloud.csv ขึ้น

  .\ExportO365UserInfo.ps1 <CSV input file>

  ตัวอย่างเช่น

  .\ExportO365UserInfo.ps1 .\MigrationBatch1.csv

  ตัวอย่างนี้ถือว่า สคริปต์และไฟล์ CSV ที่เป็นอินพุตอยู่ในไดเรกทอรีเดียวกัน

 2. คัดลอก Exchange2003MBtoMEU.vbs และ Cloud.csv ไปยังไดเรกทอรีเดียวกันในองค์กรในสถานที่

 3. ในองค์กรของคุณในสถานที่ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv <FQDN of on-premises domain controller>

  ตัวอย่างเช่น

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv DC1.contoso.com

  เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ในโหมดด้วยตนเอง ให้ใส่คำสั่งต่อไปนี้ ใช้ช่องว่างระหว่างแต่ละค่า

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “<DN of on-premises mailbox>” “
  <Primary SMTP of cloud mailbox>” “<ExchangeLegacyDN of cloud mailbox>”
  <FQDN of on-premises domain controller>

  ตัวอย่างเช่น

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “CN=Ann Beebe,
  CN=Users,DC=contoso,DC=com”
  “annb@contoso.onmicrosoft.com” “/o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=d808d014cec5411ea6de1f70cc116e7b-annb” DC1.contoso.com
 4. ตรวจสอบว่า MEU ใหม่ถูกสร้างขึ้นแล้วหรือไม่ ในผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ Active Directory ให้ทำต่อไปนี้:

  1. คลิก การดำเนินการ > ค้นหา

  2. คลิกที่ แท็บ Exchange

  3. เลือกแสดงเฉพาะผู้รับ Exchange เท่านั้น แล้วเลือก ผู้ใช้ที่มีที่อยู่อีเมลภายนอก

  4. คลิก ค้นหาเดี๋ยวนี้

  กล่องจดหมายที่ถูกแปลงเป็น MEUs จะอยู่ในรายการใต้ ผลลัพธ์การค้นหา

 5. ใช้ ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ Active Directory, การแก้ไข ADSI หรือ Ldp.exe เพื่อยืนยันว่าคุณสมบัติ MEU ต่อไปนี้มีข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว

  • legacyExchangeDN

  • จดหมาย

  • msExchMailboxGuid*

  • proxyAddresses

  • targetAddress

  * ดังที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ สคริปต์ Exchange2003MBtoMEU.vbs จะเก็บรักษาค่า msExchMailboxGuid จากกล่องจดหมายในสถานที่ไว้ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการออกจาก Office 365 ไปยัง Exchange 2003 คุณจะต้องแทนค่าสำหรับคุณสมบัติ msExchMailboxGuid บน MEU ที่มี Guid จากกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×