แทรก ASCII หรือ Unicode ละตินสัญลักษณ์ และอักขระ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ASCII และ Unicode เข้ารหัสอักขระทำให้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมอื่น ๆ ด้านล่างนี้คือรายการของ ASCII ที่ใช้บ่อยและอักขระ Unicode ละติน สำหรับอักขระ Unicode สำหรับสคริปต์ที่ไม่ใช่ละติน ดูแผนภูมิโค้ดอักขระ Unicode โดยสคริปต์

ในบทความนี้

แทรกอักขระ ASCII หรือ Unicode ลงในเอกสาร

โค้ดอักขระสัญลักษณ์ทั่วไป

โค้ดอักขระตัวกำกับเสียงทั่วไป

โค้ดอักขระตัวอักษรควบทั่วไป

อักขระควบคุมไม่พิมพ์ออกมา ASCII

ข้อมูลเพิ่มเติม

แทรกอักขระ ASCII หรือ Unicode ลงในเอกสาร

ถ้าคุณจะต้องใส่อักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์บางอย่าง คุณสามารถใช้ผังอักขระหรือพิมพ์คีย์ลัด ดูตารางด้านล่าง หรือดูคีย์ลัดสำหรับอักขระสากลสำหรับรายการของอักขระ ASCII

หมายเหตุ: 

  • สัญลักษณ์ที่ไม่สามารถบีบลงใน ACSII ขยาย 256 อักขระ ประกอบด้วยหลายภาษาตั้ง นั้น ๆ มีชุดรูปแบบ ASCII และ Unicode จะประกอบด้วยอักขระภูมิภาคและสัญลักษณ์ ดูแผนภูมิโค้ดอักขระ Unicode โดยสคริปต์

  • ถ้าคุณมีปัญหาในการใส่โค้ดอักขระสำหรับอักขระที่คุณต้อง ลองใช้ผังอักขระ

แทรกอักขระ ASCII

เมื่อต้องการแทรกตัวอักขระ ASCII กด และกด ALT ค้างไว้ขณะกำลังพิมพ์โค้ดอักขระ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์องศา (º) กด และกด ALT ค้างไว้ขณะกำลังพิมพ์ 0176 บนแป้นตัวเลข

คุณต้องใช้แป้นตัวเลขให้พิมพ์ตัวเลขและไม่ใช่คีย์บอร์ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปุ่ม NUM LOCK อยู่บนถ้าคีย์บอร์ดของคุณต้องการให้พิมพ์ตัวเลขบนแป้นตัวเลข

แทรกอักขระ Unicode

เมื่อต้องการแทรกอักขระ Unicode พิมพ์โค้ดอักขระ กด ALT จากนั้น กด X ตัวอย่างเช่น พิมพ์สัญลักษณ์ดอลลาร์ ($), พิมพ์ 0024 กด ALT จากนั้น กด X สำหรับโค้ดอักขระ Unicode เพิ่มเติม ดูแผนภูมิโค้ดอักขระ Unicode โดยสคริปต์

หมายเหตุ: บางโปรแกรม Microsoft Office เช่น InfoPath และ PowerPoint ไม่สามารถแปลงรหัส Unicode อักขระ ถ้าคุณต้องการอักขระ Unicode และใช้หนึ่งในโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนอักขระ Unicode ใช้ผังอักขระเพื่อใส่อักขระที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: 

  • ถ้า ALT + X แปลงรหัสอักขระที่ไม่ถูกต้อง Unicode เลือกโค้ดอักขระที่ถูกต้องก่อนที่จะกด ALT + X

  • หรืออีกวิธีหนึ่ง อยู่หน้ารหัสอักขระที่ถูกต้องกับข้อความ "U +"  ตัวอย่างเช่น พิมพ์ "1U + B5" แล้วกด ALT + X จะส่งกลับข้อความ "1µ" ขณะพิมพ์ "1B5" แล้วกด ALT + X จะส่งกลับข้อความ "Ƶ"

การใช้ผังอักขระ

ผังอักขระเป็นโปรแกรมที่มีอยู่ลงใน Microsoft Windows ที่ช่วยให้คุณสามารถดูอักขระที่พร้อมใช้งานในแบบอักษร

โปรแกรม Windows ผังอักขระ

ใช้ผังอักขระ คุณสามารถคัดลอกอักขระแต่ละรายการหรือกลุ่มของอักขระลงในคลิปบอร์ด แล้ววางลงในโปรแกรมใด ๆ ที่สามารถแสดงข้อคิดเห็น เมื่อต้องการเปิดผังอักขระ:

  • ใน Windows 10: พิมพ์ "อักขระ" ในกล่องค้นหาบนแถบงาน และเลือกผังอักขระจากผลลัพธ์

  • ใน Windows 8: ค้นหาคำว่า "อักขระ" บนหน้าจอเริ่มต้น และเลือกผังอักขระจากผลลัพธ์

  • ใน Windows 7: คลิกเริ่มต้น ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่เบ็ดเตล็ด ชี้ไปที่เครื่องมือระบบ แล้ว คลิ กผังอักขระ

อักขระที่ถูกจัดกลุ่มตามฟอนต์ คลิกรายการแบบอักษรให้เลือกชุดของอักขระ เมื่อต้องการเลือกอักขระ คลิกอักขระ คลิกเลือก คลิกเมาส์ด้านขวาในเอกสารของคุณที่คุณต้องการอักขระ ทางแล้ว คลิกวาง

ด้านบนของหน้า

โค้ดอักขระสัญลักษณ์ทั่วไป

สำหรับอักขระสัญลักษณ์เพิ่มเติม ดูผังอักขระที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณโค้ดอักขระ ASCIIหรือแผนภูมิโค้ดอักขระ Unicode โดยสคริปต์

สัญลักษณ์

รหัส

สัญลักษณ์

รหัส

สัญลักษณ์สกุลเงิน

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

¢

ALT+0162

$

0024 + ALT + X

ALT+0128

¤

ALT + 0164

สัญลักษณ์ทางกฎหมาย

©

ALT + 0169

®

ALT + 0174

§

ALT + 0167

ALT + 0153

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

°

ALT + 0176

º

ALT + 0186

221A + ALT + X

+

ALT + 43

#

ALT + 35

µ

ALT + 0181

<

ALT + 60

>

ALT + 62

%

ALT + 37

(

ALT + 40

[

ALT + 91

)

ALT + 41

]

ALT + 93

2206 + ALT + X

แทนเศษส่วน

¼

ALT + 0188

½

ALT + 0189

¾

ALT + 0190

สัญลักษณ์เครื่องหมายวรรคตอนและ dialectic

?

ALT + 63

¿

ALT + 0191

!

ALT + 33

203 + ALT + X

-

ALT + 45

'

ALT + 39

"

ALT + 34

,

ALT + 44

.

ALT + 46

|

ALT + 124

/

ALT + 47

\

ALT + 92

`

ALT + 96

^

ALT + 94

«

ALT + 0171

»

ALT + 0187

«

ALT + 174

»

ALT + 175

~

ALT + 126

&

ALT + 38

:

ALT + 58

{

ALT + 123

;

ALT + 59

}

ALT + 125

สัญลักษณ์ฟอร์ม

25A1 + ALT + X

221A + ALT + X

ด้านบนของหน้า

โค้ดอักขระตัวกำกับเสียงทั่วไป

สำหรับรายการทั้งหมดของสัญลักษณ์อักขระและโค้ดอักขระของพวกเขา ดูผังอักขระ

สัญลักษณ์

รหัส

สัญลักษณ์

รหัส

แปร

ALT + 0195

å

ALT + 0229

Å

ALT + 143

å

ALT + 134

วัน

ALT + 142

วัน

ALT + 132

บัญชี

ALT + 0192

บัญชี

ALT + 133

Á

ALT + 0193

á

ALT + 160

Â

ALT + 0194

â

ALT + 131

Ç̧

ALT + 128

ç̧

ALT + 135

Č

010C + ALT + X

Č

010D + ALT + X

ได้

ALT + 144

ได้

ALT + 130

รหัสประเทศ

ALT + 0200

รหัสประเทศ

ALT + 138

Ê

ALT + 202

ê

ALT + 136

ตัวอักษรË

ALT + 203

ตัวอักษรë

ALT + 137

Ĕ

0114 + ALT + X

Ĕ

0115 + ALT + X

Ğ

011E + ALT + X

Ğ

011F + ALT + X

Ģ

0122 + ALT + X

Ģ

0123 + ALT + X

Ï

ALT + 0207

ï

ALT + 139

Î

ALT + 0206

î

ALT + 140

คงเหลือ

ALT + 0205

คงเหลือ

ALT + 161

วอยซ์

ALT + 0204

วอยซ์

ALT + 141

Ñ

ALT + 165

ñ

ALT + 164

Ö

ALT + 153

ö

ALT + 148

ปิด

ALT + 212

ปิด

ALT + 147

Ō

014C + ALT + X

Ō

014D + ALT + X

สกุล

ALT + 0210

สกุล

ALT + 149

Ó

ALT + 0211

ó

ALT + 162

Ø

ALT + 0216

ø

00F8 + ALT + X

Ŝ

015C + ALT + X

Ŝ

015D + ALT + X

Ş

015E + ALT + X

Ş

015F + ALT + X

Ü

ALT + 154

ü

ALT + 129

Ū

ALT + 016A

Ū

016B + ALT + X

Û

ALT + 0219

û

ALT + 150

Ù

ALT + 0217

ù

ALT + 151

Ú

00DA + ALT + X

ú

ALT + 163

Ÿ

0159 + ALT + X

ÿ

ALT + 152

ด้านบนของหน้า

โค้ดอักขระสำหรับอักขระตัวอักษรควบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษรควบยาก ดูอักษรควบยาก สำหรับรายการทั้งหมดของตัวอักษรควบและโค้ดอักขระของพวกเขา ดูผังอักขระ

สัญลักษณ์

รหัส

สัญลักษณ์

รหัส

Æ

ALT + 0198

æ

ALT + 0230

ß

ALT + 0223

ß

ALT + 225

Œ

ALT + 0140

เมื่อ

ALT + 0156

ʩ

02A9 + ALT + X

ʣ

02A3 + ALT + X

ʥ

02A5 + ALT + X

ʪ

02AA + ALT + X

ʫ

02AB + ALT + X

ʦ

0246 + ALT + X

ʧ

02A7 + ALT + X

Љ

0409 + ALT + X

Ю

042E + ALT + X

Њ

040A + ALT + X

Ѿ

047E + ALT + x

Ы

042B + ALT + X

Ѩ

0468 + ALT + X

Ѭ

049C + ALT + X

FDF2 + ALT + X

ด้านบนของหน้า

อักขระควบคุมไม่พิมพ์ออกมา ASCII

ตัวเลขใน table ASCII 0 – 31 จะมอบหมายให้สำหรับใช้ในการควบคุมอุปกรณ์พ่วงบางอย่างเช่นพิมพ์อักขระควบคุม ตัวอย่างเช่น 12 แสดงฟังก์ชันหน้าตัวดึงข้อมูลใหม่/ฟอร์ม คำสั่งนี้บอกให้พิมพ์เพื่อไปยังด้านบนของหน้าถัดไป

ASCII แผนผังอักขระควบคุมไม่พิมพ์ออกมา

ตำแหน่งทศนิยม

อักขระ

ตำแหน่งทศนิยม

อักขระ

ค่า null

0

ข้อมูลการเชื่อมโยง escape

16

เริ่มต้นของหัวเรื่อง

1

ควบคุมอุปกรณ์ 1

17

เริ่มต้นของข้อความ

2

ควบคุมอุปกรณ์ 2

18

จุดสิ้นสุดของข้อความ

3

ควบคุมอุปกรณ์ 3

19

สิ้นสุดของการส่ง

4

ควบคุมอุปกรณ์ 4

20

สอบถาม

5

ยอมรับค่าลบ

21

ยอมรับ

6

ซิงโครนัสไม่ได้ใช้งาน

22

bell

7

จุดสิ้นสุดของบล็อกการส่ง

23

backspace

8

ยกเลิก

24 ชั่วโมง

แท็บแนวนอน

9

จุดสิ้นสุดของปานกลาง

25

ตัวดึงข้อมูลใหม่/บรรทัด

10

substitute

26

แท็บแนวตั้ง

11

Escape

27

หน้าตัวดึงข้อมูลใหม่/ฟอร์ม

12

ตัวคั่นไฟล์

28

ขึ้นบรรทัดใหม่

13

ตัวคั่นกลุ่ม

29

เลื่อนออก

14

ตัวคั่นระเบียน

30

เลื่อนใน

15

ตัวคั่นต่อหน่วย

31

พื้นที่

32

DEL

127

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×