แทรกหรือแนบไฟล์ลงในบันทึกย่อ

สมุดบันทึกที่คุณสร้างใน OneNote ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและเก็บข้อมูลทุกชนิดในที่เดียวกัน การแทรกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นวิธีประหยัดเวลาที่ยอดเยี่ยม แทนที่จะพิมพ์ข้อมูลใหม่อีกครั้งหรืออาศัยลิงก์ไปยังเอกสารและไฟล์ที่อาจไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณออฟไลน์ คุณสามารถนำเนื้อหาที่คุณต้องการลงใน OneNote ได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการแนบไฟล์หรือเป็นสิ่งพิมพ์ที่คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบได้

แนบไฟล์

การแนบไฟล์ (เช่น เอกสาร Microsoft Word) ลงในหน้าใน OneNote จะเป็นการวางสำเนาของไฟล์ดังกล่าวในบันทึกย่อของคุณ ไฟล์จะปรากฏเป็นไอคอนที่คุณสามารถดับเบิลคลิกเพื่อเปิดและแก้ไขเนื้อหาของไฟล์ได้

 1. ใน OneNote ให้คลิกที่ใดก็ได้บนหน้าที่คุณต้องการแทรกไฟล์

 2. คลิก แทรก > ไฟล์ที่แนบมา

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเอกสารเพื่อแทรก ให้คลิกไฟล์ที่คุณต้องการแนบ จากนั้นคลิก แทรก

 4. ถ้าได้รับพร้อมท์สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก แนบไฟล์ 

ไฟล์ที่แนบจะถูกจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณย้ายสมุดบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ไฟล์ใดๆ ที่แทรกไว้จะย้ายไปพร้อมกับสมุดบันทึก
 

แทรกไฟล์เป็นไฟล์สิ่งพิมพ์

การแทรกไฟล์สิ่งพิมพ์จะเป็นการวางภาพของเนื้อหาของไฟล์บนหน้าใน OneNote คุณไม่สามารถแก้ไขสิ่งพิมพ์เช่นเดียวกับบันทึกย่อได้ ดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการเก็บการจัดรูปแบบดั้งเดิมไว้ สิ่งพิมพ์ที่แทรกจะทำงานคล้ายๆ กับการแทรกรูปภาพ คุณสามารถปรับขนาดและย้ายไปยังตำแหน่งใดของหน้าก็ได้  คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อหรือคำอธิบายประกอบลงในรูปภาพ และกระทั่งสามารถแยกข้อความออกจากรูปภาพ แล้ววางเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้

 1. ใน OneNote ให้คลิกที่ใดก็ได้บนหน้าที่คุณต้องการแทรกไฟล์สิ่งพิมพ์

 2. คลิก แทรก > สิ่งที่พิมพ์จากไฟล์

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเอกสารเพื่อแทรก ให้คลิกไฟล์ที่คุณต้องการแทรก จากนั้นคลิก แทรก

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแทรกเอกสารที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณจำเป็นต้องใส่รหัสที่ถูกต้องก่อนที่เอกสารจะถูกพิมพ์ลงใน OneNote

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มสเปรดชีต Excel ลงในหน้า

เพิ่มไดอะแกรม Visio ลงในหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

แนบเอกสารหรือไฟล์

แทรกเอกสารหรือไฟล์เป็นสิ่งพิมพ์

แนบเอกสารหรือไฟล์

เมื่อต้องการเก็บสำเนาของเอกสารหรือไฟล์ใดๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกย่อของคุณ คุณสามารถแนบสำเนาลงในหน้าสมุดบันทึกของคุณได้ การดับเบิลคลิกไอคอนสิ่งที่แนบ จะเป็นการเปิดเอกสารหรือไฟล์ตามจุดประสงค์ของโปรแกรม (เช่น เอกสาร Word จะเปิดใน Microsoft Office Word ถ้ามี Word ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ)

 1. บนเมนู แทรก ให้คลิก ไฟล์

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์หรือชุดของไฟล์เพื่อแทรก ให้นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณต้องการแทรก จากนั้นคลิกเพื่อเลือกไฟล์ (เมื่อต้องการเลือกหลายไฟล์ ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกไฟล์เพิ่มเติม)

 3. คลิก แทรก สำเนาของไฟล์จะถูกแทรกบนหน้าปัจจุบันและแสดงเป็นไอคอนที่คุณสามารถดับเบิลคลิกเพื่อเปิดหรือดูเอกสารหรือไฟล์ได้

หมายเหตุ: OneNote จะแนบสำเนาของเอกสารหรือไฟล์แหล่งข้อมูล OneNote จะไม่ลิงก์ไปยังไฟล์แหล่งข้อมูล ถ้ามีการอัปเดตไฟล์แหล่งข้อมูลในภายหลัง การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่ปรากฏในสำเนาที่คุณแนบ

ด้านบนของหน้า

แทรกเอกสารหรือไฟล์เป็นสิ่งที่พิมพ์ออกมา

เมื่อคุณต้องการแทรกข้อมูลจากไฟล์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ต้องแนบหรือลิงก์ไปยังไฟล์ต่างๆ คุณสามารถแทรกรูปภาพหรือ “สิ่งพิมพ์” ของข้อมูล โดยใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ OneNote โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์จะส่งสิ่งพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสมุดบันทึกของคุณ แทนการพิมพ์ไฟล์ออกมาบนกระดาษจริงๆ คุณสามารถวางตำแหน่งสิ่งพิมพ์ไว้ที่ใดก็ได้บนหน้า คุณไม่สามารถเปิดและแก้ไขสิ่งพิมพ์ได้เนื่องจากเป็นไฟล์แหล่งข้อมูล แต่คุณสามารถคัดลอกข้อความจากสิ่งพิมพ์และวางในที่ใดๆ เพื่อแก้ไขได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใส่คำอธิบายประกอบรูปภาพสิ่งพิมพ์ด้วยบันทึกย่อเพิ่มเติมได้ โดยการพิมพ์หรือเขียนทับ

 1. บนเมนู แทรก ให้คลิก ไฟล์เป็นสิ่งพิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเอกสารเพื่อแทรก ให้นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณต้องการแทรก จากนั้นคลิกเพื่อเลือกไฟล์ (เมื่อต้องการเลือกหลายไฟล์ ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกไฟล์)

 3. OneNote จะพยายามเรียกใช้โปรแกรมแหล่งข้อมูลสำหรับไฟล์ จากนั้นพิมพ์เป็นเนื้อหาลงในหน้าสมุดบันทึกปัจจุบันโดยตรงเป็นรูปภาพ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ที่คุณแทรก

หมายเหตุ:  ถ้าคุณกำลังพยายามแทรกเอกสารที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณต้องใส่รหัสผ่านที่ถูกต้องก่อนที่จะสามารถแทรกเอกสารลงใน OneNote ได้ 

จัดตำแหน่งรูปสิ่งพิมพ์ของไฟล์ใหม่บนหน้า

โดยค่าเริ่มต้น แต่ละหน้าของเอกสารที่แทรกหรือไฟล์จะถูกวางในสมุดบันทึกของคุณเป็นรูปภาพแยก คุณสามารถย้ายรูปภาพสิ่งพิมพ์ที่แทรกไปไว้ที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการ

 1. เลือกรูปภาพโดยการย้ายตัวชี้ไว้ด้านบน จากนั้นคลิกขอบเส้นประสีฟ้าหรือตัวจับรูปภาพควบคู่ไปกับภาพ

 2. คลิกแล้วลากรูปภาพไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

คัดลอกข้อความจากรูปภาพสิ่งพิมพ์ของไฟล์

OneNote อนุญาตให้คุณคัดลอกข้อความจากรูปภาพ “สิ่งพิมพ์” ที่แทรกแล้ววางที่ใดก็ได้เพื่อแก้ไขได้ ซึ่งไม่เหมือนกับโปรแกรมส่วนใหญ่

 1. คลิกขวารูปภาพสิ่งพิมพ์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก คัดลอกข้อความจากหน้านี้ของสิ่งพิมพ์ เพื่อคัดลอกข้อความจากรูปภาพสิ่งพิมพ์ที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน

  • คลิก คัดลอกข้อความจากหน้าทั้งหมดของสิ่งพิมพ์ เพื่อคัดลอกข้อความจากหน้าทั้งหมดของรูปภาพสิ่งพิมพ์ที่แทรก

 2. นำทางไปยังหน้าในสมุดบันทึก (หรือโปรแกรมอื่นๆ) ที่คุณต้องการวางข้อความ จากนั้นกด CTRL+V เพื่อวางข้อความที่คัดลอก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×