แทรกหรือแนบไฟล์ลงในบันทึกย่อ

สมุดบันทึกที่คุณสร้างใน OneNote ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและเก็บข้อมูลทุกชนิดในที่เดียวกัน การแทรกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นวิธีประหยัดเวลาที่ยอดเยี่ยม แทนที่จะพิมพ์ข้อมูลใหม่อีกครั้งหรืออาศัยลิงก์ไปยังเอกสารและไฟล์ที่อาจไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณออฟไลน์ คุณสามารถนำเนื้อหาที่คุณต้องการลงใน OneNote ได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการแนบไฟล์หรือเป็นสิ่งพิมพ์ที่คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบได้

แนบไฟล์

การแนบไฟล์ (เช่น เอกสาร Microsoft Word) ลงในหน้าใน OneNote จะเป็นการวางสำเนาของไฟล์ดังกล่าวในบันทึกย่อของคุณ ไฟล์จะปรากฏเป็นไอคอนที่คุณสามารถดับเบิลคลิกเพื่อเปิดและแก้ไขเนื้อหาของไฟล์ได้

 1. ใน OneNote ให้คลิกที่ใดก็ได้บนหน้าที่คุณต้องการแทรกไฟล์

 2. คลิก แทรก > ไฟล์ที่แนบมา

  แทรกไฟล์ลงในบันทึกย่อของคุณเป็นสิ่งที่แนบมา

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเอกสารเพื่อแทรก ให้คลิกไฟล์ที่คุณต้องการแนบ จากนั้นคลิก แทรก

 4. ถ้าได้รับพร้อมท์สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก แนบไฟล์ 

  สำเนาของไฟล์จะถูกแทรกบนหน้าปัจจุบันและแสดงเป็นไอคอนที่คุณสามารถเปิด

ไฟล์ที่แนบจะถูกจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณย้ายสมุดบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ไฟล์ใดๆ ที่แทรกไว้จะย้ายไปพร้อมกับสมุดบันทึก 

สิ่งสำคัญ: OneNote จะแนบเฉพาะ Snapshot แบบคงที่ของเอกสารหรือไฟล์ต้นฉบับที่คุณแทรกลงในบันทึกย่อของคุณเท่านั้น โดยจะไม่รักษาลิงก์ไปยังไฟล์ต้นฉบับ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสำเนาใน OneNote จะไม่ปรากฏในต้นฉบับ และการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับจะไม่อัปเดตสำเนา

คุณสามารถฝังไฟล์ Microsoft Office สองชนิดลงใน OneNote ซึ่งจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเวอร์ชันที่ฝังตัวและไฟล์ต้นฉบับ นั่นคือ คุณสามารถเพิ่มสเปรดชีต Excel ลงในหน้าหรือเพิ่มไดอะแกรม Visio ลงในหน้าก็ได้

แทรกไฟล์เป็นสิ่งพิมพ์

การแทรกไฟล์เป็นสิ่งพิมพ์จะวางรูปภาพของเนื้อหาของไฟล์บนหน้าใน OneNote คุณไม่สามารถแก้ไขสิ่งพิมพ์เช่นเดียวกับบันทึกย่อทั่วไปได้ ดังนั้น จึงเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าคุณต้องการเก็บการจัดรูปแบบดั้งเดิมไว้ สิ่งพิมพ์ที่แทรกจะทำงานคล้ายกับรูปภาพที่แทรก คุณสามารถปรับขนาดและย้ายไปยังตำแหน่งใดของหน้าก็ได้ คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อหรือคำอธิบายประกอบลงในรูปภาพ และยังสามารถคัดลอกข้อความจากไฟล์สิ่งพิมพ์แล้ววางเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้

 1. ใน OneNote ให้คลิกที่ใดก็ได้บนหน้าที่คุณต้องการแทรกไฟล์สิ่งพิมพ์

 2. คลิก แทรก > สิ่งที่พิมพ์จากไฟล์

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเอกสารเพื่อแทรก ให้คลิกไฟล์ที่คุณต้องการแทรก จากนั้นคลิก แทรก

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแทรกเอกสารที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณจำเป็นต้องใส่รหัสที่ถูกต้องก่อนที่เอกสารจะถูกพิมพ์ลงใน OneNote

คัดลอกข้อความจากสิ่งที่พิมพ์ออกมาจากไฟล์

คุณสามารถแยกข้อความจากไฟล์ที่จะพิมพ์ออกมาและวางในบันทึกย่อของคุณ การทำเช่นนี้เป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความ หรือถ้าคุณต้องการคัดลอกส่วนใดๆ ของข้อความลงในอีเมลหรือไฟล์อื่นๆ เช่นเอกสาร Word ได้

 1. คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก คัดลอกข้อความจากหน้านี้ของสิ่งที่พิมพ์ เพื่อคัดลอกข้อความเฉพาะจากรูป (หน้า) ที่เลือกในปัจจุบัน

  • คลิก คัดลอกข้อความจากทุกหน้าของสิ่งที่พิมพ์ เพื่อคัดลอกข้อความจากรูป (หน้า) ทั้งหมด

 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความที่คัดลอกไว้ แล้วกด Ctrl+V

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพในการระบุข้อความของ OneNote จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของการจัดรูปแบบตามต้นฉบับในเอกสารหรือไฟล์ที่คุณแทรกไว้ ขณะวางข้อความที่คุณคัดลอกไว้จากรูปภาพหรือสิ่งที่พิมพ์จากไฟล์ ต้องดูให้ดีเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนที่คุณเลือกนั้นถูกระบุอย่างถูกต้อง

คุณต้องการทำสิ่งใด

แนบเอกสารหรือไฟล์

แทรกเอกสารหรือไฟล์เป็นสิ่งพิมพ์

แนบเอกสารหรือไฟล์

เมื่อต้องการเก็บสำเนาของเอกสารหรือไฟล์ใดๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกย่อของคุณ คุณสามารถแนบสำเนาลงในหน้าสมุดบันทึกของคุณได้ การดับเบิลคลิกไอคอนสิ่งที่แนบ จะเป็นการเปิดเอกสารหรือไฟล์ตามจุดประสงค์ของโปรแกรม (เช่น เอกสาร Word จะเปิดใน Microsoft Office Word ถ้ามี Word ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ)

 1. บนเมนู แทรก ให้คลิก ไฟล์

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์หรือชุดของไฟล์เพื่อแทรก ให้นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณต้องการแทรก จากนั้นคลิกเพื่อเลือกไฟล์ (เมื่อต้องการเลือกหลายไฟล์ ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกไฟล์เพิ่มเติม)

 3. คลิก แทรก สำเนาของไฟล์จะถูกแทรกบนหน้าปัจจุบันและแสดงเป็นไอคอนที่คุณสามารถดับเบิลคลิกเพื่อเปิดหรือดูเอกสารหรือไฟล์ได้

หมายเหตุ: OneNote จะแนบสำเนาของเอกสารหรือไฟล์แหล่งข้อมูล OneNote จะไม่ลิงก์ไปยังไฟล์แหล่งข้อมูล ถ้ามีการอัปเดตไฟล์แหล่งข้อมูลในภายหลัง การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่ปรากฏในสำเนาที่คุณแนบ

ด้านบนของหน้า

แทรกเอกสารหรือไฟล์เป็นสิ่งที่พิมพ์ออกมา

เมื่อคุณต้องการแทรกข้อมูลจากไฟล์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ต้องแนบหรือลิงก์ไปยังไฟล์ต่างๆ คุณสามารถแทรกรูปภาพหรือ “สิ่งพิมพ์” ของข้อมูล โดยใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ OneNote โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์จะส่งสิ่งพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสมุดบันทึกของคุณ แทนการพิมพ์ไฟล์ออกมาบนกระดาษจริงๆ คุณสามารถวางตำแหน่งสิ่งพิมพ์ไว้ที่ใดก็ได้บนหน้า คุณไม่สามารถเปิดและแก้ไขสิ่งพิมพ์ได้เนื่องจากเป็นไฟล์แหล่งข้อมูล แต่คุณสามารถคัดลอกข้อความจากสิ่งพิมพ์และวางในที่ใดๆ เพื่อแก้ไขได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใส่คำอธิบายประกอบรูปภาพสิ่งพิมพ์ด้วยบันทึกย่อเพิ่มเติมได้ โดยการพิมพ์หรือเขียนทับ

 1. บนเมนู แทรก ให้คลิก ไฟล์เป็นสิ่งพิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเอกสารเพื่อแทรก ให้นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่คุณต้องการแทรก จากนั้นคลิกเพื่อเลือกไฟล์ (เมื่อต้องการเลือกหลายไฟล์ ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกไฟล์)

 3. OneNote จะพยายามเรียกใช้โปรแกรมแหล่งข้อมูลสำหรับไฟล์ จากนั้นพิมพ์เป็นเนื้อหาลงในหน้าสมุดบันทึกปัจจุบันโดยตรงเป็นรูปภาพ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ที่คุณแทรก

หมายเหตุ:  ถ้าคุณกำลังพยายามแทรกเอกสารที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณต้องใส่รหัสผ่านที่ถูกต้องก่อนที่จะสามารถแทรกเอกสารลงใน OneNote ได้ 

จัดตำแหน่งรูปสิ่งพิมพ์ของไฟล์ใหม่บนหน้า

โดยค่าเริ่มต้น แต่ละหน้าของเอกสารที่แทรกหรือไฟล์จะถูกวางในสมุดบันทึกของคุณเป็นรูปภาพแยก คุณสามารถย้ายรูปภาพสิ่งพิมพ์ที่แทรกไปไว้ที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการ

 1. เลือกรูปภาพโดยการย้ายตัวชี้ไว้ด้านบน จากนั้นคลิกขอบเส้นประสีฟ้าหรือตัวจับรูปภาพควบคู่ไปกับภาพ

 2. คลิกแล้วลากรูปภาพไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

คัดลอกข้อความจากรูปภาพสิ่งพิมพ์ของไฟล์

OneNote อนุญาตให้คุณคัดลอกข้อความจากรูปภาพ “สิ่งพิมพ์” ที่แทรกแล้ววางที่ใดก็ได้เพื่อแก้ไขได้ ซึ่งไม่เหมือนกับโปรแกรมส่วนใหญ่

 1. คลิกขวารูปภาพสิ่งพิมพ์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก คัดลอกข้อความจากหน้านี้ของสิ่งพิมพ์ เพื่อคัดลอกข้อความจากรูปภาพสิ่งพิมพ์ที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน

  • คลิก คัดลอกข้อความจากหน้าทั้งหมดของสิ่งพิมพ์ เพื่อคัดลอกข้อความจากหน้าทั้งหมดของรูปภาพสิ่งพิมพ์ที่แทรก

 2. นำทางไปยังหน้าในสมุดบันทึก (หรือโปรแกรมอื่นๆ) ที่คุณต้องการวางข้อความ จากนั้นกด CTRL+V เพื่อวางข้อความที่คัดลอก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×