เลือกข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Word คุณสามารถเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสาร (Ctrl + A), หรือเลือกข้อความที่ระบุหรือรายการต่าง ๆ ในตาราง โดยใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ คุณยังสามารถเลือกข้อความหรือรายการที่อยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกย่อหน้าบนหน้าเดียวและประโยคบนหน้าอื่น

เลือกข้อความทั้งหมด

 1. คลิกที่ใดก็ได้ภายในเอกสาร

 2. กด Ctrl + A บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสาร

เลือกข้อความที่ระบุ

คุณยังสามารถเลือกคำที่เฉพาะเจาะจง บรรทัดของข้อความ หรืออย่าง น้อยหนึ่งย่อหน้า

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ด้านหน้าของตัวอักษรตัวแรกของ word ประโยค หรือย่อหน้าที่คุณต้องการเลือก

 2. คลิก ค้างไว้ขณะที่คุณลากเคอร์เซอร์ของคุณเพื่อเลือกข้อความคุณต้องการ

วิธีอื่น ๆ ในการเลือกข้อความ

 • เมื่อต้องการเลือกคำคำเดียว คลิกสองครั้งที่ word ได้อย่างรวดเร็ว

 • เมื่อต้องการเลือกบรรทัดข้อความ วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด และกด Shift + ลูกศรลง

 • เมื่อต้องการเลือกย่อหน้า วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้า และกด Ctrl + Shift + ลูกศรลง

เลือกข้อความ โดยใช้เมาส์

เลือกข้อความในเนื้อความของเอกสาร

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกทั้งเอกสาร ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เลือก จากนั้นคลิก เลือกทั้งหมด

 • ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายของข้อความจนกว่าจะเปิดเป็นลูกศรชี้ขวา นั้นแล้ว คลิกสามค

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำสิ่งนี้

ข้อความจำนวนเท่าใดก็ได้

คลิกตำแหน่งที่คุณต้อง การเริ่มการเลือก กดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้ แล้ว ลากตัวชี้ไว้เหนือข้อความที่คุณต้องการเลือก

คำ

ดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้ในคำว่า

บรรทัดของข้อความ

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายของบรรทัดจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา จากนั้น คลิก

ประโยค

กด CTRL ค้างไว้ นั้นแล้ว คลิกที่ใดก็ได้ในประโยค

ย่อหน้า

คลิกสามคที่ใดก็ได้ในย่อหน้าออก

หลายย่อหน้า

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายของย่อหน้าแรกจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นขวาลูกศรชี้ แล้ว กด และกดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้ขณะที่คุณลากตัวชี้ขึ้น หรือลง

บล็อกข้อความขนาดใหญ่

คลิกที่จุดเริ่มต้นของส่วนที่เลือก เลื่อนไปยังส่วนท้ายของส่วนที่เลือก นั้นแล้ว กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเลือกเมื่อต้องการสิ้นสุด

เอกสารทั้งเอกสาร

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายของข้อความจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา นั้นแล้ว คลิกสามค

หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ดับเบิลคลิกที่ข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเป็นสีจาง ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา จากนั้น คลิก

เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

คลิกข้อความเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายของข้อความจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา จากนั้น คลิก

บล็อกข้อความแนวตั้ง

กด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลากตัวชี้ไว้เหนือข้อความ

ในกล่องข้อความหรือเฟรม

ย้ายตัวชี้ไว้เหนือเส้นขอบของกล่องข้อความหรือเฟรมจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรแบบสี่หัว จากนั้น คลิก

เลือกรายการในตาราง

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำสิ่งนี้

เนื้อหาของเซลล์

คลิกในเซลล์ ภายใต้เครื่องมือตาราง คลิกแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตาราง คลิกเลือก แล้ว คลิ กเซลล์ที่เลือก

เนื้อหาของแถว

คลิกในแถว ภายใต้เครื่องมือตาราง คลิกแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตาราง คลิกเลือก แล้ว คลิ กเลือกแถว

เนื้อหาของคอลัมน์

คลิกในคอลัมน์ ภายใต้เครื่องมือตาราง คลิกแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตาราง คลิกเลือก แล้ว คลิ กคอลัมน์ที่เลือก

เนื้อหาของหลายเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

คลิกในเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ นั้นแล้ว ค้างปุ่มเมาส์ด้านซ้ายในขณะที่คุณลากข้ามทุกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก เมื่อต้องการเลือกเนื้อหาของเซลล์ แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่อยู่ติดกัน คลิกในเซลล์ แถว หรือคอลัมน์แรก กด CTRL แล้ว คลิ กเพิ่มเติมเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก

เนื้อหาของตารางทั้งหมด

คลิกในตาราง ภายใต้เครื่องมือตาราง คลิกแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตาราง คลิกเลือก แล้ว คลิ กเลือกตาราง

เลือกข้อความในตำแหน่งที่แตกต่างกัน

คุณสามารถเลือกข้อความหรือรายการต่าง ๆ ในตารางที่ไม่อยู่ติดกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกย่อหน้าบนหน้าเดียวและประโยคบนหน้าอื่น

 1. เลือกข้อความหรือข้อมูลในตาราง

 2. กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกข้อความเพิ่มเติมหรือรายการใด ๆ ในตารางที่คุณต้องการ

เลือกข้อความในมุมมองเค้าร่าง

เมื่อต้องการดูเอกสารของคุณในมุมมองเค้าร่าง คลิกแท็บมุมมอง แล้ว คลิ กเค้าร่าง ในกลุ่มมุมมองเอกสาร

เมื่อต้องการเลือก

ย้ายตัวชี้ไป

หัวเรื่อง

ด้านซ้ายของหัวเรื่องจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นขวาลูกศรชี้ แล้ว คลิก

หัวเรื่อง ของหัวเรื่องย่อย และเนื้อความ

ด้านซ้ายของหัวเรื่องจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นขวาลูกศรชี้ แล้ว ดับเบิลคลิก

ย่อหน้าของเนื้อความ

ด้านซ้ายของย่อหน้าจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นขวาลูกศรชี้ แล้ว คลิก

หัวเรื่องหลายหรือย่อหน้าของเนื้อความ

ด้านซ้ายของข้อความจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นขวาลูกศรชี้ แล้ว ลากขึ้น หรือลง

หมายเหตุ: 

 • ในมุมมองเค้าร่าง หนึ่งครั้งคลิกทางด้านซ้ายของย่อหน้าเลือกย่อหน้าทั้งแทนที่เป็นเส้นเดียว

 • ถ้าคุณเลือกหัวเรื่องที่มีข้อความย่อยยุบ ข้อความถูกยุบจะยังถูกเลือก (แม้ว่าคุณไม่เห็น) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับส่วนหัว — เช่นย้าย คัดลอก หรือการลบซึ่งยัง มีผลต่อการยุบข้อความ

เลือกข้อความ โดยใช้คีย์บอร์ด

เลือกข้อความในเนื้อความของเอกสาร

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกทั้งเอกสาร กด CTRL + A

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำสิ่งนี้

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

กด SHIFT + ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

กด SHIFT + ลูกศรซ้าย

จากจุดเริ่มต้นของคำสั้น ๆ ถึงจุดสิ้นสุด

วางจุดแทรกที่จุดเริ่มต้นของคำ นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + ลูกศรขวา

คำจากจุดสิ้นสุดไปที่จุดเริ่มต้น

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของคำ นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + ลูกศรซ้าย

จากจุดเริ่มต้นของบรรทัดเพื่อจุดสิ้นสุด

กด HOME จากนั้น กด SHIFT + END

มีบรรทัดจากจุดสิ้นสุดของจุดเริ่มต้น

กด END นั้นแล้ว กด SHIFT + HOME

ลงหนึ่งบรรทัด

กด END นั้นแล้ว กด SHIFT + ลูกศรลง

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

กด HOME จากนั้น กด SHIFT + ลูกศรขึ้น

จากจุดเริ่มต้นของย่อหน้าให้จุดสิ้นสุด

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + ลูกศรลง

ย่อหน้าจากจุดสิ้นสุดไปที่จุดเริ่มต้น

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + ลูกศรขึ้น

เอกสารจากจุดสิ้นสุดไปที่จุดเริ่มต้น

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสาร นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + HOME

แบบเอกสารจากจุดเริ่มต้นของไปยังจุดสิ้นสุด

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสาร นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + END

จากจุดเริ่มต้นของหน้าต่างเพื่อจุดสิ้นสุด

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้าต่าง นั้นแล้ว กด ALT + CTRL + SHIFT + PAGE ลง

เอกสารทั้งหมด

กด CTRL+A

บล็อกข้อความแนวตั้ง

กด CTRL + SHIFT + F8 แล้ว ใช้แป้นลูกศร กด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

อักขระใกล้เคียงที่สุด

กด F8 เพื่อเปิดใช้งานโหมดการเลือก จากนั้น กดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา กด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

ใน word ประโยค ย่อหน้า หรือเอกสาร

กด F8 เพื่อเปิดใช้งานโหมดการเลือก จากนั้น กด F8 หนึ่งครั้งเพื่อเลือกคำ สองครั้งเพื่อเลือกประโยค สามครั้งเพื่อเลือกย่อหน้า หรือ 4 ครั้งเพื่อเลือกเอกสาร กด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

เลือกรายการในตาราง

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำสิ่งนี้

เนื้อหาของเซลล์ไปทางขวา

กด TAB

เนื้อหาของเซลล์ไปทางซ้าย

กด SHIFT + TAB

เนื้อหาของเซลล์ที่อยู่ติดกัน

กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณซ้ำ ๆ กดแป้นลูกศรที่เหมาะสมจนกระทั่งคุณได้เลือกเนื้อหาของเซลล์ทั้งหมดที่คุณต้องการ

เนื้อหาของคอลัมน์

คลิกในเซลล์ด้านบนหรือด้านล่างของคอลัมน์ กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณซ้ำ ๆ กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้เลือกเนื้อหาของคอลัมน์

เนื้อหาของตารางทั้งหมด

คลิกในตาราง นั้นแล้ว กด ALT + 5 บนคีย์บอร์ดตัวเลข (โดยที่ NUM LOCK ปิด)

หยุดการเลือกคำสั่งทั้งหมด

 1. คลิกที่แท็บไฟล์ แล้ว คลิ กตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไข ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากเมื่อเลือก เลือกคำทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

เลือกข้อความ โดยใช้เมาส์

เลือกข้อความในเนื้อความของเอกสาร

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกทั้งเอกสาร ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เลือก จากนั้นคลิก เลือกทั้งหมด

  รูป Ribbon ของ Word

 • ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายของข้อความจนกว่าจะเปิดเป็นลูกศรชี้ขวา นั้นแล้ว คลิกสามค

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำสิ่งนี้

ข้อความจำนวนเท่าใดก็ได้

คลิกตำแหน่งที่คุณต้อง การเริ่มการเลือก กดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้ แล้ว ลากตัวชี้ไว้เหนือข้อความที่คุณต้องการเลือก

คำ

ดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้ในคำว่า

บรรทัดของข้อความ

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายของบรรทัดจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา จากนั้น คลิก

ประโยค

กด CTRL ค้างไว้ นั้นแล้ว คลิกที่ใดก็ได้ในประโยค

ย่อหน้า

คลิกสามคที่ใดก็ได้ในย่อหน้าออก

หลายย่อหน้า

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายของย่อหน้าแรกจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นขวาลูกศรชี้ แล้ว กด และกดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้ขณะที่คุณลากตัวชี้ขึ้น หรือลง

บล็อกข้อความขนาดใหญ่

คลิกที่จุดเริ่มต้นของส่วนที่เลือก เลื่อนไปยังส่วนท้ายของส่วนที่เลือก นั้นแล้ว กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเลือกเมื่อต้องการสิ้นสุด

เอกสารทั้งเอกสาร

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายของข้อความจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา นั้นแล้ว คลิกสามค

หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ดับเบิลคลิกที่ข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเป็นสีจาง ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา จากนั้น คลิก

เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

คลิกข้อความเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายของข้อความจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา จากนั้น คลิก

บล็อกข้อความแนวตั้ง

กด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลากตัวชี้ไว้เหนือข้อความ

ในกล่องข้อความหรือเฟรม

ย้ายตัวชี้ไว้เหนือเส้นขอบของกล่องข้อความหรือเฟรมจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรแบบสี่หัว จากนั้น คลิก

เลือกรายการในตาราง

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำสิ่งนี้

เนื้อหาของเซลล์

คลิกในเซลล์ ภายใต้เครื่องมือตาราง คลิกแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตาราง คลิกเลือก แล้ว คลิ กเซลล์ที่เลือก

เนื้อหาของแถว

คลิกในแถว ภายใต้เครื่องมือตาราง คลิกแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตาราง คลิกเลือก แล้ว คลิ กเลือกแถว

เนื้อหาของคอลัมน์

คลิกในคอลัมน์ ภายใต้เครื่องมือตาราง คลิกแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตาราง คลิกเลือก แล้ว คลิ กคอลัมน์ที่เลือก

เนื้อหาของหลายเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

คลิกในเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ นั้นแล้ว ค้างปุ่มเมาส์ด้านซ้ายในขณะที่คุณลากผ่านเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่คุณต้องการเลือกทั้งหมด เมื่อต้องการเลือกเนื้อหาของเซลล์ แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่อยู่ติดกัน คลิกในเซลล์ แถว หรือคอลัมน์แรก กด CTRL แล้ว คลิ กเพิ่มเติมเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก

เนื้อหาของตารางทั้งหมด

คลิกในตาราง ภายใต้เครื่องมือตาราง คลิกแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตาราง คลิกเลือก แล้ว คลิ กเลือกตาราง

เลือกข้อความในตำแหน่งที่แตกต่างกัน

คุณสามารถเลือกข้อความหรือรายการต่าง ๆ ในตารางที่ไม่อยู่ติดกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกย่อหน้าบนหน้าเดียวและประโยคบนหน้าอื่น

 1. เลือกข้อความหรือข้อมูลในตาราง

 2. กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกข้อความเพิ่มเติมหรือรายการใด ๆ ในตารางที่คุณต้องการ

เลือกข้อความในมุมมองเค้าร่าง

เมื่อต้องการดูเอกสารของคุณในมุมมองเค้าร่าง คลิกแท็บมุมมอง แล้ว คลิ กเค้าร่าง ในกลุ่มมุมมองเอกสาร

เมื่อต้องการเลือก

ย้ายตัวชี้ไป

หัวเรื่อง

ด้านซ้ายของหัวเรื่องจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นขวาลูกศรชี้ แล้ว คลิก

หัวเรื่อง ของหัวเรื่องย่อย และเนื้อความ

ด้านซ้ายของหัวเรื่องจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นขวาลูกศรชี้ แล้ว ดับเบิลคลิก

ย่อหน้าของเนื้อความ

ด้านซ้ายของย่อหน้าจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นขวาลูกศรชี้ แล้ว คลิก

หัวเรื่องหลายหรือย่อหน้าของเนื้อความ

ด้านซ้ายของข้อความจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นขวาลูกศรชี้ แล้ว ลากขึ้น หรือลง

หมายเหตุ: 

 • ในมุมมองเค้าร่าง หนึ่งครั้งคลิกทางด้านซ้ายของย่อหน้าเลือกย่อหน้าทั้งแทนที่เป็นเส้นเดียว

 • ถ้าคุณเลือกหัวเรื่องที่มีข้อความย่อยยุบ ข้อความถูกยุบจะยังถูกเลือก (แม้ว่าคุณไม่เห็น) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับส่วนหัว — เช่นย้าย คัดลอก หรือการลบซึ่งยัง มีผลต่อการยุบข้อความ

เลือกข้อความ โดยใช้คีย์บอร์ด

เลือกข้อความในเนื้อความของเอกสาร

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกทั้งเอกสาร กด CTRL + A

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำสิ่งนี้

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

กด SHIFT + ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

กด SHIFT + ลูกศรซ้าย

จากจุดเริ่มต้นของคำสั้น ๆ ถึงจุดสิ้นสุด

วางจุดแทรกที่จุดเริ่มต้นของคำ นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + ลูกศรขวา

คำจากจุดสิ้นสุดไปที่จุดเริ่มต้น

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของคำ นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + ลูกศรซ้าย

จากจุดเริ่มต้นของบรรทัดเพื่อจุดสิ้นสุด

กด HOME จากนั้น กด SHIFT + END

มีบรรทัดจากจุดสิ้นสุดของจุดเริ่มต้น

กด END นั้นแล้ว กด SHIFT + HOME

ลงหนึ่งบรรทัด

กด END นั้นแล้ว กด SHIFT + ลูกศรลง

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

กด HOME จากนั้น กด SHIFT + ลูกศรขึ้น

จากจุดเริ่มต้นของย่อหน้าให้จุดสิ้นสุด

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + ลูกศรลง

ย่อหน้าจากจุดสิ้นสุดไปที่จุดเริ่มต้น

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + ลูกศรขึ้น

เอกสารจากจุดสิ้นสุดไปที่จุดเริ่มต้น

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสาร นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + HOME

แบบเอกสารจากจุดเริ่มต้นของไปยังจุดสิ้นสุด

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสาร นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + END

จากจุดเริ่มต้นของหน้าต่างเพื่อจุดสิ้นสุด

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้าต่าง นั้นแล้ว กด ALT + CTRL + SHIFT + PAGE ลง

เอกสารทั้งหมด

กด CTRL+A

บล็อกข้อความแนวตั้ง

กด CTRL + SHIFT + F8 แล้ว ใช้แป้นลูกศร กด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

อักขระใกล้เคียงที่สุด

กด F8 เพื่อเปิดใช้งานโหมดการเลือก จากนั้น กดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา กด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

ใน word ประโยค ย่อหน้า หรือเอกสาร

กด F8 เพื่อเปิดใช้งานโหมดการเลือก จากนั้น กด F8 หนึ่งครั้งเพื่อเลือกคำ สองครั้งเพื่อเลือกประโยค สามครั้งเพื่อเลือกย่อหน้า หรือ 4 ครั้งเพื่อเลือกเอกสาร กด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

เลือกรายการในตาราง

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำสิ่งนี้

เนื้อหาของเซลล์ไปทางขวา

กด TAB

เนื้อหาของเซลล์ไปทางซ้าย

กด SHIFT + TAB

เนื้อหาของเซลล์ที่อยู่ติดกัน

กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรที่เหมาะสมซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้เลือกเนื้อหาทั้งหมดของเซลล์ที่คุณต้องการ

เนื้อหาของคอลัมน์

คลิกในเซลล์ด้านบนหรือด้านล่างของคอลัมน์ กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงซ้ำจนกระทั่งคุณได้เลือกเนื้อหาของคอลัมน์

เนื้อหาของตารางทั้งหมด

คลิกในตาราง นั้นแล้ว กด ALT + 5 บนคีย์บอร์ดตัวเลข (โดยที่ NUM LOCK ปิด)

หยุดการเลือกคำสั่งทั้งหมด

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไข ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากเมื่อเลือก เลือกคำทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

Word เลื่อนได้อย่างรวดเร็วเกินไปเมื่อฉันเลือกข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×