เรียนรู้โครงสร้างของฐานข้อมูล Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การทำความคุ้นเคยกับตาราง ฟอร์ม แบบสอบถาม และวัตถุอื่นๆ ในฐานข้อมูลสามารถช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ เช่น การป้อนข้อมูลลงในฟอร์ม การเพิ่มหรือการเอาตารางออก การค้นหาและการแทนที่ข้อมูล ตลอดจนการเรียกใช้แบบสอบถาม เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นได้

บทความนี้ให้ภาพรวมการพื้นฐานของโครงสร้างของฐานข้อมูล Microsoft Office Access Access มีเครื่องมือต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อทำความคุ้นเคยกับโครงสร้างของฐานข้อมูลเฉพาะเจาะจง บทความนี้จะอธิบายวิธี เมื่อ และทำไมคุณใช้เครื่องมือแต่ละรายการ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจพื้นฐานของฐานข้อมูล Access

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุในฐานข้อมูล

สำรวจตารางในมุมมองออกแบบ

ดูความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

ดูวิธีใช้วัตถุอื่น ๆ ของวัตถุ

ทำความเข้าใจพื้นฐานของฐานข้อมูล Access

ฐานข้อมูล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การติดตามใบสั่งซื้อของลูกค้า หรือการเก็บรักษาคอลเลกชันเพลง ถ้าไม่มีการจัดเก็บฐานข้อมูลของคุณไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือมีการจัดเก็บข้อมูลเพียงบางส่วนไว้ คุณสามารถติดตามข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่คุณต้องใช้ร่วมกันและจัดระเบียบ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จำหน่ายได้รับการจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ซึ่งได้แก่ ในแฟ้มบัตรซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จำหน่าย ในแฟ้มข้อมูลผลิตภัณฑ์ในแฟ้มเอกสาร และในกระดาษคำนวณที่มีข้อมูลใบสั่งซื้อ ถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จำหน่ายเปลี่ยนแปลง คุณอาจต้องปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในที่ต่างๆ ทั้งสามแห่ง ในฐานข้อมูล Access ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี หมายเลขโทรศัพท์จะได้รับการจัดเก็บไว้เพียงครั้งเดียว ดังนั้น คุณต้องปรับปรุงข้อมูลในที่เดียวเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อคุณปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จำหน่าย หมายเลขโทรศัพท์จะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในที่ที่คุณใช้ในฐานข้อมูล

แฟ้มฐานข้อมูล Access

คุณสามารถใช้ Access ในการจัดการข้อมูลทั้งหมดของคุณในแฟ้มเดียว ในแฟ้มฐานข้อมูล Access คุณสามารถใช้สิ่งต่อไปนี้

 • ตารางเพื่อเก็บข้อมูลของคุณ

 • แบบสอบถามเพื่อค้นหาและเรียกใช้เฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการ

 • ฟอร์มเพื่อดู เพิ่ม และปรับปรุงข้อมูลในตาราง

 • รายงานเพื่อวิเคราะห์หรือพิมพ์ข้อมูลในเค้าโครงที่กำหนดไว้

ข้อมูลจากตารางที่ใช้ในแบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงาน

1. จัดเก็บข้อมูลไว้ในตารางเดียว แต่ดูข้อมูลได้จากหลายตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อคุณปรับปรุงข้อมูล ข้อมูลจะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติทุกแห่งที่ข้อมูลนั้นปรากฏอยู่

2. การเรียกใช้ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

3. การดูหรือการป้อนข้อมูลโดยใช้ฟอร์ม

4. การแสดงหรือการพิมพ์ข้อมูลโดยใช้รายงาน

รายการเหล่านี้ทั้งหมด ตาราง คิวรี แบบฟอร์ม และรายงาน คือ วัตถุฐานข้อมูล.

หมายเหตุ: ฐานข้อมูล Access บางรายการจะมีการเชื่อมโยงไปยังตารางที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีฐานข้อมูล Access หนึ่งที่มีตารางเพียงอย่างเดียว และอีกฐานข้อมูล Access หนึ่งที่มีการเชื่อมโยงไปยังตารางเหล่านั้น ตลอดจนแบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงานที่ยึดตามตารางที่เชื่อมโยง ในกรณีส่วนใหญ่จึงไม่สำคัญว่าตารางจะเป็นตารางที่เชื่อมโยงหรือจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลในปัจจุบัน

ตารางและความสัมพันธ์

เมื่อต้องการจัดเก็บข้อมูล ให้คุณสร้างตารางขึ้นมาหนึ่งตารางสำหรับข้อมูลแต่ละชนิดที่คุณติดตาม โดยชนิดข้อมูลอาจได้แก่ ข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดใบสั่งซื้อ เมื่อต้องการนำข้อมูลจากตารางต่างๆ มารวมเข้าด้วยกันในแบบสอบถาม ฟอร์ม หรือรายงาน ให้คุณกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่างๆ

ข้อมูลที่เก็บในตารางต่างๆ ซึ่งรวมกันในเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อมูลลูกค้าที่เคยอยู่ในรายชื่อผู้รับจดหมายขณะนี้อยู่ในตารางลูกค้า

2. ข้อมูลการสั่งซื้อที่เคยอยู่ในกระดาษคำนวณขณะนี้อยู่ในตารางการสั่งซื้อ

3. ID ที่ไม่ซ้ำกัน เช่น ID ลูกค้า จะแยกระเบียนหนึ่งออกจากระเบียนอื่นๆ ในตาราง เมื่อเพิ่มเขตข้อมูล ID ที่ไม่ซ้ำกันของตารางหนึ่งลงในอีกตารางหนึ่ง และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเขตข้อมูลทั้งสองรายการ Access สามารถจับคู่ระเบียนที่สัมพันธ์กันจากตารางทั้งสองตารางได้ เพื่อให้คุณสามารถรวมระเบียนเข้าด้วยกันในฟอร์ม รายงาน หรือแบบสอบถาม

คิวรี

แบบสอบถามสามารถช่วยให้คุณค้นหาและเรียกข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณระบุ รวมทั้งข้อมูลจากตารางต่างๆ ได้ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แบบสอบถามในการปรับปรุงหรือลบระเบียนหลายๆ รายการพร้อมกัน ตลอดจนดำเนินการคำนวณที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือการคำนวณแบบกำหนดเองในข้อมูลของคุณ

แบบสอบถามซึ่งส่งกลับผลลัพธ์จากตารางต่างๆ

1. ตารางลูกค้ามีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

2. ตารางการสั่งซื้อมีข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อของลูกค้า

3. แบบสอบถามนี้จะเรียกใช้ข้อมูล ID ใบสั่งซื้อและวันที่ที่ต้องการจากตารางใบสั่งซื้อ และเรียกใช้ข้อมูลชื่อบริษัทและเมืองจากตารางลูกค้า แบบสอบถามจะส่งกลับเฉพาะใบสั่งซื้อที่ต้องการในเดือนเมษายนสำหรับลูกค้าที่อยู่ในลอนดอนเท่านั้น

ฟอร์ม

คุณสามารถใช้ฟอร์มในการดู ป้อน และเปลี่ยนข้อมูลทีละแถวได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟอร์มดำเนินการแอคชันอื่นๆ ได้ เช่น การส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมประยุกต์อื่น โดยทั่วไป ฟอร์มจะประกอบด้วยตัวควบคุมที่เชื่อมโยงกับเขตข้อมูลต้นแบบในตารางต่างๆ เมื่อคุณเปิดฟอร์ม Access จะเรียกข้อมูลจากตารางดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งตาราง และแสดงข้อมูลในเค้าโครงที่คุณเลือกไว้เมื่อสร้างฟอร์ม คุณสามารถสร้างฟอร์มได้โดยใช้คำสั่ง ฟอร์ม อันใดอันหนึ่งบน Ribbon ตัวช่วยสร้างฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเองในมุมมองออกแบบ

ฟอร์มสามารถช่วยคุณดูและป้อนข้อมูล

1. ตารางจะแสดงระเบียนต่างๆ พร้อมกัน แต่คุณอาจต้องเลื่อนในแนวนอนเพื่อดูข้อมูลทั้งหมดในระเบียนเดียว ขณะที่คุณดูตาราง คุณไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งตารางพร้อมกันได้

2. ฟอร์มจะเน้นที่ระเบียนเดียวในแต่ละครั้ง และฟอร์มสามารถแสดงเขตข้อมูลต่างๆ จากตารางมากกว่าหนึ่งตารางได้ นอกจากนี้ ฟอร์มยังสามารถแสดงรูปภาพและวัตถุอื่นๆ ได้ด้วย

3. ฟอร์มอาจมีปุ่มที่คุณสามารถคลิกเพื่อพิมพ์รายงาน เปิดวัตถุ หรืองานอัตโนมัติอื่นๆ

รายงาน

คุณสามารถใช้รายงานในการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว หรือแสดงข้อมูลในรูปแบบสำหรับพิมพ์หรือรูปแบบอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งรายงานที่จัดกลุ่มข้อมูลและคำนวณผลรวมไปยังผู้ร่วมงาน หรืออาจสร้างรายงานที่มีข้อมูลที่อยู่ที่จัดรูปแบบไว้สำหรับการพิมพ์ป้ายจ่าหน้าจดหมายก็ได้

รายงานซึ่งแสดงข้อมูลที่จัดรูปแบบหรือที่คำนวณ

1. ใช้รายงานสร้างป้ายจ่าหน้าจดหมาย

2. ใช้รายงานแสดงผลรวมในแผนภูมิ

3. ใช้รายงานแสดงผลรวมที่คำนวณ

ขณะนี้คุณรู้จักโครงสร้างพื้นฐานของฐานข้อมูล Access แล้ว โปรดอ่านเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วภายในเพื่อสำรวจฐานข้อมูล Access เฉพาะ

ด้านบนของหน้า

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุต่างๆ ในฐานข้อมูล

วิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการเรียนรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเฉพาะ คือ การใช้ตัวทำเอกสารในฐานข้อมูล คุณสามารถใช้ ตัวทำเอกสารในฐานข้อมูล เพื่อสร้างรายงานที่มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุในฐานข้อมูลได้ ก่อนอื่น ให้คุณเลือกวัตถุที่จะให้รายละเอียดในรายงาน เมื่อคุณเรียกใช้ ตัวทำเอกสารในฐานข้อมูล รายงานจะมีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัตถุฐานข้อมูลที่คุณเลือกไว้

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการทำเอกสาร

 2. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม วิเคราะห์ ให้คลิก ตัวทำเอกสารในฐานข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวทำเอกสาร ให้คลิกแท็บที่แสดงชนิดวัตถุฐานข้อมูลที่คุณต้องการทำเอกสาร เมื่อต้องการสร้างรายงานเกี่ยวกับวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูล ให้คลิกแท็บ ชนิดของวัตถุทั้งหมด

 4. เลือกวัตถุอย่างน้อยหนึ่งรายการที่แสดงในแท็บ เมื่อต้องการเลือกวัตถุทั้งหมดบนแท็บ ให้คลิก เลือกทั้งหมด

 5. คลิก ตกลง

  ตัวทำเอกสารในฐานข้อมูล จะสร้างรายงานที่มีข้อมูลรายละเอียดของวัตถุที่เลือกไว้แต่ละรายการ และจะเปิดรายงานใน แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเรียกใช้ ตัวทำเอกสารในฐานข้อมูล ในฟอร์มการป้อนข้อมูล รายงานที่ตัวทำเอกสารสร้างขึ้นจะแสดงรายการคุณสมบัติของฟอร์มทั้งหมด คุณสมบัติของแต่ละส่วนในฟอร์ม และคุณสมบัติของปุ่ม ป้ายชื่อ กล่องข้อความ และตัวควบคุมอื่นๆ ในฟอร์ม รวมทั้งโค้ดมอดูลและสิทธิ์ของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับฟอร์ม

 6. ในการพิมพ์รายงาน บนแท็บ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกลุ่ม พิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

สำรวจตารางในมุมมองออกแบบ

การเปิดตารางในมุมมองออกแบบจะทำให้คุณสามารถดูรายละเอียดของโครงสร้างของตาราง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับแต่ละเขตข้อมูล ค้นหารูปแบบการป้อนข้อมูล หรือดูว่าตารางใช้เขตข้อมูลการค้นหาหรือไม่ เขตข้อมูลที่ใช้คิวรีในการแยกข้อมูลจากตารางอื่น ข้อมูลนี้มีประโยชน์เนื่องจากชนิดข้อมูลและรูปแบบการป้อนข้อมูลอาจส่งผลต่อความสามารถในการค้นหาข้อมูลและเรียกใช้คิวรีการอัปเดต ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการใช้คิวรีการอัปเดตเพื่ออัปเดตเขตข้อมูลเฉพาะในหนึ่งตารางโดยการคัดลอกข้อมูลในเขตข้อมูลที่คล้ายกันจากตารางอื่น คิวรีจะไม่ทำงาน ถ้าชนิดข้อมูลสำหรับแต่ละเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลและตารางปลายทางไม่ตรงกัน

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการสำรวจ แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 3. บันทึกชื่อเขตตารางแต่ละเขตและชนิดข้อมูลที่กำหนดให้เขตข้อมูลแต่ละเขตตามต้องการ

  ชนิดข้อมูลที่กำหนดให้กับเขตข้อมูลสามารถจำกัดขนาดและชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถป้อนลงในเขตข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจถูกจำกัดให้ป้อนอักขระในเขตข้อมูลข้อความได้ไม่เกิน 20 ตัว และไม่สามารถป้อนข้อมูลที่เป็นข้อความลงในเขตข้อมูลที่กำหนดชนิดข้อมูลไว้เป็น ตัวเลข ได้

 4. ในการกำหนดว่าเขตข้อมูลเป็นเขตข้อมูลการค้นหาหรือไม่ ให้คลิกแท็บ ค้นหา ในส่วนตารางออกแบบตารางซึ่งอยู่ต่ำลงมา ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล

  เขตข้อมูลการค้นหาจะแสดงชุดค่าหนึ่งชุด (เขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งรายการ เช่น ชื่อและนามสกุล) แต่มักจะจัดเก็บชุดค่าอีกชุดไว้ (เขตข้อมูลเดียว เช่น ID ที่เป็นตัวเลข) ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลการค้นหาอาจจัดเก็บหมายเลข ID ของพนักงาน (ค่าที่จัดเก็บ) แต่แสดงชื่อพนักงาน (ค่าที่แสดง) เมื่อคุณใช้เขตข้อมูลการค้นหาในนิพจน์หรือในการดำเนินการค้นหาและแทนที่ คุณจะใช้ค่าที่จัดเก็บ ไม่ใช่ค่าที่แสดง การทำความคุ้นเคยกับค่าที่จัดเก็บและค่าที่แสดงของเขตข้อมูลการค้นหาเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะแน่ใจได้ว่านิพจน์หรือการดำเนินการค้นหาและแทนที่ที่ใช้เขตข้อมูลการค้นหาทำงานได้ตามที่คุณคาดไว้

  ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงเขตข้อมูลการค้นหาทั่วไป โปรดจดจำไว้ว่าการตั้งค่าที่คุณเห็นในคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลแถว ของเขตข้อมูลจะแตกต่างกันออกไป

  การใช้ตารางหรือแบบสอบถามเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา

  เขตข้อมูลการค้นหาที่แสดงในที่นี้ใช้แบบสอบถามในการเรียกข้อมูลจากตารางอื่น คุณอาจเห็นเขตข้อมูลการค้นหาอีกชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่ารายการค่า ซึ่งจะใช้รายการตัวเลือกที่เข้ารหัสแบบบังคับ รูปนี้แสดงให้เห็นรายการค่าทั่วไป

  การใช้รายการค่าเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา

  ตามค่าเริ่มต้น รายการค่าจะใช้ชนิดข้อมูลแบบข้อความ

  วิธีดีที่สุดในการค้นหารายการค้นหาและค่า ด้วยการแสดงแท็บค้นหา แล้ว คลิกรายการในคอลัมน์ชนิดข้อมูล สำหรับแต่ละเขตข้อมูลในตารางได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเขตข้อมูลการค้นหาและรายการค่า ดูที่การสร้างเขตข้อมูลจากการค้นหา

ด้านบนของหน้า

ดูความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

เมื่อต้องการดูการแสดงแบบกราฟิกของตารางในฐานข้อมูล เขตข้อมูลในแต่ละตาราง และความสัมพันธ์ระหว่างตารางดังกล่าว ให้ใช้แท็บวัตถุ ความสัมพันธ์ แท็บวัตถุ ความสัมพันธ์ จะให้ภาพโดยรวมของตารางและโครงสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ เมื่อคุณต้องการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่างๆ

หมายเหตุ: และคุณยังสามารถใช้แท็บวัตถุ ความสัมพันธ์ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบความสัมพันธ์

 • เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์

 • บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกความสัมพันธ์...

แท็บวัตถุ ความสัมพันธ์ จะปรากฏขึ้นและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางทั้งหมดในฐานข้อมูลที่เปิดอยู่

ความสัมพันธ์ระหว่างตารางสองตาราง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตาราง ดูคำแนะนำความสัมพันธ์ของตาราง

ด้านบนของหน้า

ดูวิธีการที่วัตถุใช้วัตถุอื่น

บานหน้าต่าง การขึ้นต่อกันของวัตถุ จะแสดงวิธีการที่วัตถุฐานข้อมูล เช่น ตาราง ฟอร์ม แบบสอบถาม และรายงาน โต้ตอบหรือขึ้นต่อกับวัตถุอื่นๆ

คุณสามารถใช้บานหน้าต่าง การขึ้นต่อกันของวัตถุ เพื่อช่วยป้องกันการลบแหล่งระเบียนโดยไม่ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีแบบสอบถาม ใบสั่งซื้อรายไตรมาส ในฐานข้อมูลการขาย และคุณไม่ต้องการใช้แบบสอบถามนี้อีกต่อไป ก่อนที่คุณจะลบแบบสอบถาม คุณควรดูว่ามีวัตถุอื่นใดๆ ในฐานข้อมูล เช่น ฟอร์มหรือรายงาน ใช้แบบสอบถามนี้เป็นแหล่งข้อมูลหรือไม่ จากนั้น คุณสามารถปรับเปลี่ยนวัตถุที่ขึ้นต่อกันเพื่อเอาการอ้างอิงในแบบสอบถามออก หรือลบวัตถุที่ขึ้นต่อกันพร้อมกับแบบสอบถามก็ได้ การดูรายการวัตถุที่ขึ้นต่อกันทั้งหมดช่วยให้คุณประหยัดเวลาด้วยการขจัดความจำเป็นในการตรวจสอบคุณสมบัติของวัตถุด้วยตัวเอง และลดความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการค้นหารายละเอียดที่การตรวจสอบด้วยตนเองอาจไม่พบ

เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนการออกแบบวัตถุฐานข้อมูล บานหน้าต่าง การขึ้นต่อกันของวัตถุ จะเป็นประโยชน์ด้วยการแสดงให้คุณเห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่มีต่อวัตถุอื่นๆ คุณควรใช้บานหน้าต่าง การขึ้นต่อกันของวัตถุ เพื่อช่วยในการวางแผนการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่สำคัญ

ใช้บานหน้าต่างการขึ้นต่อกันของวัตถุ

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการตรวจสอบ

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกหรือเปิดตาราง ฟอร์ม รายงาน หรือแบบสอบถาม

 3. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกการอ้างอิงวัตถุ

 4. เมื่อถูกพร้อมท์ ให้คลิก ตกลง เพื่อปรับปรุงข้อมูลข้อมูลการขึ้นต่อกัน

  บานหน้าต่าง การขึ้นต่อกันของวัตถุ ปรากฏขึ้น

  บานหน้าต่างการขึ้นต่อกันของวัตถุ

 5. เมื่อต้องการดูรายการวัตถุที่ใช้วัตถุที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2 ให้คลิก วัตถุที่อ้างอิงถึงฉัน ที่ด้านบนบานหน้าต่าง เมื่อต้องการดูรายการวัตถุที่วัตถุที่เลือกไว้ใช้ ให้คลิก วัตถุที่อ้างอิงถึงฉัน

 6. เมื่อต้องการดูข้อมูลการอ้างอิงของวัตถุ ให้คลิกไอคอนขยาย (+) ที่อยู่ติดกับวัตถุดังกล่าว Access จะแสดงระดับการขึ้นต่อกันสูงสุดสี่ระดับสำหรับวัตถุนั้นๆ

โปรดจำข้อเท็จจริงเหล่านี้เมื่อคุณใช้บานหน้าต่าง การขึ้นต่อกันของวัตถุ:

 • ข้อมูลการขึ้นต่อกันจะแสดงเฉพาะเมื่อคุณมีสิทธิ์ในการเปิดวัตถุในมุมมองออกแบบ

 • บานหน้าต่างจะไม่แสดงข้อมูลสำหรับแมโครและโค้ดมอดูล

 • บานหน้าต่างจะทำงานกับตาราง ฟอร์ม รายงาน และแบบสอบถามเท่านั้น ยกเว้นชนิดแบบสอบถามต่อไปนี้

  • แบบสอบถามแอคชัน  แบบสอบถามที่แทรก ปรับปรุง หรือลบข้อมุล

  • แบบสอบถาม SQL แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งรวมถึงแบบสอบถามแบบร่วม แบบสอบถามแบบสร้างข้อกำหนดข้อมูล และแบบสอบถาม SQL แบบพาส-ทรู

  • แบบสอบถามย่อย

   เมื่อ Access พบแบบสอบถามที่ซ้อนกัน ระบบจะสร้างข้อมูลการขึ้นต่อกันเฉพาะสำหรับแบบสอบถามด้านนอกสุดเท่านั้น กฎนี้ยังนำไปใช้กับตารางและแบบสอบถามต้นฉบับของแผ่นข้อมูลย่อยของแบบสอบถาม และเขตข้อมูลการค้นหา

 • Access จะสร้างข้อมูลการขึ้นต่อกันโดยค้นหาการแมปชื่อที่คุณลักษณะการแก้ไขชื่ออัตโนมัติเก็บรักษาไว้ โดยคุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติที่จะแก้ไขผลข้างเคียงทั่วไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนชื่อฟอร์ม รายงาน ตาราง แบบสอบถาม เขตข้อมูล หรือตัวควบคุมบนฟอร์มและรายงาน ถ้าการติดตามข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติถูกปิดใช้งาน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้เปิดใช้งานก่อนจึงจะสามารถดูข้อมูลการขึ้นต่อกันได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×