เริ่มลำดับเลขหน้าในภายหลังในเอกสารของคุณใน Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบางครั้งคุณอาจต้องหมายเลขหน้าที่แสดงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของคุณจะเหมือนกับหมายเลขหน้าจริงของเอกสารไม่

สถานการณ์ที่สุดใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการทำเลือก:

คุณไม่ต้องการให้ปรากฏบนหน้าชื่อเรื่องของคุณหมายเลขหน้า แต่คุณต้องการแสดง "หน้า 2" หน้าที่สอง

 1. บนแท็บแทรก คลิกหัวกระดาษ >แก้ไขหัวกระดาษ (หรือท้ายกระดาษ >แก้ไขท้ายกระดาษ )

 2. บนแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษเครื่องมือออกแบบ เลือกหน้าแรกต่างกัน

  เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ Word แสดงแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  หมายเหตุ: หน้าแรกต่างกัน จะสามารถใช้กับหน้าแรกของส่วนใด ๆ ในเอกสารของคุณ ไม่ใช่แค่เพียงหน้าแรก

 3. ในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ คุณควรเห็นป้ายชื่อบนหน้าแรกที่ระบุว่าหัวกระดาษของหน้าแรก เลือกหมายเลขหน้าเพื่อเน้น แล้วกด Delete

 4. คลิกปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ หรือกด Esc เพื่อออกจาก

หน้าแรกของเอกสารของคุณเป็นหน้าปก หน้าที่สองสารบัญ และคุณต้องการหน้าสามแสดง "หน้า 1"

เมื่อต้องการเริ่มใส่หมายเลขหน้าในเอกสารของคุณภายหลัง ก่อนอื่นให้แบ่งเอกสารออกเป็นส่วนๆ จากน้นยกเลิกการลิงก์ระหว่างส่วนเหล่านั้น แล้วแทรกหมายเลขหน้า

 1. คลิกตำแหน่งในเอกสารที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งส่วน

 2. คลิก เค้าโครง > ตัวแบ่ง > หน้าถัดไป
  หน้าถัดไป ถูกเน้นบนแท็บ เค้าโครง

  (ทำให้แน่ใจว่า คุณไม่ต้องคลิกหน้า นี้จะแทรกหน้าเปล่าใหม่ในเอกสารของคุณ)

 3. ดับเบิลคลิกบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการให้แสดงหมายเลขหน้า ซึ่งจะเปิดแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 4. คลิก ลิงก์ไปก่อนหน้า เพื่อปิดการใช้งานและยกเลิกการลิงก์หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจากส่วนก่อนหน้า
  ลิงก์ไปก่อนหน้า ถูกเน้นไว้บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 5. คลิก หมายเลขหน้า > หมายเลขหน้า แล้วเลือกการจัดแนวและตำแหน่งที่คุณต้องการ

 6. คลิก หมายเลขหน้า > จัดรูปแบบหมายเลขหน้า เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ รูปแบบหมายเลขหน้า

 7. เมื่อต้องการให้เริ่มนับที่หมายเลข 1 ให้คลิก เริ่มที่ แล้วพิมพ์ 1 (มิฉะนั้น Word จะใช้หมายเลขหน้าจริง)
  ในกล่อง รูปแบบหมายเลขหน้า ให้เริ่มต้นที่ = 1

 8. คลิก ตกลง

 9. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ หรือดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้นอกบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ
  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ปิด ถูกเน้นอยู่

คุณกำลังทำงานกับชุดเอกสาร และเอกสารแรกของคุณเริ่มต้น ด้วย "หน้า 1" และสิ้นสุด ด้วย "หน้า 52" คุณต้องการหน้าแรกในเอกสารสองในชุดการเริ่มต้น ด้วย "53 หน้า เนื่องจากเป็นตัวเลขที่อยู่ติดกันถัดไป

 1. ดับเบิลคลิกที่ในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของหน้าในเอกสารของคุณ

  Word เปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับการแก้ไข และแสดงแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ Word แสดงแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 2. ถ้าเอกสารของคุณไม่มีหมายเลขหน้า คลิกหมายเลขหน้า บนแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ แล้ว คลิ กหมายเลขหน้า

  บนแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกหมายเลขหน้าบนเมนูเครื่องหมายเลขหน้าเพื่อเพิ่มหมายเลขหน้า

  Word แสดงหมายเลขหน้า ซึ่งคุณสามารถเลือกตำแหน่งและจัดแนวของหมายเลขหน้า และคลิกตกลง เพื่อเพิ่มลงในเอกสารของคุณ

  หมายเลขหน้า ตั้งค่าตำแหน่งและการจัดแนวของหมายเลขหน้า
 3. คลิกหมายเลขหน้า >รูปแบบตัวเลขหน้า ออก

  เมื่อต้องการจัดรูปแบบหมายเลขหน้า คลิกหมายเลขหน้าบนแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ แล้ว คลิ กรูปแบบตัวเลขหน้า
 4. ในรูปแบบหมายเลขหน้า กล่องโต้ตอบ เลือกเริ่มที่ แล้วพิมพ์หมายเลขคุณต้องเป็นหมายเลขหน้าเริ่มต้นสำหรับเอกสาร

  เมื่อต้องการตั้งค่าหมายเลขหน้า เลือกเริ่มที่ แล้ว ใส่ตัวเลข
 5. คลิก ตกลง

 6. เมื่อต้องการหยุดการแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ คลิกปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ หรือดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้นอกบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  เมื่อต้องการหยุดการแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของเอกสารของคุณ คลิปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

สถานการณ์ที่สุดใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการทำเลือก:

คุณไม่ต้องการให้ปรากฏบนหน้าชื่อเรื่องของคุณหมายเลขหน้า แต่คุณต้องการแสดง "หน้า 2" หน้าที่สอง

 1. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิ หน้า#

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงหมายเลขในหน้าแรก

  หมายเหตุ: ถ้าแบ่งเอกสารของคุณเป็นส่วนๆ ให้เลือกส่วนที่คุณต้องการซ่อนหมายเลขหน้าในหน้าแรกของส่วน

หน้าแรกของเอกสารของคุณเป็นหน้าปก หน้าที่สองสารบัญ และคุณต้องการหน้าสามแสดง "หน้า 1"

 1. บนเมนู มุมมอง คลิก แบบร่าง

 2. คลิกส่วนที่คุณต้องการเริ่มใส่หมายเลขหน้า

  ถ้าเอกสารของคุณไม่ประกอบด้วยใด ๆ ตัวแบ่งส่วนแทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการเริ่มต้นลำดับเลขหน้า บนเมนูแทรก ชี้ไปที่แบ่ง นั้นแล้ว เลือกชนิดของตัวแบ่งส่วนที่เหมาะสม

 3. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 4. คลิกที่บริเวณหัวกระดาษที่ด้านบนของหน้า พื้นที่หรือท้ายกระดาษที่ด้านล่างของหน้า

 5. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิ หน้า#

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 6. คลิก รูปแบบ

 7. ในกล่อง เริ่มที่ ให้ใส่ 1 แล้วคลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: 

  • คุณสามารถใส่หมายเลขแต่ละส่วนในเอกสารได้อย่างอิสระ

  • เมื่อต้องการระงับการพิมพ์หมายเลขหน้าบนหน้าแรกของส่วน ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงหมายเลขในหน้าแรก ในกล่องโต้ตอบ หมายเลขหน้า

คุณกำลังทำงานกับชุดเอกสาร และเอกสารแรกของคุณเริ่มต้น ด้วย "หน้า 1" และสิ้นสุด ด้วย "หน้า 52" คุณต้องการหน้าแรกในเอกสารสองในชุดการเริ่มต้น ด้วย "53 หน้า เนื่องจากเป็นตัวเลขที่อยู่ติดกันถัดไป

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิ หน้า#

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. คลิก รูปแบบ

 4. ในกล่อง เริ่มที่ ให้ใส่ตัวเลข แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าแบ่งเอกสารของคุณเป็นส่วนๆ คลิกส่วนคุณต้องการเปลี่ยนหมายเลขหน้าเริ่มต้น

  • คุณสามารถใส่หมายเลขแต่ละส่วนในเอกสารได้อย่างอิสระ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือเอาหมายเลขหน้า

เพิ่มหมายเลขหน้าในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีอยู่แล้ว

เพิ่มหมายเลขหน้า X จาก Y ลงในเอกสาร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×