เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอกับงานนำเสนอ PowerPoint

ต้องการความช่วยเหลือในการใช้ PowerPoint 2016 กับโปรแกรมอ่านหน้าจอหรือไม่ ด้วยคีย์ลัด คุณสามารถย้ายไปมาในมุมมอง PowerPoint ต่างๆ เพื่อสร้าง แก้ไข และแสดงงานนำเสนอของคุณ

โปรแกรมอ่านหน้าจอต่างๆ จะมีวิธีกล่าวถึงเนื้อหาสไลด์ จำนวนที่อ่าน และวิธีการเรียกส่วนต่างๆ ของหน้าต่าง PowerPoint ที่แตกต่างกัน หัวข้อนี้มีเคล็ดลับในการทำให้การนำทางง่ายขึ้น

ในหัวข้อนี้

เริ่มต้นใช้งาน

อ่านเนื้อหาของสไลด์ในมุมมองปกติ

อ่านเนื้อหาของสไลด์ในมุมมองอื่นๆ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่เฉพาะเจาะจง

การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

เริ่มต้นใช้งาน

เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอใน PowerPoint โฟกัสจะอยู่บนสไลด์แรกของงานนำเสนอของคุณ สไลด์จะเปิดในมุมมองปกติ ซึ่งคุณสามารถแก้ไข ใน JAWS คุณจะได้ยิน "พื้นที่สไลด์" ใน ผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “มุมมองแก้ไข”

ทุกครั้งที่คุณกด F6 โฟกัสจะย้ายไปยังบริเวณถัดไปในหน้าต่าง PowerPoint ตามลำดับต่อไปนี้:

 1. แถบสถานะและปุ่มการซูม เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างปุ่มในแถบสถานะ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

 2. Ribbon เมื่อโฟกัสอยู่บน Ribbon คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายไปมาระหว่างแท็บ แล้วกดปุ่ม Tab เพื่อย้ายไปยังคำสั่งบน Ribbon

  เมื่อโฟกัสอยู่บนสไลด์ คุณสามารถเปิดแท็บบน Ribbon ได้: กด Alt และแป้นการเข้าถึงของแท็บ:

  • H (หน้าแรก)

  • I (แทรก)

  • G (ออกแบบ)

  • K (การเปลี่ยน)

  • A (ภาพเคลื่อนไหว)

  • S (นำเสนอสไลด์)

  • R (รีวิว)

  • W (มุมมอง)

  ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่มีโฟกัส Ribbon อาจมีเครื่องมือรูปภาพ เครื่องมือตาราง เครื่องมือแผนภูมิ เครื่องมือเสียง และเครื่องมือวิดีโอ

 3. บานหน้าต่างบันทึกย่อ เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ ให้พิมพ์ในบานหน้าต่างบันทึกย่อ

  • เมื่อต้องการปิดหรือเปิดบานหน้าต่างบันทึกย่ออีกครั้ง ให้กด Alt+W, P แล้วกด N

  . แถบสถานะยังมีทางลัดบันทึกย่อที่เปิดและปิดบานหน้าต่างบันทึกย่อ

 4. บานหน้าต่างรูปขนาดย่อ เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือปุ่มลูกศรลง โปรแกรมอ่านหน้าจอส่วนใหญ่จะระบุสไลด์ตามชื่อเรื่องและหมายเลข

  • เมื่อต้องการย้ายจากรูปขนาดย่อไปยังสไลด์เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาได้ ให้กด F6

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสผ่านพื้นที่เหล่านี้ในทิศทางตรงข้าม ให้กด Shift+F6

หมายเหตุ:  เมื่อคุณทำงานบนสไลด์ บานหน้าต่างงานอื่นๆ อาจเปิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้การใช้ฟีเจอร์เป็นสิ่งที่ท้าทาย กด F6 เพื่อย้ายผ่านบานหน้าต่างเหล่านี้ ได้เช่นกัน โปรแกรมอ่านหน้าจออาจระบุสิ่งเหล่านั้นตามปุ่มหรือรายการด้วยโฟกัส แทนที่จะเป็นชื่อของบานหน้าต่าง

อ่านเนื้อหาของสไลด์ในมุมมองปกติ

เมื่อโฟกัสอยู่บนสไลด์ในมุมมองปกติ คุณสามารถแก้ไข และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของสไลด์ได้ มุมมองปกติจะเปิดบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ พื้นที่แก้ไขสไลด์ และบานหน้าต่างบันทึกย่อ

 • เมื่อต้องการแสดงมุมมองปกติ ให้กด Alt+W, L

อ่านชื่อเรื่องสไลด์

เมื่อโฟกัสอยู่ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อเรื่องสไลด์เมื่อคุณเลื่อนดูสไลด์ เมื่อต้องการไปยังสไลด์ถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลง

เคล็ดลับ: ในบางครั้ง โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณอาจสูญเสียโฟกัสและไม่อ่านชื่อเรื่องสไลด์ หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้กด Alt+Tab สองครั้งเพื่อลองย้ายโฟกัสออก จากหน้าต่าง PowerPoint และกลับไปยังรูปขนาดย่อ

อ่านเนื้อหาของพื้นที่ที่สำรองไว้

เมื่อโฟกัสอยู่บนสไลด์ในมุมมองปกติ ให้ใช้คีย์ลัดต่อไปนี้สำหรับพื้นที่ที่สำรองไว้:

 • เมื่อต้องการย้ายจากพื้นที่ที่สำรองไว้ไปยังพื้นที่ที่สำรองไว้อีกตำแหน่ง ให้กดปุ่ม Tab หรือ Shift+Tab

  โปรแกรมอ่านหน้าจอจะระบุชนิดของพื้นที่ที่สำรองไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าพื้นที่ที่สำรองไว้มีข้อความหรือข้อความแสดงแทน โปรแกรมอ่านจะพูดข้อความที่จะอ่าน ถ้าพื้นที่ที่สำรองไว้มีสื่อ โปรแกรมอ่านจะระบุชนิดของสื่อ ใน JAWS วิดีโอที่ไม่มีข้อความแสดงแทนจะถูกระบุว่าเป็นสื่อ (ใน ผู้บรรยาย ข้อความจะถูกอ่านเมื่อเลือกเท่านั้น)

 • เมื่อต้องการวางจุดแทรกในพื้นที่ที่สำรองไว้และอ่านหรือแก้ไขข้อความ ให้กด F2 เมื่อต้องการย้อนกลับโฟกัสไปยังพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้กด F2

 • เมื่อต้องการฟังโปรแกรมอ่านหน้าจออธิบายเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อความ เช่น สีพื้นหลัง สีฟอนต์ ขนาด สไตล์ ให้กดปุ่ม Tab ไปยังพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้วใช้ทางลัดของโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ ใน JAWS ให้กด Insert+F

อ่านตาราง

เมื่อโฟกัสอยู่บนสไลด์ในมุมมองปกติ ให้ใช้คีย์ลัดต่อไปนี้กับตาราง:

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังตาราง ให้กดปุ่ม Tab หรือ Shift+Tab โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านส่วนหัวของคอลัมน์ ตามด้วยเนื้อหาของเซลล์ (ใน ผู้บรรยาย ส่วนหัวของตารางและเซลล์จะถูกอ่านเมื่อเลือกเท่านั้น

 • เมื่อต้องการวางจุดแทรกในเซลล์ ให้กด F2 จากนั้น ให้กดปุ่ม Tab หรือใช้ปุ่มลูกศรเพื่อนำทางแต่ละเซลล์

 • เมื่อต้องการย้อนกลับโฟกัสไปยังพื้นที่ตารางที่สำรองไว้ ให้กด F2

อ่านแผนภูมิ

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านแผนภูมิเป็นรูปภาพ รวมถึง ชื่อของแผนภูมิและคำแนะนำเครื่องมือ แต่จะไม่มีรายละเอียดอื่นๆ

อ่านวัตถุในรายการ

บานหน้าต่างส่วนที่เลือกจะแสดงวัตถุทั้งหมดบนสไลด์ตามลำดับที่ถูกสร้างขึ้น ใช้คีย์ลัดต่อไปนี้เมื่อทำงานในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก:

 • เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก ให้กด Alt+H, G และ P โปรแกรมอ่านหน้าจอจะระบุวัตถุที่มีโฟกัส ไม่ว่าวัตถุที่ถูกเลือกจะอยู่บนสไลด์ปัจจุบันหรือปุ่มในบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก เช่น แสดงทั้งหมด

 • เมื่อต้องการทำงานและเลือกวัตถุ ให้ใช้ปุ่มลูกศร วัตถุจะถูกเลือกบนสไลด์และในบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก ด้วย

 • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสจากพื้นที่สไลด์ไปยังบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก ให้กด F6

 • เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก ให้กด Alt+H, G และ P

หมายเหตุ: ในงานนำเสนอสไลด์ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านวัตถุจากล่างขึ้นบน เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับนี้ ในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ให้ใช้ปุ่ม นำไปข้างหน้า หรือ ย้ายไปข้างหลัง

อ่านเนื้อหาของสไลด์ในมุมมองอื่นๆ

นอกจากมุมมองปกติ PowerPoint ยังมีมุมมองอื่นๆ อีกหลายมุมมองสำหรับการทำงานกับสไลด์ แต่ละมุมมองมีความสามารถที่ไม่ซ้ำกัน มุมมองต่อไปนี้จะมีประโยชน์เฉพาะทาง:

 • เค้าร่าง มีมุมมองข้อความของเนื้อหาของสไลด์เท่านั้น เมื่อต้องการเปิด มุมมองเค้าร่าง ให้กด Alt+W, P และ O เมื่อต้องการสลับระหว่างรูปขนาดย่อและเค้าร่างในมุมมองปกติ ให้กด Ctrl+Shift+Tab คุณจะได้ยิน "แท็บเค้าร่าง" และ "แท็บรูปขนาดย่อ"

  หมายเหตุ: ในบางครั้ง ผู้บรรยายจะประกาศมุมมองเค้าร่างหลังจากการกด Alt+W, P, O

 • ตัวเรียงลำดับสไลด์ แสดงสไลด์ทั้งหมดของคุณตามลำดับแนวนอนในแถว เพื่อให้คุณสามารถตัด คัดลอก วาง และจัดเรียงสไลด์ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมอ่านหน้าจอจะระบุสไลด์ตามหมายเลขและชื่อเรื่อง เมื่อต้องการเปิดมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ ให้กด Alt+W, I เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมองปกติ ให้กด Alt+W, L

 • การอ่าน มีวิธีการรีวิวงานนำเสนอคล้ายกับมุมมอง การนำเสนอสไลด์ แต่จะไม่ใช่แบบเต็มหน้าจอ เมื่อต้องการเปิด มุมมองการอ่าน ให้กด Alt+W, D เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมองก่อนหน้า ให้กด Esc

 • ต้นแบบสไลด์ ทำให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่จะนำไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดของคุณ เมื่อต้องการเปิดมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ให้กด Alt+W, M แท็บ ต้นแบบสไลด์ (Alt+M) จะถูกเพิ่มลงใน Ribbon ระหว่างแท็บไฟล์และหน้าแรก เมื่อต้องการปิดมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ให้กด Alt+M, C

 • นำเสนอสไลด์ มีการแสดงผลสไลด์ของคุณแบบเต็มหน้าจอ เมื่อต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์ ให้กด F5 เมื่อต้องการเลื่อน ให้กด N, Spacebar หรือปุ่ม Page Down เมื่อต้องการย้อนกลับ ให้กด P, Backspace หรือปุ่ม Page Up เมื่อต้องการสิ้นสุด ให้กด Esc สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ใช้คีย์ลัดเพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่เฉพาะเจาะจง

PowerPoint ทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจอที่ได้รับความนิยม JAWS นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานร่วมกับ Window-Eyes และกับ ผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มาพร้อมกับ Windows

ส่วนต่อไปนี้มีเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเหล่านี้กับ PowerPoint

JAWS

JAWS ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทำงานใน PowerPoint โดยเฉพาะ ในหน้าต่าง JAWS ให้กด F1 ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ PowerPoint

JAWS จะอ่านข้อคิดเห็น เมื่อคุณวางจุดแทรกในข้อความข้อคิดเห็น JAWS ไม่สามารถอ่านเนื้อหาของแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt หรือแยกความแตกต่างระหว่างวิดีโอและเสียงบนสไลด์ได้

JAWS ไม่สามารถระบุมุมมองแก้ไขสไลด์ทั้งหมดตามชื่อได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณย้ายโฟกัสไปยังมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ หรือหน้า บันทึกย่อ JAWS จะพูดว่า "ออกจากเมนู" เมื่อคุณไปยัง มุมมองเค้าร่าง ถ้า JAWS พูดว่า "ว่าง" แทนที่จะเป็นหมายเลขและชื่อเรื่องของสไลด์ ให้ลองเลื่อนโฟกัสไปยังหน้าต่างอื่น และย้อนกลับไปยัง PowerPoint: กด Alt+Tab สองครั้ง

ถ้าคุณจำเป็นต้องปิดเคอร์เซอร์เสมือน ให้กด Insert+Z

Window-Eyes

เมื่อต้องการอ่านสไลด์ในมุมมองการนำเสนอสไลด์ ให้กด Ctrl+Shift+A เพื่อเปิดโหมดเรียกดู เมื่อต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมดบนสไลด์ ให้กด Ctrl+Shift+R

เมื่อต้องการปิดโหมดเรียกดู ให้กด Ctrl+Shift+A

ผู้บรรยาย

สำหรับวัตถุหลายชนิด ผู้บรรยายจะอธิบายชนิดวัตถุและข้อความแสดงแทน ถ้ามี

ผู้บรรยายจะไม่อธิบายการจัดรูปแบบข้อความ ภาพเคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยน และจะไม่อ่านข้อคิดเห็น แผนภูมิ ส่วนหัว หรือส่วนท้าย

ผู้บรรยายจะอ่านเฉพาะชื่อเรื่องสไลด์ใน มุมมองการอ่าน ผู้บรรยายจะไม่อ่านเนื้อหาของสไลด์ในมุมมอง การนำเสนอสไลด์

เมื่อโฟกัสอยู่ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ คุณจะได้ยินหมายเลขสไลด์และ “รูปภาพ” เมื่อโฟกัสอยู่บนสไลด์ คุณจะได้ยินหมายเลขสไลด์และ “สไลด์”

การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้คีย์ลัดในการสร้างงานนำเสนอของคุณ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×