Office

เริ่มการใส่หมายเลขหน้าในเอกสารของคุณภายหลังใน Word for Mac

บางครั้ง คุณอาจไม่ต้องการให้หมายเลขหน้าแสดงในส่วนหัวหรือส่วนท้ายของคุณแบบเดียวกับหมายเลขหน้าจริงของเอกสาร

เลือกสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับที่คุณต้องการมากที่สุด:

คุณไม่ต้องการให้หมายเลขหน้าแสดงบนหน้าชื่อเรื่องของคุณ แต่คุณต้องการให้หน้าที่สองแสดง “หน้า 2”

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ส่วนหัว > แก้ไขส่วนหัว (หรือ ส่วนท้าย > แก้ไขส่วนท้าย)

 2. บนแท็บ ออกแบบเครื่องมือส่วนหัวและส่วนท้าย ให้เลือก หน้าแรกแตกต่างกัน

  เมื่อคุณดับเบิลคลิกในพื้นที่ส่วนหัวและส่วนท้าย Word จะแสดงแท็บ ส่วนหัวและส่วนท้าย

  หมายเหตุ: หน้าแรกต่างกัน สามารถนำไปใช้กับหน้าแรกของส่วนใดก็ได้ในเอกสารของคุณ ไม่ใช่กับหน้าแรกสุดเท่านั้น

 3. ในพื้นที่ส่วนหัวหรือส่วนท้าย คุณควรจะเห็นป้ายชื่อบนหน้าแรกที่เขียนว่า ส่วนหัวหน้าแรก เลือกหมายเลขหน้าเพื่อเน้น แล้วกด Delete

 4. คลิก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย หรือกด Esc เพื่อออก

หน้าแรกของเอกสารของคุณเป็นหน้าปก หน้าที่สองเป็นตารางเนื้อหา และคุณต้องการให้หน้าที่สามแสดง "หน้า 1"

เมื่อต้องการเริ่มใส่หมายเลขหน้าในเอกสารของคุณภายหลัง ก่อนอื่นให้แบ่งเอกสารออกเป็นส่วนๆ จากน้นยกเลิกการลิงก์ระหว่างส่วนเหล่านั้น แล้วแทรกหมายเลขหน้า

 1. คลิกตำแหน่งในเอกสารที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งส่วน

 2. คลิก เค้าโครง > ตัวแบ่ง > หน้าถัดไป
  หน้าถัดไป ถูกเน้นบนแท็บ เค้าโครง

  (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้คลิก หน้า เนื่องจากจะเป็นการแทรกหน้าเปล่าใหม่ในเอกสารของคุณ)

 3. ดับเบิลคลิกบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการให้แสดงหมายเลขหน้า ซึ่งจะเปิดแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 4. คลิก ลิงก์ไปก่อนหน้า เพื่อปิดการใช้งานและยกเลิกการลิงก์หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจากส่วนก่อนหน้า
  ลิงก์ไปก่อนหน้า ถูกเน้นไว้บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 5. คลิก หมายเลขหน้า > หมายเลขหน้า แล้วเลือกการจัดแนวและตำแหน่งที่คุณต้องการ

 6. คลิก หมายเลขหน้า > จัดรูปแบบหมายเลขหน้า เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ รูปแบบหมายเลขหน้า

 7. เมื่อต้องการให้เริ่มนับที่หมายเลข 1 ให้คลิก เริ่มที่ แล้วพิมพ์ 1 (มิฉะนั้น Word จะใช้หมายเลขหน้าจริง)
  ในกล่อง รูปแบบหมายเลขหน้า ให้เริ่มต้นที่ = 1

 8. คลิก ตกลง

 9. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ หรือดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้นอกบริเวณหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ
  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ปิด ถูกเน้นอยู่

คุณกำลังทำงานกับชุดเอกสาร และเอกสารแรกเริ่มด้วย "หน้า 1" และจบด้วย "หน้า 52" คุณต้องการให้หน้าแรกในเอกสารที่สองในชุดเริ่มด้วย "หน้า 53" เพราะเป็นหมายเลขที่อยู่ถัดไป

 1. คลิกในพื้นที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายของหน้าในเอกสารของคุณสองครั้ง

  Word จะเปิดส่วนหัวและส่วนท้ายสำหรับการแก้ไข และแสดงแท็บ ส่วนหัวและส่วนท้าย

  เมื่อคุณดับเบิลคลิกในพื้นที่ส่วนหัวและส่วนท้าย Word จะแสดงแท็บ ส่วนหัวและส่วนท้าย
 2. ถ้าเอกสารของคุณไม่ได้มีหมายเลขหน้าอยู่แล้ว ให้คลิก หมายเลขหน้า ในแท็บ ส่วนหัวและส่วนท้าย แล้วคลิก หมายเลขหน้า

  บนแท็บ ส่วนหัวและส่วนท้าย ให้คลิก หมายเลขหน้า บนเมนู หมายเลขหน้า เพื่อเพิ่มหมายเลขหน้า

  Word จะแสดง หมายเลขหน้า ซึ่งคุณสามารถเลือกตำแหน่งของหมายเลขหน้าได้ แล้วคลิก ตกลง เพื่อเพิ่มลงในเอกสารของคุณ

  ใน หมายเลขหน้า ให้ตั้งตำแหน่งและการจัดหมายเลขหน้า
 3. คลิก หมายเลขหน้า > จัดรูปแบบหมายเลขหน้า

  เมื่อต้องการจัดรูปแบบหมายเลขหน้า ให้คลิก หมายเลขหน้า บนแท็บ ส่วนหัวและส่วนท้าย แล้วคลิก จัดรูปแบบหมายเลขหน้า
 4. ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบหมายเลขหน้า ให้เลือก เริ่มต้นที่ แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการใช้เป็นหมายเลขหน้าเริ่มต้นสำหรับเอกสาร

  เมื่อต้องการเริ่มการใส่หมายเลขหน้า ให้เลือก เริ่มที่ แล้วใส่ตัวเลข
 5. คลิก ตกลง

 6. เมื่อต้องการหยุดแก้ไขส่วนหัวหรือส่วนท้าย ให้คลิก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย หรือคลิกที่ใดก็ได้นอกบริเวณส่วนหัวส่วนท้ายสองครั้ง

  เมื่อต้องการหยุดการแก้ไขส่วนหัวหรือส่วนท้ายของเอกสารของคุณ ให้คลิกปิดส่วนหัวและส่วนท้าย

เลือกสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับที่คุณต้องการมากที่สุด:

คุณไม่ต้องการให้หมายเลขหน้าแสดงบนหน้าชื่อเรื่องของคุณ แต่คุณต้องการให้หน้าที่สองแสดง “หน้า 2”

 1. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิ หน้า#

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ในกลุ่ม ส่วนหัวและส่วนท้าย

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงหมายเลขในหน้าแรก

  หมายเหตุ: ถ้าแบ่งเอกสารของคุณเป็นส่วนๆ ให้เลือกส่วนที่คุณต้องการซ่อนหมายเลขหน้าในหน้าแรกของส่วน

หน้าแรกของเอกสารของคุณเป็นหน้าปก หน้าที่สองเป็นตารางเนื้อหา และคุณต้องการให้หน้าที่สามแสดง "หน้า 1"

 1. บนเมนู มุมมอง คลิก แบบร่าง

 2. คลิกส่วนที่คุณต้องการเริ่มใส่หมายเลขหน้า

  ถ้าเอกสารของคุณไม่มีตัวแบ่งส่วน แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน ในตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มใส่หมายเลขหน้า บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ แบ่ง แล้วเลือกชนิดของตัวแบ่งส่วนที่เหมาะสม

 3. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 4. คลิกที่บริเวณหัวกระดาษที่ด้านบนของหน้า พื้นที่หรือท้ายกระดาษที่ด้านล่างของหน้า

 5. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิ หน้า#

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ในกลุ่ม ส่วนหัวและส่วนท้าย

 6. คลิก รูปแบบ

 7. ในกล่อง เริ่มที่ ให้ใส่ 1 แล้วคลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: 

  • คุณสามารถใส่หมายเลขแต่ละส่วนในเอกสารได้อย่างอิสระ

  • เมื่อต้องการระงับการพิมพ์หมายเลขหน้าบนหน้าแรกของส่วน ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงหมายเลขในหน้าแรก ในกล่องโต้ตอบ หมายเลขหน้า

คุณกำลังทำงานกับชุดเอกสาร และเอกสารแรกเริ่มด้วย "หน้า 1" และจบด้วย "หน้า 52" คุณต้องการให้หน้าแรกในเอกสารที่สองในชุดเริ่มด้วย "หน้า 53" เพราะเป็นหมายเลขที่อยู่ถัดไป

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิ หน้า#

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ในกลุ่ม ส่วนหัวและส่วนท้าย

 3. คลิก รูปแบบ

 4. ในกล่อง เริ่มที่ ให้ใส่ตัวเลข แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าแบ่งเอกสารของคุณเป็นส่วนๆ คลิกส่วนคุณต้องการเปลี่ยนหมายเลขหน้าเริ่มต้น

  • คุณสามารถใส่หมายเลขแต่ละส่วนในเอกสารได้อย่างอิสระ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือลบหมายเลขหน้า

เพิ่มหมายเลขหน้าลงในส่วนหัวหรือส่วนท้ายที่มีอยู่

เพิ่มหมายเลขหน้า X จาก Y ลงในเอกสาร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×