เพิ่ม และกำหนดรูปแบบวันและเวลา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงวิธี Microsoft Office Access เก็บวันและเวลาข้อมูล ฉันคุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลวันและเวลาของตาราง ฟอร์ม และรายงาน และฉันคุณสามารถกำหนดรูปแบบวันและเวลาตามที่ต้องการของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวันและเวลา

เพิ่มเขตข้อมูลวัน / เวลา

จัดรูปแบบเขตข้อมูลวัน / เวลา

เพิ่มวันที่ โดยใช้ตัวเลือกวันที่

ระบุรูปแบบการป้อนข้อมูลวันและเวลากับรูปแบบการป้อนข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อเปลี่ยนวิธีแสดงวันและเวลา

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวันและเวลา

วันและเวลาสามารถใส่ในฐานข้อมูล และนั้น แสดงในรูปแบบต่าง ๆ Access จะแสดงวันและเวลาในวันทั่วไป และการจัดรูปแบบเวลานาน วันปรากฏเป็น mm/dd/yyyy ในสหรัฐอเมริกา และเป็น mm/dd/yyyy ภายนอกสหรัฐอเมริกาถูก mm เป็นเดือน dd วัน และ yyyy คือ ปี เวลาจะแสดงเป็น hh: mm: ss AM/PM อยู่ที่ไหน hh ชั่วโมง mm เป็นนาที และ ss วินาที

รูปแบบอัตโนมัติเหล่านี้สำหรับวันและเวลาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ระบุในการตั้งค่า Microsoft Windows ภูมิภาคและภาษาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ในยุโรปและเอเชีย โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ชิ้นส่วนมากคุณอาจเห็นวันและเวลาเป็น 28.11.2006 12:07:12 PM 28/11/2006 หรือ 12:07:12 PM ได้ ในสหรัฐอเมริกา คุณจะเห็น 11/28/2006 12:07:12 PM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าตัวเลือกภาษาและภูมิภาคของคุณ เห็นเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อเปลี่ยนวิธีแสดงวันและเวลาในภายหลังในบทความนี้

จะสามารถเปลี่ยนรูปแบบอัตโนมัติเหล่านี้ โดยใช้รูปแบบการแสดงผลแบบกำหนดเอง ไร แสดงรูปแบบที่คุณเลือกจะไม่มีผลกระทบต่อวิธีป้อนข้อมูลหรือวิธี Access เก็บข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่วันที่ในรูปแบบยุโรปเช่น 28.11.2006 และมีตาราง ฟอร์ม หรือรายงานที่แสดงค่าเป็น 11/28/2006

Access แสดงระดับของการตรวจสอบข้อมูลที่สัมพันธ์กับวันและการจัดรูปแบบเวลาโดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง ถ้าคุณใส่วันไม่ถูกต้อง เช่น 32.11.2006 ข้อความปรากฏขึ้น และคุณจะไม่สามารถเลือกที่จะใส่ค่าใหม่ หรือแปลงเขตข้อมูลจากข้อมูล Date/Time ชนิดเป็นชนิดข้อมูลของข้อความ วันที่ถูกต้องค่าช่วงตั้งแต่ -657434 (1 มกราคม 100 คศ.) ถึง 2,958,465 (31 ธันวาคม 9999 คศ.) เวลาที่ถูกต้องค่าช่วงจาก.0 เพื่อ.9999 หรือ 23:59:59

ด้านบนของเพจ

เพิ่มเขตข้อมูลวัน / เวลา

เมื่อต้องการใช้วันและเวลาในฐานข้อมูล คุณเริ่ม ด้วยการสร้างเขตข้อมูลวัน / เวลาในอย่างน้อยหนึ่งตารางฐานข้อมูลของคุณ ตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลวันหรือเวลาในตารางอยู่เสมอ แต่สามารถแสดงค่าวันหรือเวลาในตาราง มหรือรายงาน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่คุณต้องการทำงาน แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. ในส่วนบนของตัวออกแบบตาราง ให้เลือกแถวที่ว่างอยู่

 3. ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูล พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่

 4. ในคอลัมน์ชนิดข้อมูล เลือกวัน / เวลา จากรายการ นั้นแล้ว บันทึกตาราง

  เขตข้อมูลใหม่ควรมีลักษณะนี้ แม้ว่าชื่อเขตข้อมูลอาจแตกต่างกัน:

  ตัวออกแบบแบบสอบถามที่มีเขตข้อมูล Date/Time ใหม่

คุณสามารถเก็บค่าวันและเวลาเป็นตัวเลขเมื่อคุณวางแผนที่จะทำการคำนวณข้อมูลวันและเวลา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคำนวณผลรวมจำนวนชั่วโมงทำงาน (เวลาบัตร), หรืออายุของใบแจ้งหนี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าวัน ดูบทความเกี่ยวกับฟังก์ชัน Date

ด้านบนของเพจ

จัดรูปแบบเขตข้อมูลวัน / เวลา

Access มีหลายรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อมูลวันและเวลา แต่ถ้ารูปแบบเหล่านี้ถูกใจคุณ สามารถระบุรูปแบบแบบกำหนดเอง ถ้าคุณไม่ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งรูปแบบกำหนดไว้ล่วงหน้า หรือแบบกำหนดเอง Access นำรูปแบบวันทั่วไปตัวโดยอัตโนมัติเช่น m/dd/yyyy h:mm: ss AM/PM

การนำรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่คุณต้องการทำงาน แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. ในส่วนบนของตารางดีไซน์ ให้เลือกเขตข้อมูล วันที่/เวลา ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. ในส่วนล่าง คลิกกล่องคุณสมบัติรูปแบบ นั้นแล้ว เลือกรูปแบบจากรายการดรอปดาวน์

 4. หลังจากที่คุณเลือกรูปแบบ สมาร์ทแท็กตัวเลือกการอัปเดตคุณสมบัติ รูปปุ่ม ปรากฏ และช่วยให้คุณสามารถใช้รูปแบบของคุณใหม่ถึงเขตข้อมูลตารางและตัวควบคุมฟอร์มที่จะสอดคล้องกันสืบทอดได้อื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงของคุณตลอดทั้งฐานข้อมูลที่นำไปใช้ คลิสมาร์ทแท็ก แล้ว คลิกรูปแบบการปรับปรุงทุกที่ใช้ชื่อเขตข้อมูล ในกรณีนี้ ชื่อเขตข้อมูลคือ ชื่อของเขตข้อมูลวัน / เวลาของคุณ

 5. เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้กับฐานข้อมูลทั้งหมด เมื่อกล่องโต้ตอบ อัปเดตคุณสมบัติ ปรากฏ และแสดงฟอร์มและวัตถุอื่นๆ ซึ่งจะสืบทอดรูปแบบใหม่ คลิก ใช่

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วสลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อดูว่ารูปแบบตรงกับที่คุณต้องการหรือไม่

หมายเหตุ: ตั้งค่าภูมิภาคของ Windows อาจควบคุมบางส่วนหรือทั้งหมดของวิธีแสดงรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตารางของรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและตัวอย่าง   

รูปแบบ

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

General Date

(ตามค่าเริ่มต้น) แสดงค่าวันที่เป็นตัวเลขและค่าเวลาเป็นชั่วโมง นาที และวินาทีตามด้วย AM หรือ PM สำหรับค่าทั้งสองชนิด Access จะใช้ตัวคั่นวันที่และเวลาตามที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของคุณ ถ้าค่าไม่มีคอมโพเนนต์ของเวลา Access จะแสดงเฉพาะวันที่ ถ้าค่าไม่มีคอมโพเนนต์ของวันที่ Access จะแสดงเฉพาะเวลา

06/30/2008 10:10:42 น.

Long Date

แสดงเฉพาะค่าวัน ตามที่ระบุตามรูปแบบวันแบบยาวในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2549

Medium Date

แสดงวันที่เป็นแบบ dd/mmm/yyyy แต่ใช้ตัวคั่นวันที่ซึ่งระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ของคุณ

29/ส.ค./49
29-ส.ค.-49

Short Date

แสดงค่าวันที่ดังที่ระบุตามรูปแบบวันที่แบบสั้นในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ของคุณ

29/8/2549
29-8-2549

Long Time

แสดงชั่วโมง นาที และวินาทีตามด้วย AM หรือ PM โดย Access จะใช้ตัวคั่นตามที่ระบุในการตั้งค่าเวลาของการตั้งค่าภูมิภาคใน Windows ของคุณ

10:10:42 AM

Medium Time

แสดงชั่วโมงและนาทีตามด้วย AM หรือ PM โดย Access จะใช้ตัวคั่นตามที่ระบุในการตั้งค่าเวลาของการตั้งค่าภูมิภาคใน Windows ของคุณ

10:10 AM

Short Time

แสดงเฉพาะชั่วโมงและนาที Access จะใช้ตัวคั่นตามที่ระบุในการตั้งค่าเวลาของการตั้งค่าภูมิภาคใน Windows ของคุณ

10:10

การนำรูปแบบที่กำหนดเองไปใช้

เมื่อคุณนำรูปแบบแบบกำหนดเองไปยังเขตข้อมูล Date/Time คุณสามารถรวมรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยมีสองส่วน หนึ่งสำหรับวันและอีกครั้ง ในเช่นอินสแตนซ์ คุณจะต้องแยกส่วน ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค คุณสามารถรวมวันทั่วไปตัวอย่าง และรูปแบบเวลานานดังนี้: m/dd/yyyy; h:mm:ss

เคล็ดลับ: ใน Access 2010 ตัวสร้างนิพจน์มี IntelliSense เพื่อให้คุณทราบว่าอาร์กิวเมนต์ที่ต้องใช้นิพจน์ของคุณ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่คุณต้องการทำงาน แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. ในส่วนบนของตารางดีไซน์ ให้เลือกเขตข้อมูล วันที่/เวลา ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. ในส่วนล่าง ให้คลิกคุณสมบัติ รูปแบบ แล้วป้อนรูปแบบของคุณ

ตารางของพื้นที่ที่สำรองไว้และตัวคั่นสำหรับรูปแบบแบบกำหนดเอง   

อักขระ

คำอธิบาย

ตัวคั่นวันที่

ตัวควบคุมที่ Access วางตัวคั่นวัน เดือน และปี ใช้ตัวคั่นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ตัวอย่าง ในภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ใช้เครื่องหมายทับ (/)

ตัวคั่นเวลา

ตัวควบคุมซึ่ง Access วางตัวคั่นชั่วโมง นาที และวินาที ใช้ตัวคั่นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ตัวอย่าง ในภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ใช้เครื่องหมายจุดคู่ (:)

c

แสดงรูปแบบวันที่ทั่วไป

d หรือ dd

แสดงวันที่ของเดือนเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลักสำหรับ 1 หลักใช้ตัวยึด 1 ตัว สำหรับ 2 หลักใช้ตัวยึด 2 ตัว

ddd

Abbreviates วันของสัปดาห์ตัวอักษรสาม

dddd

แสดงชื่อเต็มของวันในสัปดาห์ทั้งหมด

ddddd

แสดงรูปแบบวันที่แบบย่อ

dddddd

แสดงรูปแบบวันที่แบบเต็ม

w

แสดงตัวเลขที่ตรงกับวันของสัปดาห์

m หรือ mm

แสดงเดือนเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก

mmm

Abbreviates ชื่อของตัวอักษรสามเดือน ตัวอย่างเช่น มกราคมแสดงเป็นม.ค.

mmmm

แสดงชื่อเต็มของเดือนทั้งหมด

q

แสดงตัวเลขของไตรมาสปฏิทินปัจจุบัน (1-4) ตัวอย่าง ถ้าคุณจ้างผู้ปฏิบัติงาน ในเดือนพฤษภาคม Access จะแสดง 2 เป็นค่าไตรมาส

y

แสดงลำดับวันในปี ได้แก่ 1-366

yy

แสดงตัวเลขสองหลักสุดท้ายของปี

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้ป้อนและแสดงปีด้วยตัวเลขทั้ง 4 หลัก

yyyy

แสดงทุกตัวเลขของปีในช่วง 0100-9999

ตัวคั่นเวลา

ตัวควบคุมที่ให้ Access วางตัวคั่นสำหรับชั่วโมง นาที และวินาที ใช้ตัวคั่นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านั้น ดูส่วนเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อเปลี่ยนวิธีแสดงวันและเวลา

h หรือ hh

แสดงชั่วโมงเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก

n หรือ nn

แสดงนาทีเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก

s หรือ ss

แสดงวินาทีเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก

tttt

แสดงรูปแบบเวลาแบบยาว

AM/PM

แสดงค่านาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงโดยมี AM หรือ PM ต่อท้าย Access จะอาศัยนาฬิการะบบในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตั้งค่า

A/P หรือ a/p

แสดงค่าแบบนาฬิกา 12 ชั่วโมง โดยมี A, P, a หรือ p ต่อท้าย Access จะอาศัยนาฬิการะบบในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตั้งค่า

AMPM

แสดงค่าแบบนาฬิกา 12 ชั่วโมง แต่ใช้ตัวบ่งชี้ของเช้าและบ่ายที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านั้น ดูส่วนเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อเปลี่ยนวิธีแสดงวันและเวลา

ช่องว่าง + - $ ()

ใช้ช่องว่างเปล่า มีอักขระบางตัวคณิตศาสตร์ (+ -), และสัญลักษณ์เงิน ($ ¥ £) ตามต้องการที่ใดก็ได้ในสตริงการจัดรูปแบบของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้อื่น ๆ ทั่วไปสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่นเครื่องหมายทับ (\ หรือ /) และเครื่องหมายดอกจัน (*), คุณต้องล้อมรอบเหล่านั้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่

"ข้อความสัญพจน์"

กำกับข้อความใดๆ ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่

\

บังคับให้ Access แสดงอักขระที่ตามมาทันที เหมือนกับการกำกับอักขระด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่

*

เมื่อใช้ อักขระทันทีหลังจากเครื่องหมายดอกจันกลายเป็น อักขระเติมนั่นคืออักขระใช้การเติมช่องว่างเปล่า Access แสดงข้อความโดยปกติจะเป็นจัดชิดซ้าย และเติมกพื้นที่ทางด้านขวาของค่าที่ มีช่องว่างเปล่า คุณสามารถเพิ่มเติมอักขระใดก็ได้ในสตริงรูปแบบ และ Access จะเติมช่องว่างเปล่า ด้วยอักขระที่ระบุ

[สี]

นำสีไปใช้กับทั้งหมดของค่าในส่วนของรูปแบบของคุณ คุณต้องใส่ชื่อในวงเล็บ และใช้ตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ชื่อ: สีดำ สีน้ำเงิน สีฟ้า สีเขียว ม่วงมาเจนต้า สีแดง สีเหลือง หรือขาว ตัวอย่าง dddd [สีชมพู] จะแสดงวันในสีสีชมพู

หลังจากที่คุณใส่รูปแบบ สมาร์ทแท็กตัวเลือกการอัปเดตคุณสมบัติ รูปปุ่ม ปรากฏขึ้น และช่วยให้คุณสามารถใช้รูปแบบใด ๆ เขตข้อมูลตารางและตัวควบคุมฟอร์มที่จะสอดคล้องกันสืบทอดมานั้นอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงของคุณตลอดทั้งฐานข้อมูลที่นำไปใช้ คลิสมาร์ทแท็ก แล้ว คลิกรูปแบบการปรับปรุงทุกเขตข้อมูลชื่อจะใช้ ในกรณีนี้ ชื่อเขตข้อมูลคือ ชื่อของเขตข้อมูลวัน / เวลาของคุณ

ถ้าคุณเลือกที่จะนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้กับฐานข้อมูลทั้งหมด กล่องโต้ตอบ การปรับปรุงคุณสมบัติ จะปรากฏพร้อมกับแสดงฟอร์มและวัตถุอื่นๆ ซึ่งจะสืบทอดรูปแบบใหม่ คลิก ใช่ เพื่อนำรูปแบบนั้นไปใช้

บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วสลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อดูว่ารูปแบบตรงกับที่คุณต้องการหรือไม่

ด้านบนของเพจ

เพิ่มวันที่ โดยใช้ตัวเลือกวันที่

มีหลายวิธีการเพิ่มวันที่ลงในตารางของคุณ ถ้าจะพร้อมใช้งาน โดยใช้ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่เป็นทางเลือกที่รวดเร็ว

หมายเหตุ: ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ ไม่พร้อมใช้งานถ้าแอรูปแบบการป้อนข้อมูล ถูกนำไปใช้กับเขตข้อมูลวัน / เวลา

 1. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มวันที่เพื่อ ถ้าจะพร้อมใช้งานตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ เป็นไอคอนปฏิทินปรากฏขึ้น

 2. คลิกไอคอนปฏิทิน ตัวควบคุมปฏิทินปรากฏขึ้น

  ตัวควบคุมปฏิทิน

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการป้อนวันที่ปัจจุบัน ให้คลิก วันนี้

  • เมื่อต้องการให้เลือกวันที่ในเดือนปัจจุบัน คลิกวัน

  • เมื่อต้องการเลือกเดือนแตกต่างกันและวัน ใช้ปุ่มต่าง ๆ ไปข้างหน้า หรือด้านหลัง

ด้านบนของเพจ

ระบุรูปแบบการป้อนข้อมูลวันและเวลา ด้วยรูปแบบการป้อนข้อมูล

ใช้รูปแบบการป้อนข้อมูลเมื่อคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ใส่ข้อมูลวันและเวลาในรูปแบบเฉพาะเจาะจง ตัวอย่าง ถ้าคุณใช้รูปแบบการป้อนข้อมูลเพื่อใส่วันที่ในรูปแบบยุโรป บุคคลใส่ข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณจะไม่สามารถป้อนวันที่ในรูปแบบอื่น ๆ รูปแบบการป้อนข้อมูลที่สามารถถูกนำไปใช้ กับเขตข้อมูลในตาราง ชุดผลลัพธ์แบบสอบถาม และตัวควบคุมบนฟอร์มและรายงาน

คุณสามารถกำหนดรูปแบบการป้อนข้อมูลในรูปแบบหนึ่ง แต่การตั้งค่ารูปแบบการแสดงที่แตกต่างกันสำหรับข้อมูลเดียวกัน ตัวอย่างเช่น รูปแบบการป้อนข้อมูลสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ให้ใส่วันที่เป็น YYYY MM DD และชุดแล้วรูปแบบสำหรับการแสดงวันที่เป็น DD-MMM-YYYY เพื่อให้วันแสดงเป็น 24 2008 กรกฎาคม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการป้อนข้อมูล ดูบทความสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลต้องใส่เขตข้อมูล หรือควบคุมค่าในรูปแบบเฉพาะเจาะจง

เพิ่มรูปแบบการใส่ข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่คุณต้องการทำงาน แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. ถ้าตารางประกอบด้วยเขตข้อมูลข้อความ ส่วนบนของตารางออกแบบ ในแถวว่าง คอลัมน์ชนิดข้อมูล คลิก เลือกข้อความ แล้ว บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 3. เลือกเขตข้อมูล วันที่/เวลา และในส่วนล่างของตารางดีไซน์ บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิกคุณสมบัติ รูปแบบการใส่ข้อมูล

  1. หมายเหตุ: รูปแบบการป้อนข้อมูลประกอบด้วยสามส่วน ทั้งหมดที่คั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ส่วนแรกจะบังคับ และเหลือเพิ่มเติม ส่วนแรกกำหนดรูปแบบสตริ และประกอบด้วยพื้นที่ที่สำรองไว้และอักขระสัญพจน์ ส่วนที่สองกำหนดว่า คุณต้องการจัดเก็บในรูปแบบอักขระรวม ถึงข้อมูลในเขตข้อมูล ใส่0ถ้าคุณต้องการเก็บรูปแบบและข้อมูลของคุณ ใส่1ถ้าคุณต้องการเก็บข้อมูล ส่วนที่สามกำหนดพื้นที่สำรองไว้ที่ใช้เพื่อระบุตำแหน่งข้อมูลสำหรับ ตามค่าเริ่ม Access ใช้เครื่องหมายขีดล่าง (_) ถ้าคุณต้องการใช้อักขระอื่น คุณสามารถใส่ในตำแหน่งที่ต้องการในรูปแบบสตริ หรือคุณสามารถใส่ในส่วนที่สามของรูปแบบของคุณ นอกจากนี้ยัง ตำแหน่งในรูปแบบการป้อนข้อมูลยอมอักขระหรือช่องว่างเดียวเท่านั้น

 4. ในกล่องคุณสมบัติรูปแบบการป้อนค่า พิมพ์LLL 00 0000; 0 _แล้ว กด ENTER

  1. Access เพิ่มอักขระหลายรูปแบบการป้อนข้อมูลของคุณ เมื่อต้องการเพื่อให้ปรากฏเป็นดังนี้: 00\LLL\0000; 0 _

 5. หลังจากที่คุณใส่รูปแบบการตัวเลือกการอัปเดตคุณสมบัติ สมาร์ทแท็กปรากฏขึ้น และช่วยให้คุณนำรูปแบบการถึงเขตข้อมูลตารางและตัวควบคุมฟอร์มที่จะสอดคล้องกันสืบทอดมานั้นอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงของคุณตลอดทั้งฐานข้อมูลที่นำไปใช้ คลิกสมาร์ทแท็ก รูปปุ่ม แล้ว คลิกอัปเดใส่ข้อมูลทุกเขตข้อมูลชื่อจะใช้ ในกรณีนี้ ชื่อเขตข้อมูลคือ ชื่อของเขตข้อมูลวัน / เวลาของคุณ

 6. ถ้าคุณเลือกที่จะนำไปใช้เปลี่ยนแปลงของคุณไปยังฐานข้อมูลทั้งหมด กล่องโต้ตอบปรับปรุงคุณสมบัติ ปรากฏขึ้น และแสดงฟอร์มและวัตถุอื่น ๆ ที่จะสืบทอดการจัดรูปแบบใหม่

 7. เมื่อจะใช้รูปแบบ ให้คลิก ใช่ แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อเปลี่ยนวิธีแสดงวันและเวลา

Windows สนับสนุนหลายภาษา บวกวัน / เวลาการจัดรูปแบบสำหรับประเทศและภูมิภาคที่ใช้ภาษาเหล่านั้น รูปแบบวัน / เวลาในการตั้งค่าภูมิภาคของคุณมีผลต่อบางส่วน หรือทั้งหมดกำหนดไว้ล่วงหน้า และกำหนดเองแสดงรูปแบบที่คุณนำไปใช้กับข้อมูล Access ของคุณ ตัวอย่าง ถ้าคุณใส่ค่าวัน และใช้เครื่องหมายทับเป็นตัวคั่นวันที่ (8/29/2006), แล้ว นำรูปแบบการแสดงวันทั่วไปไปยังเขตข้อมูล Date/Time เมื่อคุณดูข้อมูลของคุณ คุณอาจ หรืออาจไม่เห็นตัวทับ โดยขึ้นอยู่กับอักขระตัวที่กำหนด โดยการตั้งค่าภูมิภาคของคุณ

Access ใช้วัน และเวลาตัวคั่น สัญลักษณ์เงิน และอักขระอื่นที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เว้นแต่ว่าคุณแทน ด้วยรูปแบบการแสดงผลแบบกำหนดเอง

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภูมิภาคของคุณ

ในWindows Vista   

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปปุ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ดับเบิลคลิกที่นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้มุมมองคลาสสิก ดับเบิลคลิกที่ตัวเลือกภาษาและภูมิภาค

  กล่อง ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา จะปรากฏขึ้น

 3. คลิกที่แท็บรูปแบบ

 4. ภายใต้รูปปัจจุบัน คลิกกำหนดรูปแบบนี้

  กล่อง กำหนดตัวเลือกภูมิภาคเอง (Customize Regional Options) จะปรากฏขึ้น

 5. คลิกที่แท็บแผ่นงานที่ประกอบด้วยการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ใน Microsoft Windows XP (มุมมองคลาสสิก)   

 1. บนแถบงาน Windows ให้คลิก เริ่ม (Start) จากนั้นคลิก แผงควบคุม (Control Panel)

 2. ใน 'แผงควบคุม' ให้คลิกสองครั้งที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

  กล่อง ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา จะปรากฏขึ้น

 3. คลิกแท็บตัวเลือกภูมิภาค

 4. ภายใต้มาตรฐานและรูปแบบ คลิกกำหนดเอง

  กล่อง กำหนดตัวเลือกภูมิภาคเอง (Customize Regional Options) จะปรากฏขึ้น

 5. คลิกที่แท็บที่ประกอบด้วยการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน นั้นแล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ใน Microsoft Windows XP (มุมมองประเภท)   

 1. บนแถบงาน Windows ให้คลิก เริ่ม (Start) จากนั้นคลิก แผงควบคุม (Control Panel)

  'แผงควบคุม' จะปรากฏขึ้น

 2. คลิก วันที่ เวลา ภาษา และตัวเลือกภูมิภาค

  กล่องโต้ตอบ วันที่ เวลา ภาษา และตัวเลือกภูมิภาค จะปรากฏขึ้น

 3. คลิก เปลี่ยนแปลงรูปแบบของตัวเลข วันที่ และเวลา (Change the format of numbers, dates, and times)

  กล่อง ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา จะปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้มาตรฐานและรูปแบบ ให้คลิก กำหนดเอง

  กล่อง กำหนดตัวเลือกภูมิภาคเอง (Customize Regional Options) จะปรากฏขึ้น

 5. แท็บแผ่นงานที่ประกอบด้วยการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน การคลิก นั้นแล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×