เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาแถบค่าคลาดเคลื่อนในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แถบค่าคลาดเคลื่อนในแผนภูมิที่คุณสร้างสามารถช่วยคุณขอบเขตของความคลาดเคลื่อนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถแสดงบนจุดข้อมูลทั้งหมดหรือตัวทำเครื่องหมายข้อมูลในชุดของข้อมูลเป็นปริมาณความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เปอร์เซ็นต์ หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณสามารถตั้งค่าของคุณเองเพื่อแสดงปริมาณความคลาดเคลื่อนที่แท้จริงที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงปริมาณความคลาดเคลื่อนบวกและลบ 10 เปอร์เซ็นต์ในผลลัพธ์ของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่น

แผนภูมิเส้นที่มีแถบค่าคลาดเคลื่อน 10 เปอร์เซ็นต์

คุณสามารถใช้แถบค่าคลาดเคลื่อนในแผนภูมิพื้นที่สองมิติ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิเส้น แผนภูมิ xy (กระจาย) และแผนภูมิฟอง ในแผนภูมิแบบกระจายและแผนภูมิฟอง คุณสามารถแสดงแถบค่าคลาดเคลื่อนสำหรับค่า x และ y ได้

คลิกหัวเรื่องต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

 2. คลิกปุ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ติดกับแผนภูมิ แล้ว เลือกกล่องแถบค่าคลาดเคลื่อน (ล้างกล่องเมื่อต้องการเอาแถบค่าคลาดเคลื่อน)

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนปริมาณความคลาดแสดง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแถบค่าคลาดเคลื่อน นั้นแล้ว เลือกตัวเลือก

  ตัวเลือก แถบค่าคลาดเคลื่อน

  • เลือกตัวเลือกแถบค่าคลาดเคลื่อนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน, เปอร์เซ็นต์ หรือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  • เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อตั้งค่าปริมาณแถบค่าความคลาดเคลื่อนของคุณเอง จากนั้นภายใต้ แถบค่าคลาดเคลื่อนแนวตั้ง หรือ แถบค่าคลาดเคลื่อนแนวนอน เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ นี่ยังเป็นตำแหน่งที่คุณสามารถเปลี่ยนทิศทาง สิ้นสุดสไตล์ของแถบค่าคลาดเคลื่อน หรือสร้างแถบค่าคลาดเคลื่อนแบบกำหนดเอง

   บานหน้าต่าง จัดรูปแบบแถบค่าคลาดเคลื่อน

หมายเหตุ: ทิศทางของแถบค่าคลาดเคลื่อนจะขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิที่คุณใช้ แผนภูมิแบบกระจายสามารถแสดงทั้งแถบค่าคลาดเคลื่อนแนวตั้งและแนวนอน คุณสามารถเอาแถบค่าคลาดเคลื่อนแนวนอนหรือแนวตั้งออกได้โดยการเลือกที่แถบค่าคลาดเคลื่อนนั้น แล้วกด ลบ

ด้านบนของหน้า

หลายคนมักจะถามว่า Excel คำนวณปริมาณความคลาดเคลื่อนอย่างไร Excel ใช้สมการต่อไปนี้เพื่อคำนวณปริมาณ ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่แสดงบนแผนภูมิ

ตัวเลือกนี้

ใช้สมการนี้

ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

สมการ

โดยที่:

s = หมายเลขชุดข้อมูล

i = เลขจุดในชุดข้อมูล s

m = จำนวนชุดข้อมูลสำหรับจุด y ในแผนภูมิ

n = จำนวนจุดในแต่ละชุดข้อมูล

yis = ค่าข้อมูลของชุดข้อมูล s และจุดที่ i

ny = จำนวนรวมของค่าข้อมูลในชุดข้อมูลทั้งหมด

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สมการ

โดยที่:

s = หมายเลขชุดข้อมูล

i = เลขจุดในชุดข้อมูล s

m = จำนวนชุดข้อมูลสำหรับจุด y ในแผนภูมิ

n = จำนวนจุดในแต่ละชุดข้อมูล

yis = ค่าข้อมูลของชุดข้อมูล s และจุด ith

ny = จำนวนรวมของค่าข้อมูลในชุดข้อมูลทั้งหมด

M = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ด้านบนสุดของหน้า

คลิกหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Excel คุณสามารถแสดงแถบค่าคลาดเคลื่อนที่ใช้จากปริมาณคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เปอร์เซ็นต์ของค่า (5%), หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ข้อผิดพลาดมาตรฐาน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สมการต่อไปนี้ในการคำนวณจำนวนข้อผิดพลาดที่แสดงอยู่บนแผนภูมิ

ตัวเลือกนี้

ใช้สมการนี้

ตำแหน่ง

ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

สมการ

s = หมายเลขชุดข้อมูล

i = เลขจุดในชุดข้อมูล s

m = จำนวนชุดข้อมูลสำหรับจุด y ในแผนภูมิ

n = จำนวนจุดในแต่ละชุดข้อมูล

yis = ค่าข้อมูลของชุดข้อมูล s และจุดที่ i

ny = จำนวนรวมของค่าข้อมูลในชุดข้อมูลทั้งหมด

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สมการ

s = หมายเลขชุดข้อมูล

i = เลขจุดในชุดข้อมูล s

m = จำนวนชุดข้อมูลสำหรับจุด y ในแผนภูมิ

n = จำนวนจุดในแต่ละชุดข้อมูล

yis = ค่าข้อมูลของชุดข้อมูล s และจุด ith

ny = จำนวนรวมของค่าข้อมูลในชุดข้อมูลทั้งหมด

M = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ด้านบนของหน้า

 1. บนพื้นที่ 2 D แถบ คอลัมน์ เส้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง ทำต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถบค่าคลาดเคลื่อนลงในชุดข้อมูลทั้งหมดในแผนภูมิ คลิกพื้นที่แผนภูมิ

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถบค่าคลาดเคลื่อนลงจุดข้อมูลที่เลือกหรือชุดข้อมูล คลิกที่จุดข้อมูลหรือชุดข้อมูลที่คุณต้องการ หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

   1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

    การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

   2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

    รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกแถบค่าคลาดเคลื่อน

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. คลิกการกำหนดไว้ล่วงหน้าเลือกแถบค่าคลาด เช่นแถบค่าคลาดเคลื่อนที่มีข้อผิดพลาดมาตรฐานแถบค่าคลาดเคลื่อน ด้วยเปอร์เซ็นต์ หรือแถบค่าคลาดเคลื่อนที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  2. คลิกตัวเลือกแถบข้อผิดพลาดเพิ่มเติม และภายใต้แถบค่าคลาดเคลื่อนแนวตั้ง หรือแนวนอนแถบค่าคลาด คลิกแสดงข้อผิดพลาดจำนวนตัวและที่คุณต้องการใช้

   หมายเหตุ: ทิศทางของแถบค่าคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิของแผนภูมิของคุณ สำหรับแผนภูมิกระจาย ทั้งแนวนอน และแนวตั้งแถบค่าคลาดจะแสดงตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเอาออกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้แถบค่าคลาดเคลื่อนได้ ด้วยการเลือกพวกเขา แล้ว กด DELETE

ด้านบนของหน้า

 1. สองมิติพื้นที่ แถบ คอลัมน์ เส้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง คลิกแถบค่าคลาดเคลื่อน จุดข้อมูล หรือชุดของข้อมูลที่มีแถบค่าคลาดเคลื่อนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เมื่อต้องการเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกแถบค่าคลาดเคลื่อน แล้ว คลิ กตัวเลือกแถบข้อผิดพลาดเพิ่มเติม

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ภายใต้แสดง คลิกทิศทางของแถบข้อผิดพลาดและสิ้นสุดสไตล์ที่คุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า

 1. สองมิติพื้นที่ แถบ คอลัมน์ เส้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง คลิกแถบค่าคลาดเคลื่อน จุดข้อมูล หรือชุดของข้อมูลที่มีแถบค่าคลาดเคลื่อนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เมื่อต้องการเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกแถบค่าคลาดเคลื่อน แล้ว คลิ กตัวเลือกแถบข้อผิดพลาดเพิ่มเติม

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ภายใต้จำนวนข้อผิดพลาด เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อกำหนดค่าความผิดพลาด คลิกวิธีที่คุณต้องการใช้ ทางแล้ว ระบุจำนวนข้อผิดพลาด

  2. เมื่อต้องการใช้ค่าที่กำหนดเอง การกำหนดค่าความผิดพลาด คลิกกำหนดเอง แล้ว เลือกทำดังนี้:

   1. คลิกระบุค่า

   2. ในกล่องค่าความผิดพลาดที่เป็นบวก และลบค่าความผิดพลาด ระบุช่วงบนเวิร์กชีตที่คุณต้องการใช้เป็นค่าความผิดพลาดจำนวน หรือพิมพ์ค่าที่คุณต้องการใช้ โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค ตัวอย่างเช่น พิมพ์0.4, 0.3, 0.8

    เคล็ดลับ: เมื่อต้องการระบุช่วงบนเวิร์กชีต คุณสามารถคลิกปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม จากนั้น เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในแผ่นงาน คลิกปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ

    หมายเหตุ: ในMicrosoft Office Word 2007 หรือMicrosoft Office PowerPoint 2007 กล่องโต้ตอบแถบค่าคลาดเคลื่อนแบบกำหนดเอง อาจแสดงปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ และเท่านั้นคุณสามารถพิมพ์ข้อผิดพลาดจำนวนค่าที่คุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า

 1. บนพื้นที่แบบสองมิติ แถบ คอลัมน์ เส้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟอง คลิกแถบค่าคลาดเคลื่อน จุดข้อมูล หรือชุดข้อมูลที่มีแถบค่าคลาดเคลื่อนที่คุณต้องการเอาออก หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการ

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกแถบค่าคลาดเคลื่อน แล้ว คลิ กไม่มี

   รูป Ribbon ของ Excel

  2. กด Delete

เคล็ดลับ: คุณสามารถเอาแถบค่าคลาดเคลื่อนในทันทีหลังจากที่คุณเพิ่มลงในแผนภูมิ ด้วยการคลิกเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน หรือ ด้วยการกด CTRL + Z

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×