เพิ่ม เปลี่ยน หรือล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อช่วยให้คุณสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจหาปัญหาที่สำคัญ และระบุรูปแบบและแนวโน้มที่มองเห็นได้

จัดรูปแบบตามเงื่อนไขทำให้ง่ายต่อการเน้นเซลล์ที่น่าสนใจหรือช่วงของเซลล์ เน้นค่าที่ผิดปกติ และแสดงภาพข้อมูล โดยใช้แถบข้อมูล ระดับสี และชุดไอคอน รูปแบบตามเงื่อนไขเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของช่วงของเซลล์โดยยึดตามเงื่อนไข (หรือเกณฑ์) ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ช่วงของเซลล์ถูกจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนั้น ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ช่วงของเซลล์ไม่จัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่

คุณสามารถเรียงลำดับและกรองข้อมูลตามรูปแบบ ซึ่งรวมถึงสีพื้นหลังของเซลล์และสีฟอนต์ ไม่ว่าคุณจะจัดรูปแบบเซลล์ด้วยตนเองหรือแบบมีเงื่อนไขก็ตาม ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้สีพื้นหลังของเซลล์ ชุดไอคอนสามลูกศร และแถบข้อมูล

พื้นหลังของเซลล์ ชุดไอคอน และแถบข้อมูลที่ถูกใช้เป็นการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คุณสามารถนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปยังช่วงเซลล์ ตาราง Excel หรือรายงาน PivotTable มีความแตกต่างที่สำคัญเพื่อทำความเข้าใจเมื่อคุณใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในรายงาน PivotTable

หมายเหตุ: เมื่อคุณสร้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คุณสามารถอ้างอิงเฉพาะเซลล์อื่นบนเวิร์กชีตเดียวกันเท่านั้น หรือในบางกรณี สามารถอ้างอิงเซลล์บนเวิร์กชีตอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกันที่กำลังเปิดอยู่ได้ คุณไม่สามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขกับการอ้างอิงภายนอกไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น

จัดรูปแบบสำหรับรายงาน PivotTable ตามเงื่อนไข

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในรายงาน PivotTable จะแตกต่างจากการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในช่วงของเซลล์หรือตาราง Excel หลายประการดังนี้

 • ถ้าคุณเปลี่ยนเค้าโครงของรายงาน PivotTable ด้วยการกรอง ซ่อนระดับ ยุบและขยายระดับ หรือย้ายเขตข้อมูล การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตราบที่เขตข้อมูลในข้อมูลที่ขีดเส้นใต้ยังไม่ได้ถูกลบ

 • ขอบเขตของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ค่า จะขึ้นอยู่กับลำดับชั้นข้อมูลและกำหนดโดยรายการลูกที่มองเห็นได้ทั้งหมด (ระดับที่อยู่ต่ำกว่าถัดไปในลำดับชั้น) ของรายการแม่ (ระดับที่อยู่สูงกว่าถัดไปในลำดับชั้น) ในแถวของคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ หรือคอลัมน์ของแถวอย่างน้อยหนึ่งแถว

  หมายเหตุ: ในลำดับชั้นข้อมูล รายการลูกจะไม่สืบทอดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากรายการแม่ และรายการแม่ก็จะไม่สืบทอดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากรายการลูก

 • มีวิธีการกำหนดขอบเขตการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าสามวิธีได้แก่ การกำหนดขอบเขตตามการเลือก การกำหนดขอบเขตตามเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน และการกำหนดขอบเขตตามเขตข้อมูลค่า

วิธีการเริ่มต้นของเขตข้อมูล scoping ในพื้นที่ค่าคือ โดยการเลือก คุณสามารถเปลี่ยนวิธี scoping ไปยังเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันหรือค่าเขตข้อมูล โดยใช้ปุ่มตัวเลือกการนำกฎการจัดรูปแบบการ กล่องโต้ตอบกฎการจัดรูปแบบใหม่ หรือกล่องโต้ตอบแก้ไขกฎการจัดรูปแบบ

วิธีการ

ใช้วิธีนี้ถ้าคุณต้องการเลือก

การกำหนดขอบเขตโดยการเลือก

 • ชุดเขตข้อมูลที่อยู่ติดกันในพื้นที่ค่า เช่น ผลรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของภูมิภาคหนึ่ง

 • ชุดเขตข้อมูลที่ไม่อยู่ติดกันในพื้นที่ค่า เช่น ผลรวมผลิตภัณฑ์ของภูมิภาคต่างๆ ทั่วทุกระดับของลำดับชั้นข้อมูล

การกำหนดขอบเขตด้วยเขตข้อมูลค่า

 • หลีกเลี่ยงการทำการเลือกที่ไม่ได้อยู่ติดกันหลายรายการ

 • จัดรูปแบบชุดเขตข้อมูลตามเงื่อนไขในพื้นที่ค่าสำหรับทุกระดับในลำดับชั้นข้อมูล

 • รวมผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมด

การกำหนดขอบเขตด้วยเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน

 • หลีกเลี่ยงการทำการเลือกที่ไม่ได้อยู่ติดกันหลายรายการ

 • จัดรูปแบบชุดเขตข้อมูลตามเงื่อนไขในพื้นที่ค่าสำหรับระดับเดียวในลำดับชั้นข้อมูล

 • ไม่รวมผลรวมย่อย

เมื่อคุณจัดรูปแบบเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าสำหรับบน ล่าง กว่าค่าเฉลี่ย หรือต่ำ กว่า ค่าเฉลี่ย ตามเงื่อนไขกฎที่ยึดตามค่าที่มองเห็นได้ทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกำหนดขอบเขต ด้วยเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน แทนที่จะใช้ค่าที่มองเห็นได้ทั้งหมด คุณสามารถนำรูปแบบตามเงื่อนไขสำหรับแต่ละชุดของ:

 • คอลัมน์และเขตข้อมูลแถวพาเรนต์

 • แถวและเขตข้อมูลคอลัมน์พาเรนต์

หมายเหตุ: วิเคราะห์อย่างรวดเร็วจะไม่พร้อมใช้งานในExcel 2010 และเวอร์ชันก่อนหน้า

ใช้ปุ่มการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ปุ่มการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว เพื่อนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่เลือกไปยังข้อมูลที่เลือก ปุ่มการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกข้อมูลในสเปรดชีตของคุณ

 1. เลือกข้อมูลในสเปรดชีตของคุณ ปุ่มการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ปรากฏขึ้นที่มุมล่างขวาของส่วนที่เลือก

  ข้อมูลที่เลือกพร้อมกับปุ่ม การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว

 2. คลิกที่ปุ่ม การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ปุ่มการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว หรือกด Ctrl+Q

 3. แล้ว บนแท็บจัดรูปแบบ เลื่อนเมาส์ไปไว้เหนือตัวเลือกต่าง ๆ เพื่อดูตัวอย่างแบบสดข้อมูลของคุณ และจากนั้น คลิกที่ตัวเลือกการจัดรูปแบบ

  แท็บ การจัดรูปแบบ ในแกลเลอรี การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือกจัดรูปแบบที่ปรากฏในแท็บจัดรูปแบบ จะขึ้นอยู่กับข้อมูลคุณเลือก ถ้าคุณเลือกประกอบด้วยเฉพาะข้อความ แล้วตัวเลือกที่พร้อมใช้งานคือข้อความซ้ำเฉพาะเท่ากับและล้าง เมื่อประกอบด้วยการเลือกเฉพาะตัว เลข หรือทั้งข้อความ และตัวเลข แล้วตัวเลือกนี้คือแถบข้อมูลสีชุดไอคอนมากกว่าสูงสุด 10%และล้าง

  • แสดงตัวอย่างแบบสดจะแสดงเฉพาะกับบุคคลที่จัดรูปแบบตัวเลือกที่สามารถใช้กับข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ที่เลือกของคุณไม่ประกอบด้วยข้อมูลที่ตรงกัน และเลือกทำซ้ำการแสดงตัวอย่างแบบสดจะไม่ทำงาน

 4. ถ้ากล่องโต้ตอบที่มีข้อความ ปรากฏขึ้น ใส่ตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการนำไปใช้ แล้วคลิกตกลง

ถ้าความต้องการการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของคุณซับซ้อนกว่านี้ คุณสามารถใช้สูตรตรรกะเพื่อระบุเกณฑ์การจัดรูปแบบได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปรียบเทียบค่ากับผลลัพธ์ที่ส่งกลับมาจากฟังก์ชันหรือประเมินข้อมูลในเซลล์ที่อยู่นอกช่วงที่เลือกไว้ ซึ่งอาจอยู่ในอีกเวิร์กชีตหนึ่งในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิกที่ จัดการกฎ

  การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก กฎใหม่ กล่องโต้ตอบ กฎการจัดรูปแบบใหม่ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าได้เลือกเวิร์กชีต ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีตนั้นหรือเวิร์กชีตอื่น และโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม

   3. เลือกกฎ แล้วคลิก แก้ไขกฎ กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

 3. ภายใต้ นำกฎไปใช้กับ ถ้าต้องการเลือกเปลี่ยนการกำหนดขอบเขตสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable โดย:

  • การเลือก:    ให้คลิก เซลล์ที่เลือก

  • เขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน:    ให้คลิก เซลล์ทั้งหมดที่แสดงค่า <เขตข้อมูลค่า>

  • เขตข้อมูลค่า:    ให้คลิก เซลล์ทั้งหมดที่แสดงค่า <เขตข้อมูลค่า> สำหรับ <แถว>

 4. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก ใช้สูตรเพื่อกำหนดเซลล์ที่จะถูกจัดรูปแบบ

  1. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องรายการ จัดรูปแบบค่าเมื่อสูตรนี้เป็นจริง

   คุณต้องขึ้นต้นสูตรด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) และสูตรจะต้องส่งกลับค่าตรรกะเป็น TRUE (1) หรือ FALSE (0)

  2. คลิก รูปแบบ เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

  3. เลือกรูปแบบตัวเลข ฟอนต์ เส้นขอบ หรือการเติมที่คุณต้องการนำไปใช้เมื่อค่าในเซลล์ตรงกับเงื่อนไข จากนั้นคลิก ตกลง

   คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ รูปแบบที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ในกล่อง แสดงตัวอย่าง

   ตัวอย่างที่ 1: ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสองรูปแบบกับเกณฑ์ที่ใช้การทดสอบ AND และ OR   

   ในตัวอย่างที่แสดงนี้ กฎข้อแรกจะจัดรูปแบบเซลล์สองเซลล์ให้เป็นสีเขียวถ้าทั้งสองเงื่อนไขเป็นจริง ถ้าผลลัพธ์ของการทดสอบไม่เป็นจริง กฎที่สองจะจัดรูปแบบทั้งสองเซลล์เป็นสีแดงถ้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นเท็จ

   เซลล์ B4 และ B5 ตรงตามเงื่อนไข ดังนั้นจึงถูกจัดรูปแบบให้มีสีเขียว

   ผู้ซื้อบ้านได้ตั้งงบประมาณไว้ $75,000 สำหรับเป็นเงินดาวน์ และ $1,500 ต่อเดือนสำหรับการผ่อนชำระ ถ้าทั้งเงินดาวน์และเงินผ่อนชำระรายเดือนนั้นตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ เซลล์ B4 และ B5 ก็จะถูกจัดรูปแบบเป็นสีเขียว

   ถ้าเงินดาวน์หรือเงินผ่อนชำระรายเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งตรงกับงบประมาณของผู้ซื้อ B4 และ B5 จะถูกจัดรูปแบบเป็นสีแดง ลองเปลี่ยนค่าบางค่า เช่น เม.ย., ระยะเวลาการกู้ยืม, เงินดาวน์ และราคาซื้อ เพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

   สูตรสำหรับกฎแรก (ใช้สีเขียว)

   ==AND(IF($B$4<=75000,1),IF(ABS($B$5)<=1500,1))

   สูตรสำหรับกฎที่สอง (ใช้สีแดง)

   =OR(IF($B$4>=75000,1),IF(ABS($B$5)>=1500,1))

   ตัวอย่างที่ 2: แรเงาแถวเว้นแถวโดยใช้ฟังก์ชัน MOD และ ROW   

   การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ถูกนำไปใช้กับทุกเซลล์ในเวิร์กชีตนี้จะแรเงาแถวอื่นๆ ในช่วงของเซลล์ที่มีสีเซลล์เป็นสีน้ำเงิน คุณสามารถเลือกเซลล์ทั้งหมดในเวิร์กชีตได้ด้วยการคลิกสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านบนของแถว 1 และด้านซ้ายของคอลัมน์ A ฟังก์ชัน MOD จะส่งกลับค่าเศษที่เหลือหลังจากตัวเลข (อาร์กิวเมนต์แรก) ถูกหารด้วยตัวหาร (อาร์กิวเมนต์ที่สอง) ฟังก์ชัน ROW จะส่งกลับตัวเลขแถวปัจจุบัน เมื่อคุณหารตัวเลขแถวปัจจุบันด้วย 2 คุณจะต้องได้เศษที่เหลือเป็น 0 สำหรับเลขคู่ และเศษที่เหลือเป็น 1 สำหรับเลขคี่เสมอ เพราะว่า 0 เป็น FALSE และ 1 เป็น TRUE ทุกแถวที่เป็นเลขคี่จะถูกจัดรูปแบบ กฎใช้สูตรนี้ =MOD(ROW(),2)=1

   แถวเว้นแถวจะมีการแรเงาสีน้ำเงิน

   หมายเหตุ: คุณสามารถใส่การอ้างอิงเซลล์ลงในสูตรโดยการเลือกเซลล์บนเวิร์กชีตนั้นหรือเวิร์กชีตอื่นๆ โดยตรง การเลือกเซลล์บนเวิร์กชีตจะแทรกการอ้างอิงเซลล์สัมบูรณ์ ถ้าคุณต้องการให้ Excel ปรับการอ้างอิงสำหรับเซลล์แต่ละเซลล์ในช่วงที่เลือก ให้ใช้การอ้างอิงเซลล์สัมพัทธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สูตรในการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ดูที่การใช้สูตรเพื่อนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

ระดับสีคือตัวช่วยด้านการมองให้คุณเข้าใจการแจกแจงข้อมูลและรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกันได้ง่ายขึ้น ระดับสีแบบสองสีช่วยให้คุณเปรียบเทียบช่วงของเซลล์โดยใช้ลำดับของสีสองสี เฉดของสีแสดงค่าที่สูงกว่าหรือต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น ในระดับสีเขียวและสีเหลือง ดังแสดงด้านล่าง คุณสามารถระบุได้ว่าเซลล์ที่มีค่าที่สูงกว่าจะมีสีเขียวมากกว่าและเซลล์ที่มีค่าที่ต่ำกว่าจะมีสีเหลืองกว่า

การจัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดด้วยระดับสีแบบสองสี

เคล็ดลับ: ถ้าเซลล์ใดๆ ในช่วงมีสูตรที่ส่งกลับข้อผิดพลาด การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่ถูกนำไปใช้กับเซลล์ดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะถูกนำมาใช้กับเซลล์ดังกล่าว ให้ใช้ฟังก์ชัน IS หรือ IFERROR เพื่อให้ส่งกลับค่าที่ไม่ใช่ค่าความผิดพลาด

การจัดรูปแบบด่วน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก ระดับสี

  การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. เลือกระดับสีแบบสองสี

  โฮเวอร์เหนือไอคอนระดับสีเพื่อดูว่าไอคอนใดเป็นระดับสีแบบสองสี สีบนสุดแสดงค่าที่สูงกว่าและสีล่างสุดแสดงค่าที่ต่ำกว่า

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการกำหนดขอบเขตของเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable ได้โดยใช้ปุ่ม ตัวเลือกการจัดรูปแบบ ที่ปรากฏอยู่ถัดจากเขตข้อมูล PivotTable ที่มีการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

การจัดรูปแบบขั้นสูง

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิกที่ จัดการกฎ กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก กฎใหม่ กล่องโต้ตอบ กฎการจัดรูปแบบใหม่ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าได้เลือกเวิร์กชีต ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีต และโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม

   3. เลือกกฎ แล้วคลิก แก้ไขกฎ กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้ นำกฎไปใช้กับ ถ้าต้องการเลือกเปลี่ยนการกำหนดขอบเขตสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable โดย:

  • การเลือก: ให้คลิก เซลล์ที่เลือก

  • เซลล์ทั้งหมดสำหรับป้ายชื่อค่า: ให้คลิก เซลล์ทั้งหมดที่แสดงค่า <ป้ายชื่อค่า>

  • เซลล์ทั้งหมดสำหรับป้ายชื่อค่า ยกเว้นผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมด: ให้คลิก เซลล์ทั้งหมดที่แสดงค่า <ป้ายชื่อค่า> สำหรับ <ป้ายชื่อแถว>

 5. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดโดยยึดตามค่าในเซลล์ (ค่าเริ่มต้น)

 6. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องรายการ สไตล์การจัดรูปแบบ ให้เลือก ระดับสีแบบ 2 สี

 7. เมื่อต้องการเลือกชนิดในกล่อง ประเภท สำหรับ ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด ให้เลือกทำดังนี้

  • จัดรูปแบบค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด:    ให้เลือก ค่าต่ำสุด และ ค่าสูงสุด

   ในกรณีนี้ คุณจะไม่ได้ใส่ ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด

  • จัดรูปแบบค่าตัวเลข วันที่ หรือเวลา:    ให้เลือก ตัวเลข แล้วใส่ ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด

  • จัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์:    ให้ใส่ ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด

   ค่าที่ถูกต้อง คือ ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 100 ไม่ใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์

   ใช้เปอร์เซ็นต์เมื่อคุณต้องการทำให้เห็นค่าทั้งหมดตามสัดส่วน เพราะว่าการแจกแจงค่าเป็นแบบตามสัดส่วน

  • จัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์:    ให้เลือก เปอร์เซ็นต์ไทล์ แล้วใส่ ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ถูกต้อง คือ ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 100

   ใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์เมื่อคุณต้องการดูกลุ่มของค่าสูง (เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ 20 อันดับแรก) ในสัดส่วนระดับสีหนึ่งสัดส่วน และค่าต่ำ (เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ 20 อันดับท้าย) ในสัดส่วนระดับสีสัดส่วนอื่น เนื่องจากระดับสีนี้จะแทนค่าที่โดดออกมามากซึ่งอาจทำให้การดูข้อมูลของคุณบิดเบือนไป

  • จัดรูปแบบผลลัพธ์จากสูตร:     เลือก สูตร แล้วใส่ค่าสำหรับ ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด

   • สูตรต้องส่งกลับค่าตัวเลข วันที่ หรือเวลา

   • เริ่มสูตรด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=)

   • สูตรที่ไม่ถูกต้องจะนำการจัดรูปแบบไปใช้ไม่ได้

   • คุณควรทดลองสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าสูตรนั้นจะไม่ส่งกลับค่าความผิดพลาด

    หมายเหตุ: 

    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าของ ค่าน้อยที่สุด นั้นน้อยกว่าค่าของ ค่ามากที่สุด

    • คุณสามารถเลือก ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด ชนิดอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกตัวเลขเป็น ค่าน้อยที่สุด เลือกเปอร์เซ็นต์เป็น ค่ามากที่สุด

 8. เมื่อต้องการเลือกระดับสี ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด ให้คลิก สี สำหรับแต่ละค่า แล้วเลือกสี

  ถ้าคุณต้องการเลือกสีเพิ่มเติม หรือสร้างสีแบบกำหนดเอง ให้คลิก สีเพิ่มเติม ระดับสีที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ในกล่อง แสดงตัวอย่าง

ระดับสีคือตัวช่วยด้านการมองที่ช่วยให้คุณเข้าใจการแจกแจงข้อมูลและรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกันได้ง่ายขึ้น ระดับสีแบบสามสีช่วยให้คุณเปรียบเทียบช่วงของเซลล์โดยการใช้ลำดับของสีสามสี เฉดของสีแสดงค่าที่สูงกว่า ค่ากลางหรือค่าต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น ในระดับสีเขียว สีเหลืองและสีแดง คุณสามารถระบุได้ว่าเซลล์ที่มีค่าสูงกว่าจะมีสีเขียว เซลล์ที่มีค่ากลางจะมีสีเหลือง และเซลล์ที่มีค่าต่ำกว่าจะมีสีแดง

เคล็ดลับ: ถ้าเซลล์ใดๆ ในช่วงมีสูตรที่ส่งกลับข้อผิดพลาด การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่ถูกนำไปใช้กับเซลล์ดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะถูกนำมาใช้กับเซลล์ดังกล่าว ให้ใช้ฟังก์ชัน IS หรือ IFERROR เพื่อให้ส่งกลับค่าที่คุณระบุ (เช่น 0 หรือ "N/A") แทนที่ค่าความผิดพลาด

การจัดรูปแบบด่วน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก ระดับสี

  การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. เลือกระดับสีแบบสามสี สีบนสุดแสดงค่าที่สูงกว่า สีกลางแสดงค่ากลาง และสีล่างสุดแสดงค่าที่ต่ำกว่า

  โฮเวอร์เหนือไอคอนระดับสีเพื่อดูว่าไอคอนใดเป็นระดับสีแบบสามสี

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการกำหนดขอบเขตของเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable ได้โดยใช้ปุ่ม ตัวเลือกการจัดรูปแบบ ที่ปรากฏอยู่ถัดจากเขตข้อมูล PivotTable ที่มีการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

การจัดรูปแบบขั้นสูง

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิกที่ จัดการกฎ กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก กฎใหม่ กล่องโต้ตอบ กฎการจัดรูปแบบใหม่ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าได้เลือกเวิร์กชีต ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีต และโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม

   3. เลือกกฎ แล้วคลิก แก้ไขกฎ กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้ นำกฎไปใช้กับ ถ้าต้องการเลือกเปลี่ยนการกำหนดขอบเขตสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable โดย:

  • การเลือก:    ให้คลิก เซลล์เหล่านี้เท่านั้น

  • เขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน:    ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมดที่มีเขตข้อมูลเดียวกัน

  • เขตข้อมูลค่า:    ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมด

 5. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดโดยยึดตามค่าในเซลล์ (ค่าเริ่มต้น)

 6. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องรายการ สไตล์การจัดรูปแบบ ให้เลือก ระดับสีแบบ 3 สี

 7. เลือกชนิดสำหรับ ค่าน้อยที่สุด, ค่ากลาง และ ค่ามากที่สุด เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • จัดรูปแบบค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด:    ให้เลือก ค่ากลาง

   ในกรณีนี้ คุณจะไม่ได้ใส่ค่าต่ำสุด และ ค่าสูงสุด

  • จัดรูปแบบค่าตัวเลข วันที่ หรือเวลา:    ให้เลือก ตัวเลข แล้วใส่ค่าสำหรับ ค่าน้อยที่สุด, ค่ากลาง และ ค่ามากที่สุด

  • จัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์:    ให้เลือก เปอร์เซ็นต์ แล้วใส่ค่าสำหรับ ค่าน้อยที่สุด, ค่ากลาง และ ค่ามากที่สุด ค่าที่ถูกต้อง คือ ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 100 อย่าใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%)

   ใช้เปอร์เซ็นต์เมื่อคุณต้องการทำให้เห็นค่าทั้งหมดตามสัดส่วนเนื่องจากการใช้เปอร์เซ็นต์จะทำให้แน่ใจได้ว่าการแจกแจงค่านั้นเป็นแบบตามสัดส่วน

  • จัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์:    ให้เลือก เปอร์เซ็นต์ไทล์ แล้วใส่ค่าสำหรับ ค่าน้อยที่สุด, ค่ากลาง และ ค่ามากที่สุด

   ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ถูกต้อง คือ ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 100

   ใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์เมื่อคุณต้องการดูกลุ่มของค่าสูง (เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ 20 อันดับแรก) ในสัดส่วนระดับสีหนึ่งสัดส่วน และค่าต่ำ (เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ 20 อันดับท้าย) ในสัดส่วนระดับสีสัดส่วนอื่น เนื่องจากระดับสีนี้จะแทนค่าที่โดดออกมามากซึ่งอาจทำให้การดูข้อมูลของคุณบิดเบือนไป

  • จัดรูปแบบผลลัพธ์จากสูตร:    ให้เลือก สูตร แล้วใส่ค่าสำหรับ ค่าน้อยที่สุด, ค่ากลาง และ ค่ามากที่สุด

   สูตรต้องส่งกลับค่าตัวเลข วัน หรือเวลา เริ่มสูตร ด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) สูตรที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกนำไปใช้การจัดรูปแบบ ควรทดลองสูตรเพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่ส่งกลับค่าความผิดพลาดได้

   หมายเหตุ: 

   • คุณสามารถตั้งค่าน้อยที่สุด ค่ากลาง และค่ามากที่สุดสำหรับช่วงของเซลล์ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใน ค่าน้อยที่สุด นั้นน้อยกว่าค่าใน ค่ากลาง และค่าในค่ากลางนั้นน้อยกว่าค่าใน ค่ามากที่สุด

   • คุณสามารถเลือก ค่าน้อยที่สุด, ค่ากลาง และ ค่ามากที่สุด ชนิดอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกตัวเลขเป็น ค่าน้อยที่สุด เปอร์เซ็นต์ไทล์เป็น ค่ากลาง และเปอร์เซ็นต์เป็น ค่ามากที่สุด

   • ในหลายกรณี ค่า ค่ากลาง เริ่มต้นที่ 50 เปอร์เซ็นต์จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด แต่คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะได้

 8. เมื่อต้องการเลือกระดับสี ค่าน้อยที่สุด, ค่ากลาง และ ค่ามากที่สุด ให้คลิก สี สำหรับแต่ละค่า แล้วเลือกสี

  • ถ้าคุณต้องการเลือกสีเพิ่มเติม หรือสร้างสีแบบกำหนดเอง ให้คลิก สีเพิ่มเติม

  • ระดับสีที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ในกล่อง แสดงตัวอย่าง

แถบข้อมูลช่วยให้คุณเห็นค่าของเซลล์ที่สัมพันธ์กับเซลล์อื่น ความยาวของแถบข้อมูลแสดงค่าในเซลล์ แถบที่ยาวกว่าแสดงค่าที่สูงกว่าและแถบที่สั้นกว่าแสดงค่าที่ต่ำกว่า แถบข้อมูลมีประโยชน์ในการหาตัวเลขที่สูงกว่าและต่ำกว่า โดยเฉพาะกับข้อมูลจำนวนมาก เช่น ของเล่นที่ขายดีที่สุดและขายได้น้อยที่สุดในรายงานยอดขายในวันหยุด

ตัวอย่างที่แสดงตรงนี้จะใช้แถบข้อมูลเพื่อเน้นค่าบวกและค่าลบที่มากเกินปกติ คุณสามารถจัดรูปแบบแถบข้อมูลได้เพื่อให้แถบข้อมูลเริ่มตรงกลางของเซลล์ และขยายไปทางซ้ายสำหรับค่าลบ

แถบข้อมูลที่เน้นค่าบวกและค่าลบ

เคล็ดลับ: ถ้าเซลล์ใดๆ ในช่วงมีสูตรที่ส่งกลับข้อผิดพลาด การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่ถูกนำไปใช้กับเซลล์ดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะถูกนำมาใช้กับเซลล์ดังกล่าว ให้ใช้ฟังก์ชัน IS หรือ IFERROR เพื่อให้ส่งกลับค่า (เช่น 0 หรือ "N/A") แทนค่าความผิดพลาด

การจัดรูปแบบด่วน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จากนั้นคลิกที่ แถบข้อมูล แล้วเลือกไอคอนแถบข้อมูล

  การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการกำหนดขอบเขตของเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable ได้โดยใช้ปุ่มตัวเลือก ใช้กฎการจัดรูปแบบกับ

การจัดรูปแบบขั้นสูง

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิกที่ จัดการกฎ กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก กฎใหม่ กล่องโต้ตอบ กฎการจัดรูปแบบใหม่ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าได้เลือกเวิร์กชีต ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีต และโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม

   3. เลือกกฎ แล้วคลิก แก้ไขกฎ กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้ นำกฎไปใช้กับ ถ้าต้องการเลือกเปลี่ยนการกำหนดขอบเขตสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable โดย:

  • การเลือก:    ให้คลิก เซลล์เหล่านี้เท่านั้น

  • เขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน:    ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมดที่มีเขตข้อมูลเดียวกัน

  • เขตข้อมูลค่า:    ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมด

 5. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดโดยยึดตามค่าในเซลล์ (ค่าเริ่มต้น)

 6. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องรายการ สไตล์การจัดรูปแบบ ให้เลือก แถบข้อมูล

 7. เลือก ประเภทค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • จัดรูปแบบค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด:     ให้เลือก ค่าต่ำสุด และ ค่าสูงสุด

   ในกรณีนี้ คุณจะไม่ได้ใส่ค่าสำหรับ ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด

  • จัดรูปแบบค่าตัวเลข วันที่ หรือเวลา:    ให้เลือก ตัวเลข แล้วใส่ ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด

  • จัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์:    ให้เลือก เปอร์เซ็นต์ แล้วใส่ค่าสำหรับ ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด

   ค่าที่ถูกต้อง คือ ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 100 อย่าใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%)

   ใช้เปอร์เซ็นต์เมื่อคุณต้องการทำให้เห็นค่าทั้งหมดตามสัดส่วนเนื่องจากการใช้เปอร์เซ็นต์จะทำให้แน่ใจได้ว่าการแจกแจงค่านั้นเป็นแบบตามสัดส่วน

  • จัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์    เลือก เปอร์เซ็นต์ไทล์ แล้วใส่ค่าสำหรับ ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด

   ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ถูกต้อง คือ ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 100

   ใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์เมื่อคุณต้องการดูกลุ่มของค่าสูง (เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ 20อันดับแรก) ในสัดส่วนแถบข้อมูลสัดส่วนหนึ่ง และค่าต่ำ (เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ 20อันดับท้าย) ในสัดส่วนแถบข้อมูลอีกสัดส่วนหนึ่ง เพราะว่าค่าเหล่านี้จะแทนค่าที่โดดออกมามากซึ่งอาจทำให้การดูข้อมูลของคุณบิดเบือนไป

  • จัดรูปแบบผลลัพธ์จากสูตร    เลือก สูตร แล้วใส่ค่าสำหรับ ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด

   • สูตรต้องส่งกลับค่าตัวเลข วันที่ หรือเวลา

   • เริ่มสูตรด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=)

   • สูตรที่ไม่ถูกต้องจะนำการจัดรูปแบบไปใช้ไม่ได้

   • คุณควรทดลองสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าสูตรนั้นจะไม่ส่งกลับค่าความผิดพลาด

  หมายเหตุ: 

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าของ ค่าน้อยที่สุด นั้นน้อยกว่าค่าของ ค่ามากที่สุด

  • คุณสามารถเลือก ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด ชนิดอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกตัวเลขเป็น ค่าน้อยที่สุด และเปอร์เซ็นต์เป็น ค่ามากที่สุด

 8. เมื่อต้องการเลือกระดับสี ค่าน้อยที่สุด และ ค่ามากที่สุด ให้คลิก สีแถบ

  ถ้าคุณต้องการเลือกสีเพิ่มเติม หรือสร้างสีแบบกำหนดเอง ให้คลิก สีเพิ่มเติม สีแถบที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ในกล่อง แสดงตัวอย่าง

 9. เมื่อต้องการแสดงเฉพาะแถบข้อมูลโดยไม่แสดงค่าในเซลล์ ให้เลือก แสดงแถบเท่านั้น

 10. เมื่อต้องการนำเส้นขอบทึบไปใช้กับแถบข้อมูล ให้เลือก เส้นขอบทึบ ในกล่องรายการ เส้นขอบ และเลือกสีของเส้นขอบ

 11. เมื่อต้องการเลือกระหว่างแถบทึบและแถบไล่ระดับสี ให้เลือก สีเติมแบบทึบ หรือ ไล่ระดับสี ในกล่องรายการ การเติม

 12. เมื่อต้องการจัดรูปแบบแท่งค่าลบ ให้คลิก ค่าลบและแกน จากนั้นในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าลบและแกน เลือกตัวเลือกสำหรับการเติมแท่งค่าลบและสีเส้นขอบ คุณสามารถเลือกการตั้งค่าตำแหน่งและสีสำหรับแกนได้ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

 13. คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางแถบโดยเลือกการตั้งค่าในกล่องรายการ ทิศทางของแถบ ซึ่งจะถูกตั้งค่าเป็น บริบท โดยค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเลือกระหว่างทิศทางจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเสนอข้อมูลของคุณอย่างไร

ใช้ชุดไอคอนเพื่ออธิบายและจัดประเภทข้อมูลออกเป็นสามถึงห้าประเภทซึ่งแบ่งโดยค่าที่ใช้เป็นตัวเทียบ ไอคอนแต่ละตัวจะแสดงช่วงของค่า ตัวอย่างเช่น ในชุดไอคอนสามลูกศร ลูกศรที่ชี้ขึ้นสีเขียวแสดงค่าที่สูงกว่า ลูกศรที่ชี้ไปในด้านข้างสีเหลืองแสดงค่ากลาง และลูกศรที่ชี้ลงสีแดงแสดงค่าที่ต่ำกว่า

ตัวอย่างที่แสดงอยู่นี้ทำงานร่วมกับตัวอย่างของชุดไอคอนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขหลายตัวอย่าง

ชุดไอคอนต่างๆ สำหรับข้อมูลเดียวกัน

คุณสามารถเลือกที่จะแสดงไอคอนเฉพาะเซลล์ที่ตรงตามเงื่อนไข เช่น แสดงไอคอนเตือนสำหรับเซลล์ที่ต่ำกว่าค่าวิกฤตและไม่แสดงไอคอนสำหรับเซลล์ที่เกินค่าวิกฤต เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ซ่อนไอคอนโดยการเลือก ไม่มีไอคอนของเซลล์ จากรายการดรอปดาวน์ของไอคอนถัดจากไอคอนเมื่อคุณกำลังตั้งค่าเงื่อนไข นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างชุดไอคอนแบบผสมของคุณเอง เช่น "สัญลักษณ์" เครื่องหมายถูกสีเขียว "สัญญาณจราจร" สีเหลือง และ "ธง" สีแดง

เคล็ดลับ: ถ้าเซลล์ใดๆ ในช่วงมีสูตรที่ส่งกลับข้อผิดพลาด การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่ถูกนำไปใช้กับเซลล์ดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะถูกนำมาใช้กับเซลล์ดังกล่าว ให้ใช้ฟังก์ชัน IS หรือ IFERROR เพื่อให้ส่งกลับค่า (เช่น 0 หรือ "N/A") แทนค่าความผิดพลาด

การจัดรูปแบบด่วน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คลิก ชุดไอคอน แล้วเลือกชุดไอคอน

  การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการกำหนดขอบเขตของเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable ได้โดยใช้ปุ่มตัวเลือก ใช้กฎการจัดรูปแบบกับ

การจัดรูปแบบขั้นสูง

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิกที่ จัดการกฎ กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก กฎใหม่ กล่องโต้ตอบ กฎการจัดรูปแบบใหม่ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าได้เลือกเวิร์กชีต ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีต และโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม

   3. เลือกกฎ แล้วคลิก แก้ไขกฎ กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้ นำกฎไปใช้กับ ถ้าต้องการเลือกเปลี่ยนการกำหนดขอบเขตสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable โดย:

  • การเลือก:    ให้คลิก เซลล์เหล่านี้เท่านั้น

  • เขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน:    ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมดที่มีเขตข้อมูลเดียวกัน

  • เขตข้อมูลค่า:    ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมด

 5. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดโดยยึดตามค่าในเซลล์ (ค่าเริ่มต้น)

 6. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องรายการ สไตล์การจัดรูปแบบ ให้เลือก ชุดไอคอน

  1. เลือกชุดไอคอน ค่าเริ่มต้นคือ 3 สัญญาณจราจร (ไม่มีขอบ) จำนวนไอคอนและตัวดำเนินการเปรียบเทียบและค่าที่ใช้เป็นตัวเทียบเริ่มต้นสำหรับไอคอนแต่ละตัวสามารถแตกต่างกันได้ในแต่ละชุดไอคอน

  2. คุณสามารถปรับตัวดำเนินการเปรียบเทียบและค่าที่ใช้เป็นตัวเทียบได้ ช่วงเริ่มต้นของค่าสำหรับแต่ละไอคอนจะมีขนาดเท่ากัน แต่คุณสามารถปรับให้พอดีกับความต้องการเฉพาะของคุณเองได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าที่ใช้เป็นตัวเทียบนั้นเป็นไปตามลำดับทางตรรกะคือสูงที่สุดไปต่ำที่สุดจากบนสุดไปล่างสุด

  3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • จัดรูปแบบค่าตัวเลข วันที่ หรือเวลา:    ให้เลือก ตัวเลข

   • จัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์:    ให้เลือก เปอร์เซ็นต์

    ค่าที่ถูกต้อง คือ ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 100 อย่าใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%)

    ใช้เปอร์เซ็นต์เมื่อคุณต้องการทำให้เห็นค่าทั้งหมดตามสัดส่วนเนื่องจากการใช้เปอร์เซ็นต์จะทำให้แน่ใจได้ว่าการแจกแจงค่านั้นเป็นแบบตามสัดส่วน

   • จัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์:    ให้เลือก เปอร์เซ็นต์ไทล์ ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ถูกต้อง คือ ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 100

    ใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์เมื่อคุณต้องการดูกลุ่มของค่าที่สูง (เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 20 อันดับแรก) โดยใช้ไอคอนเฉพาะ และค่าที่ต่ำ (เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 20 อันดับท้าย) โดยใช้ไอคอนอื่น เนื่องจากค่าเหล่านี้จะแทนค่าที่โดดออกมามากซึ่งอาจทำให้การดูข้อมูลของคุณบิดเบือนไป

   • จัดรูปแบบผลลัพธ์จากสูตร:    ให้เลือก สูตร แล้วใส่สูตรในกล่อง ค่า แต่ละกล่อง

    • สูตรต้องส่งกลับค่าตัวเลข วันที่ หรือเวลา

    • เริ่มสูตรด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=)

    • สูตรที่ไม่ถูกต้องจะนำการจัดรูปแบบไปใช้ไม่ได้

    • คุณควรทดลองสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าสูตรนั้นจะไม่ส่งกลับค่าความผิดพลาด

  4. เมื่อต้องการให้ไอคอนแรกแสดงถึงค่าที่ต่ำกว่า และไอคอนสุดท้ายแสดงถึงค่าที่สูงกว่า ให้เลือก กลับลำดับไอคอน

  5. เมื่อต้องการแสดงเฉพาะไอคอนโดยไม่แสดงค่าในเซลล์ ให้เลือก แสดงไอคอนเท่านั้น

   หมายเหตุ: 

   1. คุณสามารถปรับความกว้างคอลัมน์ให้พอดีกับไอคอนได้

   2. ขนาดของไอคอนที่แสดงจะขึ้นอยู่กับขนาดฟอนต์ที่ใช้ในเซลล์นั้น เมื่อขนาดของฟอนต์ใหญ่ขึ้น ขนาดของไอคอนก็จะใหญ่ขึ้นตามสัดส่วน

เมื่อต้องการหาเซลล์ที่เจาะจงภายในช่วงของเซลล์ให้ง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถจัดรูปแบบเซลล์เหล่านั้นโดยยึดตามตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น ในเวิร์กชีตสินค้าคงคลังที่เรียงลำดับตามประเภท คุณสามารถเน้นสินค้าที่มีอยู่น้อยกว่า 10 ชิ้นเป็นสีเหลือง หรือ ในเวิร์กชีตสรุปร้านค้าปลีก คุณสามารถระบุร้านค้าทั้งหมดที่มีกำไรมากกว่า 10% ยอดขายน้อยกว่า $100,000 และภูมิภาค เท่ากับ "ตะวันออกเฉียงใต้"

ตัวอย่างที่แสดงที่นี่จะทำงานร่วมกับตัวอย่างของเกณฑ์ของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มีอยู่แล้วภายใน เช่น มากกว่า และ % แรก ตัวอย่างนี้จัดรูปแบบเมืองที่มีประชากรมากกว่า 2,000,000 คนด้วยพื้นหลังสีเขียวและเมืองที่มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 30% แรกด้วยสีส้ม

การจัดรูปแบบที่แสดงเมืองที่มีประชากรมากกว่า 2 ล้านคน และอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 30% แรก

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถจัดรูปแบบเขตข้อมูลตามเงื่อนไขในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable ตามข้อความหรือวันที่ได้ คุณทำได้เฉพาะตามตัวเลขเท่านั้น

การจัดรูปแบบด่วน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิกที่ เน้นกฎของเซลล์

  การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. เลือกคำสั่งที่คุณต้องการ เช่น ระหว่างเท่ากับข้อความที่มี หรือ วันที่ที่เกิดขึ้น

 4. ใส่ค่าที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือกรูปแบบ

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการกำหนดขอบเขตของเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable ได้โดยใช้ปุ่มตัวเลือก ใช้กฎการจัดรูปแบบกับ

การจัดรูปแบบขั้นสูง

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก จัดการกฎ กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก กฎใหม่ กล่องโต้ตอบ กฎการจัดรูปแบบใหม่ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าได้เลือกเวิร์กชีต ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีตนั้นหรือเวิร์กชีตอื่น จากนั้นโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม

   3. เลือกกฎ แล้วคลิก แก้ไขกฎ กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้ นำกฎไปใช้กับ ถ้าต้องการเลือกเปลี่ยนการกำหนดขอบเขตสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable โดย:

  • การเลือก:    ให้คลิก เซลล์เหล่านี้เท่านั้น

  • เขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน:    ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมดที่มีเขตข้อมูลเดียวกัน

  • เขตข้อมูลค่า:    ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมด

 5. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ คลิก จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มี

 6. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องรายการ จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • จัดรูปแบบตามตัวเลข วันที่ หรือเวลา:    ให้เลือก ค่าในเซลล์ เลือกตัวดำเนินการเปรียบเทียบ จากนั้นใส่ตัวเลข วันที่ หรือเวลา

   ตัวอย่างเช่น ให้เลือก ระหว่าง แล้วใส่ 100 และ 200 หรือเลือก เท่ากับ แล้วใส่ 1/1/2009

   นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่สูตรที่ส่งกลับค่าตัวเลข วันที่หรือเวลา

   • ถ้าคุณใส่สูตร ให้เริ่มด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=)

   • สูตรที่ไม่ถูกต้องจะนำการจัดรูปแบบไปใช้ไม่ได้

   • เป็นความคิดที่ดีที่จะทดลองสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าสูตรนั้นจะไม่ส่งกลับค่าความผิดพลาด

  • จัดรูปแบบตามข้อความ:    ให้เลือก ข้อความที่ระบุ เลือกตัวดำเนินการเปรียบเทียบแล้วใส่ข้อความ

   ตัวอย่างเช่น ให้เลือก มี แล้วใส่ เงิน หรือเลือก เริ่มต้นด้วย แล้วใส่ สาม

   เครื่องหมายอัญประกาศจะมีอยู่ในสตริงการค้นหา และคุณอาจใช้อักขระตัวแทนได้ ความยาวสูงสุดของสตริงคือ 255 อักขระ

   นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่สูตรที่ส่งกลับข้อความได้

   • ถ้าคุณใส่สูตร ให้เริ่มด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=)

   • สูตรที่ไม่ถูกต้องจะนำการจัดรูปแบบไปใช้ไม่ได้

   • คุณควรทดลองสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าสูตรนั้นจะไม่ส่งกลับค่าความผิดพลาด

  • จัดรูปแบบตามวันที่:    ให้เลือก วันที่ที่เกิดขึ้นคือ แล้วเลือกการเปรียบเทียบวันที่

   ตัวอย่างเช่น ให้เลือก เมื่อวานนี้ หรือ สัปดาห์ถัดไป

  • จัดรูปแบบเซลล์ที่ว่างหรือไม่ว่าง:    ให้เลือก ว่าง หรือ ไม่ว่าง

   ค่าว่างเป็นเซลล์ที่ไม่มีข้อมูล และต่างจากเซลล์ที่มีช่องว่างหนึ่งหรือหลายช่อง (ช่องว่างถือเป็นข้อความ)

  • จัดรูปแบบเซลล์ที่มีค่าความผิดพลาดหรือไม่มีค่าความผิดพลาด:    ให้เลือก ข้อผิดพลาด หรือ ไม่มีข้อผิดพลาด

   ค่าความผิดพลาด ได้แก่ #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM!, และ #NULL!

 7. เมื่อต้องการระบุรูปแบบ ให้คลิก รูปแบบ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ จะปรากฏขึ้น

 8. เลือกรูปแบบตัวเลข ฟอนต์ เส้นขอบ หรือการเติมที่คุณต้องการนำไปใช้เมื่อค่าในเซลล์ตรงกับเงื่อนไข จากนั้นคลิก ตกลง

  คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ รูปแบบที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ในกล่อง แสดงตัวอย่าง

คุณสามารถค้นหาค่าสูงสุดและต่ำสุดในช่วงของเซลล์ตามค่าตัดที่คุณระบุได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาสินค้าขายดีที่สุด 5 รายการในรายงานภูมิภาค สินค้าต่ำสุด 15% ในแบบสำรวจลูกค้า หรือเงินเดือนสูงสุด 25 คนแรกในแผนก

การจัดรูปแบบด่วน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิกที่ กฎอันดับแรก/สุดท้าย

  การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. เลือกคำสั่งที่คุณต้องการ เช่น รายการ 10 อันดับแรก หรือ 10% สุดท้าย

 4. ใส่ค่าที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือกรูปแบบ

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการกำหนดขอบเขตของเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable ได้โดยใช้ปุ่มตัวเลือก ใช้กฎการจัดรูปแบบกับ

การจัดรูปแบบขั้นสูง

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิกที่ จัดการกฎ กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก กฎใหม่ กล่องโต้ตอบ กฎการจัดรูปแบบใหม่ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าได้เลือกเวิร์กชีต ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีต และโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม

   3. เลือกกฎ แล้วคลิก แก้ไขกฎ กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้ นำกฎไปใช้กับ ถ้าต้องการเลือกเปลี่ยนเขตข้อมูลการกำหนดขอบเขตในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable โดย:

  • การเลือก:    ให้คลิก เซลล์เหล่านี้เท่านั้น

  • เขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน:    ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมดที่มีเขตข้อมูลเดียวกัน

  • เขตข้อมูลค่า:    ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมด

 5. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก จัดรูปแบบเฉพาะค่าที่อยู่ในอันดับแรกหรืออันดับท้าย

 6. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องรายการ จัดรูปแบบค่าที่อยู่ในอันดับ ให้เลือก บน หรือ ล่าง

 7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการระบุหมายเลขอันดับแรกหรืออันดับท้าย ให้ใส่หมายเลข แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย % ของช่วงที่เลือก ค่าที่ถูกต้องคือ 1 ถึง 1000

  • เมื่อต้องการระบุเปอร์เซ็นต์อันดับแรกหรืออันดับท้าย ให้ใส่หมายเลข แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย % ของช่วงที่เลือก ค่าที่ถูกต้องคือ 1 ถึง 100

 8. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนวิธีใช้รูปแบบสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable ที่มีการกำหนดขอบเขตตามเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน

  ตามค่าเริ่มต้น การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะยึดตามค่าที่มองเห็นได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกำหนดขอบเขตตามเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน แทนที่จะใช้ค่าที่มองเห็นได้ทั้งหมด คุณสามารถนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้กับแต่ละกลุ่มรวมของ

  • คอลัมน์และเขตข้อมูลของแถวพาเรนต์ โดยเลือก แต่ละกลุ่มคอลัมน์

  • แถวและเขตข้อมูลของคอลัมน์พาเรนต์ โดยเลือก แต่ละกลุ่มแถว

 9. เมื่อต้องการระบุรูปแบบ ให้คลิก รูปแบบ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ จะปรากฏขึ้น

 10. เลือกรูปแบบตัวเลข ฟอนต์ เส้นขอบ หรือการเติมที่คุณต้องการนำไปใช้เมื่อค่าในเซลล์ตรงกับเงื่อนไข จากนั้นคลิก ตกลง

  คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ รูปแบบที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ในกล่อง แสดงตัวอย่าง

คุณสามารถหาค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในช่วงของเซลล์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหาบุคคลากรที่มีผลงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยในการประเมินผลงานผลงานประจำปี หรือคุณสามารถค้นหาวัสดุที่ผลิตขึ้นที่ต่ำกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าในการจัดอันดับคุณภาพ

การจัดรูปแบบด่วน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิกที่ กฎอันดับแรก/สุดท้าย

  การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. เลือกคำสั่งที่คุณต้องการ เช่น สูงกว่าค่าเฉลี่ย หรือ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

 4. ใส่ค่าที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือกรูปแบบ

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการกำหนดขอบเขตของเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable ได้โดยใช้ปุ่มตัวเลือก ใช้กฎการจัดรูปแบบกับ

การจัดรูปแบบขั้นสูง

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิกที่ จัดการกฎ กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก กฎใหม่ กล่องโต้ตอบ กฎการจัดรูปแบบใหม่ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าได้เลือกเวิร์กชีต ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีต และโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม

   3. เลือกกฎ แล้วคลิก แก้ไขกฎ กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้ นำกฎไปใช้กับ ถ้าต้องการเลือกเปลี่ยนการกำหนดขอบเขตสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable โดย:

  • การเลือก:    ให้คลิก เซลล์เหล่านี้เท่านั้น

  • เขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน:    ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมดที่มีเขตข้อมูลเดียวกัน

  • เขตข้อมูลค่า:    ให้คลิก เซลล์ <เขตข้อมูลค่า> ทั้งหมด

 5. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก จัดรูปแบบเฉพาะค่าที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

 6. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องรายการ จัดรูปแบบเฉพาะค่าที่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการจัดรูปแบบเซลล์ที่มีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับเซลล์ทั้งหมดในช่วง ให้เลือก สูงกว่า หรือ ต่ำกว่า

  • ถ้าต้องการจัดรูปแบบเซลล์ที่มีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่ง สอง หรือสามค่าสำหรับเซลล์ทั้งหมดในช่วง ให้เลือกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 7. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนวิธีใช้รูปแบบสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable ที่มีการกำหนดขอบเขตตามเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน

  ตามค่าเริ่มต้น การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะยึดตามค่าที่มองเห็นได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกำหนดขอบเขตตามเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน แทนที่จะใช้ค่าที่มองเห็นได้ทั้งหมด คุณสามารถนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้กับแต่ละกลุ่มรวมของ

  • คอลัมน์และเขตข้อมูลของแถวพาเรนต์ โดยเลือก แต่ละกลุ่มคอลัมน์

  • แถวและเขตข้อมูลของคอลัมน์พาเรนต์ โดยเลือก แต่ละกลุ่มแถว

 8. คลิก รูปแบบ เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

 9. เลือกรูปแบบตัวเลข ฟอนต์ เส้นขอบ หรือการเติมที่คุณต้องการนำไปใช้เมื่อค่าในเซลล์ตรงกับเงื่อนไข จากนั้นคลิก ตกลง

  คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ รูปแบบที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ในกล่อง แสดงตัวอย่าง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถจัดรูปแบบตามเงื่อนไขกับเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าของรายงาน PivotTable ตามค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือค่าที่ซ้ำกันได้

ในตัวอย่างที่แสดงนี้ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะใช้บนคอลัมน์ ผู้สอน เพื่อค้นหาผู้สอนที่สอนหลายชั้นเรียน (ชื่อผู้สอนที่ซ้ำกันจะถูกเน้นเป็นสีชมพูกุหลาบ) ค่าเกรดที่พบเพียงครั้งเดียวในคอลัมน์ เกรด (ค่าที่ไม่ซ้ำกัน) จะถูกเน้นเป็นสีเขียว

ค่าที่ซ้ำกันในคอลัมน์ C จะเป็นสีดอกกุหลาบ ส่วนค่าที่ไม่ซ้ำกันในคอลัมน์ D จะเป็นสีเขียว

การจัดรูปแบบด่วน

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิกที่ เน้นกฎของเซลล์

  การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. เลือก ค่าที่ซ้ำกัน

 4. ใส่ค่าที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือกรูปแบบ

การจัดรูปแบบขั้นสูง

 1. เลือกเซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในช่วง ตาราง หรือรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิกที่ จัดการกฎ กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก กฎใหม่ กล่องโต้ตอบ กฎการจัดรูปแบบใหม่ จะปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบว่าได้เลือกเวิร์กชีต ตาราง หรือรายงาน PivotTable ที่ถูกต้องในกล่องรายการ แสดงกฎการจัดรูปแบบสำหรับ

   2. อีกทางหนึ่งคือ เปลี่ยนช่วงของเซลล์โดยคลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม ในกล่อง นำไปใช้กับ เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราวโดยการเลือกช่วงของเซลล์ใหม่ในเวิร์กชีต และโดยการเลือก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปภาพปุ่ม

   3. เลือกกฎ แล้วคลิก แก้ไขกฎ กล่องโต้ตอบ แก้ไขกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ ให้คลิก จัดรูปแบบเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำหรือค่าที่ซ้ำ

 5. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในกล่องรายการ จัดรูปแบบทั้งหมด เลือก ไม่ซ้ำกัน หรือ ซ้ำกัน

 6. คลิก รูปแบบ เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

 7. เลือกรูปแบบตัวเลข ฟอนต์ เส้นขอบ หรือการเติมที่คุณต้องการนำไปใช้เมื่อค่าในเซลล์ตรงกับเงื่อนไข จากนั้นคลิก ตกลง

  คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ รูปแบบที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ในกล่อง แสดงตัวอย่าง

ถ้าคุณต้องการนำไปใช้ที่มีอยู่แล้วจัดรูปแบบลักษณะไปยังข้อมูลใหม่ หรืออื่น ๆ บนแผ่นงานของคุณ คุณสามารถใช้ตัวคัดวางรูปแบบ เพื่อคัดลอกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปยังข้อมูลนั้น

 1. คลิกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการคัดลอก

 2. คลิก หน้าแรก > ตัวคัดวางรูปแบบ

  ปุ่ม คัดลอกและวาง บนแท็บ หน้าแรก

  ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นแปรงทาสี

  เคล็ดลับ: คุณสามารถดับเบิลคลิกที่ ตัวคัดวางรูปแบบ ถ้าคุณต้องการใช้แปรงทาสีเพื่อวางการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขลงในเซลล์อื่นต่อไป

 3. เมื่อต้องการวางการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ลากแปรงทาสีข้ามเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 4. เมื่อต้องการหยุดใช้แปรงทาสี ให้กด Esc

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้สูตรในกฎที่นำไปใช้กับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คุณอาจต้องปรับการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์และแบบสัมบูรณ์ในสูตรหลังจากที่วางการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขแล้ว.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สลับระหว่างการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ แบบสัมบูรณ์ และแบบผสม

ล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในแผ่นงาน   

 • บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > ล้างกฎ > ล้างกฎจากทั้งแผ่นงาน

ล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในช่วง ตาราง หรือใน PivotTable   

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือ PivotTable ที่คุณต้องการล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข >ล้างกฎ

 3. คลิก เซลล์ที่เลือก, ตารางนี้ หรือ PivotTable นี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้เลือกไว้

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในศูนย์ข้อมูลชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเราสามารถปรับปรุง Excel รุ่นถัดไปหรือไม่ ถ้าใช่ โปรดลองดูหัวข้อที่ข้อความเสียงของผู้ใช้ Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ใช้สูตรเพื่อนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

จัดการสำคัญกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×