เพิ่ม หรือเอาข้อคิดเห็น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อคิดเห็นถูกบันทึกย่อที่คุณสามารถแนบ ลงในสไลด์ หรือลงในข้อความวัตถุ บนสไลด์ ใช้ข้อคิดเห็น เมื่อคุณต้องการให้ผู้ตรวจทาน และให้คำติชมเกี่ยวกับงานนำเสนอที่คุณสร้างขึ้น หรือ เมื่อผู้ร่วมงานขอให้คำติชมของคุณกับงานนำเสนอ

เพิ่มข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ในมุมมองปกติ คลิกภาพนิ่งคุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความหรือตัววัตถุ บนสไลด์

  คลิกข้อความหรือวัตถุ

  เพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสไลด์

  คลิกที่ใดก็ได้บนสไลด์

 3. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก ข้อคิดเห็นใหม่

  แท็บรีวิว

 4. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แล้ว คลิ กนอกกล่องข้อคิดเห็น

  เมื่อต้องการดูข้อคิดเห็น คลิกรูปขนาดย่อข้อคิดเห็นบนสไลด์

แก้ไขข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ในมุมมองปกติ คลิกภาพนิ่งคุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. คลิกรูปขนาดย่อข้อคิดเห็นบนสไลด์ที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น คลิกข้อคิดเห็นคุณต้องการ แก้ไข แล้วคลิกอีกครั้งเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกตอบกลับ ตอบกลับข้อคิดเห็น

  เคล็ดลับ:    เลือกรูปขนาดย่อข้อคิดเห็นบนสไลด์เพื่อดูข้อคิดเห็นสอดคล้องกันในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

ย้ายข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ในมุมมองปกติ คลิกภาพนิ่งคุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. เลือก และลากรูปขนาดย่อข้อคิดเห็นไปยังตำแหน่งต่าง ๆ บนสไลด์เดียวกัน

ลบข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ในมุมมองปกติ คลิกภาพนิ่งคุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. คลิกรูปขนาดย่อข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบ

 3. บนแท็บรีวิว คลิกลบ แล้วคลิกลบ อีก หรือเลือกตัวเลือกที่จะลบทั้งหมดข้อคิดเห็น บนสไลด์ หรือ ในงานนำเสนอ

  เลือกลบ

  เคล็ดลับ:    คุณยังสามารถลบข้อคิดเห็นได้ ด้วยการกดแป้น Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกข้อคิดเห็น จากนั้น คลิกลบ

แสดง หรือซ่อนข้อคิดเห็น

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. บนแท็บรีวิว คลิกแสดงข้อคิดเห็น

  เลือกแสดงข้อคิดเห็น

เพิ่มข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บที่มีชื่อสไลด์ และ แท็บที่มีชื่อเค้าร่าง ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความหรือตัววัตถุ บนสไลด์

  คลิกข้อความหรือวัตถุ

  เพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสไลด์

  คลิกที่ใดก็ได้บนสไลด์

 3. ในแท็บ รีวิว ภายใต้ ข้อคิดเห็น ให้คลิก ใหม่

  แท็บ รีวิว กลุ่ม ข้อคิดเห็น ใน PowerPoint

 4. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แล้ว คลิ กนอกกล่องข้อคิดเห็น

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูข้อคิดเห็น คลิกรูปขนาดย่อข้อคิดเห็นบนสไลด์

แก้ไขข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกภาพนิ่งที่ มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกแท็บ สไลด์  แท็บสไลด์ จากนั้นคลิกที่สไลด์หนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บที่มีชื่อสไลด์ และ แท็บที่มีชื่อเค้าร่าง  หรือ สไลด์ แท็บสไลด์ และแท็บไอคอน เค้าร่าง แท็บเค้าร่าง

 2. คลิกรูปขนาดย่อข้อคิดเห็นบนสไลด์ที่คุณต้องการแก้ไข

 3. บนแท็บรีวิว ภายใต้ข้อคิดเห็น คลิกแก้ไข

  แท็บ รีวิว กลุ่ม ข้อคิดเห็น ใน PowerPoint

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถแก้ไขข้อคิดเห็น โดยดับเบิลคลิกที่รูปขนาดย่อข้อคิดเห็น

ย้ายข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกภาพนิ่งที่ มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกแท็บ สไลด์  แท็บสไลด์ จากนั้นคลิกที่สไลด์หนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บที่มีชื่อสไลด์ และ แท็บที่มีชื่อเค้าร่าง  หรือ สไลด์ แท็บสไลด์ และแท็บไอคอน เค้าร่าง แท็บเค้าร่าง

 2. เลือก และลากรูปขนาดย่อข้อคิดเห็นไปยังตำแหน่งอื่น

ลบข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกภาพนิ่งที่ มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกแท็บ สไลด์  แท็บสไลด์ จากนั้นคลิกที่สไลด์หนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณจะเห็นแท็บที่มีชื่อ แท็บที่มีชื่อสไลด์ และ แท็บที่มีชื่อเค้าร่าง  หรือ สไลด์ แท็บสไลด์ และแท็บไอคอน เค้าร่าง แท็บเค้าร่าง

 2. คลิกรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบ

 3. บนแท็บรีวิว ภายใต้ข้อคิดเห็น คลิกลบ แล้ว คลิ กลบข้อคิดเห็น

  แท็บ รีวิว กลุ่ม ข้อคิดเห็น ใน PowerPoint

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถลบข้อคิดเห็นได้ โดยกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกข้อคิดเห็น จากนั้น คลิกลบข้อคิดเห็น

แสดง หรือซ่อนข้อคิดเห็น

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. บนแท็บรีวิว ภายใต้ข้อคิดเห็น คลิกแสดง

  แท็บ รีวิว กลุ่ม ข้อคิดเห็น ใน PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

รวมงานนำเสนอที่สอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×