เพิ่ม หรือเปลี่ยนคีย์หลักของตารางใน Access

เพิ่ม หรือเปลี่ยนคีย์หลักของตารางใน Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คีย์หลักคือ เขตข้อมูลหรือชุดของเขตข้อมูลที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันตลอดทั่วทั้งตาราง สามารถใช้การอ้างอิงระเบียนทั้งหมด ค่าของคีย์เนื่องจากแต่ละระเบียนที่มีค่าแตกต่างกันสำหรับปุ่ม แต่ละตารางสามารถมีคีย์หลักหนึ่งเท่านั้น Access สามารถโดยอัตโนมัติสร้างเขตข้อมูลคีย์หลักสำหรับคุณเมื่อคุณสร้างตาราง หรือคุณสามารถระบุเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นคีย์หลักออก บทความนี้อธิบายวิธี และทำไมการใช้คีย์หลักออก

เมื่อต้องการตั้งค่าคีย์หลักของตาราง ให้เปิดตารางในมุมมองออกแบบ เลือกเขตข้อมูล (หรือหลายเขตข้อมูล) ที่คุณต้องการใช้ จากนั้นบน Ribbon ให้คลิก คีย์หลัก

หมายเหตุ: บทความนี้มีไว้สำหรับใช้กับฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access เท่านั้น Access จัดการกับคีย์หลักสำหรับตารางใหม่ใน Access web apps และฐานข้อมูลเว็บโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะสามารถแทนคีย์หลักแบบอัตโนมัติเหล่านี้ เราไม่แนะนำให้ คุณทำ

ในบทความนี้

ภาพรวมของคีย์หลักใน Access

ตั้งค่าคีย์หลักโดยใช้เขตข้อมูลที่คุณมีอยู่ใน Access

เอาคีย์หลัก

วิธีเปลี่ยนคีย์หลักใน Access

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวมของคีย์หลักใน Access

Access ใช้เขตข้อมูลคีย์หลักเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายตาราง และรวมข้อมูลในแบบที่สื่อความหมายอย่างรวดเร็ว คุณสามารถรวมเขตข้อมูลคีย์หลักในตารางอื่น ๆ ในการอ้างอิงไปยังตารางที่เป็นแหล่งข้อมูลของคีย์หลัก ในตารางเหล่านั้นอื่น ๆ เขตข้อมูลจะเรียกว่าคีย์ ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูล ID ลูกค้าในตารางลูกค้าอาจปรากฏขึ้นในตารางใบสั่งซื้อ ในตารางลูกค้า จะเป็นคีย์หลักนั้น ในตารางใบสั่งซื้อ เรียกว่า foreign key Foreign key กล่าว เป็นคีย์หลักของตารางอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล

คีย์หลักและคีย์นอกแสดงแผ่นข้อมูล Access สองรายการ

1. คีย์หลัก

2. Foreign Key

ถ้าคุณกำลังย้ายข้อมูลที่มีอยู่ไปยังฐานข้อมูลหนึ่ง คุณอาจมีเขตข้อมูลที่คุณสามารถใช้เป็นคีย์หลักอยู่แล้ว บ่อยครั้งที่หมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำกัน เช่น หมายเลข ID เลขลำดับ หรือโค้ด จะถูกใช้เป็นคีย์หลักในตาราง ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีตารางลูกค้าโดยที่ลูกค้าแต่ละรายจะมีหมายเลข ID ลูกค้าที่ไม่ซ้ำกัน เขตข้อมูล ID ลูกค้าก็เป็นคีย์หลัก

Access จะสร้างดัชนีสำหรับคีย์หลักโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้คิวรีและการดำเนินการอื่นๆ รวดเร็วขึ้น Access ยังทำให้ทุกระเบียนมีค่าที่อยู่ในเขตข้อมูลคีย์หลัก และเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน

เมื่อคุณสร้างตารางใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล Access สร้างคีย์หลักสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ และกำหนดชื่อเขตข้อมูล "ID" และชนิดข้อมูล AutoNumber

คีย์หลักที่ดีมีลักษณะอย่างไร

เขตข้อมูลที่ดีที่เหมาะจะเป็นคีย์หลักจะมีคุณลักษณะหลายประการดังนี้

 • ระบุแต่ละแถวโดยไม่ซ้ำกัน

 • ไม่เคยมีค่าว่าง หรือ Null กล่าวคือ ต้องมีค่าบรรจุอยู่เสมอ

 • ค่าในเขตข้อมูลคีย์หลักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง (ให้ดีที่สุดคือ ไม่เปลี่ยนแปลงเลย)

ถ้าคุณไม่สามารถระบุคีย์ดี สร้างเขตข้อมูล AutoNumber เพื่อใช้เป็นคีย์ เขตข้อมูล AutoNumber สร้างค่าสำหรับตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อระเบียนแต่ละรายการจะถูกบันทึกครั้งแรก ดังนั้น เขตข้อมูล AutoNumber ตรงกับลักษณะสามทั้งหมดของคีย์หลักดี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเขตข้อมูล AutoNumber ดูบทความเพิ่มเขตข้อมูล AutoNumber เป็นคีย์หลัก

คีย์หลัก AutoNumber แสดงเป็น ID ในมุมมอง ออกแบบ ของตาราง Access

เขตข้อมูล AutoNumber สร้างคีย์หลักที่ดีได้

ตัวอย่างของคีย์หลักที่ไม่ดี

เขตข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ขาดลักษณะหนึ่งข้อหรือหลายข้อของเขตข้อมูลที่จะเป็นคีย์หลักที่ดีนั้นถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นคีย์หลัก นี่คือตัวอย่างบางส่วนของเขตข้อมูลที่จะเป็นคีย์หลักที่ไม่ดีในตารางที่ติดต่อ พร้อมกับเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นตัวเลือกที่ไม่เหมาะสม

คีย์หลักที่ไม่ดี

เหตุผล

ชื่อส่วนบุคคล

อาจซ้ำกันได้และอาจเปลี่ยนแปลงได้

หมายเลขโทรศัพท์

มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่อีเมล

มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง

รหัสไปรษณีย์

อาจมีหลายคนใช้รหัสไปรษณีย์เดียวกัน

รวมข้อเท็จจริงกับตัวเลข

ส่วนข้อเท็จจริงนั้นอาจเปลี่ยนไป ทำให้เกิดภาระการซ่อมบำรุงได้ สามารถนำไปสู่ความสับสนได้ ถ้าส่วนข้อเท็จจริงนั้นถูกทำซ้ำเป็นเขตข้อมูลที่แยกจากกัน ตัวอย่างเช่น การรวมเมืองและเพิ่มค่าตัวเลขเข้าไว้ด้วยกัน (เช่น NEWYORK0579) จะเป็นตัวเลือกที่ไม่เหมาะสมได้ ถ้าเมืองถูกเก็บไว้เป็นเขตข้อมูลด้วย

หมายเลขประกันสังคม

 • เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและไม่อนุญาตให้ใช้ในหน่วยงานของรัฐและองค์กรบางแห่ง

 • บางคนก็ไม่มีหมายเลขประกันสังคม

 • ตลอดช่วงชีวิตบุคคลหนึ่งอาจมีหมายเลขประกันสังคมได้มากกว่าหนึ่งหมายเลข

คีย์ผสม กล่าวคือใช้หลายเขตข้อมูลรวมกันเป็นคีย์หลัก

ในบางกรณี คุณต้องการใช้เขตข้อมูลในตารางอย่าง น้อยสองเป็นคีย์หลัก ตัวอย่าง ตารางที่มีรายละเอียดใบสั่งซื้อที่เก็บรายการสำหรับใบสั่งซื้ออาจใช้เขตข้อมูลที่สองในคีย์หลักของ: ID ใบสั่งซื้อและ id ผลิตภัณฑ์ คีย์ที่มีเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งจะเรียกว่าคีย์ผสม

ตั้งค่าคีย์หลักโดยใช้เขตข้อมูลที่คุณมีอยู่ใน Access

เพื่อให้คีย์หลักทำงานได้ดี เขตข้อมูลนี้จะต้องระบุแต่ละแถวได้โดยไม่ซ้ำกัน จะต้องไม่เป็นค่าว่างหรือค่า Null และค่านั้นจะต้องแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง (ไม่เปลี่ยนแปลงเลยจะดีที่สุด) วิธีตั้งค่าคีย์หลัก ดังนี้

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่คุณต้องการตั้งค่าคีย์หลัก แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างนำทาง ให้กด F11 เพื่อแสดง

 3. เลือกหนึ่งเขตข้อมูลหรือหลายเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นคีย์หลัก

  เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลเดียว ให้คลิกตัวเลือกแถวสำหรับเขตข้อมูลที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งเพื่อสร้างคีย์ผสม CTRL ค้างไว้แล้ว คลิกตัวเลือกแถวสำหรับแต่ละเขตข้อมูล

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกที่ คีย์หลัก

  กลุ่มเครื่องมือบนแท็บออกแบบ

  ตัวบ่งชี้คีย์จะถูกเพิ่มลงที่ด้านซ้ายของหนึ่งเขตข้อมูลหรือหลายเขตข้อมูลที่คุณได้ระบุให้เป็นคีย์หลัก

เอาคีย์หลักใน Access

เมื่อคุณเอาคีย์หลักออก เขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่ใช้เป็นคีย์หลักก่อนหน้าจะไม่ได้เป็นตัวหลักในการระบุระเบียนอีกต่อไป

การเอาคีย์หลักออกไม่ได้หมายความว่าจะลบเขตข้อมูลนั้นออกจากตารางของคุณ แต่จะเอาดัชนีที่สร้างขึ้นสำหรับคีย์หลักออกนั่นเอง

 1. ก่อนที่คุณสามารถเอาคีย์หลัก คุณต้องแน่ใจว่า ไม่ได้เข้าร่วมในความสัมพันธ์ของตารางใด ๆ ถ้าคุณพยายามเอาคีย์หลักที่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อย่าง น้อยหนึ่ง Access เตือนคุณว่า คุณต้องลบความสัมพันธ์แรก

  เมื่อต้องการลบความสัมพันธ์ของตาราง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:   

  1. ถ้าตารางที่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ของตารางจะเปิด ปิดเหล่านั้น คุณไม่สามารถลบความสัมพันธ์ของตารางระหว่างตารางที่เปิดอยู่

  2. บนด้านเครื่องมือฐานข้อมูล tab ในกลุ่มความสัมพันธ์ คลิกความสัมพันธ์

   รูป Ribbon ของ Access

  3. ถ้าไม่เห็น บนตารางที่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ของตารางดีไซน์ tab ในกลุ่มความสัมพันธ์ คลิกแสดงตาราง

  4. เลือกตารางเพิ่มลงในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง จากนั้นคลิกเพิ่ม และคลิกปิด

   กลุ่มความสัมพันธ์ของแท็บออกแบบ Ribbon

  5. คลิกเส้นความสัมพันธ์ของตารางสำหรับความสัมพันธ์ของตารางที่คุณต้องการลบ (เส้นนี้จะกลายเป็นเส้นที่หนาเมื่อถูกเลือก) จากนั้นให้กดแป้น DELETE

  6. บนด้านดีไซน์ tab ในความสัมพันธ์ จัดกลุ่ม คลิกปิด

 2. หลังจากที่คุณลบความสัมพันธ์แล้ว ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเอาคีย์หลักออก แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างนำทาง ให้กด F11 เพื่อแสดง

 3. คลิกที่ตัวเลือกแถวของคีย์หลักปัจจุบัน

  โดยถ้าคีย์หลักประกอบด้วยเขตข้อมูลเดียว ให้คลิกตัวเลือกแถวของเขตข้อมูลนั้นเลย

  ถ้าคีย์หลักประกอบขึ้นจากหลายเขตข้อมูล ให้คลิกตัวเลือกแถวของเขตข้อมูลใดๆ ก็ได้ในคีย์หลักนั้น

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกที่ คีย์หลัก

  ตัวบ่งชี้คีย์จะถูกเอาออกจากเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่ก่อนหน้านี้คุณได้ระบุให้เป็นคีย์หลัก

หมายเหตุ: เมื่อคุณบันทึกตารางใหม่โดยไม่มีการตั้งค่าคีย์หลัก Access จะพร้อมท์ให้คุณสร้างคีย์หลัก ถ้าคุณคลิก ใช่ Access จะสร้างเขตข้อมูล ID ที่ใช้ชนิดข้อมูล AutoNumber เพื่อให้ค่าที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละระเบียน ถ้าตารางของคุณใส่เขตข้อมูล AutoNumber ไว้อยู่แล้ว Access จะใช้เขตข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นคีย์หลัก

วิธีเปลี่ยนคีย์หลักใน Access

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนคีย์หลักของตาราง คุณสามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เอาคีย์หลักที่มีอยู่แล้วให้ใช้คำแนะนำในส่วนเอาคีย์หลักออก

 2. ตั้งค่าคีย์หลักให้ใช้คำแนะนำในส่วนการตั้งค่าคีย์หลัก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลและเลือกคีย์หลักเหมาะสม ดูบทความ:

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×