เพิ่มเส้นแนวโน้มหรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้กับแผนภูมิ

เพิ่มเส้นแนวโน้มหรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้กับแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการแสดงแนวโน้มข้อมูลหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนในแผนภูมิที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถเพิ่มเส้นแนวโน้ม นอกจากนี้คุณสามารถขยายเส้นแนวโน้มเกินข้อมูลจริงของคุณเพื่อช่วยในการทำนายค่าในอนาคต ตัวอย่าง คาดการณ์เส้นแนวโน้มเชิงเส้นต่อไปนี้สองไตรมาสจน และชัดเจนแสดงแนวโน้มเอ็กซ์โพขึ้นซึ่งมีลักษณะสัญญาเพื่อหายอดขายในอนาคต

แผนภูมิที่มีเส้นแนวโน้ม

คุณสามารถเพิ่มเส้นแนวโน้ม กับแผนภูมิ 2 มิติที่ไม่ได้ซ้อน รวมถึงพื้นที่ แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิกระจาย และแผนภูมิฟอง

คุณไม่สามารถเพิ่มเส้นแนวโน้ม ไปที่แบบเรียงซ้อน สามมิติ แผนภูมิเรดาร์ แผนภูมิวงกลม พื้นผิว หรือแผน ภูมิโดนัท

เพิ่มเส้นแนวโน้ม

 1. ในแผนภูมิของคุณ ให้คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

  เส้นแนวโน้มจะเริ่มจากจุดข้อมูลแรกของชุดข้อมูลที่คุณเลือก

 2. คลิกปุ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ถัดจากมุมบนขวาบนของแผนภูมิ

 3. ทำเครื่องหมายที่กล่อง เส้นแนวโน้ม

 4. เมื่อต้องการเลือกชนิดของเส้นแนวโน้มต่างๆ ให้คลิกที่ลูกศรถัดจาก เส้นแนวโน้ม แล้วคลิก เอ็กซ์โพเนนเชียล การพยากรณ์เชิงเส้น หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองช่วงเวลา สำหรับเส้นแนวโน้มเพิ่มเติม ให้คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 5. ถ้าคุณเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบเส้นแนวโน้ม แล้วเลือก ตัวเลือกเส้นแนวโน้ม

  บานหน้าต่าง จัดรูปแบบเส้นแนวโน้ม

  • ถ้าคุณเลือก โพลิโนเมียล ให้ใส่เลขยกกำลังสูงสุดสำหรับตัวแปรอิสระในกล่อง ลำดับ

  • ถ้าคุณเลือก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ให้ใส่จำนวนช่วงเวลาที่จะใช้เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกล่อง คาบเวลา

เคล็ดลับ: เส้นแนวโน้มจะเที่ยงตรงที่สุด เมื่อค่า R-squared (ตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 1 ที่แสดงค่าประมาณความใกล้เคียงของเส้นแนวโน้มที่สอดคล้องกับข้อมูลจริงของคุณ) มีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ 1 เมื่อคุณเพิ่มเส้นแนวโน้มให้กับข้อมูลของคุณ Excel จะคำนวณค่า R-squared ให้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถแสดงค่านี้ในแผนภูมิของคุณโดยการทำเครื่องหมายที่กล่อง แสดงค่า R-squared บนแผนภูมิ (บานหน้าต่าง จัดรูปแบบเส้นแนวโน้ม แล้วเลือก ตัวเลือกเส้นแนวโน้ม)

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเส้นแนวโน้มทั้งหมดในส่วนด้านล่าง

ใช้ชนิดของเส้นแนวโน้มนี้เพื่อสร้างเส้นตรงแบบ Best-fit สำหรับชุดข้อมูลเชิงเส้นธรรมดา ถ้ารูปแบบของจุดข้อมูลมีลักษณะเหมือนกับเส้นตรง ข้อมูลของคุณจะเป็นแบบเชิงเส้น โดยทั่วไป เส้นแนวโน้มเชิงเส้นจะแสดงว่าค่าข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอัตราคงที่

เส้นแนวโน้มเชิงเส้นจะใช้สมการนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดของเส้นตรง ดังนี้

สมการ

โดยที่ m คือค่าความชันและ b คือจุดตัดแกน

เส้นแนวโน้มเชิงเส้นต่อไปนี้แสดงยอดขายตู้เย็นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในในช่วงเวลา 8 ปี โปรดสังเกตค่า R-squared (ตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 1 ที่แสดงค่าที่ประมาณของเส้นแนวโน้มว่าสอดคล้องกับข้อมูลจริงของคุณใกล้เคียงเพียงใด) เป็น 0.9792 ซึ่งเป็นความเหมาะสมของเส้นกับข้อมูล

แผนภูมิกระจายแบบมีเส้นแนวโน้มเชิงเส้น

เส้นแนวโน้มนี้มีประโยชน์ในกรณีที่อัตราการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วแล้วจึงอยู่ในระดับคงที่ ซึ่งจะแสดงเส้นโค้งแบบ Best-fit เส้นแนวโน้มลอการิทึมสามารถใช้ได้ทั้งค่าลบและค่าบวก

เส้นแนวโน้มลอการิทึมจะใช้สมการนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดของจุดต่างๆ ดังนี้

สมการ

โดยที่ c และ b เป็นค่าคงที่ และ ln เป็นฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ

เส้นแนวโน้มลอการิทึมต่อไปนี้จะแสดงการทำนายการเพิ่มจำนวนของประชากรสัตว์ในพื้นที่ที่จำกัด โดยจำนวนประชากรจะเริ่มคงที่เมื่อพื้นที่ว่างสำหรับสัตว์ลดน้อยลง โปรดสังเกตว่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.933 ซึ่งหมายถึงเส้นแนวโน้มแทนข้อมูลได้ค่อนข้างดี

แผนภูมิกระจายแบบมีเส้นแนวโน้มลอการิทึม

เส้นแนวโน้มนี้จะมีประโยชน์ในกรณีที่ข้อมูลของคุณมีความผันผวน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณวิเคราะห์กำไรและขาดทุนในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ลำดับของโพลิโนเมียลสามารถกำหนดได้จากจำนวนการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลหรือจากจำนวนโค้ง (นูนและเว้า) ที่ปรากฏในเส้นโค้ง โดยทั่วไปแล้ว เส้นแนวโน้มโพลิโนเมียลลำดับ 2 จะมีจำนวนโค้งนูนหรือเว้าเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ลำดับ 3 จะมีจำนวนโค้งนูนหรือเว้าหนึ่งหรือสองครั้ง และลำดับ 4 จะมีจำนวนโค้งนูนหรือเว้าได้ถึงสามครั้ง

เส้นแนวโน้มโพลิโนเมียลหรือเส้นแนวโน้มที่เป็นเส้นโค้งจะใช้สมการนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดของจุดต่างๆ ดังนี้

สมการ

โดยที่bและ ตัวแปร เป็นค่าคง

เส้นแนวโน้มโพลิโนเมียลลำดับ 2 (นูนหนึ่งครั้ง) ต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วในการขับขี่และเชื้อเพลิงที่ใช้ โปรดสังเกตว่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.979 ซึ่งใกล้เคียงกับ 1 ดังนั้นเส้นจึงเหมาะสมต่อข้อมูล

แผนภูมิกระจายแบบมีเส้นแนวโน้มโพลิโนเมียล

เส้นแนวโน้มนี้จะมีประโยชน์สำหรับชุดข้อมูลที่เปรียบเทียบการวัดที่เพิ่มขึ้นในอัตราใดอัตราหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งจะแสดงเส้นโค้ง ตัวอย่างเช่น การเร่งความเร็วของรถแข่งในช่วงเวลา 1 วินาที คุณไม่สามารถสร้างเส้นแนวโน้มเลขยกกำลังได้ ถ้าข้อมูลของคุณมีค่าที่เป็นศูนย์หรือติดลบ

เส้นแนวโน้มเลขยกกำลังจะใช้สมการนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดของจุดต่างๆ ดังนี้

สมการ

โดยที่ c และ b เป็นค่าคงที่

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานเมื่อข้อมูลของคุณมีค่าเป็นลบหรือเป็นศูนย์

แผนภูมิการวัดระยะทางต่อไปนี้จะแสดงระยะทางเป็นเมตรต่อวินาที เส้นแนวโน้มเลขยกกำลังแสดงถึงการเร่งความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โปรดสังเกตว่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.986 ซึ่งหมายถึงเส้นแนวโน้มแทนข้อมูลได้เกือบสมบูรณ์

แผนภูมิกระจายแบบมีเส้นแนวโน้มเลขยกกำลัง

เส้นแนวโน้มนี้จะมีประโยชน์ในกรณีที่ค่าข้อมูลต่างๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในอัตราที่เพิ่มขึ้นคงที่ ซึ่งจะแสดงเส้นโค้ง คุณไม่สามารถสร้างเส้นแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียลได้ ถ้าข้อมูลของคุณมีค่าที่เป็นศูนย์หรือติดลบ

เส้นแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียลจะใช้สมการนี้เพื่อคำนวณกำลังสองน้อยที่สุดของจุดต่างๆ ดังนี้

สมการ

โดยที่ c และ b เป็นค่าคงที่ และ e เป็นฐานของลอการิทึมธรรมชาติ

เส้นแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียลต่อไปนี้จะแสดงปริมาณคาร์บอน 14 ของวัตถุหนึ่งที่ลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น โปรดสังเกตว่าค่า R-squared มีค่า 0.990 ซึ่งหมายความว่าเส้นแนวโน้มลงตัวกับข้อมูลได้เกือบสมบูรณ์

แผนภูมิที่มีเส้นแนวโน้มเอ็กซโปแนนเชียล

เส้นแนวโน้มนี้จะทำให้ความผันผวนในข้อมูลมีเท่าๆ กัน เพื่อแสดงรูปแบบหรือแนวโน้มให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้จำนวนจุดข้อมูลเฉพาะ (ตั้งค่าด้วยตัวเลือก คาบเวลา) แล้วหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขเหล่านั้น และใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นจุดๆ หนึ่งในเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ถ้าตั้งค่า คาบเวลา เป็น 2 ค่าเฉลี่ยของจุดข้อมูลสองจุดแรกจะถูกใช้เป็นจุดแรกในเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ส่วนค่าเฉลี่ยของจุดข้อมูลที่สองและที่สามจะถูกใช้เป็นจุดที่สองในเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นต้น

เส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้สมการดังนี้

สมการ

จำนวนของจุดในเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเท่ากับจำนวนรวมของจุดในชุดข้อมูล ลบกับจำนวนที่คุณระบุสำหรับช่วงเวลา

ในแผนภูมิกระจาย เส้นแนวโน้มจะขึ้นอยู่กับลำดับของค่า x ในแผนภูมิ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า เรียงลำดับค่า x ก่อนที่คุณจะเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่อไปนี้จะแสดงรูปแบบในจำนวนบ้านที่ขายในช่วง 26 สัปดาห์

แผนภูมิกระจายแบบมีเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ดูเพิ่มเติม

สร้างแผนภูมิตั้งแต่ต้นจนจบ

สร้างแผนภูมิผสมที่มีแกนทุติยภูมิ

เลือกข้อมูลสำหรับแผนภูมิ

จัดรูปแบบแผนภูมิของคุณ

เพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงในแผนภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×