เพิ่มหมายเลขสไลด์ หมายเลขหน้า หรือวันที่และเวลา

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขสไลด์ หมายเลขหน้าบันทึกย่อ และวันที่และเวลาให้กับงานนำเสนอของคุณ

ท้ายกระดาษสไลด์

1. วันที่และเวลา

2. หมายเลขสไลด์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้ดู เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษลงในสไลด์ของคุณ

เพิ่มหมายเลขสไลด์หรือหมายเลขหน้าบันทึกย่อ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

 2. ที่ด้านซ้ายของหน้าจอของคุณ ในบานหน้าต่างที่มีรูปขนาดย่อสไลด์ ให้คลิกรูปขนาดย่อสไลด์แรกในงานนำเสนอของคุณ

 3. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  แทรกแท็บ

 4. ในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มหมายเลขสไลด์ ให้คลิกแท็บ สไลด์ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย หมายเลขสไลด์

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้าให้กับบันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย ให้คลิกแท็บ บันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย จากนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หมายเลขหน้า

  กล่องโต้ตอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้าให้กับสไลด์ หน้าบันทึกย่อ หรือเอกสารประกอบคำบรรยายทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนหมายเลขสไลด์เริ่มต้น

คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขสไลด์เริ่มต้น ใส่หมายเลขเพียงหนึ่งสไลด์ หรือไม่ใส่หมายเลขสไลด์จากสไลด์แรก นี่คือวิธีการ

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม กำหนดเอง ให้คลิก ขนาดสไลด์ > ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

 2. ในกล่อง ขนาดสไลด์ ในรายการดรอปดาวน์ หมายเลขสไลด์จาก ให้เลือกหมายเลขเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

ใส่หมายเลขเพียงหนึ่งสไลด์หรือใส่หมายเลขสไลด์ทั้งหมดยกเว้นสไลด์แรก

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  แทรกแท็บ

 2. ในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิกแท็บ สไลด์

  กล่องโต้ตอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใส่หมายเลขสไลด์ที่คุณเลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หมายเลขสไลด์ จากนั้น คลิก นำไปใช้ ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการใส่หมายเลข

  • เมื่อต้องการใส่หมายเลขสไลด์ทั้งหมดยกเว้นสไลด์แรก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หมายเลขสไลด์ ให้เลือก ไม่แสดงบนสไลด์ชื่อเรื่อง จากนั้น คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดเรียงสไลด์ใหม่ในงานนำเสนอของคุณ ให้ดู เปลี่ยนลำดับของสไลด์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มวันที่และเวลา

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

 2. ที่ด้านซ้ายของหน้าจอของคุณ ในบานหน้าต่างที่มีรูปขนาดย่อสไลด์ ให้คลิกรูปขนาดย่อสไลด์แรกในงานนำเสนอของคุณ

 3. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วันที่และเวลา

 4. ในกล่อง หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มวันที่และเวลาลงในสไลด์ของคุณ ให้คลิกแท็บ สไลด์

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มวันที่และเวลาลงในหน้าบันทึกย่อหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ ให้คลิกแท็บบันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วันที่และเวลา จากนั้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการให้วันที่และเวลาแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันในแต่ละครั้งที่คุณเปิดหรือพิมพ์งานนำเสนอ ให้คลิก อัปเดตโดยอัตโนมัติ จากนั้น เลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่คุณต้องการ

  • ถ้าคุณต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเป็นวันที่แบบเจาะจง ให้คลิก คงที่ จากนั้นในกล่อง คงที่ ให้พิมพ์วันที่ที่คุณต้องการ

   โดยการตั้งค่าวันที่ในงานนำเสนอเพื่อให้เป็นแบบ คงที่ คุณสามารถ

 6. ถ้าคุณไม่ต้องการเพิ่มวันที่และเวลาลงในสไลด์ หน้าบันทึกย่อ หรือเอกสารประกอบคำบรรยายทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหมายเลขสไลด์หรือหมายเลขหน้าบันทึกย่อ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

 2. ที่ด้านซ้ายของหน้าจอของคุณ ในบานหน้าต่างที่มีรูปขนาดย่อสไลด์ ให้คลิกรูปขนาดย่อสไลด์แรกในงานนำเสนอของคุณ

 3. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หมายเลขสไลด์

  รูปแทรกแท็บ

  กลุ่ม ข้อความ อาจปรากฏขึ้นแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ PowerPoint ของคุณ

 4. ในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มหมายเลขสไลด์ ให้คลิกแท็บ สไลด์ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย หมายเลขสไลด์

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้าให้กับบันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย ให้คลิกแท็บ บันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย จากนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หมายเลขหน้า

 5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้าให้กับสไลด์ หน้าบันทึกย่อ หรือเอกสารประกอบคำบรรยายทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนหมายเลขสไลด์เริ่มต้น

คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขสไลด์เริ่มต้น ใส่หมายเลขเพียงหนึ่งสไลด์ หรือไม่ใส่หมายเลขสไลด์จากสไลด์แรก นี่คือวิธีการ

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่อง การตั้งค่าหน้ากระดาษ ในรายการดรอปดาวน์ หมายเลขสไลด์จาก ให้เลือกหมายเลขเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

ใส่หมายเลขเพียงหนึ่งสไลด์หรือใส่หมายเลขสไลด์ทั้งหมดยกเว้นสไลด์แรก

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หมายเลขสไลด์

  ในกลุ่มข้อความ

 2. ในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิกแท็บ สไลด์

  หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใส่หมายเลขสไลด์ที่คุณเลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หมายเลขสไลด์ จากนั้น คลิก นำไปใช้ ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการใส่หมายเลข

  • เมื่อต้องการใส่หมายเลขสไลด์ทั้งหมดยกเว้นสไลด์แรก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หมายเลขสไลด์ ให้เลือก ไม่แสดงบนสไลด์ชื่อเรื่อง จากนั้น คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดเรียงสไลด์ใหม่ในงานนำเสนอของคุณ ให้ดู เปลี่ยนลำดับของสไลด์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มวันที่และเวลา

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

 2. ที่ด้านซ้ายของหน้าจอของคุณ ในบานหน้าต่างที่มีรูปขนาดย่อสไลด์ ให้คลิกรูปขนาดย่อสไลด์แรกในงานนำเสนอของคุณ

 3. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วันที่และเวลา

 4. ในกล่อง หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มวันที่และเวลาลงในสไลด์ของคุณ ให้คลิกแท็บ สไลด์

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มวันที่และเวลาลงในหน้าบันทึกย่อหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ ให้คลิกแท็บบันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วันที่และเวลา จากนั้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการให้วันที่และเวลาแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันในแต่ละครั้งที่คุณเปิดหรือพิมพ์งานนำเสนอ ให้คลิก อัปเดตโดยอัตโนมัติ จากนั้น เลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่คุณต้องการ

  • ถ้าคุณต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเป็นวันที่แบบเจาะจง ให้คลิก คงที่ จากนั้นในกล่อง คงที่ ให้พิมพ์วันที่ที่คุณต้องการ

   โดยการตั้งค่าวันที่ในงานนำเสนอเพื่อให้เป็นแบบ คงที่ คุณสามารถ

 6. ถ้าคุณไม่ต้องการเพิ่มวันที่และเวลาลงในสไลด์ หน้าบันทึกย่อ หรือเอกสารประกอบคำบรรยายทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มสไลด์ใหม่ (นำไปใช้กับ PowerPoint 2007)

เพิ่ม จัดเรียง และลบสไลด์

แสดงหมายเลขสไลด์ดังกล่าวและหมายเลขรวมของสไลด์บนแต่ละสไลด์ (นำไปใช้กับ PowerPoint 2010)

เปลี่ยนแปลงลำดับของสไลด์ (นำไปใช้กับทั้ง PowerPoint 2007 และ 2010)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×