เพิ่มที่ติดต่อโดยอัตโนมัติสำหรับทุกคนที่คุณส่งข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บางครั้ง คุณส่งข้อความอีเมลไปยังบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในที่ติดต่อ Outlook ของคุณ ซึ่งอาจมีข้อความครั้งเดียวที่คุณใส่อยู่อีเมลในด้านการสำเนาถึง หรือกล่องสำเนาลับถึง หรือคุณไม่สามารถตอบกลับข้อความจากบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ

เมื่อคุณจำเป็นต้องค้นหาข้อมูลของบุคคลนั้นในภายหลัง คุณลักษณะ ที่ติดต่อที่แนะนำ ซึ่งเป็นคุณลักษณะใหม่ใน Microsoft Outlook 2010 สามารถช่วยคุณค้นหาบุคคลที่คุณเคยส่งข้อความอีเมลถึงก่อนหน้านี้ได้ ที่ติดต่อที่แนะนำ จะเก็บข้อมูลของทุกคนที่คุณส่งข้อความอีเมลถึงไว้โดยอัตโนมัติ แต่ไม่ได้เก็บไว้ในที่ติดต่อ Outlook ของคุณ

In this article

การค้นหาที่ติดต่อเมื่อเรียบเรียงข้อความ

การตรวจทานหรือการค้นหาที่ติดต่อที่แนะนำ

การตรวจทานที่ติดต่อที่แนะนำ

การค้นหาที่ติดต่อที่แนะนำ

การเพิ่มที่ติดต่อที่แนะนำลงในที่ติดต่อ Outlook ของคุณ

ความแตกต่างระหว่าง รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ กับ ที่ติดต่อที่แนะนำ

การเปิดหรือปิดใช้งานที่ติดต่อที่แนะนำ

การค้นหาที่ติดต่อเมื่อเรียบเรียงข้อความ

เมื่อคุณกำลังเรียบเรียงข้อความ คุณสามารถเลือกผู้รับจากโฟลเดอร์ ที่ติดต่อที่แนะนำ ได้

 1. ในหน้าต่างข้อความใหม่ ให้คลิก ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกชื่อ ภายใต้ สมุดรายชื่อ ให้คลิก ที่ติดต่อที่แนะนำ

 3. คลิกที่ติดต่อที่ต้องการ แล้วคลิก ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง

 4. คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังหน้าต่างข้อความ

ที่ติดต่อที่แนะนำที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในกล่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง

ด้านบนของหน้า

การตรวจทานหรือการค้นหาที่ติดต่อที่แนะนำ

การตรวจทานที่ติดต่อที่แนะนำ

 1. ในตัวบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่ติดต่อ

 2. ภายใต้ ที่ติดต่อของฉัน ให้คลิก ที่ติดต่อที่แนะนำ

โฟลเดอร์ ที่ติดต่อที่แนะนำ ใน บานหน้าต่างนำทาง

การค้นหาที่ติดต่อที่แนะนำ

 1. ในตัวบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่ติดต่อ

 2. ภายใต้ ที่ติดต่อของฉัน ให้คลิก ที่ติดต่อที่แนะนำ

 3. ในกล่องค้นโต้ตอบแบบทันที เริ่มพิมพ์บางส่วนของชื่อหรืออีเมลของ

แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วข้ามไปยังกล่องค้นหาทันที กด CTRL + E

ในขณะที่คุณพิมพ์ ที่ติดต่อที่แสดงจะถูกกรองให้แสดงเฉพาะรายการที่ตรงกับที่พิมพ์

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มที่ติดต่อที่แนะนำลงในที่ติดต่อ Outlook ของคุณ

 1. ในตัวบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่ติดต่อ

 2. ภายใต้ ที่ติดต่อของฉัน ให้คลิก ที่ติดต่อที่แนะนำ

 3. คลิกที่ติดต่อที่คุณต้องการย้าย จากนั้นในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก ย้าย แล้วคลิก ที่ติดต่อ

ถ้า ที่ติดต่อ ไม่แสดงขึ้นในรายการ ให้คลิก โฟลเดอร์อื่น จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ความแตกต่างระหว่าง รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ กับ ที่ติดต่อที่แนะนำ

ไม่เหมือนกับทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติรายการที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่มพิมพ์ชื่อหรืออีเมลของในเพื่อสำเนาถึงสำเนาลับถึง กล่อง หรือข้อความอีเมล คุณสามารถค้นหาที่ติดต่อของคุณแนะนำ และไม่มีหมายเลขสูงสุดของที่ติดต่อที่แนะนำ รายการการทำให้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติได้สูงสุดของ 1000 รายการ

ด้านบนของหน้า

การเปิดหรือปิดใช้งานที่ติดต่อที่แนะนำ

ตามค่าเริ่มต้น ที่ติดต่อที่แนะนำ จะได้รับการเปิดใช้งานไว้ เนื่องจากที่ติดต่อที่แนะนำนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมุดรายชื่อ Outlook โปรแกรมการทำข้อมูลให้ตรงกันบางโปรแกรมจึงอาจพยายามที่จะทำข้อมูลที่ติดต่อที่แนะนำนี้ให้ตรงกันกับอุปกรณ์อื่น

โฟลเดอร์ ที่ติดต่อที่แนะนำ อาจมีรายการอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อไม่ต้องการให้มีการทำข้อมูลของโฟลเดอร์ ที่ติดต่อที่แนะนำ ให้ตรงกัน ให้ทบทวนเอกสารของซอฟต์แวร์การทำข้อมูลให้ตรงกันของคุณ คุณยังสามารถแยกโฟลเดอร์ออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสมุดรายชื่อ Outlook ได้อีกด้วย ซึ่งอาจป้องกันไม่ให้มีการทำข้อมูลของโฟลเดอร์นี้ให้ตรงกันกับอุปกรณ์อื่น

 1. ใน ที่ติดต่อ ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ที่ติดต่อที่แนะนำ

 2. บนแท็บ โฟลเดอร์ ในกลุ่ม คุณสมบัติ ให้คลิก คุณสมบัติโฟลเดอร์

 3. บนแท็บ สมุดรายชื่อ Outlook ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงโฟลเดอร์นี้เป็นสมุดรายชื่ออีเมล

ถ้าคุณต้องการปิดใช้งาน ที่ติดต่อที่แนะนำ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ที่ติดต่อ

 4. ภายใต้ ที่ติดต่อที่แนะนำ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย สร้างที่ติดต่อ Outlook โดยอัตโนมัติสำหรับผู้รับที่ไม่ได้อยู่ในสมุดรายชื่อ Outlook

คุณอาจต้องการลบเนื้อหาในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อที่แนะนำ ด้วย

 1. ใน ที่ติดต่อ ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ที่ติดต่อที่แนะนำ

 2. คลิกที่ติดต่อที่ต้องการ แล้วกด CTRL+A

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลบ ให้คลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×